Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Ku Tusa Banyani ba Kreste ka Busepahali

Ku Tusa Banyani ba Kreste ka Busepahali

“Ha ne mu ezize cwalo yo muñwi wa ba banyinyani kwa banyani ba ka ba, ki na ye ne mu ezize cwalo.”—MAT. 25:40.

1, 2. (a) Jesu naa bulelezi balikani ba hae ba batuna linguli mañi? (Mu bone siswaniso se si fahalimu.) (b) Ki lika mañi ze lu swanela ku ziba ka za nguli ya lingu ni lipuli?

JESU naa ambola ni balikani ba hae ba batuna bo Pitrosi, Andreasi, Jakobo, ni Joani ka za taba ye ñwi ye tabisa hahulu! Ha sa ba taluselize za nguli ya mutanga ya sepahala ya na ni kutwisiso, za nguli ya basizana ba ba lishumi, ni za nguli ya litalenta, Jesu naa bulezi za nako yeo “Mwanaa mutu” naa ka atula “macaba kaufela.” Ku tuha fo, Jesu naa bulelezi balikani ba hae nguli ye ñwi. Naa bulezi kuli “Mwanaa mutu” u ka ketahanya batu ku eza likwata ze peli, ili sikwata sa lingu ni sikwata sa lipuli. Mi hape naa bulezi za sikwata sa bulaalu sa butokwa, ili sikwata sa “banyani” ba Mulena.—Mu bale Mateu 25:31-46.

2 Ka ku swana ni baapositola, batanga ba Jehova mwa linako za luna, ni bona ba bonisize kuli ba bata ku utwisisa nguli ye, bakeñisa kuli i ama bupilo bwa batu kaufela. Jesu  naa bulezi kuli ba bañwi ba ka amuhela bupilo bo bu sa feli, kono ba bañwi ba ka yundiswa. Ki lona libaka ha ku li kwa butokwa kuli lu zibe ze i talusa nguli yeo ni ze lu swanela ku eza kuli lu fumane bupilo bo bu sa feli. Kacwalo mwa taba ye, lu ka fumana likalabo kwa lipuzo ze latelela: Jehova u lu tusize cwañi ku utwisisa nguli ya lingu ni lipuli? Lu ziba cwañi kuli nguli i koñomeka za musebezi wa ku kutaza? Ki bo mañi ba ba swanela ku kutaza? Mi ki kabakalañi ha ku li kwa butokwa kuli batu kacenu ba sepahale ku “Mulena” ni kwa “banyani” ba hae?

JEHOVA U LU TUSIZE CWAÑI KU UTWISISA NGULI YA LINGU NI LIPULI?

3, 4. (a) Ki lika mañi ze lu tokwa ku ziba kuli lu utwisise nguli ya lingu ni lipuli? (b) Ka silimo sa 1881, magazini ya Tawala ya Mulibeleli ya Sikuwa ne i talusize cwañi nguli yeo?

3 Kuli lu utwisise ze i talusa nguli ya lingu ni lipuli, lu swanela ku ziba kuli: (1) “Mwanaa mutu,” kamba “Mulena” ki mañi, lingu ni lipuli ki bo mañi, mi “banyani” ba Mulena ki bo mañi? (2) Mwanaa mutu u ka ketahanya kamba ku atula lili batu kuli ki lingu kamba ki lipuli? ni (3) Ki kabakalañi ba bañwi ha ba bizwa lingu mi ba bañwi ba bizwa lipuli?

4 Ka silimo sa 1881, magazini ya Tawala ya Mulibeleli ya Sikuwa, ne i bulezi kuli “Mwanaa mutu,” kamba “Mulena,” ki Jesu. Mi ne i talusize kuli “banyani” ba Mulena ne si feela batu ba ba ka busa ni Jesu kwa lihalimu, kono ni batu kaufela ba ba ka pila fa lifasi ha ba ka ba ba ba petehile. Tawala yeo, ne i bulezi kuli batu ba ka ketahanyiwa mwahalaa nako ya Lilimo ze Sikiti za Puso ya Kreste, ni kuli ba ne ba likanyisize Mulimu ka ku bonisa lilato mwa lika kaufela ze ne ba eza, ba ka bizwa kuli ki lingu.

