Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  March 2015

Kana Taelo ya ku Nyalelwa ‘Feela ku Mulena’—I sa Tokwa ku Latelelwa?

Kana Taelo ya ku Nyalelwa ‘Feela ku Mulena’—I sa Tokwa ku Latelelwa?

“Na palelwa ku fumana mutu wa ku nyalana ni yena mwa puteho, mi ha ni lati ku supala ni si ka nyalwa.”

“Baana ba bañwi ba silifasi ba na ni sishemo, ba na ni mikwa ye minde, mi ba ziba ku isa ba bañwi pilu. Ha ba lwanisi bulapeli bwa ka mi ba inzi hande ku fita mane ni mizwale ba bañwi.”

Batanga ba Mulimu ba bañwi ba ba li makwasha ni bona ba kile ba bulela litaba ze swana ni zeo. Nihakulicwalo, ba ziba kuli Jehova u bata kuli batanga ba hae ba nyalelwe ‘feela ku Mulena’ ili ku talusa ku nyalana feela ni batu ba ba li Bakreste ba niti. (1 Makor. 7:39) Kono ki kabakalañi ha ba bulelanga litaba ze cwalo?

LIBAKA BA BAÑWI HA BA KAKANYA

Bakreste ba ba bulelanga cwalo mwendi ba ikutwanga kuli ku na ni likaizeli ba makwasha ba bañata ku fita mizwale ba makwasha. Taba yeo ki ya niti mwa linaha ze ñata. Ka mutala, mwa Korea, 57 pesenti ya Bakreste ba makwasha ki likaizeli, mi 43 pesenti ki mizwale. Mi mwa Colombia, 66 pesenti ya Bakreste ba makwasha ki likaizeli, mi 34 pesenti ki mizwale.

Mwa libaka ze ñwi, bashemi ba ba si Lipaki ba tomanga masheleñi a mañata a lionda kamba ku bata limpo ze tula hahulu ka nako ya nyalwa mwanaa bona wa musizana, mi nto yeo i palelwisanga mizwale ba bañwi ba makwasha ku nyala. Kabakaleo, likaizeli ba bañwi ba bilaelanga ka za haiba ba ka fumana muuna ya li Mukreste wa ku nyalana ni yena. *

KU SEPA JEHOVA KI KWA BUTOKWA HAHULU

Haiba mu kile mwa ba ni maikuto a swana ni ao, mu ikolwise kuli Jehova wa utwisisa muinelo o mu li ku ona mi wa ziba luli mo mu ikutwela.—2 Makol. 6:29, 30.

Nihakulicwalo, mwa Bibele, Jehova u lu laela kuli lu nyalele kamba ku nyalelwa feela ku Mulena. Kabakalañi? Libaka kikuli wa ziba lika ze lu swanela, mi u bata ku lu sileleza. Ha tabeli kuli lu eze likatulo  ze maswe ze ka lu tahiseza butata kamba masitapilu. Mwa miteñi ya Nehemia, Majuda ba bañata ne ba sweli ku nyala basali ba ne ba sa sebelezi Mulimu. Kabakaleo, Nehemia a ama kwa mutala o maswe wa Salumoni. Salumoni “naa latwa ki Mulimu wa hae, . . . nihakulicwalo, basali ba macaba a sili ne ba mu fosisa.” (Neh. 13:23-26) Jehova wa ziba kuli litemuso za hae za lu tusa, mi ki lona libaka ha laela Bakreste ku nyalelwa feela ku Mulena. (Samu 19:7-10; Isa. 48:17, 18) Lu itumela hahulu kuli Jehova u lu fa likelezo ze lilato ni ze sepeha. Ha lu utwa litaelo za lu fa ka ku ba Mubusi wa luna, lu bonisa kuli lwa lumela kuli wa swanela ku lu taluseza za ku eza.—Liprov. 1:5.

Ku si na ku kakanya, ha mu tabeli ku “lwala coko i liñwi,” fo kikuli ku nyalana ni mutu ya sa sebelezi Jehova. Mutu yo wa kona ku tahisa kuli mu tuhele ku sebeleza Mulimu. (2 Makor. 6:14) Kelezo ya Mulimu ya beleka kamita, mi Bakreste ba bañata kacenu ba ngile muhato o butali wa ku utwa Jehova. Kono ba bañwi ba ketile ku sa utwa Jehova.

