Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  February 2015

Mu Zwelepili ku ba ni Tukufalelo Mwa Bukombwa

Mu Zwelepili ku ba ni Tukufalelo Mwa Bukombwa

KU KUTAZA taba ye nde ki ona musebezi wa butokwa hahulu o eziwa mwa lifasi kacenu. Ki tohonolo ye tuna ku itusiswa ki Jehova mwa musebezi wa ku luta batu wo. Nihakulicwalo, fokuñwi kwa kona ku ba taata kwa mapaina ni bahasanyi ku zwelapili ku ba ni tukufalelo mwa bukombwa. Libaka?

Ki lika mañi ze kona ku mi tusa ku zwelapili ku ba ni tukufalelo mwa bukombwa?

Bahasanyi ba bañwi ha ba ambolangi ni batu ba bañata ha ba nze ba eza bupaki bwa fa ndu ni ndu bakeñisa kuli batu ba bañata ha ba fumanehangi fa mandu. Mi batu ha ba li teñi fa mandu, mwendi ha ba tabeli lushango lwa Mubuso mi mane ba kona ku lu nyemela. Bahasanyi ba bañwi ba kutazanga mo ku fumaneha batu ba bañata ili mo batu ba tabela lushango lwa Mubuso, bahasanyi bao ba ikutwanga kuli ha ba na ku kona ku kutaza batu kaufela ba ba mwa sibaka seo. Ku zwa fo, ba bañwi se ba kutalize ka lilimo ze ñata mi ba zwafile bakeñisa kuli mafelelezo ha si ka taha.

Ha lu nze lu kutaza taba ye nde, lu ka kopana ni matata a kona ku tahisa kuli lu si ke lwa tukufalelwa hahulu. Lu pila mwa lifasi le li zamaiswa ki “ya maswe,” yena Satani Diabulosi, kacwalo lu libelela kuli ku ka ba taata ku luna ku kutaza taba ye nde.—1 Joa. 5:19.

Ku sina taba ni matata e mu kopana ni ona ka butu mwa bukombwa, mu kolwe kuli Jehova u ka mi tusa kuli mu tiyele matata ao. Kono mu kona ku ezañi kuli mu be ni tukufalelo ye tuna mwa bukombwa? Ha lu nyakisiseñi liakalezo ze ñwi.

KU TUSA BAHASANYI BA BANCA

Silimo ni silimo, batu ba bañata-ñata ba kolobezwanga ni ku ba Lipaki za Jehova. Haiba kuli kona mu sa zo kolobezwa, mwa kona ku ituta ze ñata ku ba se ba kutalize ka lilimo ze ñata. Mi haiba kuli se mu bile muhasanyi ka lilimo ze ñata, kana mwa kona ku luta bahasanyi ba banca mwa ku kutaleza? Ku eza cwalo ku ka mi fa tabo.

Jesu naa ziba kuli balutiwa ba hae ne ba tokwa ku etelelwa kuli ba be baluti ba bande, mi naa ba bonisize mwa ku kutaleza. (Luka 8:1) Kacenu,  bahasanyi ba banca ni bona ba tokwa ku lutiwa kuli ba be likombwa ze nde.

Ha lu swaneli ku nahana kuli bakeñisa kuli muhasanyi yo munca wa yanga mwa bukombwa, kipeto u sweli wa ituta mwa ku lutela. Muhasanyi yo u tokwa ku etelelwa ki muluti ya sishemo ili ya na ni lilato. Muhasanyi ya na ni yeloseli u tokwa ku luta muhasanyi yo munca mwa ku (1) itukiseleza za ku yo bulela ku muñaa ndu, (2) mwa ku bela ni puisano ni batu, (3) mwa ku fela lihatiso, (4) mwa ku kutela kwa batu ba ne ba tabezi lushango, ni (5) mwa ku kaliseza tuto ya Bibele. Muhasanyi yo munca wa kona ku ba sikombwa se sinde haiba a ituta ni ku likanyisa mwa lutela muhasanyi ya na ni yeloseli. (Luka 6:40) Mi muhasanyi yo munca u ka itebuha bakeñisa kuli wa ziba kuli ku na ni ya ka mu tusa haiba a tokwa tuso. Ku babazanga muhasanyi yo munca ni ku mu fa liakalezo ni kona kwa kona ku mu tusa.—Muek. 4:9, 10.

