Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Libaka Kuzwisa Sifosi Mwa Puteho Haili Kezo Yelilato

Libaka Kuzwisa Sifosi Mwa Puteho Haili Kezo Yelilato

BO JULIAN babulela kuli: “Haneni utwile zibiso ya kuli mwanaka wa mushimani uzwisizwe mwa puteho, neniikutwile hahulu bumaswe. Neli yena yomuhulu kwa bana baka, neluswalisana hahulu, mi nelupetile lika zeñata hahulu ni yena. Neli mwana yanaa eza hande hahulu, kono ka kusalibelela akalisa kueza lika zesa lumelelani ni likuka za Mulimu. Bo musalaa ka nebalilanga ka nako kaufela mi neni sazibi mwa kuba omba-ombela. Neluipuzanga ka za haiba nekunani nto yeñwi yene lusikapeta ka kuba bashemi kuli lumutuse.”

Ki kabakalañi halukona kubulela kuli kuzwisa mutu mwa puteho ki tukiso yelilato hailifo kutahisa masitapilu? Ki mabaka mañi aka Mañolo atahisa kuli kungiwe muhato ocwalo? Mi ki lika mañi luli zetahisanga kuli mutu azwisiwe mwa puteho?

LIKA ZEPELI ZETAHISANGA KULI BATU BAZWISIWE MWA PUTEHO

Kunani lika zepeli zekona kutahisa kuli yomuñwi wa Lipaki za Jehova azwisiwe mwa puteho. Sapili, haiba Paki yakolobelizwe aeza sibi sesituna. Sabubeli, haiba Paki yo asabakeli sibi sahae.

Nihaike kuli Jehova habati kuli lube babapetehile, unani likuka zabukeni zatokwa kuli batanga bahae balilatelele. Ka mutala, Jehova utokwa kuli luambuke libi zetuna zecwale ka buhule, kulapela milimu ya maswaniso, busholi, mukwañuli, bubulai, ni tumelo ya mioya.—1 Makor. 6:9, 10; Sin. 21:8.

Kana haki niti kuli likuka za Jehova zeama bukeni zautwahala, ni kuli zalusileleza? Ki mañi ya satabeli kupila mwahalaa batu babanani kozo, babaikutekile ili babakona kusepiwa? Lufumana muinelo ocwalo mwahalaa mizwale ni likaizeli baluna ba kwa moya. Mi nto yetahisa cwalo ki buitamo boneluezize haneluineezi ku Mulimu bwa kuli lukapila ka kulumelelana ni likuka zefumaneha mwa Linzwi lahae.

Kono kucwañi haiba Mukreste yakolobelizwe aeza sibi sesituna kabakala bufokoli? Batanga ba Jehova babasepahala ba kwamulaho, nebaezize mafosisa acwalo, kono Mulimu naasika bahana kuya kuile. Mulena Davida ni yena naakile aeza mafosisa acwalo mi likande lahae lazibahala. Davida naaezize bubuki mi naabulaisize mutu; kono mupolofita Natani naamubulelezi kuli: “Muñaa Bupilo sa felisize sibi sa hao.”—2 Sam. 12:13.

Mulimu naaswalezi Davida bakeñisa kuli Davida naabakile habuniti. (Samu 32:1-5) Ka nzila yeswana, mutangaa Jehova kacenu ukona feela kuzwisiwa mwa puteho haiba hasikabaka kamba haiba azwelapili kueza zemaswe. (Lik. 3:19; 26:20) Haiba mutu yaezize sibi habonisi kwa baana-bahulu babaketilwe kutalima taba yahae kuli ubakile luli, mutu yo uswanela kuzwisiwa mwa puteho.

Kwamakalelo, lukana lwaikutwa kuli katulo ya kuzwisa sifosi mwa puteho ya utwisa butuku kamba mane kuli haki yelilato, sihulu haiba kuli luswalisana hahulu ni mutu yo yafosize.  Nihakulicwalo, Linzwi la Jehova lilufa mabaka autwahala akulumela kuli katulo ye cwalo ki yelilato.

BUNDE BWA KUZWISA SIFOSI MWA PUTEHO

Jesu naabulezi kuli “butali bu pakwa kuli bu lukile ka misebezi ya bona.” (Mat. 11:19) Katulo yebutali yakuzwisa sifosi yasabaki mwa puteho, itisanga misebezi yelukile. Halunyakisiseñi lika zetaalu zelatelela:

Kuzwisa sifosi mwa puteho kukutekehisa libizo la Jehova. Bakeñisa kuli lubizwa ka libizo la Jehova, mikwa yaluna yaama libizo leo. (Isa. 43:10) Sina feela likezo za mwana halikona kukutekehisa kamba kushwaulisa bashemi bahae, ki mokuinezi ni ku Jehova, batu bakona kukuteka kamba kushwaula libizo la Jehova kulikana ni likezo zebaeza batu bababizwa ka libizo lahae. Libizo la Mulimu lakona kukutekiwa haiba batu bababizwa ka libizo lahae bapila ka kulumelelana ni likuka zahae. Ki mona mone kuinezi mwa linako za Ezekiele, batu ba macaba nebaswalisanisa libizo la Jehova kwa Majuda.—Ezek. 36:19-23.

