Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  April 2015

Musepe Jehova ka Nako Kaufela!

Musepe Jehova ka Nako Kaufela!

“Mu sepe Mulimu ka linako kaufela, mina macaba.”—SAMU 62:8.

1-3. Ki kabakalañi Paulusi hanaaikolwisize kuli naaswanela kusepa Jehova? (Mubone siswaniso sesi fahalimu.)

KAMBE nemuli Mukreste yanaapila mwa muleneñi wa Roma mwa linako za baapositola, nemukabe mupilile ka nako yemaswe hahulu. Maroma nebanyandisa Bakreste ka nzila yesituhu. Maroma nebatamelelize Bakreste kuli ki bona bane batumbuzi mulilo omutuna mwa Roma ni kuli nebatoile batu. Buñata bwa mizwale ni likaizeli bamina Basikreste nebatamiwa. Babañwi nebabeiwanga mwa libaka mokuinzi lifolofolo kuli libapapaule. Babañwi neba kokotelwanga kwa likota ni kucisiwa inze bapila kamulelo wakuli kube ni liseli ka nako ya busihu. Zazi ni zazi nemukapila inze muziba kuli zazi leliñwi ni mina muka eziwa sina mobaezelizwe babañwi.

2 Ka nako yetaata hahulu yeo, muapositola Paulusi naalengilwe mwa tolongo. Mwendi naa kakanyize ka za haiba mizwale bahae Basikreste nebakamutusa, bakeñisa kuli kwamulaho hanaali mwa butata bobuswana, nekusina mutu yanaa mutusize. Kono Paulusi naatusizwe ki Jesu. Paulusi naañozi kuli: “Mulena  a ni yema kwatuko mi a ni fa maata.” Jesu naafile Paulusi maata anaatokwa. Mane Paulusi naañozi kuli naa “lamulezwi kwa mulomo wa tau.”—2 Tim. 4:16, 17. *

3 Paulusi naahupuzi mo Jehova naamutuselize kwamulaho. Kacwalo, naanani buikolwiso bwakuli Jehova naakamufa maata anaatokwa ka nako yeo kuli atiyele muinelo wanaatalimana niona, mane ni kutiyela matata amañwi anaakatalimana niona kwapili. Bakeñisa kuli naanani buikolwiso bobutuna, naañozi kuli: “Mulena u ka ni lamulela kwa musebezi o maswe kaufela.” (2 Tim. 4:18) Paulusi naaitutile kuli nihaiba mwa miinelo yeeza kuli mizwale bahae nebasakoni kumutusa, naaswanela kusepa kuli Jehova ni Jesu bakamufa tuso yanaatokwa. Paulusi naasakakanyi ka za taba yeo.

KOLO YEKONA KUTAHISA KULI LUSEPE JEHOVA

4, 5. (a) Ki mañi yakona kumitusa ka nako kaufela? (b) Mukona kueza cwañi kuli silikani samina ni Jehova sitiye hahulu?

4 Kana mukile mwa ipumana mwa butata bobutuna mi semuikutwa buinosi bakeñisa kuli nekusina yamitusa? Mwendi nemulatehezwi ki musebezi wamina kamba nemufumana sineneketo kwa sikolo. Mwendi nemukulile hahulu kamba mwendi nemuipumani mwa muliko omuñwi otaata. Mwendi nemukupile tuso kwa batu babañwi kono nemuzwafile bakeñisa kuli nebasika mitusa. Niti kikuli, matata amañwi hakoni kutatululwa ki batu. Mukona kueza cwañi hamuipumana mwa muinelo ocwalo? Bibele ilubulelela kuli lu “sepe Muñaa Bupilo.” (Liprov. 3:5, 6) Kono kana mwakona kusepa kuli ukamitusa? Eni! Mwa Bibele kunani mitala yemiñata yebonisa kuli Jehova watusanga luli batu bahae.

5 Musike mwa nyema haiba batu basa mifi tuso yemutokwa. Sina Paulusi, muikutwe kuli muliko ki kolo yemitusa kusepa hahulu Jehova. Hape ki kolo yemitusa kubona mo Jehova amituseza mwa bupilo bwamina. Ka kueza cwalo, mukasepa hahulu Jehova, mi silikani samina ni yena sika tiya hahulu.