MU AMBOLANGE NI MUTU YE MU KUTAZA NI YENA

Ku sina taba ni buikatazo bo mu eza kuli mu ambole ni bañi ba mandu, fokuñwi mwa kona ku ba ni puisano ye nde ni mutu ye mu kutaza ni yena. Mu hupule kuli Jesu naa lumile balutiwa ba hae kuli ba yo kutaza “ba babeli ka ba babeli.” (Luka 10:1) Balutiwa bao ha ne ba nze ba sebeza hamoho, mwendi ne ba susuezananga ni ku tiisana. Ha lu sebeza ni mizwale ni likaizeli ba luna mwa bukombwa, lu na ni kolo ye nde ya “kuli lu susuezane mwahalaa luna.”—Maro. 1:12.

Ki lika mañi ze ñwi ze mu kona ku ambola ni mutu ye mu kutaza ni yena? Kana yo muñwi ku mina u na ni ze bonwi ze susueza za kopani ni zona cwanoñu fa? Kana ku na ni sisupo se sinde se mu itutile ha ne mu eza tuto ya ka butu kamba tuto ya lubasi? Kana ne mu susuelizwe ki taba ye ñwi ye ne mu utwile kwa mikopano? Fokuñwi mu kona ku kupiwa ku sebeza ni muhasanyi ye mu sa zibi hande. Mwendi mwa kona ku mu buza mwa naa itutezi niti. Ki nto mañi ye ne mu kolwisize kuli kopano ye ki ya Jehova? Ki matohonolo afi ni lika ze nde za ikozi? Mwendi ni mina mwa kona ku mu taluseza ze ezahezi mwa bupilo bwa mina. Ibe kuli batu mwa sibaka se mu kutaleza ku sona ba teeleza kwa lushango kamba kutokwa, ha mu sebeza ni mutu mwa bukombwa, mu na ni kolo ye nde ya ku zwelapili ku “yahisana.”—1 Mates. 5:11.

MU EZANGE TUTO YA KA BUTU KA NZILA YE KA MI TUSA HAHULU

Kuli lu zwelepili ku tukufalelwa mwa bukombwa, lu swanela ku eza tuto ya ka butu ka nzila ye ka lu tusa hahulu. “Mutanga ya sepahala ya na ni kutwisiso” u hatisanga litaba ze shutana-shutana  ze lu kona ku ituta. (Mat. 24:45) Ha lu nyakisiseñi taba ye ñwi ye nde ye lu kona ku nyakisisa ha lu eza tuto ya ka butu: Ki kabakalañi musebezi wa ku kutaza ha u li wa butokwa? Mbokisi ye li, “Libaka ha mu Swanela ku Zwelapili ku ba ni Tukufalelo Mwa Bukombwa” i fa mabaka a mañwi musebezi wa ku kutaza ha u li wa butokwa.

Ku nyakisisa lisupo ze kolohanyizwe mwa mbokisi yeo kwa kona ku lu susueza ku zwelapili ku kutaza ka tukufalelo. Ha mu nze mu ituta, mu kolohanye mabaka a mañwi a mwa Mañolo a tahisa kuli mu kutaze ka tukufalelo. Hamulaho, mu nahanisise mabaka ao. Ha mu ka eza cwalo, mu ka ba ni tukufalelo ye tuna ya ku kutaza.

MU ITATELE KU LIKA LIAKALEZO ZE NCA

Kopano ya Jehova ka nako kaufela i fanga liakalezo ze kona ku lu tusa ku peta hande bukombwa bwa luna. Ka mutala, kwandaa ku kutazanga fa ndu ni ndu, lwa kona ku lika ku kutazanga ka ku ñola mañolo, ka ku itusisa mawaile, ka ku kutaza mwa mikwakwa kamba mwa libaka mo ku fumaneha batu ba bañata, ku eza bupaki bwa ku tandalelwa, kamba ku kutaza batu inze ba li kwa misebezi ya bona. Mwendi hape lwa kona ku eza litukiso za ku yo kutaleza mwa libaka mo ku na ni Lipaki ba sikai kamba mane mo ku sina Lipaki.

Kana mwa tabela ku kutaza ka nzila ye mu sa kutazangi hahulu ka yona? Ha lu nyakisiseñi batu ba balalu ba ne ba itusisize ze ñwi za liakalezo zeo.

Kaizeli ya bizwa April naa itusisize akalezo ye ñwi ya mwa Bukombwa Bwa Mubuso ye bonisa mwa ku kaliseza lituto za Bibele. Ka ku itusisa akalezo yeo, naa kupile batu ba balaalu ba sebeza ni bona kuli ba itutange Bibele ni yena. Kaizeli April naa komokile mi naa tabile muta batu ba balaalu bao kaufelaa bona ne ba lumezi ku ituta ni ku kala ku fumanehanga kwa mikopano ya puteho.

