Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  March 2015

“Ki mo ne U Latezi”

“Ki mo ne U Latezi”

“U patile lika ze ka tokomelo ku ba ba butali ni ba ba itutile mi u li patululezi limbututu.”—LUKA 10:21.

1. Ki kabakalañi Jesu ha naa ‘wabezwi ka moya o kenile’? (Mu bone siswaniso se si fahalimu.)

MU NAHANE mo ne ku ka bela ku bona Jesu inze ‘a wabezwi ka moya o kenile.’ Mwendi mwa mu bona inze a menyize, mi sifateho sa hae ni meeto a hae li bonisa kuli u tabile luli. Kono ki kabakalañi ha bonahala cwalo? Kihona ha naa sa zo luma balutiwa ba hae ba 70 kuli ba yo kutaza taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu. Bakeñisa kuli ne ku na ni lila ze ñata ze maata ze ne lwanisa taba ye nde, naa bata hahulu ku ziba mo ba petezi musebezi wa naa ba file. Ze ñwi za lila zeo ne li bañoli ba Mulao ni Bafalisi, ba ne ba itutile hahulu ili ba ne ba na ni butali. Ne ba bata kuli batu ba nge Jesu kuli ki mubeti feela, ni ku nga balutiwa ba hae sina “batu-tu feela ba ba si ka ituta.” (Lik. 4:13; Mare. 6:3) Nihakulicwalo, balutiwa ha ne ba kutile ku zwa mwa musebezi wa bona, ne ba tile inze ba tabile hahulu. Ne ba kutalize ku si na taba ni twaniso, mane nihaiba twaniso ye ne zwa kwa madimona! Ki kabakalañi ha ne ba konile ku zwelapili ku ba ni tabo ni bundume?—Mu bale Luka 10:1, 17-21.

2. (a) Balutiwa ba Jesu ne ba swana sina limbututu ka nzila ifi? (b) Ki nto mañi ye ne tusize balutiwa ba Jesu ku utwisisa niti ye tungile ya mwa Bibele?

2 Jesu naa bulelezi Jehova kuli: “Na ku lumbeka fapilaa nyangela Ndate, wena Mulenaa lihalimu ni lifasi, kakuli u patile lika  ze ku ba ba butali ni ba ba itutile mi u li patululezi limbututu. Ki cwalo, Ndate, kakuli ku eza cwalo ki mo ne u latela.” (Mat. 11:25, 26) Ki kabakalañi Jesu ha naa bizize balutiwa ba hae kuli ki limbututu? Ka ku shutana ni bañoli ba Mulao ni Bafalisi ba ne ba itutile hahulu, ili ba ne ba ikutwa kuli ne ba talifile, balutiwa ba Jesu bona ne ba tabela ku lutiwa sina banana ba banyinyani. Ne ba itutile ku ba ni buikokobezo isiñi ku ikuhumusa. (Mat. 18:1-4) Bakeñisa kuli ne ba ikokobeza, Jehova naa itusisize moya wa hae o kenile ku ba tusa ku utwisisa niti ye tungile ya mwa Bibele. Kono baeteleli ba bulapeli bwa Sijuda ne ba zwezipili ku ba mwa lififi bakeñisa kuli ne ba ikuhumusa mi ne ba pumilwe ki Satani.

3. Lu ka nyakisisañi mwa taba ye?

3 Ki lona libaka Jesu ha naa tabile hahulu! Naa tabile hahulu ha naa boni mo Jehova naa patululezi niti ye tungile ya mwa Bibele kwa batu ba ba ikokobeza ku si na taba ni kuli ne ba si ka ituta hahulu. Mulimu naa tabisizwe ki mulutelo o utwahala wo ni o bunolo, mi u sa tabiswa ki ona ni kacenu. Jehova u bonisa cwañi kuli u sa tabiswa ki mulutelo o cwalo? Mwa taba ye, lu ka ituta ka mo Jehova a patululela niti ye tungile ya mwa Bibele kwa batu ba ba ikokobeza kacenu.

