Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Silikani sa Mina ni Jehova Sitiile Cwañi?

Silikani sa Mina ni Jehova Sitiile Cwañi?

“Mu sutelele ku Mulimu, mi u ka sutelela ku mina.”—JAK. 4:8.

1. Ki kabakalañi halutokwa kutiisa bulikani bwaluna ni Jehova?

HAIBA mu Lipaki za Jehova babakolobelizwe, uzibe munani nto yabutokwa hahulu. Munani silikani ni Jehova. Kono bulikani bo, busweli bwalwaniswa ki lifasi la Satani mi hape bukona kufokoliswa ki kusapetahala kwaluna beñi. Ki lona libaka kaufelaa luna haluswanela kutiisa bulikani bwaluna ni Jehova ka mo lukonela kaufela.

2. (a) Bulikani ki nto mañi? (Mubone litaluso za kwatasi.) (b) Lukona kutiisa cwañi bulikani bwaluna ni Jehova?

2 Kana muikutwa kuli Jehova uteñi luli? Kana muikutwa kuli Jehova ki mulikanaa mina? Kana nemukatabela kuli bulikani bwamina ni yena butiye hahulu? Liñolo la Jakobo 4:8, li mibulelela zemuswanela kueza, lili: “Mu sutelele ku Mulimu, mi u ka sutelela ku mina.” Bulikani bwamina ni Jehova buama yena ni mina. * Haiba muunga mihato ya kusutelela  ku Jehova, ni yena ukanga mihato ya kusutelela kumina. Hamunze muikataza kueza cwalo, mukaikutwa kuli Jehova uteñi luli, mi bulikani bwamina ni yena bukatiya hahulu kuli mane mukaba ni maikuto anabile ni ona Jesu hanaaize: “Ya ni lumile u teñi luli” mi “Na, na mu ziba.” (Joa. 7:28, 29) Kono ki lika mañi zemukona kueza kuli musutelele hahulu ku Jehova?

Mukona kuambola cwañi ni Mulimu? (Mubone paragilafu 3)

3. Mukona kuambola cwañi ni Jehova?

3 Haiba mubata kusutelela ku Jehova, ki kwabutokwa hahulu kuli muambolange ni yena kamita. Kono nto yeo ikonahala cwañi? Munahane momukona kuambolela ni mulikanaa mina yapila kwahule. Mwakona kuñolelananga mañolo ni mashango, ni kuambolanga ka luwaile. Muambola ku Jehova hamulapela kuyena kamita. (Mubale Samu 142:2.) Kono mukona ku lumeleza cwañi Jehova kuambola kumina? Mukona kueza cwalo hamubala kamita linzwi lahae, yona Bibele, ni kunahanisisanga zemubalile kuyona. (Mubale Isaya 30:20, 21.) Haluboneñi momukona kutiiseza silikani samina ni Jehova ka kuambolanga ni yena ni momukona kubela balikani sakata.

MULUMELEZE JEHOVA KUAMBOLA KUMINA HAMUITUTA BIBELE

4, 5. Jehova uambola cwañi kumina hamuituta Bibele? Mufe mutala.

4 Kusina kukakanya, lwalumela kuli mwa Bibele kunani lushango lwa Mulimu loluñolezwi batu kaufela. Kono kana Bibele yakona kumitusa kusutelela hahulu ku Jehova? Eni yakona! Hamunze mubala ni kuituta Bibele kamita, mulemuhe mo muikutwela ka za litaba zemusweli kubala. Mi munahane momukona kuitusiseza litaba zemusweli kuituta. Hamueza cwalo, mutuhelela Jehova kuambola kumina. Jehova ukaba mulikanaa mina yomutuna yamitusa, mi mukasutelela hahulu kuyena.—Maheb. 4:12; Jak. 1:23-25.

5 Ka mutala, muikutwanga cwañi hamubala manzwi a Jesu ali: “Mu tuhele ku ikubukanyeza bufumu mwa lifasi”? Haiba musweli kuikataza kubeya za Mubuso mwa sibaka sapili mwa bupilo bwamina, mukaikutwa kuli mueza lika zetabisa Jehova. Kono mwendi kubala manzwi a Jesu kwakona kumitusa kulemuha kuli mutokwa kunolofaza mupilelo wamina ilikuli mueze zeñata mwa sebelezo yamina ku Jehova. Haiba ki cwalo, uzibe Jehova wamitusa kuziba zemutokwa kueza kuli musutelele hahulu kuyena.—Mat. 6:19, 20.

6, 7. (a) Haluituta Bibele, lilato leli mwahalaa luna ni Jehova likaba cwañi? (b) Ki mulelo mañi omutuna oluswanela kuba ni ona haluituta Bibele?

 6 Ki niti kuli haluituta Bibele, lukalemuha licinceho zelutokwa kueza kuli lusebeleze hande Jehova. Kono hape lukaituta lika zeñwi zende zaeza Jehova, ni tulemeno twahae totunde, ili lika zetahisa kuli lumulate hahulu. Mi halunze luzwelapili kumulata hahulu, ni yena uka lulata hahulu mi bulikani bwaluna ni yena bukatiya hahulu.—Mubale 1 Makorinte 8:3.

