Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 ZEZWA MWA SIFALANA SALUNA

Naaboni Kuli Lilato Nelietelela Likolo la Kafiteliya

Naaboni Kuli Lilato Nelietelela Likolo la Kafiteliya

KUKOPANA hamoho kwa mikopano yemituna ili kuto fepiwa kwa tafule ya Jehova, kamita kulutahisezanga tabo yetuna. Batu ba Mulimu habakopananga kwa mikopano yemituna kuli bafepiwe kwa moya, tabo yabona yaekezehanga habaikabela lico za kwa mubili.

Mwa September, ka 1919, Baituti ba Bibele nebabile ni mukopano omutuna wa mazazi a 8 kwa Cedar Point, Ohio, mwa U.S.A. Nekulukisizwe kuli batu bane bataha kwa mukopano bafitele mwa lihotela mi ki mona mone baka celanga ni lico, kono palo ya batu bane batile yaba yetuna hahulu ni kufita. Bakeñisa kuli batu neli babañata hahulu, mi musebezi neseli omutuna, maweta batuhela kueza musebezi wabona. Muzamaisi wa kafiteliya (lona likolo la litatehelo) aziyeleha hahulu, kacwalo, akupa kuli babañwi kwa mikulwani bane batile kwa mukopano bamutuse, mi buñata bwa bona baitatela kutusa. Kaizeli Sadie Green neli yomuñwi wa mikulwani bao. Ubulela kuli: “Neli lona lwapili kueza musebezi wa buweta, kono neluikozi kueza musebezi wo.”

Kwa Sierra Leone, ka 1982

Mwa lilimo zenelatelezi, likolo la kafiteliya fa mukopano omutuna nelifile baitateli babañata babatabile kolo yakubelekela mizwale ni likaizeli babona. Hape kubeleka hamoho ni balumeli babañwi, nekutusize mikulwani babañata kuitomela likonkwani za kwa moya. Kaizeli Gladys Bolton naasebelize mwa kafiteliya kwa mukopano omutuna wa mwa 1937. Ubulela kuli: “Nenikopani ni batu bane bazwa mwa libaka zeshutana-shutana mi neniutwile mone bakonela kuitiiseza mwa matata abona. Ki fona fone nikalezi kunahana zakueza bupaina.”

Kaizeli Beulah Covey yanaafumanehile kwa mukopano omuñwi omutuna, naabulezi kuli: “Kusebeza kapilu kaufela nekutahisize kuli babeleki bapete musebezi wo kapili ni ka nzila yende.” Kono kueza musebezi wo nesi nto yebunolo. Muzwale Angelo Manera haatopunya mwa sitediyamu sa Dodger mwa tolopo ya Los Angeles, mwa California, ka silimo sa 1969, naatilo fumana kuli ki yena yanaaketilwe kuba mueteleli wa likolo la kafiteliya. Naabulezi kuli: “Nenikomokile hahulu mi naalikuba ni komoke ka nzila yecwalo mwa bupilo bwa ka!” Kuitukiseza mukopano omutuna wo, nekukopanyeleza kuyepa mungelo wa likilomita zeene kuli kubeiwe mapaipi azamaisa mafula akutumbulisa mulilo wa kwa liapehelo!

Kwa Frankfurt, mwa Germany, ka 1951

Mwa silimo sa 1982, baitateli bane bacisehezi mwa Sierra Leone nebaezize musebezi omutuna wa kukenisa sibaka, kihona cwale bayaha fateñi ndu ya kuapehela lico kakuitusisa libelekiso zene banani zona. Mwa Frankfurt, kwa Germany, ka 1951, mizwale babanani yeloseli nebalifezi mushini one baitusisanga kwa kubilisa mezi amwa  liketulu ze 40 zene basebelisa kwa liapehelo. Maweta nebaabelanga misulo ya lico ye 30,000 ka hola. Kuli baimulule batu ba 576 bane babelekela kwa likolo la kutapiseza mikeke, batu bane batile kwa mukopano omutuna nebaishimbelanga litipa ni litabisa zabona. Mwa Yangon, kwa Myanmar, baapehi bane baisa babañwi pilu, nebaitusisanga mbilimbili yenyinyani hane baapehanga lico za batu bane bazwa mwa linaha lisili ili bane batile kwa mukopano omutuna.