 Hape lu susuelizwe ku batanga batu ba ba kona ku tabela litaba ze ñwi mwa limagazini za luna. Ka ku itusisa magazini ya Mu Zuhe! mo ku fumaneha taba ye bulela za mataya, muokameli yo muñwi wa mupotoloho ya sebeleza mwa United States naa ikatulezi ku fa magazini yeo kwa bazamaisi ba lintolo ze lekisa mataya mwa sibaka se siñwi. Yena ni musalaa hae ne ba siile limagazini za Mu Zuhe! mwa liofisi za madokota ba ba fitelela 100 ze ne banga ni taba ye li, “Ku Utwisisa Dokota wa Mina.” Muzwale yo u bulela kuli ku isezanga batu limagazini zeo ku tusize batu bao ku ziba za musebezi wa luna wa ku kutaza ni ku ziba lihatiso za luna. Ha se ba zibile hande batu ba mwa sibaka se ba kutaleza ku sona, muokameli wa mupotoloho yo ni musalaa hae ba konile ku eza misipili ya makutisezo ye miñata.

Kaizeli ya bizwa Judy naa ñolezi kwa ofisi ye tuna ye etelela musebezi mwa lifasi kaufela ili ku itumela kwa susuezo ya kuli bahasanyi ba ezange bupaki bwa fa luwaile. Kaizeli yo u bulela kuli bo mahe, ba ne ba na ni lilimo ze 86 ili ba ne ba katazwa ki makulanu, ne ba kutazanga kamita kwa batu ka ku itusisa luwaile. Bakeñisa ku ezanga bupaki bwa fa luwaile, bo mahe kaizeli yo ba kalisa ku zamaisa tuto ya Bibele ku musali ya naa na ni lilimo ze 92!

Liakalezo ze mwa lihatiso za luna za tusa luli. Mu itusise zona! Liakalezo zeo za kona ku mi tusa ku zwelapili ku ba ni tabo ni tukufalelo mwa bukombwa.

MU TOME LIKONKWANI ZE MU KONA KU PETA

Ku kondisa kwa luna mwa bukombwa ha ku si ka itinga fa palo ya lihatiso ze lu fa batu, fa lituto za Bibele ze lu zamaisa, kamba fa palo ya batu be lu tusize ku ba batanga ba Jehova. Mu nyakisise ze ne ezahezi ku Nuwe. Kwandaa lubasi lwa hae, ki ba bakai batu ba naa tusize Nuwe kuli ba be batanga ba Jehova? Nihaike kuli naa tusize feela lubasi lwa hae, Nuwe naa li mukutazi yo munde. Sa butokwa ki ku sebeleza Jehova ka busepahali.—1 Makor. 4:2.

Bahasanyi ba bañata ba lemuhile kuli ba tokwa ku itomela likonkwani ze ba kona ku peta kuli ba kone ku ba ni tabo mwa musebezi wa ku kutaza. Ki lifi ze ñwi za likonkwani ze ba kona ku itomela? Likonkwani li sikai li bonisizwe mwa mbokisi ye li, “Mu Tome Likonkwani ze mu Kona ku Peta.”

Mu kupe Jehova kuli a mi tuse ku ikola bukombwa bwa mina ni ku fumana batu ba ba tabela. Ha mu ka peta likonkwani za mina, mu ka ba ni tabo ka ku ziba kuli mu eza mo mu konela kaufela ku kutaza taba ye nde.

Ki niti kuli ha lu nze lu kutaza taba ye nde, lu ka kopana ni matata a mañwi. Kono ku na ni lika ze mu kona ku eza kuli mu be ni tukufalelo mwa bukombwa. Mu bange ni lipuisano ze susueza ni mutu ye mu kutaza ni yena, mu ezange tuto ya ka butu kamita ni ka nzila ye kona ku mi tusa, mu itusisange liakalezo ze lu fiwa ki mutanga ya sepahala ya na ni kutwisiso, mi mu tomange likonkwani ze mu kona ku peta. Sa butokwa ni ku fita, mu hupulange kuli Jehova Mulimu u mi file tohonolo ya ku kutaza taba ye nde sina yo muñwi wa Lipaki za hae. (Isa. 43:10) Kaniti, mu ka ba ni tabo ye tuna ha mu nze mu zwelapili ku ba ni tukufalelo mwa bukombwa!