LUTOKWA KUSEPA JEHOVA

6. Ki kabakalañi hakukona kulubela taata kusepa Jehova halutalimana ni butata bobutuna?

6 Mwendi munani butata bobuñwi bobu mifilikanya. Muezize lika kaufela zemukona kuli mufelise butata bo, mi mulapezi ku Jehova kuli amituse. Bakeñisa kuli mwa ziba kuli mulapezi ku Jehova kuli amituse mwa butata bwamina, mwendi mukaikutwa kulukuluha ni kusepa kuli uka mitusa. (Mubale Samu 62:8; 1 Pitrosi 5:7.) Haiba mubata kuba ni silikani sesinde ni Jehova, ki kwa butokwa kuli muitute kumusepa. Kono kueza cwalo haki kokubunolo kamita. Libaka? Leliñwi la mabaka ki lakuli Jehova fokuñwi haalabangi litapelo honafo feela.—Samu 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Hab. 1:2.

7. Ki kabakalañi Jehova fokuñwi hasaalabangi litapelo zaluna honafo feela?

7 Ki kabakalañi Jehova fokuñwi hasaalabangi litapelo zamina honafo feela? Bibele ibulela kuli Jehova uswana sina ndate. (Samu 103:13) Ndate hafangi mwanaa hae lika kaufela zamukupa kamba kumufa zona honafo feela. Ndate waziba kuli mwana wakona kubata nto yeñwi kapili-pili, mi hamulaho wa nakonyana ni kuihana. Ndate hape waziba lika zende ka kufitisisa zatokwa mwanaa hae, mi waziba ni molikona kuamela batu babañwi. Waziba zatokwa mwana, mi waziba ni nako ya tokwa lika zeo. Haiba ndate afanga mwanaa hae lika kaufela zakupa honafo feela, ndate yo ukaba mutangaa mwanaa hae. Ndataa luna ya kwa lihalimu Jehova, walulata. Ka kuba Mubupi waluna yabutali, Jehova waziba zelutokwa mi waziba nako yakulufa zelukupa. Ki  kwabutokwa kulibelela ku Jehova ni kubona mwaalabela litapelo zaluna.—Mubapanye Isaya 29:16; 45:9.

8. Jehova ulusepisañi ka za miliko yelutalimana niyona?

8 Hape muhupule kuli Jehova waziba miinelo yakona kutiyela mañi ni mañi waluna ni yesa konahali kutiyelwa. (Samu 103:14) Kacwalo, ulufanga maata elutokwa. Ki niti kuli ka linako zeñwi lukana lwaikutwa kuli halusakona kuzwelapili kuitiisa. Kono Jehova ulusepisa kuli haiba muliko uba omutuna hahulu kuli kulubela taata kuutiyela, ukalufa “nzila ya ku zwa ku ona.” (Mubale 1 Makorinte 10:13.) Kacwalo, lwakona kusepa Jehova bakeñisa kuli waziba miliko yelukona kutiyela, ni yelusa koni kutiyela.

9. Luswanela kuezañi haiba lulapela ku Jehova kuli alutuse kono haalualabi honafo feela?

9 Haiba lulapela ku Jehova kuli alutuse, kono haalualabi honafo feela, lube ni pilu-telele. Luhupule kuli Jehova ubata hahulu kulutusa, kono ulibelelanga ka pilu-telele kuli nako yeswanela ifite ilikuli alutuse. Bibele ilubulelela kuli: “Muñaa Bupilo u talimezi ku mi shemuba, mi cwale u ka nanuha kuli a mi utwele butuku; kakuli Muñaa Bupilo ki Mulimu ya atula ka buniti bwa taba; ba ba talimezi ku yena ba fuyauzwi.”—Isa. 30:18.

“MULOMO WA TAU”

10-12. (a) Ki lika mañi zekona kutahisa kuli kube taata kukulisa mutu yomuñwi wa mwa lubasi? (b) Hamusepa Jehova ka linako zetaata, silikani samina ni yena sika amiwa cwañi? Mufe mutala.

10 Muinelo wamina ukona kuba otaata hahulu kuli mukana mwaikutwa sina mwa naaikutwezi Paulusi yanaatokwa kulamulelwa kwa “mulomo wa tau.” (2 Tim. 4:17) Mwa muinelo ocwalo, ki kwa butokwa hahulu kusepa Jehova. Ka mutala, mwendi mukulisa mutu yomuñwi wa mwa lubasi lwamina. Mi mwendi mulapezi ku Jehova kuli amutuse kueza likatulo zelukile ni kumitiisa. * Ka nako yeo mwakona kuikutwa kulukuluha hamukahupula kuli Jehova wamibona, wamiutwisisa, mi wautwisisa ni muinelo omulikuona. Uka mitusa kuli muitiise ni kuzwelapili kusepahala kuyena.—Samu 32:8.