“BACA INZE BAYEMI”

Kuyema mwa mundandwe omutelele oliba kwa kafiteliya ka nako ya musihali inze kucisa, kwa mukopano omutuna one ubezi mwa United States ka 1950, nekutahiselize kaizeli Annie Poggensee limbuyoti. Ubulela kuli: “Neninze niteeleza katokomelo kwa puisano yende ya likaizeli bababeli bane batile ka lisepe kuzwa kwa Yurope.” Mañi ni mañi wabona naatalusize mo Jehova naamutuselize kuli ato fumaneha kwa mukopano. Bo Annie babulela kuli: “Hakuna mutu yanaa liteñi fo, yanaa tabile hahulu kufita likaizeli zepeli zeo. Kulibelela mwa mundandwe inze bacisiwa ki lizazi nesi sesiñwi hakubapanywa kwa tabo yene banani yona.”

Kwa Seoul, mwa Korea, ka 1963

Kwa mikopano yemiñata yemituna, nekubapulwanga litente zetuna ili mone kubeiwanga litafule zetelele, kueza cwalo nekususuezanga mizwale ni likaizeli kuca kapili kuli basiyele babañwi kolo ya kuto cela mwateñi. Hakuna nzila yeñwi yene bakona kufepiwa ka yona batu babañata-ñata ka nako ya sico sa musihali. Mane muuna yoñwi yanaasi Paki naabulezi kuli: “Bulapeli bo bwa komokisa. Baca inze bayemi!”

Babahulu ba masole ni ba muuso nebakomokile hane baboni kuli lika nelieziwa kapili-pili mi nekunani swalisano. Hamulaho wa kutatuba kafiteliya yaluna kwa mukopano one ubezi kwa Yankee Stadium mwa tolopo ya New York, yomuhulu wa masole ba United States asusueza Faulkner mueteleli wa Likolo la Masole ba Britain kuli ni yena eze nto yeswana. Kacwalo, ka 1955 yena ni musalaa hae baya kwa mukopano one unani toho yataba yeli “Triumphant Kingdom” ili one ubezi kwa Twickenham, mwa England. Naaize, naaboni kuli lilato nelietelela likolo la kafiteliya kwa mukopno wo.

Ka lilimo zeñata, babeleki babaitatela nebaapehanga lico zende, zesatuli, zene lukisezwanga batu bane batahanga kwa mikopano yemituna. Kono musebezituna wo, hañata neutokwa kuli baitateli babañata babeleke ka lihola zeñata, kuli mane fokuñwi nebapalelwanga kuteeleza kwa likalulo zeñwi za tukiso ya mukopano, kamba kupalelwa kuteeleza kwa tukiso mutumbi. Kwa mafelelezo a lilimo za ma 1970, tukiso yakuapeha lico fa mikopano neinolofalizwe mwa libaka zeñata. Kukala ka 1995, batu bane bataha kwa mikopano yemituna, nebakupilwe kuishimbelanga lico zabona. Kueza cwalo, nekutahisize kuli batu babañata bane baapehanga ni kuabela lico baikolange kuteeleza kwa litukiso za kwa moya ni kuikola siango sa Sikreste. *

Kusina kukakanya, Jehova naaitebuhile hahulu baitateli bao bane baezize musebezi omutuna wa kutusa balumeli babañwi! Babañwi bakana baikutwa hahulu bulutu bakeñisa kutonda mazazi amande aneba ikolanga kubelekela mwa kafiteliya. Kono kunani nto iliñwi yelusatokwi kulibala, ya kuli: Lilato lisazwelapili kuboniswa ka nako ya mikopano yaluna yemituna.—Joani 13:34, 35.

^ par. 12 Niteñi, kusatokwahalanga baitateli kuli batuse kupeta misebezi mwa makolo amañwi afa mukopano omutuna.