5. Ka silimo sa 1923, batu ba Mulimu ne ba utwisisize cwañi nguli ya lingu ni lipuli?

5 Hamulaho wa nako, Jehova naa tusize batu ba hae ku utwisisa hande nguli ye. Ka silimo sa 1923, Tawala ya Mulibeleli ya Sikuwa ya October 15, ne i bulezi kuli “Mwanaa mutu” ki Jesu. Kono ne i itusisize litimana za mwa Bibele ku talusa kuli “banyani” ba ba bulezwi mwa nguli, ba yemela feela batu ba ba ka busa ni Jesu ni kuli kaufelaa bona ba ka ba kwa lihalimu ka nako ya Puso ya Lilimo ze Sikiti. Hape ne i bulezi kuli lingu li yemela batu ba ba ka pila fa lifasi Jesu ha ka busa ni banyani ba hae. Mi bakeñisa kuli nguli i bulela kuli batu bao ba tusa banyani ba Kreste, ku ketahanya kamba ku atula ku swanela ku ezahala banyani ba Jesu ba ba tozizwe inze ba sa li fa lifasi, pili Puso ya Lilimo ze Sikiti i si ka kalisa kale. Hatiso yeo hape ne i bulezi kuli lingu i ka ba batu ba ba lumela ku Jesu ni ba ba lumela kuli Mubuso u ka tahisa bupilo bo bunde.

6. Kutwisiso ya luna ka za nguli ya lingu ni lipuli ne i cincize cwañi ka silimo sa 1995?

6 Ka lilimo ze ñata, ne lu nahananga kuli batu ne ba atulwa ku ba lingu kamba lipuli ka musebezi wa ku kutaza o eziwa mwa nako ye ya maungulelo. Haiba ne ba amuhela lushango lwa luna, ne ba ngiwa ku ba lingu, mi haiba ne ba hana lushango, ne ba ngiwa ku ba lipuli. Kono ka silimo sa 1995, kutwisiso ya luna ka za nguli yeo ne i cincize. Magazini ya Tora ya ku Libelela, ne i bapanyize liñolo la Mateu 24:29-31 (mu bale) ni liñolo la Mateu 25:31, 32 (mu bale), mi ne i talusize kuli Jesu u ka atula batu ka nako ya ñalelwa  ye tuna, Mwanaa mutu “ha ka taha mwa kanya ya hae.” *

7. Nguli ya lingu ni lipuli i talusañi?

7 Kacenu lwa utwisisa hande nguli ya lingu ni lipuli. Lwa ziba kuli “Mwanaa mutu,” kamba “Mulena,” ki Jesu. “Banyani” ba Mulena ki ba ba tozizwe ka moya o kenile ili ba ba ka busa ni Jesu kwa lihalimu. (Maro. 8:16, 17) “Lingu” ni “lipuli” ki batu ba ba zwa mwa macaba kaufela. Batu bao ba ka atulwa, ñalelwa ye tuna ha i nze i sutelela kwa mafelelezo, yona ye tuha i kalisa. Mi lwa ziba kuli Jesu u ka atula batu ka ku ya ka mo ba ezelize ba ba tozizwe ba ba sa li fa lifasi. Lu tabile hahulu kuli Jehova u lu tusize ka lilimo ze ñata ze felile kuli lu utwisise nguli ya lingu ni lipuli hamohocwalo ni linguli ze ñwi ze kwa Mateu likauhanyo 24 ni 25!

NGULI YA LINGU NI LIPULI I LU LUTA KULI MUSEBEZI WA KU KUTAZA KI WA BUTOKWA

8, 9. Ki kabakalañi Jesu ha talusa lingu kuli ki “ba ba lukile”?

8 Jesu naa si ka itusisa lipulelo za “ku kutaza” kamba “musebezi wa ku kutaza” mwa nguli ya hae ya lingu ni lipuli. Kacwalo, lu ziba cwañi kuli nguli yeo i lu luta kuli musebezi wa ku kutaza ki wa butokwa?

9 Kuli lu fumane kalabo, pili lu swanela ku hupula kuli Jesu naa luta ka ku itusisa nguli. Naa sa buleli za lingu ni lipuli luli. Kacwalo, naa sa talusi kuli mutu kaufela ya ka atulelwa ku ba ngu u swanela ku fa ba ba tozizwe lico ni liapalo, ku ba babalela ha ba kula, kamba ku ba potela mwa tolongo. Kono Jesu naa talusa ba ba swana sina lingu kuli ki “ba ba lukile” bakeñisa kuli ba nga ba ba tozizwe sina banyani ba hae, mi ba bonisa busepahali ku bona mwa linako ze taata ze, za maungulelo.—Mat. 10:40-42; 25:40, 46; 2 Tim. 3:1-5.