11 Kukana kwabonahala inge kuli Jehova haamitusi. Mwendi baalafi haba lumelelani kazeswanela kueziwa. Kamba mwendi bahabo mina bene musepile kuli baka mi omba-omba kibona mane babatahisa butata bobutuna nikufita. Kamita musepe Jehova kuli uka mifa maata. Muzwelepili kusutelela kuyena. (Mubale 1 Samuele 30:3, 6.) Hamulaho, hamukalemuha kuli Jehova umitusize, silikani samina ni yena sikatiya hahulu.

12 Ki mona monebaikutwezi bo Linda. * Bo Linda nebakulisize bashemi babona ka nako yetelele kufitela bashemi babona batimela. Bo Linda babulela kuli: “Bashemi baluna hane basakula, na ni bo muunaa ka, ni kaizelaa ka hañata nelusazibangi zakueza. Ka linako zeñwi neluikutwanga kuli hakuna zelukona kueza. Kono haluiheta, lwa iponela hande mo Jehova naakonezi kulutusa. Naalutiisize ni kulufa zene lutokwa luli, nihaiba ka linako zenekubonahala kuli haluzibi zeluswanela kueza.”

13. Kusepa Jehova nekutusize cwañi bo Rhonda kutiyela matata anaabatahezi ka kutatamana?

13 Hape haiba lusepa hahulu Jehova, lukakona kutiyela matata. Bo Rhonda nebaipumani mwa muinelo ocwalo. Bo muunaa bona babasi Lipaki za Jehova nebabata kukauhana ni bona. Ka nako yeswana yeo, bo kaizelaa bona nebafumanwi ni butuku bobumaswe hahulu bobubizwa lupus. Mi hamulaho  feela wa likweli lisikai basali ba bo kaizelaa bona batimela. Bo Rhonda hane bakalile kuikutwa hande hamulaho wa likezahalo zeo, baikungela bupaina bwakamita. Kono hamulaho bo maa bona batimela. Bo Rhonda nebakonile cwañi kutiyela matata ao? Babulela kuli: “Neni ambolanga ni Jehova zazi ni zazi nihaiba hanibata kueza likatulo zenyinyani. Kueza cwalo nekuni tahiselize kuikutwa kuli Jehova uteñi luli. Matata ao nanilutile kuli ni swanela kuitinga ku Jehova kufita kuitinga fa maata aka kamba kuitinga kwa batu babañwi. Mi Jehova naanitusize luli kakuli nenifumani lika kaufela zeneni tokwa. Mi zezwile mwateñi kikuli niikutwa kuli nisebelisani ni Jehova kakutala.”

Nihaiba miinelo ya mwa lubasi lwamina yakona kulika tumelo yamina ku Jehova (Mubone maparagilafu 14-16)

14. Jehova ukona kumitusa cwañi haiba mutu yomuñwi mwa lubasi lwamina uzwisizwe mwa puteho?

14 Munahane ka za muinelo omuñwi otaata. Muunge kuli mutu yomuñwi wa mwa lubasi lwamina uzwisizwe mwa puteho. Mwa ziba zeibulela Bibele ka za batu babazwisizwe mwa puteho. (1 Makor. 5:11; 2 Joa. 10) Kono bakeñisa kuli mwalata mutu yo, mukana mwaikutwa kuli kutaata kamba mane kuli hakukonahali kulatelela taelo ya mwa Bibele. * Kana mukasepa kuli Ndataa mina wa kwa lihalimu uka mifa maata aka mikonisa kulatelela taelo yahae ka busepahali? Kana mukaanga muinelo wo kuba kolo ye misuteleza hahulu ku Jehova?