TAELO YA KU NYALELWA ‘FEELA KU MULENA’ I SA TOKWA KU LATELELWA

Kaizeli ya bizwa Maggy * wa kwa Australia, naa bile mwa libato ni muuna ya si Mukreste wa niti. Kaizeli yo u talusa kuli: “Hañata ne ni banga hahulu ni yena kuli mane ne ni sa fumanehangi kwa mikopano. Ne ni fokozi hahulu kwa moya.” Bo Ratana ba kwa India ni bona ne ba keni mwa libato ni muuna ye ne ba kena ni yena sikolo, mi muuna yo a kala ku ituta Bibele. Kono mulelo o mutuna wa naa itutela Bibele ne li wa ku bata ku ba mwa libato ni bo Ratana. Kwa mafelelezo, bo Ratana ba tuhela ku sebeleza Jehova mi ba kala ku swalisana ni bulapeli bu sili kuli ba nyalane ni muuna yo.

Bo Ndenguè ba kwa Cameroon, ne ba na ni lilimo ze 19 ha ba nyalana ni muuna ya na sa sebelezi Jehova. Pili lizazi la bona la sinawenga li si ka fita kale, muuna yo naa ba sepisize kuli ba ka zwelapili ku ba Lipaki. Kono hamulaho wa lisunda ze peli ku zwa fa lizazi la sinawenga, muuna yo a bulelela bo Ndenguè kuli ba tuhele ku yanga kwa mikopano ya puteho. Bo Ndenguè, ba bulela kuli: “Na kala ku ikutwa buinosi mi ne ni lilanga. Ne ni sa zibi za ku eza mwa bupilo. Mi kamita ne ni inyazanga.”

Ki niti kuli Bakreste ba bañwi ba nyezwi kwa baana ba ba sa sebelezi Jehova, kono baana bao ba na ni sishemo ni musa. Niteñi, niha neikaba kuli bo muunaa mina ba ba sa sebelezi Jehova ba na ni sishemo, silikani sa mina ni Jehova si ka amiwa cwañi? Mu ka ikutwa cwañi ha mu ka hupula kuli ne mu si ka sebelisa kelezo ya naa mi file, ye ne ka mi tusa ku ba ni tabo? Mi sa butokwa ni ku fita kikuli, Jehova u ka ikutwa cwañi ka za keto ye mu ezize?—Liprov. 1:33.

Mizwale ni likaizeli mwa lifasi kaufela ba ba latelezi kelezo ya ku nyala ni ku nyalelwa ‘feela ku Mulena’ ba ikolwisize kuli ku sebelisa kelezo yeo ki kwa butokwa hahulu. Mizwale ni likaizeli ba makwasha ba ikataza ku tabisa Jehova ka ku nyalana feela ni batu ba ba mu sebeleza. Bo Michiko ba kwa Japan ne ba ikatulezi ku utwa Mulimu nihaike kuli bahabo bona ne ba lika ku ba kolwisa kuli ba nyalwe ku muuna ya naa sa sebelezi Jehova. Hape ne ba talimani ni butata bwa kuli ne ba sweli ku iponela balikani ba bona ba bañwi inze ba nyalwa kwa Bakreste ba niti kono bona inze ba zwelapili mwa bukwasha. Ba bulela kuli: “Ne ni ipulelelanga kuli bakeñisa kuli Jehova ki ‘Mulimu ya tabile,’ tabo ya luna ha i swaneli ku itinga fa taba ya kuli mutu u nyezwi kamba ha si ka nyalwa. Hape ni lumela kuli Jehova wa talelezanga litakazo za mwa lipilu za luna. Kacwalo, haiba lwa palelwa ku fumana muuna wa ku nyalana ni yena, nihaike kuli lu bata ku nyalwa, ki hande ka nako ya cwale ku libelela inze lu li makwasha.” (1 Tim. 1:11) Hamulaho wa nako, bo Michiko ba nyalwa ku muzwale ya swanela, mi ba tabile hahulu kuli ne ba latelezi kelezo ya Jehova.

Hape ku na ni mizwale ba bañwi ba ne ba libelezi ku fumana musali ya swanela wa ku nyala. Ka mutala, bo Bill ba kwa Australia ba talusa kuli ka linako ze ñwi ne ba tabelanga basali ba ne ba si Lipaki. Nihakulicwalo, bo Bill ne ba ambukile ku eza silikani ni batu bao bakeñisa kuli ne ba sa bati ku kena mwa libato le ne li ka ba tahiseza ku “lwala coko i liñwi” ni ba ba sa lumeli. Ka lilimo ze ñata, bo Bill hape ne ba tabezi likaizeli ba sikai, kono likaizeli bao ne ba si na maikuto a swana ni e ne ba na ni ona  bo Bill. Ne ku fitile lilimo ze 30 kihona bo Bill ba fumana musali wa Sikreste ya naa na ni milelo ye swana ni ya bona. Ba bulela kuli: “Ha ni inyazangi. Ni ikutwa ku ba ya fuyauzwi kakuli lu yanga mwa sebelezo ya mwa simu hamoho, ku ituta hamoho, ni ku lapela hamoho. Ni tabanga hahulu ha ni kopana ni ku eza siango ni balikani ba musalaa ka, kakuli kaufelaa bona ki balapeli ba Jehova. Lu itusisanga likuka za mwa Bibele mwa linyalo la luna.”

