Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  May 2015

Mulikanyise Yasepisize Bupilo Bobusafeli

Mulikanyise Yasepisize Bupilo Bobusafeli

“Mu likanyise Mulimu, sina bana ba ba latwa.” —MAEF. 5:1.

1. Ki buikoneli mañi bobukona kulutusa kulikanyisa Jehova?

JEHOVA naalubupile ni buikoneli bwa kuutwisisa mobaikutwela babañwi, nihalusika ipumana mwa muinelo obali kuona. (Mubale Maefese 5:1, 2.) Buikoneli bo, bukona kulutusa cwañi kulikanyisa Jehova? Mi ki kabakalañi haluswanela kutokomela moluitusiseza buikoneli bo?

2. Jehova uikutwanga cwañi halunyanda?

2 Jehova ulusepisize kuli lukaba ni nako yende kwapili ili nako yekusike kwa ba ni manyando. Babatozizwe banyolelwa kuyo pila kuyakuile kwa lihalimu, ba “lingu ze ñwi” bona ba banyolelwa kutoba ni bupilo bobusafeli fa lifasi. (Joa. 10:16; 17:3; 1 Makor. 15:53) Jehova wautwisisa butuku bo luikutwanga lika zemaswe haliezahala kuluna kacenu. Mwa linako za kwamulaho, Jehova naaikutwile bumaswe kwa pilu batu bahae hane banyanda mwa Egepita. Naa “kalelwa hamoho ni bona.” (Isa. 63:9) Hamulaho wa lilimo zeñata kuzwa fo, batu bahae hane bayaha sinca tempele mi nebasaba lila zabona, Jehova naautwisisize mone baikutwela. Naababulelezi kuli: “Ya mi ngunyuta, u ngunyuta taku  ya liito” la ka. (Zak. 2:8) Sina feela me habonisanga lilato ku mwanaa hae, Jehova ni yena ubonisanga lilato kwa batanga bahae mi ubatanga kubatusa. (Isa. 49:15) Lubonisa lilato ka kulikanyisa Jehova halulika kuutwisisa mobaikutwela babañwi ka kuipeya mwa muinelo obali kuona.—Samu 103:13, 14.

JESU NAALIKANYISIZE JEHOVA MI NAALATA BATU

3. Ki nto mañi yebonisa kuli Jesu naanani makeke?

3 Jesu naautwisisanga mone baikutwela batu bane banyanda, nihaike kuli yena naasikaba mwa muinelo one bali kuona. Ka mutala, Jesu naaziba kuli batu babañata nebanyanda mwa bupilo. Babahulu ba bulapeli neba babulelelanga litaba za buhata, mi nebapangile milao yemiñata yenesazwi ku Mulimu. Batu nebasaba babahulu babulapeli bao. (Mat. 23:4; Mare. 7:1-5; Joa. 7:13) Nihaike kuli Jesu yena naasasabi babahulu ba bulapeli bao, mi naasalumeli litaba zabuhata zene baluta, naautwisisa mone baikutwela batu. Jesu naaikutwile hahulu bumaswe kwa pilu hanaaboni batu mo neba nyandisezwa ki babahulu ba bulapeli. Batu neba satusiwi mi nebaswana “sina lingu ze si na mulisana.” (Mat. 9:36) Jesu naaitutile ku Ndatahe mwa kuboniseza lilato kwa batu ni mwa kubaboniseza “makeke ni musa.”—Samu 103:8.

4. Jesu naazizeñi hanaalemuhile mone baikutwela batu?

4 Jesu hanaaboni kuli batu nebanyanda, naabatusize kakuli naabalata. Naaezize luli sina Ndatahe. Ka mutala, zazi leliñwi Jesu ni baapositola bahae hane bazamaile musipili omutelele kuya kwa kukutaza, nebakatezi mi nebatokwa kupumula mwa sibaka sesikuzize. Kono Jesu abona batu babañata inze bamulibelela. Naazibile kuli nebatokwa tuso yahae, kacwalo nihaike kuli naakatezi, “a kala ku ba luta lika ze ñata.”—Mare. 6:30, 31, 34.

MUBONISE LILATO SINA JEHOVA

5, 6. Luswanela kuezañi haiba lubata kubonisa lilato sina Jehova? Mufe mutala. (Mubone siswaniso sesi fa likepe 24.)