Lukatahisa nyazo fa libizo la Jehova haiba luikenya mwa muzamao omaswe. Muapositola Pitrosi naaelelize Bakreste kuli: “Sina bana ba ba utwa, mu tuhele ku shemunwa ka litakazo ze ne mu na ni zona mwa kutokwa zibo kwa mina, kono ka ku ya ka Ya Kenile ya mi bizize, mu be ba ba kenile mwa muzamao wa mina kaufela, kakuli ku ñozwi kuli: ‘Mu lukela ku ba ba ba kenile, kakuli na ni ya kenile.’” (1 Pit. 1:14-16) Kuba ni muzamao okenile kukutekehisa libizo la Mulimu.

Yomuñwi wa Lipaki za Jehova haeza lika zemaswe, kusina kukakanya, balikani bahae ni batu bazibana ni bona bakaziba bufosi bwahae bo. Kuzwisa mutu yacwalo mwa puteho kukabonisa kuli Jehova unani batu babakenile babapila ka kulumelelana ni litaelo za mwa Mañolo zeama kubuluka bukeni. Nako yeñwi, muuna yomuñwi naatile kwa mikopano kwa Ndu ya Mubuso mwa naha ya Switzerland mi naabulezi kuli naabata kuba Paki ya Jehova. Kaizelaa hae naazwisizwe mwa puteho bakeñisa muzamao omaswe. Naabulezi kuli naabata kuswalisana ni kopano ye “sa tuheleli mikwa yemaswe.”

Kuzwisa sifosi mwa puteho kubukeleza bukeni bwa puteho ya Sikreste. Muapositola Paulusi naaelelize Bakreste ba mwa Korinte ka za kozi yakutuhelela sifosi yasa baki kuzwelapili kuswalisana ni bona. Naabapanyize kukuezo yemaswe ya batu babacwalo kwa mumela okona kuhuhumuhisa bupi kaufela bobulubilwe. Naa bulezi kuli: “Mumela o munyinyani u huhumuhisa bupi kaufela bo bu lubilwe.” Kihona abaeleza kuli: “Mu zwise mutu ya maswe mwahalaa mina.”—1 Makor. 5:6, 11-13.

Kubonahala kuli, “mutu ya maswe” yanaa bulezwi ki Paulusi, naanani muzamao wakusa swabela bufosi. Mi batu babañwi mwa puteho nesebakalile kuikutwa kuli likezo zahae nelisika fosahala hahulu. (1 Makor. 5:1, 2) Sibi sesituna cwalo hanesika tuhelelwa, Bakreste babañwi mwendi nebakaikutwa kuli kulukile kulatelela mikwa ya buhule bobumaswe bwa mwa muleneñi one bapila kuona wo. Kutuhelela libi zakabomu kukona kutahisa moya wakusa kuteka likuka za Mulimu. (Muek. 8:11) Kutuha fo, baezalibi babasa baki bakona kuba sina “macwe a ipatile kwatasaa mezi” mi bakona kufokolisa tumelo ya batu babañwi mwa puteho.—Juda 4, 12.

Kuzwisa sifosi mwa puteho kukona kutahisa kuli sifosi yo abake. Jesu ka nako yeñwi naabulezi ka za mutangana yanaa zwile falapa la bo ndatahe ni kuyo sinya saanda sahae ka kupila bupilo bobumaswe. Mutangana yo naaitutile kuli kupila kwahule ni bo ndatahe kutaata hahulu mi kwanyandisa. Mutangana yo kwa mafelelezo aitekula, abaka, mi akutela kwa lubasi lwahae. (Luka 15:11-24) Zanaatalusize Jesu ka za ndate yalilato yanaatabile muta mwanaa hae naacincize mupilelo wahae, lilutusa kuutwisisa mwaikutwelanga Jehova. Mulimu ulusepisa kuli: “Ha ni tabeli lifu la ya maswe; kono ni tabela ya maswe ha bakela mizamao ya hae, kuli a pile.”—Ezek. 33:11.

Ka nzila yeswana, batu babazwisizwe mwa puteho ili babatuhezi kuswalisana ni puteho ya Sikreste, lona lubasi lwabona lwa kwa moya, bakona kulemuha kuli balatehezwi ki lika zende. Lika zemaswe zezwa mwa mikwa yabona yesika luka, hamohocwalo ni kuhupula mazazi anebabanga ni tabo ili ka nako yenebaikola swalisano yende ni Jehova ni batu bahae, likona kutahisa kuli bakutele ku Jehova.