15. Ki kabakalañi Adama hanaasika utwa Jehova?

15 Taba ye iswana cwañi ni muinelo wanaa ipumani kuona mutu wapili, Adama? Kana Adama naalumela kuli wakona kupalelwa kuutwa Jehova ni kuzwelapili kupila? Batili, kakuli Adama “naa si ka pumiwa.”  (1 Tim. 2:14) Kono ki kabakalañi hanaasika utwa Jehova? Adama naacile kwa muselo wanaa mufile musalaa hae, kabakala kuli Adama naalata hahulu musalaa hae kufita mwanaalatela Jehova. Naa teleelelize ku musalaa hae mwa sibaka sa kuutwa taelo ya Jehova.—Gen. 3:6, 17.

16. Ki mañi yeluswanela kulata hahulu, mi ki kabakalañi?

16 Katulo yanaaezize Adama iluluta kuli luswanela kulata hahulu Jehova kufita molulatela mutu ufi kamba ufi. (Mubale Mateu 22:37, 38.) Mi haiba lunani lilato lelituna ku Jehova, lukakona kutusa bahabo luna ka nzila yende hahulu, ibe kuli basebeleza Jehova kamba kutokwa. Kacwalo, haike muzwelepili kutiisa hahulu lilato lamina ku Jehova mi muzwelepili kumusepa. Haiba mubilaezwa ki mutu yomuñwi wa mwa lubasi lwamina ya zwisizwe mwa puteho, mulapele ku Jehova ni kumutaluseza momuikutwela. * (Maro. 12:12) Nihaike kuli taba yeo yamiutwisa hahulu butuku, muunge kuli muinelo wo umifa kolo yakutiisa hahulu silikani samina ni Jehova. Mi hamuka eza cwalo, muka sepa hahulu Jehova mi muka ziba kuli kumuutwa kutahisa limbuyoti.

ZELUSWANELA KUEZA HALUNZE LULIBELELA

Mubonise kuli musepile Jehova ka kupateha mwa musebezi wa kukutaza (Mubone paragilafu 17)

17. Lukolwa kuli Jehova ukaezañi haiba lupateha mwa musebezi wa kukutaza?

17 Ki kabakalañi Jehova hanaalamulezi Paulusi kwa “mulomo wa tau”? Paulusi naabulezi kuli: “Kuli ka na, musebezi wa ku kutaza u kone ku petiwa ka ku tala.” (2 Tim. 4:17) Jehova hape ulufile musebezi wa kukutaza “taba ye nde” mi ubulela kuli lu “sebeza hamoho” ni yena. (1 Mates. 2:4; 1 Makor. 3:9) Haiba lupateha kamolukonela kaufela mwa musebezi wo, lwakona kusepa kuli Jehova uka lufa lika kaufela zelutokwa. (Mat. 6:33) Mi kukalubela bunolo kulibelela kuli Jehova aalabe litapelo zaluna.

18. Mukona cwañi kusepa hahulu Jehova ni kutiisa hahulu silikani samina ni yena?

18 Kacwalo, haike zazi ni zazi mubone teñi kuli mwatiisa hahulu silikani samina ni Jehova. Haiba mutahelwa ki muliko omibilaeza, muunge kuli yeo ki kolo yemisuteleza hahulu ku Jehova. Mubale, muitute, ni kunahanisisa ze mwa Linzwi la Mulimu, yona Bibele. Muzwelepili kulapela ku Jehova ni kuzwelapili kupateha mwa sebelezo yamina kuyena. Haiba mueza lika zeo, mukaba ni sepo ya kuli Jehova uka mitusa kutiyela miliko ye mukopana niyona cwale, ni miliko ifi kamba ifi yemuka kopana ni yona kwapili.

^ par. 2 Kubonahala kuli Paulusi naalamulezwi kwa mulomo luli wa tau, kamba kwa butata bobuñwi busili.

^ par. 10 Kunani litaba zehatisizwe zetusa Bakreste kutiyela makulano ni kutusa batu baba bakulisa. Mubone Mu Zuhe! ya Sikuwa ya February 8, 1994; ya February 8, 1997; ya May 22, 2000; ni ya January 22, 2001.

^ par. 12 Mabizo acincizwe.

^ par. 14 Mubone taba yeli: “Libaka Kuzwisa Sifosi Mwa Puteho Haili Kezo ye Lilato,” ye mwa magazini ye.

^ par. 16 Kunani litaba zehatisizwe zekona kulutusa haiba mutu yomuñwi wa mwa lubasi lwaluna afulalela Jehova. Mubone Tora ya ku Libelela ya September 1, 2006, makepe 17-21, ni ya January 15, 2007, makepe 17-20.