Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  June 2015

“Haiba bo Kingsley Bakonile, ni na Nikakona!”

“Haiba bo Kingsley Bakonile, ni na Nikakona!”

HABAUTWA mutu ya baswala fa liheta, bo Kingsley bakala kubala Bibele ili ngambolo yabona yapili mwa puteho mwa Sikolo sa Bukombwa sa Teokratiki. Babiza manzwi ka tokomelo mi habashuti nihaiba taku iliñwi. Kono habatalimi mwa Bibele yabona! Ki kabakalañi?

Bo Kingsley, bane bapila kwa Sri Lanka neli libofu. Hape nebasautweli fakaufi mi nebazamaela mwa sipula samawili. Nebaitutile cwañi ka za Jehova ni kukwanisa zetokwahala kuli baiñolise mwa Sikolo sa Bukombwa sa Teokratiki? Kashe nimikandekele.

Haneni kopani lwapili ni bo Kingsley, nenitabisizwe ki kubona linyolwa lenebanani lona la kubata kuituta niti ya mwa Bibele. Nese baitutile Bibele ni Lipaki basikai, mi buka yabona ya Zibo ye Isa kwa Bupilo bo bu sa Feli ye mwa muñolo wa libofu nese isupezi. * Nebalumezi kuli luzwelepili kuituta, kono nelukatalizwe ki lika zepeli.

Butata bwapili kikuli bo Kingsley nebapila mwa ndu mokubabalelelwa basupali ni liyanga. Bakeñisa lilata la mwa sibaka seo ni butata bwa bo Kingsley bwa kusautwela fakaufi, nenitokwa kubulela kakutiisa hahulu kwa linzwi.  Mane mañi ni mañi yanaapila mwa ndu yeo, naatelezanga kwa tuto yaluna sunda ni sunda!

Butata bwa bubeli, bo Kingsley nebakona kubala ni kuutwisisa feela litaba zenyinyani mwa tuto ni tuto. Kuli batusiwe ki tuto yaluna, bo Kingsley nebaitukisezanga hahulu. Lusikaituta kale nebakuta-kutelanga kubala litaba zelukaituta, nebabalanga mañolo mwa Bibele yabona ya mwa muñolo wa libofu, kihona banahana mobakato alabela. Muezezo wo neutusize hahulu. Ka nako ya tuto, bo Kingsley nebainanga inze baiputile makata fa museme, inze babulela ka linzwi lelitalukile bakeñisa kuli nebatabela hahulu litaba zene baituta. Nekusika fita nako yetelele, selukala kuitutanga habeli ka sunda, mi mwa muitutelo ni muitutelo nelutandanga lihola zepeli!

KUFUMANEHA KWA MIKOPANO NI KUALABA

Bo Kingsley ni bo Paul

Bo Kingsley nebanyolelwa kufumanehanga kwa mikopano kwa Ndu ya Mubuso, kono kueza cwalo nesi nto yebunolo. Nebatokwa kutusiwa kuina ni kuzwa mwa sipula sabona sa mawili, mwa mota, ni mwa Ndu ya Mubuso. Kono bahasanyi babañata nebayapananga kubatusa, mi nebaikutwa kuli kueza cwalo ki tohonolo. Ka nako ya mikopano, bo Kingsley nebainanga bukaufi ni sipika inze bateeleza ka tokomelo, mi mane nebaalabanga!

Hamulaho wa kuituta ka nako yetelelenyana, bo Kingsley baiñolisa mwa Sikolo sa Bukombwa sa Teokratiki. Hane kusiyezi lisunda zepeli pili basikafa kale ngambolo yabona yapili, nababuza haiba nebasweli ku itukiseza ngambolo yabona yakubala Bibele. Baalaba kabuikolwiso kuli: “Eni, Muzwale, ni kuta-kutezi kuibala ha 30.” Seni bababaza ni kubakupa kuli niutwe mobabalela. Sebaapula Bibele yabona ya muñolo wa libofu mi baisa minwana yabona fa miñolo ni kukala kubala. Kono nalemuha kuli minwana yabona neisa zamaiswi mone baizamaisezanga kamita. Neba petile ngambolo kaufela!

Inze nilotisa miyoko, napalelwa kulumela zene nibona. Senibuza bo Kingsley mone bakonezi kuhupula litaba kaufela hailifo nebaitukiselize feela ha 30. Sebaalaba kuli: “Batili, neniitukisezanga ha 30 ka zazi.” Ka nako yefitelela kweli, bo Kingsley nebainanga fa museme inze bakuta-kutela kubala liñolo leo kufitela balipeta.

Lizazi la ngambolo yabona kwa Ndu ya Mubuso lafita. Bo Kingsley habafeza ngambolo yabona, puteho kaufela yakala kukandelela kamafulo-fulo mi buñata balotisa miyoko kabakala tundamo ya muituti yomunca yo. Muhasanyi yomuñwi yanaatuhezi kufanga lingambolo mwa sikolo bakeñisa kuli naanani boi, akupa kuiñolisa hape mwa sikolo. Kabakalañi? Kaizeli yo naabulezi kuli: “Haiba bo Kingsley bakonile, ni na nikakona!”

La September 6, 2008, hamulaho wa kuituta Bibele ka lilimo zetaalu, bo Kingsley nebabonisize buineelo bwabona ku Jehova ka kukolobezwa mwa mezi. Bo Kingsley nebazwezipili kusepahala kufitela batimela la 13 May 2014, mi nebanani buikolwiso bwa kuli mwa paradaisi, bakazwelapili kusebeleza Jehova ka busepahali inze banani maata ni mubili oiketile. (Isa. 35:5, 6)—Taba ye kandekilwe ki bo Paul McManus.

^ par. 4 Neihatisizwe mwa 1995; kono cwale haisahatiswa.