7 Haiba lubata kusutelela ku Jehova, ki kwabutokwa kuituta Bibele kamulelo omunde. Jesu naabulezi kuli: “Kuli ba fumane bupilo bo bu sa feli, ba tokwa ku zwelapili ku ku ziba, wena Mulimu a nosi wa niti, ni yo lumile, yena Jesu Kreste.” (Joa. 17:3) Halubala Bibele lwakona kuituta lika zeñata zenca ili zetabisa, kono mulelo waluna omutuna uswanela kuba wakuziba hande Jehova.—Mubale Exoda 33:13; Samu 25:4.

8. (a) Batu babañwi bakona kunahanañi ka za koto yanaafile Jehova ku Mulena Azaria sina mo kuñolezwi kwa 2 Malena 15:1-5? (b) Haiba mwaziba Jehova, mukaikutwa cwañi ka za likatulo zahae?

8 Haiba luunga Jehova kuba Mulikanaa luna yomutuna, haluna kubilaela haiba Bibele isa lutalusezi libaka Jehova hanaaezize lika zeñwi ka nzila yelusika utwisisa. Ka mutala, ka nako ya puso ya mulena Azaria wa Juda, batu nebalapela milimu ya buhata. Azaria naasika swalisana ni bona. “A eza ze lukile mwa meeto a Muñaa Bupilo.” (2 Mal. 15:1-5) Kono Jehova afa Azaria koto kaku mutahiseza mbingwa. Ki kabakalañi hanaaezize cwalo? Mwa likande le, hakusika taluswa libaka. Kacwalo, muikutwa cwañi ka za katulo ya naaezize Jehova? Kana taba yeo yamibilaeza, ni kutahisa kuli muikutwe kuli Jehova naafile Azaria koto kusina libaka leliutwahala? Taba yeo haiswaneli kumibilaeza haiba mwaziba hande Jehova, kakuli Jehova kamita ukalimelanga ka nzila yelukile. Kamita ukalimelanga “ka tikanyo.” (Jer. 30:11) Kacwalo, nihaike kuli hamuzibi libaka Jehova hanaafile Azaria koto, mukolwe kuli Jehova naaezize zelukile.

9. Ki litaba mañi zelutusa kuziba libaka Jehova hanaafile Azaria koto ya butuku bwa mbingwa?

9 Bibele ilufa litaba zeñata ka za Mulena Azaria ili yanaa zibahala hape ka libizo la Oziasi. (2 Mal. 15:7, 32) Likande leli ñozwi kwa 2 Makolonika 26:3-5, 16-21, libonisa kuli Azaria naaezize “ze lukile mwa meeto a Muñaa Bupilo.” Kono hape likande leo libonisa kuli hamulaho “pilu ya hae ya ikuhumusa, mane a eza sibi.” Mulena naabata kueza musebezi one ueziwanga feela ki baprisita. Baprisita ba 81 nebamutaluselize kuli zanaabata kueza lifosahalile mi nebalikile kumutuhelisa kueza cwalo. Kono ki lika mañi zanaaezize Azaria? Naabile ni muikuhumuso omutuna hahulu kuli mane ahalifela baprisita bao! Litaba ze, lilutusa kuziba libaka Jehova hanaafile mulena yo koto ya butuku bwa mbingwa.

10. Ki kabakalañi halusatokwi kuziba mabaka Jehova haezanga lika zeñwi, mi lukona kukolwa cwañi kuli Jehova kamita uezanga zelukile?

10 Ki tuto mañi yabutokwa yeluituta mwa taba ye? Mwa likande la Mulena Azaria, lufumana litaba zeñata zebonisa libaka Jehova hanaamufile koto. Kono mukaeza cwañi haiba Bibele haibuleli litaba kaufela ka za taba yemutokwa kuziba? Kana muka kakanya ka za haiba Jehova naaezize nto yeswanela mwataba yeo? Kamba kana mukaikutwa kuli mwa Bibele kunani litaba zelikani zemikolwisa kuli Mulimu kamita uezanga zeswanela? (Deut. 32:4) Hamunze muzwelapili kuziba hande Jehova, muka mulata ni kumusepa hahulu. Kacwalo, hamuna kutokwa kuziba mabaka Mulimu haezanga lika  zeñwi. Hamunze muituta Bibele, mukaikutwa kuli Jehova uteñi luli mi muka sutelela hahulu kuyena.—Samu 77:12, 13.

HAMULAPELA, MUAMBOLA KU JEHOVA

11-13. Muziba cwañi kuli Jehova wateelezanga kwa litapelo? (Mubone siswansiso sesi fa likepe 19.)

11 Halulapela, lusutelela ku Jehova. Lwa mulumbeka, kuitumela kuyena, ni kumukupa kuli alutuse. (Samu 32:8) Kono haiba mubata kuba ni silikani sesituna ni Jehova, muswanela kukolwa kuli wautwa litapelo.