10. Lingu li kona ku tusa cwañi banyani ba Kreste?

10 Jesu ha naa file nguli ya lingu ni lipuli, naa sweli ku bulela ze ka ezahala mwa nako ya mafelelezo. (Mat. 24:3) Ka mutala, naa bulezi kuli: “Taba ye nde ye ya Mubuso i ka kutazwa mwa lifasi kaufela.” (Mat. 24:14) Mi ku tuha fo, pili a si ka bulela kale za nguli ya lingu ni lipuli, naa file nguli ya litalenta. Jesu naa bulezi nguli yeo kuli a lute ba ba tozizwe kuli ba swanela ku sebeza ka taata mwa musebezi wa ku kutaza. Kono Bakreste ba ba tozizwe ba ba sa siyezi fa lifasi ki ba sikai feela, mi musebezi o tokwa ku eziwa ki o mutuna! Ba ba tozizwe ba bulelezwi ku kutaza “mwa lifasi kaufela” pili mafelelezo a si ka fita kale. Sina mo lu itutezi mwa nguli ya lingu ni lipuli, “lingu” li ka tusa banyani ba Jesu. Mi ye ñwi ya lika ze nde hahulu ze ba swanela ku eza, ki ku tusa banyani ba Jesu mwa musebezi wa ku kutaza. Kono kana ku likani ku fa feela nubu ya masheleñi kuli a itusiswe mwa musebezi kamba ku susueza feela ba ba tozizwe kuli ba eze musebezi wa ku kutaza?

KI BO MAÑI BA BA SWANELA KU KUTAZA?

11. Ki puzo mañi ye ba kona ku buza ba bañwi, mi ki kabakalañi?

11 Kacenu ku na ni balutiwa ba Jesu ba ba bato ba 8 milioni, mi buñata bwa bona haki ba ba tozizwe. Jesu naa si ka ba fa litalenta. Naa file litalenta kwa banyani  ba hae ba ba tozizwe. (Mat. 25:14-18) Kacwalo, batu ba bañwi ba kona ku buza kuli: ‘Haiba Jesu naa si ka ba fa litalenta, kana ba swanela ku kutaza luli?’ Eni. Ha lu boneñi libaka ha ba swanela ku eza cwalo.

12. Lu itutañi kwa manzwi a Jesu a kwa Mateu 28:19, 20?

12 Jesu naa laezi balutiwa ba hae kaufela kuli ba kutaze. Jesu ha sa zusizwe kwa bafu, naa bulelezi balateleli ba hae kuli ba “lute macaba kaufela ku ba balutiwa” ni ku ba luta “lika kaufela” za naa laezi. Kacwalo, balutiwa bao hape ne ba tokwa ku mamela taelo ya Jesu ya ku kutaza. (Mu bale Mateu 28:19, 20.) Ki nto ye utwahala kuli kaufelaa luna lu swanela ku kutaza, ibe kuli lu na ni sepo ya ku pila kwa lihalimu kamba fa lifasi.—Lik. 10:42.

13. Lu itutañi kwa pono ya naa boni Joani?

13 Mwa buka ya Sinulo, lu ituta kuli musebezi wa ku kutaza u ka eziwa ki ba ba tozizwe ni ba bañwi. Jesu naa file muapositola Joani pono ya “munyaliwa” ya mema batu kuli ba tahe ku to nwa kwa mezi a bupilo. Munyaliwa u yemela Bakreste ba ba tozizwe ba 144,000 ili ba ba ka busa ni Jesu kwa lihalimu. (Sin. 14:1, 3; 22:17) Mezi a yemela sitabelo sa Jesu sa tiululo se si ka tusa batu ku ba ni bupilo ni ku ba lukulula kwa sibi ni lifu. (Mat. 20:28; Joa. 3:16; 1 Joa. 4:9, 10) Ba ba tozizwe ba luta batu ka cisehelo ka za tiululo ni mo i kona ku ba tuseza. (1 Makor. 1:23) Kono pono i bulela hape za sikwata se siñwi sa batu ba ba si ka toziwa ili ba ba na ni sepo ya ku pila fa lifasi. Batu bao ni bona ba laezwi ku mema batu ni ku bulela kuli “Taha!” Mi ba mamela taelo yeo ka ku luta ba bañwi taba ye nde. Pono yeo i bonisa kuli batu kaufela ba ba amuhela taba ye nde ba swanela ku kutaza ku ba bañwi.

14. Lu bonisa cwañi kuli lwa mamela “mulao wa Kreste”?

 14 Batu kaufela ba ba mamela “mulao wa Kreste” ba swanela ku kutaza. (Magal. 6:2) Jehova u tokwa kuli batu kaufela ba ba mu lapela ba latelele milao ye swana. Kwamulaho, Jehova naa bata kuli Maisilaele ni batu ba macaba a sili ba ne ba pila ni bona ba utwe milao ya hae. (Ex. 12:49; Liv. 24:22) Ki niti kuli kacenu ha lu tokwi ku mamela milao kaufela ye ne ba filwe Maisilaele. Nihakulicwalo, ibe kuli lu ba ba tozizwe kamba kutokwa, lu swanela ku mamela “mulao wa Kreste.” Nto ye ñwi ya butokwa hahulu ya naa lu lutile Jesu, ki ya kuli lu bonise lilato. (Joa. 13:35; Jak. 2:8) Lu swanela ku lata Jehova, Jesu, ni batu ba bañwi. Mi nzila ye nde hahulu ye lu bonisa ka yona lilato leo, ki ka ku taluseza ba bañwi taba ye nde ya Mubuso.—Joa. 15:10; Lik. 1:8.