KU TALUSEZA BATU KAUFELA NITI YE TUNGILE

4. Hatiso ya Tawala ya Mulibeleli ye mwa puo ye nolofalizwe i bile mpo ka nzila ifi?

4 Mwa lilimonyana ze felile, batu ba Mulimu ba cincize mulutelo wa bona, ka nako ya cwale ba luta ka nzila ye bunolo ni ye utwahala. Ka mutala, ha lu nyakisiseñi linzila ze taalu. Sapili, ku lukisizwe Tawala ya Mulibeleli ya ku ituta ye mwa puo ye nolofalizwe. * Tawala yeo, ki mpo ye tusize ba bañata ba ba sa koni hande ku bala kamba ba ba fumana butata bwa ku utwisisa puo. Bashemi ba lemuhile kuli, hatiso ya Tawala ya Mulibeleli ye mwa puo ye nolofalizwe, i tusa bana ba bona ku utwisisa hande ze ba ituta ku yona. Ba bañata ba ñozi mañolo a ku itebuha mpo ye. Kaizeli yo muñwi naa bulezi kuli naa ikutwanga boi ku alaba ka nako ya tuto ya Tawala ya Mulibeleli. Kono haa sa ikutwanga cwalo ka nako ya cwale! Hamulaho wa ku kala ku itusisa hatiso ya Tawala ya Mulibeleli ye mwa puo ye nolofalizwe, kaizeli yo naa ñozi kuli: “Cwale, se ni alabanga hahulu mi sabo ye ne ni banga ni yona i felile! Ni itumela hahulu ku Jehova ni ku mina.”

5. Ki lituso mañi ze ñwi ze lu fumana mwa Bibele ya Toloko ya Lifasi le Linca ya Mañolo A Kenile ye lukisizwe sinca?

5 Sa bubeli, kwa mukopano wa ka silimo o ne u ezizwe la 5 October, 2013, ne ku zwisizwe Bibele ya Toloko ya Lifasi le Linca ya Mañolo A Kenile ye lukisizwe sinca mwa puo ya Sikuwa. * Mwa mañolo a mañata a mwa Bibele yeo, ku itusisizwe manzwi a manyinyani, kono litaluso za ona ha li si ka cinca mi a bunolo ku a utwisisa. Ka mutala, liñolo la Jobo 10:1, ne li na ni manzwi a 27, kono cwale se li a 19, mi liñolo la Liproverbia 8:6 ne li na ni manzwi a 20, kono cwale se li a 13. Mañolo a mabeli ao, a bunolo ku a utwisisa mwa Bibele ye lukisizwe sinca. Muzwale yo muñwi ya tozizwe ya sa sebelelize Jehova ka busepahali ka lilimo ze ñata, naa bulezi kuli: “Kihona ni sa zo feza ku bala buka ya Jobo mwa Bibele ye lukisizwe sinca, mi ni ikutwa inge kuli kihona ni sa zo utwisisa litaba ze ku yona lwa pili mwa bupilo bwa ka!” Ba bañata ba fitisize maikuto a swana ni a muzwale yo.

6. Mu ikutwa cwañi ka za kutwisiso ya luna ye utwahala hande ya liñolo la Mateu 24:45-47?

 6 Sa bulaalu, mu nahane ka za licinceho ze ezizwe cwanoñu fa, ze ama kutwisiso ya luna ya mañolo a mañwi. Ka mutala, cinceho ya kutwisiso ya luna ka za “mutanga ya sepahala ya na ni kutwisiso” ne i hatisizwe mwa Tawala ya Mulibeleli ya July 15, 2013. (Mat. 24:45-47) Hatiso yeo ne i talusize kuli mutanga ya sepahala ki Sitopa se si Etelela. Mi “batanga” ki Bakreste kaufela ba ba fiwa lico ki mutanga ya sepahala, ibe kuli ki ba ba tozizwe kamba ki ba “lingu ze ñwi.” (Joa. 10:16) Lu tabelanga hahulu ku ituta litaba za niti ze, mi hape lwa tabela ku li luta batu ba bañwi! Ki mwa linzila lifi ze ñwi mo Jehova a bonisize kuli u tabela mulutelo o bunolo ni o utwahala?

MUTALUSEZO O BUNOLO WA LITABA ZA MWA BIBELE

7, 8. Ki ifi mitala ye miñwi ya litaba za mwa Bibele ze ne yemela lika ze ñwi ze tuna ze ne ka ezahala kwapili?