5 Muswanela kuezañi haiba mubata kubonisa lilato sina Jehova? Munahane muinelo wo. Kunani muzwale wa mukulwani yabizwa Alan. Usweli kunahana za muzwale wa musupali yasakoni hande kuzamaya mi hape unani butata bwa kusabona hande. Alan unahana manzwi a Jesu a li: “Mo mu batela kuli batu ba mi ezeze, mu ba ezeze cwalo mina.” (Luka 6:31) Kacwalo Alan uipuza kuli: ‘Ki lika mañi zenibata kuli babañwi baniezeze?’ Mi ubulela kuli: ‘Nibata kuli babañwi babapale ni na mbola!’ Kono muzwale yo yasupezi hakoni kumata kamba kulaha mbola. Kacwalo, Alan uswanela kuipuza kuli: ‘Kambe ki na muzwale yani, ki lika mañi zene nikabata kuli babañwi baniezeze?’

6 Nihaike kuli Alan usali mwanana, ulika kunahana mwa naaka ikutwela kambe usupezi. Alan utanda nako ni muzwale yo yasupezi inzaateeleza katokomelo kuzabulela muzwale yo. Ukala kulemuha kuli muzwale wamusupali yo, ufumana taata kubala Bibele ni kuzamaya hali mwa bukombwa bwa fa ndu ni ndu. Alan unahana mwakona kutuseza musupali yo mi ubata kueza mwakonela kaufela kuli amutuse. Haluutwisisa mo baikutwela batu babañwi, lukakona kubabonisa lilato sina mwaezeza Jehova.—1 Makor. 12:26.

Mube ni lilato sina Jehova (Mubone paragilafu 7)

7. Lukona kuutwisisa cwañi manyando ebatalimana niona mizwale baluna?

7 Kamita haki nto yebunolo kuutwisisa manyando ebatalimana niona batu babañwi, sihulu haiba luna halusikaba kale mwa muinelo obali kuona. Ka mutala,  buñata bwa mizwale baluna banyanda bakeñisa kuli ki bakuli kamba baholofezi kamba kabakala kuli bazwelapili kusupala. Babañwi banyanda hahulu bakeñisa masitapilu ebali kuona kamba lipilaelo zetuna kamba mwendi bakeñisa kuli kwamulaho nebaezizwe maswe ki batu babañwi. Babañwi ki bashemi bamakwasha babauta bana, babañwi bona bapila mwa lubasi mokunani batu babasa lapeli Jehova. Mañi ni mañi waluna unani matata atalimana niona ashutana ni matata ebatalimana niona babañwi. Kono lubata kubonisa lilato kwa batu babañwi ni kubatusa. Kacwalo lukona kuezañi? Mutu ni mutu unani butokwi bwahae bo bushutana ni bwa babañwi. Kacwalo haiba luteeleza katokomelo ni kulika kuutwisisa mwaikutwela mutu yeluambola niyena, lukaziba hande mwa kumutuseza. Mwendi lwakona kumuhupulisa mwaikutwela Jehova ka za butata bwa talimana nibona kamba mwendi lwakona kumutusa ka nzila yeñwi. Halueza cwalo, lulikanyisa Jehova.—Mubale Maroma 12:15; 1 Pitrosi 3:8.

MUBE NI SISHEMO SINA JEHOVA

8. Ki nto mañi yenetusize Jesu kuba ni sishemo?

8 Jehova ubonisanga sishemo kwa batu kaufela. (Luka 6:35) Jesu ni yena unani sishemo sina feela Ndatahe. Ki nto mañi yenetusize Jesu kuba ni sishemo kwa batu hanaali fa lifasi? Naanahananga mone bakaikutwela ka za lika zanaa kabulela ni zanaa kaeza. Ka mutala, musali yanaaezize lika zeñata zemaswe naatile ku Jesu. Musali yo naasweli kulila hahulu kuli mane miyoko yahae neisweli kulotela kwa mahutu a Jesu. Jesu naalemuhile kuli musali yo naainyazize hahulu bakeñisa lika zemaswe zanaaezize, ni kuli naabakile. Jesu naazibile kuli haiba naasike a bonisa sishemo ku musali yo, musali yo naakaikutwa hahulu bumaswe ni kufita. Kacwalo Jesu ababaza musali yo bakeñisa lika zende zanaaezize, mi amuswalela libi zahae. Jesu hape naaambozi ka musa ni Mufalisi yanaasika utwisisa libaka hanaangile muhato ocwalo.—Luka 7:36-48.