12 Batu babañwi babulelanga kuli Mulimu hateelezangi kwa litapelo ze balapela batu, ni kuli tapelo ki nto feela yetahisa kuli mutu aikutwe hande. Balumela kuli tapelo itusa feela mutu kunahanisisa katokomelo za matata ahae ni kufumana nzila yakona kutatulula kayona matata ao. Ki niti kuli tapelo yakona kumitusa mwa linzila zeo. Kono hamuambola ku Jehova mwa tapelo, Jehova wateeleza luli kwa tapelo yamina. Mukona kuikolwisa cwañi taba yeo?

13 Hamunahane ka za taba ye: Pili Jesu asikataha kale fa lifasi, naaboni kuli Jehova naaalabile litapelo za batanga bahae ba fa lifasi. Jesu hanaali fa lifasi, naalapezi ku Ndatahe kumutaluseza mihupulo ni maikuto ahae. Ka nako yeñwi mane naalapezi busihu kaufela. (Luka 6:12; 22:40-46) Kana Jesu naakaeza cwalo kambe naaziba kuli Jehova naasateelezi kwa tapelo yahae? Jesu hape naalutile balutiwa bahae mwa kulapelela ku Jehova. Kana Jesu naakaeza cwalo kambe naaziba kuli Jehova hateelezangi kwa litapelo? Ka niti, Jesu naaziba kuli Jehova wateelezanga luli kwa litapelo. Mane Jesu naabulezi kuli: “Ndate, na itumela ku wena kakuli u ni utwile. Ki niti, ne ni ziba kuli wa ni utwanga kamita.” Niluna lwakona kuba ni buikolwiso bwakuli Jehova ki Mulimu “ya utwa milapelo.”—Joa. 11:41, 42; Samu 65:2.

14, 15. (a) Lutusiwa cwañi haiba lukupa lika ka kunonga mwa litapelo zaluna? (b) Litapelo za bo Kathy neli batusize cwañi kusutelela hahulu ku Jehova?

14 Haki kuli kamita litapelo zamina lika alabiwanga ka nzila yeiponahaza. Kono hamukupa nto yeñwi ka kunonga mwa tapelo, mukaiponela hande kuli Jehova waalabanga litapelo, mi mukaikutwa kuli uteñi  luli. Haiba mubulelela Jehova lika kaufela ze mibilaeza, Jehova uka sutelela hahulu kumina.

15 Ka mutala, bo Kathy nebayanga kamita mwa sebelezo ya mwa simu, kono nebasaikolangi musebezi wo. * Babulela kuli: “Nenisatabeli sebelezo ya mwa simu. Senitalusa kikuli, nenisa itabeli luli.” Hanebatuhezi mubeleko wabona, muuna-muhulu abasusueza kueza bupaina bwakamita. Kaizeli yo ubulela kuli: “Muuna-muhulu yo mane naanifile ni fomu yakukupa bupaina. Naikatulela kueza bupaina, kono hape nenilapelanga ku Jehova ka zazi kuli anituse kutabela sebelezo ya mwa simu.” Kana Jehova naaalabile litapelo zabona? Hamulaho wa kueza musebezi wa bupaina ka lilimo zetaalu, babulela kuli: “Kabakala kuitusisa nako yeñata mwa bukombwa ni kuituta kwa likaizeli babañwi, hanyinyani-hanyinyani buikoneli bwaka bwa kukutaza buekezehile. Kacenu nilata hahulu sebelezo ya mwa simu. Mi sabutokwa nikufita kikuli, ka nako yacwale, silikani saka ni Jehova sitiile hahulu kufita monekuinezi kwamulaho.” Litapelo za bo Kathy ka niti libatusize kusutelela hahulu ku Jehova.

MUPETE KALULO YAMINA

16, 17. (a) Luswanela kuezañi kuli luzwelepili kutiisa silikani saluna ni Jehova? (b) Lukanyakisisañi mwa taba yetatama?

16 Lwakona kuzwelapili kusutelela hahulu ku Jehova mwa bupilo bwaluna. Kacwalo, haike luzwelepili kuteelezanga kuyena kakuituta Bibele, mi luzwelepili kuambolanga kuyena ka tapelo. Haiba lueza cwalo, silikani saluna ni Jehova sikatiya hahulu, mi ka tuso yahae lukakona kutiyela miliko.

Muzwelepili kusutelela hahulu ku Jehova (Mubone maparagilafu 16 ni 17)

17 Kono ka linako zeñwi, nihaluzwelapili kulapela ku Jehova, lukana lwa talimana ni matata. Mwa linako ze cwalo, lwakona kukala kutuhela kusepa Jehova. Lukana lwaikutwa kuli mwendi Jehova hateelezangi kwa litapelo zaluna, ni kukakanya ka za haiba ki mulikanaa luna luli. Haiba lukala kuikutwa cwalo, ki lika mañi zelukona kueza? Lukanyakisisa puzo yeo mwa taba yetatama.

^ par. 2 Bulikani ki maikuto ebananiona batu bababeli mwahalaa bona ni mobapilisanela sibeli sabona. Sibeli sabona balukela kueza lika zeñwi kuli silikani sabona sizwelepili kutiya.

^ par. 15 Libizo licincizwe.