7 Haiba se mu sebelelize Jehova ka lilimo ze ñata, mwendi mu lemuhile kuli mwa lihatiso za luna ku ezizwe cinceho ya mo li talusezwa litaba ze ñwi za mwa Bibele. Mwa linako za kwamulaho, hañata litaba ze ñwi za mwa Bibele ne li taluswanga kuli li yemela nto ye ñwi ye tuna ye ne i ka ezahala kwapili. Kana ku na ni mabaka a mande a ku talusa ka ona litaba za mwa Bibele ka nzila yeo? Eni. Ka mutala, Jesu naa amile kwa “sisupo sa Jonasi mupolofita.” (Mu bale Mateu 12:39, 40.) Jesu naa talusize kuli nako ya naa tandile Jonasi mwa mba ya tapi, ne i yemela nako ya na ka tanda Jesu mwa libita.

8 Ku na ni litaba ze ñwi za mwa Bibele ze ne yemela lika ze tuna ze ne ka ezahala kwapili. Muapositola Paulusi naa talusize lika ze ñata ze cwalo. Ka mutala, swalisano ya Abrahama ni Hagare ni Sara ne i yemela swalisano ya Jehova ni sicaba sa Isilaele ni kalulo ya kwa lihalimu ya kopano ya Mulimu. (Magal. 4:22-26) Ka nzila ye swana, tabernakele, tempele, Lizazi la Swalelo ya Libi, muprisita ya pahami, ni likalulo ze ñwi za Mulao ne li “muluti wa lika ze nde ze ne sa taha.” (Maheb. 9:23-25; 10:1) Ha lu itutanga litaba za mwa Bibele zeo ni ku ziba ze li yemela, tumelo ya luna ya tiyanga. Kana fo ku talusa kuli mutu kaufela, kezahalo kaufela ni nto ifi kamba ifi ye bulezwi mwa Bibele i yemela mutu yo muñwi kamba sika se siñwi?

9. Mwa linako za kwamulaho, taba ya mwa Bibele ye ama Nabote ne i talusizwe cwañi?

9 Mwa linako za kwamulaho, lihatiso za luna ne li talusanga kuli mutu kaufela, kezahalo kaufela, ni nto ifi kamba ifi ye bulezwi mwa Bibele i yemela mutu yo muñwi kamba sika se siñwi. Ka mutala, Muoli ya maswe Jezabele naa bulaile Nabote ilikuli muunaa hae Akabe, a yole simu ya Nabote ya veine. (1 Mal. 21:1-16) Ka 1932, Tawala ya Mulibeleli ne i talusize kuli Akabe ni Jezabele ne ba yemela Satani ni kopano ya hae, ni kuli Nabote naa yemela Jesu, mi lifu la Nabote ne li yemela ku bulaiwa kwa Jesu. Kono ka silimo sa 1961, buka ye bizwa “Libizo la Hao li Keniswe,” (“Let Your Name Be Sanctified”) ne i bulezi kuli Nabote naa yemela Bakreste ba ba tozizwe mi Jezabele naa yemela bulapeli bo bu twi ki bwa Sikreste. Hape, ku nyandiswa kwa Nabote ki Jezabele ne ku yemela nyandiso ya ba ba tozizwe, mwa mazazi a maungulelo. Ka lilimo ze ñata, kutwisiso yeo ne i tiisize tumelo ya batu ba Mulimu. Ki kabakalañi ka nako ya cwale ha lu talusa lika ka nzila ye shutana?

10. (a) Mutanga ya sepahala u bonisanga tokomelo ye cwañi ha talusa litaba ze ñwi za mwa Bibele? (b) Lihatiso za luna kacenu li isa hahulu mamelelo kwa nto mañi?

10 Mwahalaa lilimo ze felile, Jehova u tusize “mutanga ya sepahala ya na ni kutwisiso” ku ba hahulu ni kutwisiso kamba  tokomelo. Ka nzila ifi? Ka nako ya cwale, mutanga ya sepahala u bulelanga feela kuli taba ye ñwi ya mwa Bibele i yemela nto ye tuna ye ka ezahala kwapili haiba ku na ni bupaki bwa mwa Mañolo bo bu bonisa cwalo. Mutalusezo wa kwamulaho o ama taba ya kuli mutu kamba nto ye ñwi ye bulezwi mwa Bibele ne i yemela ze ne ka ezahala kwapili, ne u li taata ku u utwisisa, ku u hupula, kamba ku itusisa taba yeo mwa bupilo. Sa butokwa ni ku fita kikuli, ha ne ku isiwanga hahulu mamelelo kwa ku bata ku ziba taluso ye kona ku swanela taba ye ñwi ya mwa Bibele, lituto ze ama muzamao kamba ze tusa mwa bupilo ne li sa isiwi mamelelo. Kacwalo, mazazi a, lihatiso za luna li isa hahulu mamelelo kwa mulutelo o bunolo, kwa lituto ze tiisa tumelo, kwa buitiiso, ku sepahala ku Mulimu, ni tulemeno to tuñwi twa butokwa to tu bulezwi mwa Bibele. *