9. Ki nto mañi yekona kulutusa kuba babasishemo sina Jehova? Mufe mutala.

9 Lukona kuba cwañi ni sishemo sina Jehova? Luswanela kunahananga pili lusika bulela kamba kueza nto yeñwi, ilikuli lukone kueza hande babañwi ni kuli lusike lwabautwisa butuku kwa lipilu. Paulusi naañozi kuli Mukreste “ha lukeli ku lwana, kono u lukela ku ba ya bunolo kwa batu kaufela.” (2 Tim. 2:24) Ka mutala, munahane momukona kuboniseza musa mwa miinelo yelatelela: Haiba mubelekisi wa mina haezi hande musebezi wahae, mukaeza cwañi? Haiba muzwale yatandile likweli zeñata asatahi kwa Ndu ya Mubuso, ataha kwa mikopano, ki lika mañi ze mukabulela kuyena? Haiba musweli mwa kutaza mi mutu yomiñwi umibulelela kuli upatehile hahulu hana nako yakuambola ni mina, muka mubonisa cwañi musa? Haiba bo musalaa mina bamibuza libaka hane musika bataluseza milelo yamina, kana mukaambola ni bona ka musa? Luswanela kunahana mobaikutwela babañwi ni mo manzwi eluitusisa akona kubaamela. Halukaeza cwalo, lukaziba zeluswanela kubulela ni zeluswanela kueza kuli lube babasishemo sina Jehova.—Mubale Liproverbia 15:28.

MUBE BABABUTALI SINA JEHOVA

10, 11. Ki ñi sesikona kulutusa kuba ni butali sina Jehova? Mufe mutala.

10 Jehova unani butali bobutuna hahulu, mi wakona kuziba zekaezahala kwapili. Nihaike kuli haluzibi zekaezahala kwapili, ni luna lwakona kuba ni butali. Ka mukwa ufi? Pili lusikaeza kale katulo, lwakona kunahana moika luamela ni moikaamela babañwi.  Haluswaneli kuba sina Maisilaele bane basika nahana zene kaezahala kubona hane bakahana kulatelela litaelo za Jehova. Hape nebasika nahana ka za silikani sabona ni Jehova ni ka za lika kaufela zanaa baezelize. Bakeñisa kuli Mushe naalemuhile kuli Maisilaele nebakaeza lika zemaswe mwa meeto a Jehova, naabulezi kuli: “Ki sicaba se si tokwile ngana, ki ba ba si na kutwisiso; Kabe ba na ni butali, kabe ba lemuhile litaba zeo, ni ku tokomela mo li ka felela!”—Deut. 31:29, 30; 32:28, 29.

11 Ka mutala, haiba mu mwa libato, muhupule kuli haiba mulatile mutu yomuñwi, kutaata hahulu kuiswala ni kutibela litakazo za somano. Kacwalo, mutokomele kuli hamuezi nto ifi kamba ifi yekasinya silikani samina ni Jehova. Kono mube ni butali mi muambuke likozi. Muutwe kelezo ya Mulimu yeli: “Mutu ya na ni ngana u bona kozi i sa taha, mi wa isabisa; Kanti likuba li ipitelela feela mi za ziyeleha.”—Liprov. 22:3.

MUAMBUKE KUNAHANANGA LIKA ZESIKA LUKA

12. Kunahana lika zesika luka kukona kulutahiseza cwañi butata?

12 Mutu ya butali waketanga za kunahana. Lika zelunahana zakona kulutusa kamba kulutahiseza butata, sina feela mulilo moukona kulutuseza kamba kulutahiseza kozi. Haiba luitusisa mulilo katokomelo, lwakona kuapeha lico ka ona. Kono haiba haluitusisi ona katokomelo, wakona kucisa ndu yaluna mane ni kulubulaya. Ka nzila yeswana, ki hande kunahananga lika zelusweli kuituta ku Jehova. Kono haiba luzwelapili kunahana za kueza buhule ni kuipona inze lueza lika zemaswe, lukakala kulakaza hahulu lika zeo kufitela mane lulieza. Kueza cwalo kukona kutahisa kuli lulatehelwe ki silikani saluna ni Jehova.—Mubale Jakobo 1:14, 15.

13. Eva naanahanileñi ka za bupilo bwahae?

13 Lwakona kuituta kwa mutala wa musali wapili, yena Eva. Jehova naalaezi Adama ni Eva kuli basike ba ca kwa “kota ya ku ziba bunde ni bumaswe.” (Gen. 2:16, 17) Kono Satani naabulelezi Eva kuli: “Ku shwa, ha mu na ku shwa. Kono Mulimu u ziba kuli, nako ye mu i ca, meeto a mina a ka tona, mi mu ka ba sina milimu, mu zibe bunde ni bumaswe.” Eva naanahanile bunde bone bukaba teñi hanakaba ni tukuluho yakuiketela zende ku zemaswe. Azwelapili kunahana za taba yeo mi a “bona kuli kota ki ye munati ha i ciwa, mi i katelisa meeto, hape i lakazisa ku talifisa.” Ki nto mañi yenezahezi hamulaho wa fo? Eva “a nga kwateñi, a ca, mi a fa muuna hae ya naa inzi ni yena; mi ni yena a ca.” (Gen. 3:1-6) Kabakaleo, ‘sibi ne si keni mwa lifasi ka mutu a li muñwi mi lifu  li tile ka sibi.’ (Maro. 5:12) Eva naasaswaneli kuzwelapili kunahana za kueza mafosisa!