15. Ki kabakalañi ha lu kona ku bulela kuli Jesu naa laezi balutiwa ba hae kaufela kuli ba kutaze?

15 Za naa bulezi Jesu kwa bulutiwa ba hae ba sikai li kona ku ama hape ni kwa balutiwa ba bañata. Ka mutala, Jesu naa ezize bulikani ni balutiwa ba hae ba 11 feela ni ku ba sepisa kuli ba ka busa ni yena mwa Mubuso wa hae. Kono ki ba 144,000 ba ba ka busa ni yena. (Luka 22:29, 30; Sin. 5:10; 7:4-8) Mi Jesu ha sa zusizwe kwa bafu, ne li feela balutiwa ba hae ba sikai ba ne ba utwile taelo ya hae ya kuli ba kutaze. (Lik. 10:40-42; 1 Makor. 15:6) Kono balutiwa ba Jesu kaufela ba ne ba pila mwa linako za baapositola ne ba mamezi taelo yeo. (Lik. 8:4; 1 Pit. 1:8) Ka ku swana, ni luna kacenu lwa ziba kuli lu swanela ku kutaza, nihaike kuli ha lu si ka utwa linzwi la Jesu inze li lu bulelela kuli lu eze musebezi wo. Mane se ku na ni palo ye bato eza 8 milioni ya batu ba ba eza musebezi wa ku kutaza. Lwa ziba kuli ka ku kutaza, lu bonisa kuli lu na ni tumelo ya niti ku Jesu.—Jak. 2:18.

YE KI YONA NAKO YA KULI LU BONISE BUSEPAHALI

16-18. Lu kona ku tusa cwañi banyani ba Kreste ka busepahali, mi ki kabakalañi ha lu swanela ku eza cwalo kacenu?

16 Satani u lwanisa hahulu banyani ba Kreste ba ba tozizwe ba ba sa li fa lifasi, mi wa ziba kuli u siyalezwi ki “nako ye nyinyani.” (Sin. 12:9, 12, 17) Kono ku si na taba ni twaniso ya Satani, ba ba tozizwe ba zwelapili ku etelela mwa musebezi wa ku kutaza, mi batu ba bañata ba sweli ku utwa taba ye nde ku fita haisali. Ku si na ku kakanya, Jesu u inzi ni ba ba tozizwe, mi u sweli wa ba etelela.—Mat. 28:20.

17 Lu ikutwa kuli ki tohonolo ku tusa banyani ba Kreste ka ku kutaza. Hape lu tusa banyani ba Kreste ka ku fa linubu za masheleñi ni ka ku beleka ka taata mwa musebezi wa ku yaha Mandu A Mubuso, Libaka za Mikopano, ni liofisi za mitai. Ha lu utwa ka busepahali baana-bahulu ni mizwale ba bañwi ba ba filwe buikalabelo ki “mutanga ya sepahala ya na ni kutwisiso,” lu bonisa kuli lwa lata ku tusa banyani ba Kreste.—Mat. 24:45-47; Maheb. 13:17.

Lu tusa banyani ba Kreste ka linzila ze shutana-shutana (Mu bone paragilafu 17)

18 Hona cwale-cwale fa, Bakreste ba ba tozizwe ba ba sa li teñi fa lifasi ba ka swaiwa lwa mafelelezo. Mangeloi a ka tuhela “mioya ye mine ya lifasi,” mi ñalelwa ye tuna i ka kalisa. (Sin. 7:1-3) Pili Armagedoni i si ka kalisa kale, Jesu u ka ngela ba ba tozizwe kwa lihalimu. (Mat. 13:41-43) Kacwalo, haiba lu bata kuli Jesu ha ka taha lu to atulwa kuli lu lingu, ye ki yona nako ye lu swanela ku bonisa busepahali kwa banyani ba Kreste ba ba tozizwe.

^ par. 6 Kuli mu fumane litaba ze ñata ka za nguli ye, mu bone taba ye li “Mu ka ba mwa Mayemo Afi Fapilaa Situlo sa Katulo?” ni taba ye li, “Lingu ni Lipuli li ka ba ni Nako ya Kwapili ye Cwañi?” ye mwa Tora ya ku Libelela ya October 1, 1995.