Mutala wa Nabote u lu luta tuto ya butokwa hahulu (Mu bone paragilafu 11)

11. (a) Ka nako ya cwale, lu utwisisa cwañi taba ya Nabote, mi mutala wa hae u lu tusa cwañi? (b) Mwa lilimo za cwanoñu fa, ki kabakalañi lihatiso za luna ha li sa amangi hahulu fa taba ya kuli mutu kamba taba ye ñwi ye bulezwi mwa Bibele i yemela nto ye tuna ye ka ezahala kwapili? (Mu bone taba ye li, “Lipuzo ze Zwa Kwa Babali” ye mwa magazini ye.)

11 Ka nako ya cwale, kutwisiso ya luna ka za taba ya Nabote ya utwahala hande mi i bunolo ku i utwisisa. Nabote naa si ka shwa ka libaka la kuli naa yemela Jesu kamba ba ba tozizwe. Kono naa shwile kabakala kuli naa ikatulezi ku zwelapili ku sepahala ku Mulimu. Naa zwezipili ku latelela Mulao wa Mulimu ku si na taba ni ku nyandiswa hahulu ki babusi ba ba maata. (Num. 36:7; 1 Mal. 21:3) Wo ki mutala o munde hahulu kwa batanga ba Mulimu kacenu, ba ba tiyela nyandiso ye swana ni ya naa talimani ni yona Nabote. (Mu bale 2 Timotea 3:12.) Bakreste kaufela ba kona ku utwisisa, ku hupula, ni ku itusisa lituto ze fumaneha mwa taba yeo, mane ni ku tiisa tumelo ya bona.

12. (a) Ki muhupulo mañi o lu sa swaneli ku ba ni ona ka za litaba za mwa Bibele? (b) Ki kabakalañi ha lu kona ku utwisisa hande litaba za mwa Bibele ze tungile? (Mu bone litaluso za kwatasi.)

12 Kana fo ku talusa kuli lu swanela ku nahana kuli litaba za mwa Bibele li na ni feela  lituto ze tusa, ha li na litaluso ze ñwi? Batili. Mwa sibaka sa ku isa hahulu mamelelo kwa ku talusa litaba ze ñwi za mwa Bibele kuli li yemela nto ye ka ezahala kwapili, lihatiso za luna li isa hahulu mamelelo kwa ku bonisa mo liñolo le liñwi la mwa Bibele li swalisanela ni le liñwi. Ka mutala, busepahali bwa naa bonisize Nabote ha naa nyandisizwe ni ku bulaiwa, bu lu hupulisa busepahali bwa Kreste ni bwa ba ba tozizwe. Mi hape lu hupuliswa ka za busepahali bo bu boniswa ki buñata bwa “lingu ze ñwi.” Lwa kona ku iponela hande mo Jehova a sweli ku lu lutela ka nzila ye bunolo. *

MUTALUSEZO O BUNOLO WA LISWANISEZO ZA JESU

13. Ki mitala ifi ye bonisa kuli ka nako ya cwale lu talusa liswanisezo za Jesu ka nzila ye bunolo ni ye utwahala hande?

13 Jesu Kreste ki yena Muluti yo mutuna ka ku fitisisa ya kile a pila fa lifasi. Naa lata hahulu ku luta ka ku itusisa mitala ni liswanisezo. (Mat. 13:34) Liswanisezo li tusa hahulu bakeñisa kuli li tahisanga kuli lu utwisise taba ye taata ka nzila ye bunolo, mi li kona ku lu tusa ku nahanisisa ka za taba yeo mane ni ku lu fita kwa lipilu. Ka lilimo ze ñata, lihatiso za luna li talusize liswanisezo za Jesu ka nzila ye bunolo ni ye utwahala hande. Ka mutala, Tawala ya Mulibeleli ya July 15, 2008, i lu tusa ku utwisisa hande liswanisezo za Jesu ze ama mumela, peu ya masitete, ni lituwa. Ka nako ya cwale, lwa iponela hande kuli liswanisezo zeo li ama Mubuso wa Mulimu, ili o tusize batu ba bañata ku ba balutiwa ba Kreste ni ku hana mikwa ye maswe ya lifasi le.