14. Bibele ilufa litemuso mañi ka za buhule?

14 Nihaike kuli sibi sanaaezize Eva mwa simu ya Edeni nesi buhule, Bibele yalulemusa ka kuutwahala hande kuli lusike lwa nahana ka za kueza buhule. Jesu naabulezi kuli: “Mutu kaufela ya swalelela ku talima musali mi a mu lakaza u se a bukile kale ni yena mwa pilu ya hae.” (Mat. 5:28) Paulusi ni yena naalemusize kuli: “Mu si lelelangi cimo ku kolwisa litakazo za nama.”—Maro. 13:14.

15. Ki bufumu mañi boluswanela kuikubukanyeza, mi ki kabakalañi?

15 Bibele hape ilubulelela kuli lutokwa kuisa mamelelo yaluna kwa kutabisa Jehova mwa sibaka sa kuzwelapili kunahana za kubani sifumu. Mutu nihakaba ni sifumu sesiñata, masheleñi ahae hakoni kumusileleza. (Liprov. 18:11) Jesu naabulezi kuli mutu yaikubukanyeza sifumu sesiñata mi hana taba ni kusebeleza Jehova, haana butali. Kakuli “haa si ka fumela ku Mulimu.” (Luka 12:16-21) Haluikubukanyeza “bufumu kwa lihalimu,” ni kueza zelukile mwa meeto a Jehova, lukatabisa pilu ya Jehova mi ni luna lukataba. (Mat. 6:20; Liprov. 27:11) Mi kuba ni silikani sesinde ni Jehova ki kwa butokwa hahulu kufita nto ifi kamba ifi.

MUAMBUKE LIPILAELO

16. Ki nto mañi yekona kulutusa kuambuka lipilaelo?

16 Haiba lunahana za kubata kufuma mwa lifasi le, lukaba ni lipilaelo zeñata. (Mat. 6:19) Jesu naabulezi kuli batu bababilaelanga kamita za kubata masheleñi, kukababela taata kubeya za Mubuso wa Mulimu wa sibaka sapili. (Mat. 13:18, 19, 22) Batu babañwi batandanga nako yeñata inze babilaela ka za lika zemaswe zekona kuezahala kubona. Kono haiba luzwelapili kubilaela, lwakona kukula kamba kulatehelwa ki tumelo yaluna ku Jehova. Mwa sibaka sakueza cwalo, luswanela kusepa kuli Jehova uka lutusa. Bibele ibulela kuli: “Pilu ye tezi lipilaelo i inamisa mutu; Kono linzwi le li bulelwa ka musa la mu tabisa.” (Liprov. 12:25) Kacwalo, haiba kunani nto yeñwi yemibilaeza, muambole ni mutu yomuñwi yasebeleza Jehova ili yamiziba hande. Bashemi bamina, bakumina, kamba mulikanaa mina yomuñwi wakona kumisusueza kusepa Jehova ni kumitusa kuambuka lipilaelo.

17. Jehova ulutusanga cwañi halutahelwa ki lipilaelo?

17 Jehova ki yena yaziba hande lipilaelo zaluna kufita mutu ufi kamba ufi, mi haiba kunani nto yelubilaeza, wakona kuluomba-omba. Paulusi naañozi kuli: “Mu si ke mwa bilaela ka se siñwi, kono mwa lika kaufela mu zibise Mulimu ze mu kupa ka tapelo ni ka kupo hamoho ni buitumelo; mi kozo ya Mulimu ye fita kutwisiso kaufela i ka sileleza lipilu za mina ni minahano ya mina ka Kreste Jesu.” (Mafil. 4:6, 7) Kacwalo, hamuba ni lipilaelo, muhanane za tuso yamifa Jehova kuli muzwelepili kutiisa silikani samina ni yena, yecwale ka tuso yezwa kwa mizwale ni likaizeli bamina, kwa baana-bahulu, ku mutanga yasepahala, kwa mangeloi, ni ku Jesu.

18. Buikoneli bwaluna bwa kunahana lika zesika ezahala kale bukona kulutusa cwañi?

18 Sina moluitutezi, lwakona kulikanyisa Jehova haluitusisa buikoneli bwaluna bwa kuutwisisa mobaikutwela batu babañwi. (1 Tim. 1:11; 1 Joa. 4:8) Lukaba babatabile haluka bonisa lilato ni sishemo kwa batu babañwi, halukanahananga zekazwa mwa likezo zaluna, ni halukaambuka lipilaelo. Haike lunahanange ka mo bupilo bukabela mwa Mubuso wa Mulimu, mi lueze ka molukonela kaufela kulikanyisa Jehova.—Maro. 12:12.