ZA KU EZA HA MU NZE MU LIBELELA KU JEHOVA

Mu kona ku ezañi ha mu nze mu latelela kelezo ya Jehova ni ha mu nze mu libelela kuli mu fumane mutu wa ku nyalana ni yena ya sebeleza Jehova? Mwa kona ku nahanisisa libaka ha mu si ka kena kale mwa linyalo. Haiba ha mu si ka kena kale mwa linyalo bakeñisa kuli mu bata ku latelela ketelelo ya Jehova, mu kolwe kuli katulo ya mina ya tabisa Jehova. (1 Sam. 15:22; Liprov. 27:11) Hape mu zwelepili ku lapelanga ku Jehova ni ku mu talusezanga maikuto a mina. (Samu 62:8) Ha mu nze mu ikataza ku tiyela miliko ni ku lwanisa litakazo ze maswe, silikani sa mina ni Jehova si ka zwelapili ku tiya zazi ni zazi. Mu ikolwise kuli Jehova wa iyakatwa maikuto ni butokwi bwa mina, bakeñisa kuli mu ba butokwa ku yena. Jehova ha sepisi ku fumanela mutu ufi kamba ufi muuna kamba musali wa ku nyalana ni yena. Kono haiba mu tokwa ku kena mwa linyalo, Jehova wa ziba mwa kona ku taleleleza takazo ya mina.—Samu 145:16; Mat. 6:32.

Ka linako ze ñwi mu kana mwa ikutwa sina mwa naa ikutwezi Davida, ya naa ize: “Muñaa Bupilo, u ni alabe kapili, pilu ya ka ya letuka; u si ke wa ni patela pata ya hao.” (Samu 143:5-7, 10) Mu si ke mwa zwafa. Mu lumeleze Jehova kuli a mi bonise za bata kuli mu eze. Mu teeleze ku Jehova ka ku balanga Bibele ni ku nahanisisanga hahulu ze mu bala. Ku eza cwalo ku ka mi tusa ku ziba za bata Jehova kuli mu eze, mi mu ka ziba mwa naa tuselize batanga ba hae kwamulaho. Ka ku teeleza ku yena, mu ka ba ni bundume bwa ku zwelapili ku latelela litaelo za hae.

Bakreste ba ba li makwasha ba tusa hahulu mwa puteho mi ki ba butokwa ku Jehova!

Ki lika mañi ze ñwi ze mu kona ku eza kuli mu zwelepili ku ba ni tabo ni ku pateha inze mu sa li makwasha? Mwa kona ku ikataza ku tiisa silikani sa mina ni Jehova, ni ku ikezeza libizo le linde. Hape mwa kona ku ituta ku bonisa sishemo, ku beleka ka taata, ku sebelisana ni ba bañwi ka nzila ye bunolo, ni ku zwelapili ku sepahala ku Jehova. Tulemeno to, ki twa butokwa kuli mwa linyalo ku be ni tabo. (Gen. 24:16-21; Ruti 1:16, 17; 2:6, 7, 11; Liprov. 31:10-27) Mu bate pili Mubuso ka ku pateha mwa bukombwa ni mwa puteho ya mina. Ku eza cwalo, ku ka mi tusa ku sa eza likatulo ze maswe. Bo Bill ba bulela cwana ka za lilimo ze ne ba tandile inze ba li makwasha: “Ne li felile kapili-pili! Ne ni tandile nako yeo inze ni sebeleza Jehova sina paina.”

Taelo ya Jehova ya ku nyalela kamba ku nyalelwa ‘feela ku Mulena,’ i sa tokwa ku latelelwa ni kacenu. Ha lu keta ku nyalana ni Mukreste wa niti, lu bonisa kuli lwa kuteka Jehova mi lu ka ba ni tabo. Bibele i bulela kuli: “U fiwa mbuyoti mutu ya saba Muñaa Bupilo, ya tabela litaelo za hae hahulu. Bufumu ni maluwo li mwa ndu ya hae, niti ya hae i bonahala kamita.” (Samu 112:1, 3) Kacwalo, mu ikatulele ku latelela taelo ya Mulimu ya ku nyalela kamba ku nyalelwa ‘feela ku Mulena.’

^ par. 7 Litaba ze lu ka nyakisisa mwa taba ye, li ka ama hahulu kwa likaizeli, niteñi, likuka ze swana zeo za tusa ni kwa mizwale.

^ par. 13 Mabizo a mañwi a cincizwe.