14. (a) Mwa lilimo za kwamulaho ne lu talusize cwañi nguli ya Musamaria ya musa? (b) Ka nako ya cwale lu utwisisa cwañi nguli ya Jesu?

14 Lu kona ku utwisisa cwañi makande kamba linguli za naa bulezi Jesu? A mañwi kwa makande ao, ki liswanisezo ni bupolofita. A mañwi a luta lituto ze tusa. Kono lu kona ku ziba cwañi makande a swaniseza nto ye ñwi, ni a sa swanisezi nto ye ñwi? Lilimo ha li nze li ya, lu fitile fa ku ziba mwa ku taluhanyeza liswanisezo za Jesu. Ka mutala, mu nahane mo ne lu talusezanga nguli ya Jesu ya Musamaria ya musa. (Luka 10:30-37) Ka silimo sa 1924, Magazini ya Tawala ya Mulibeleli ya mwa puo ya Sikuwa ne i talusize kuli Musamaria naa yemela Jesu, mi nzila ye shetumuka fa lilundu ku zwa kwa Jerusalema ku liba kwa Jeriko ne i yemela muinelo wa batu o zwezipili ku totobela ku zwelela feela fa bukwenuheli bwa mwa simu ya Edeni. Hape masholi ba ne ba li mwa nzila ne ba yemela likampani ze tuna za lipisinisi ni batu ba lipisinisi ba ba na ni mukwañuli, mi muprisita ni Mulivi ne ba yemala bulapeli bo bu twi ki bwa Sikreste. Kono kacenu, lihatiso za luna li itusisa swanisezo yeo kwa ku hupulisa Bakreste kaufela kuli ha ba swaneli ku ba ni ketululo. Lu swanela ku tusa batu kaufela ba ba li mwa butokwi, sihulu ku ba tusa ku ituta niti ka za Mulimu. Lwa nyakalalanga ha lu bona mo Jehova a sweli ku tahiseza kuli lu utwisise hande niti.

15. Lu ka nyakisisañi mwa taba ye tatama?

15 Mwa taba ye tatama, lu ka nyakisisa nguli ya Jesu ya basizana ba ba lishumi. (Mat. 25:1-13) Jesu naa bata kuli balateleli ba hae ba mwa linako za maungulelo ba utwisise swanisezo ya hae yeo ye maata, ka nzila ye cwañi? Kana mutu kaufela, kezahalo kaufela, ni nto ifi kamba ifi ze amilwe mwa swanisezo yeo ne li yemela nto ye tuna ye ne ka ezahala kwapili? Kamba kana Jesu naa bata kuli lu itute lituto ze ne ka lu tusa mwa linako za maungulelo? Ha lu boneñi.

^ par. 4 Tawala ya Mulibeleli ye mwa puo ye nolofalizwe, ne i kalile ku hatiswa mwa puo ya Sikuwa mwa kweli ya July 2011. Ku zwa ka nako yeo, Tawala ya Mulibeleli ye mwa puo ye nolofalizwe se i hatiswa ni mwa lipuo ze ñwi li sikai.

^ par. 5 Bibele ye lukisizwe sinca i ka fumaneha ni mwa lipuo ze ñwi.

^ par. 10 Ka mutala, buka ya Mu Likanyise Tumelo ya Bona (Imitate Their Faith) i nyakisisa bupilo bwa batu ba 14 ba ba bulezwi mwa Bibele. Buka yeo, i nyakisisa za lituto ze tusa isiñi ka za taba ya kuli mutu ya bulezwi mwa Bibele u yemela mutu yo muñwi ya naa ka taha kwapili.

^ par. 12 Linzwi la Mulimu hape li na ni litaba ze ñwi ze “li taata ku li utwisisa,” ku kopanyeleza cwalo ni likalulo ze ñwi za mwa Mañolo a naa ñozwi ki Paulusi. Nihakulicwalo, bañoli ba Bibele kaufelaa bona ne ba susumelizwe ki moya o kenile. Moya wa Mulimu kacenu u tusa Bakreste ba niti ku utwisisa Bibele, mane “nihaiba ze tungile za Mulimu.”—2 Pit. 3:16, 17; 1 Makor. 2:10.