Lilato ni bundume zatokwahala kuli mutu atusiwe kueza zelukile. Walisamu Davida naabulezi kuli: “Mutu ya na ni niti ha ni nata, ki bunde; Niha ni kalimela, ki sina oli fa toho ya ka.” (Samu 141:5) Ka  mutala: Munahane kuli mutu usweli kuca lico mi situnula sa nama samukama fa mumizo, upalelwa kubuyela hande mi ufelelwa ki maata mi mane hakoni nihaiba kubulela. Haiba mutu yomuñwi asa mutusi kapili, mutu yo uka shwa. Cwale mulikanaa hae wamunata kwa mukokoto kuli situnula seo sizwe. Mutu yo wakona kuutwa butuku hanatiwa lubaka, kono kueza cwalo kukona kupunyusa bupilo bwahae. Ka nzila yeswana, Davida naalemuhile kuli mutu yalukile naakatokwa kumukalimela habutuku kuli atusehe.

Hañata kuzwisa mutu mwa puteho kutusanga mutu yo kufumana tuso yetokwahala. Hamulaho wa lilimo ze 10, bana ba bo Julian bababulezwi kwa makalelo ataba ye, nebatuhezi kueza lika zemaswe, mi nebakutezi mwa puteho, mi ka nako yacwale ki baana-bahulu mwa puteho. Babulela kuli: “Kuzwisiwa mwa puteho nekutahisize kuli nitalimane ni matata atiswa ki lika zemaswe zenenieza. Nenitokwa kukalimelwa ka nzila yecwalo.”—Maheb. 12:7-11.

NZILA YENDE YA KUPILA KAYONA NI BATU BABAZWISIZWE MWA PUTEHO

Ki niti kuli kuzwisa mutu mwa puteho ki kozi yetuna yakwa moya, kono haluswaneli kunga kuli kozi yeo haikoni kutiyelwa. Kaufelaa luna lutokwa kubona teñi kuli mulelo wa kuzwisa mutu mwa puteho wapetiwa kakutala.

Kueziwanga buikatazo bwakutusa batu bababakile kuli bakutele ku Jehova

Baana-bahulu babanani buikalabelo bobutuna bwa kuzibisa mutu yazwisizwe mwa puteho ka za katulo yeezizwe yeo, balikanga ka taata kubonisa lilato sina Jehova. Habazibisa mutu zakatulo yebaezize, batalusanga kamusa ni ka kuutwahala mihato yatokwa kunga mutu yo kuli akutiswe mwa puteho. Ka mulelo wa kuhupulisa babazwisizwe mwa puteho lika zebaswanela kueza kuli bakutele ku Jehova, baana-bahulu bakana balukisa linako zakupotela batu baba cwalo, ili bababonisize kuli bacincize mikwa yabona. *

Batu ba mwa lubasi bakona kubonisa lilato kwa puteho ni ku mutu yafosize ka kukuteka katulo yeezizwe yakuzwisa mutu yo mwa puteho. Bo Julian babulela kuli: “Naasali mwanaka, kono mupilelo wahae neutahisize kuli lusike lwaswalisana.”

Batu kaufela mwa puteho baakona kubonisa lilato lelitomile fa likuka, ka kuambuka kuswalisana ni kuambolisana ni mutu yazwisizwe mwa puteho. (1 Makor. 5:11; 2 Joa. 10, 11) Ka kueza cwalo, babonisa kuli bayemela kalimelo yafilwe mutu yo ki Jehova ka kuitusisa baana-bahulu. Kutuha fo, baakona kubonisa lilato lelituna kwa lubasi lwa mutu yazwisizwe mwa puteho, ili lolumwa maswabi amatuna bakeñisa taba yeezahalile yeo, mi mizwale ni likaizeli baswanela kubona teñi kuli baeza hande lubasi lo ilikuli lusike lwaikutwa kuli ni lona haluswaneli kuswalisana ni balumeli babañwi.—Maro. 12:13, 15.

Bo Julian babulela kuli: “Kuzwisa mutu mwa puteho ki muhato otokwahala, kakuli ulutusa kupila ka kulumelelana ni likuka za Jehova. Nako hainze iya, kusina taba ni butuku bobukona kuba teñi, kuzwisa mutu mwa puteho kukona kutahisa zende. Kambe nenisika swalisana ni katulo yeneezizwe yakuzwisa mwanaka mwa puteho bakeñisa bufosi bwahae, naasike akutela ku Mulimu.”

^ par. 24 Mubone Tora ya ku Libelela ya April 1, 1991, makepe 26-30.