Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  February 2015

 ZE ZWA MWA SIFALANA SA LUNA

“Nako ye Ipitezi Hahulu”

“Nako ye Ipitezi Hahulu”

MWA silimo sa 1870, sikwatanyana sa batu mwa Pittsburgh (Allegheny), Pennsylvania, mwa naha ya U.S.A., sa kala ku eza lipatisiso mwa Mañolo. Sikwata seo se ne si etelelwa ki Charles Taze Russell, sa ituta za sitabelo sa Kreste sa tiululo mi sa ziba kuli sitabelo seo ne si peta kalulo ye tuna mwa mulelo wa Jehova. Batu ba mwa sikwata seo ne ba tabile hahulu ha ne ba itutile kuli sitabelo sa tiululo si tahisa puluso, mane nihaiba kwa batu ba ne ba si ka ituta kale za Jesu. Taba yeo ne i ba susuelize hahulu kuli mane ba ikutwa kuli ba swanela ku ezanga mukiti wa ku hupula lifu la Jesu silimo ni silimo.—1 Makor. 11:23-26.

Muzwale Russell a kala ku hatisa magazini ya Zion’s Watch Tower, ye ne talusa kuli sitabelo sa tiululo ki sona se si bonisa hahulu lilato la Mulimu. Magazini yeo ne i bizize nako ya Kupuzo ya lifu la Kreste ku ba “nako ye ipitezi hahulu,” mi ne i susuelize babali ku no hupulanga lifu la Kreste, ibe kuli ne ba pila mwa Pittsburgh kamba mwa libaka li sili. “Nihaikaba kuli ku na ni feela batu ba babeli kamba ba balaalu ba ba na ni tumelo ya butokwa ye”—kamba nihaiba a li muñwi—ne ba ka “swalisana ni Mulena mwa lipilu” za bona.

Silimo ni silimo, batu ba bañata-ñata ne ba tahanga kwa Pittsburgh ku to eza Kupuzo. Pampili ye ñwi ya memo ne i bulezi kuli: “Ha mu ka taha, mu ka to amuhelwa hande.” Mi ki niti, kakuli Baituti ba Bibele ba ne ba pila mwa sibaka seo ne ba itatelanga ku amuhela mizwale ni likaizeli mwa mandu a bona ni ku ba babalela. Ka silimo sa 1886, ne ku bile ni “Mukopano wa Nyangela” o ne u tandile mazazi a mañatanyana ka nako ya Kupuzo. Magazini ya Watch Tower, ne i susuelize batu kuli: “Mu tahe inze mu itukiselize mwa lipilu za mina ku to bonisa lilato ku Mulena, kwa mizwale ba hae, ni kwa niti ya hae.”

Pepa ye bonisa mo ne li fitisezwanga liswanisezo ka nako ya Kupuzo mwa London Tabernacle (ka mo ne i bizezwa Ndu ya Mubuso)

Ka lilimo ze ñata, Baituti ba Bibele ba mwa Pittsburgh ne ba banga ni mikopano ye mituna ye ne ezezwanga batu ba ne ba lumela mwa sitabelo sa tiululo ili ba ne ba tahanga kwa Kupuzo. Palo ya Baituti ba Bibele ha ne inze i hula, palo ni butuna bwa mikopano ya Kupuzo mwa lifasi kaufela za ekezeha. Bo Ray Bopp ba ne ba li mwa puteho ya kwa Chicago, ne ba bulezi kuli mwa lilimo za ma 1910, ne se ku tandanga lihola ze ñata inze ku fitiswa liswanisezo mwahalaa baputehi ba bañata-ñata bakeñisa kuli buñata bwa bona ne ba nca liswanisezo.

Ki liswanisezo mañi ze ne itusiswa? Nihaike kuli ne ku zibahala kuli Jesu ka nako ya Mulalelo wa Mulena naa itusisize waine, ka nako ye telelenyana magazini ya Watch Tower, ne i susuelize ku itusisa sino se si pangilwe ka ku hamula sisansa sa veine kamba ka ku apeha veine ye omile, ilikuli batu “ba ba fokola” ba si ke ba kena mwa muliko. Nihakulicwalo, waine ne i fiwanga kwa batu ba ne ba ikutwa kuli “waine ye beilwe mumela ki yona ye ne swanela ku itusiswa.” Baituti ba Bibele hamulaho ne ba utwisisize kuli waine ye fubelu ye si ka ya mumela ki yona ye yemela hande mali a Jesu.

Pampili ye, ni potoloto ye, ne li fitisizwe mwa sitokisi ni sitokisi ku ñola palo ya batu ba ne ba ezize mukiti wa Kupuzo mwa tolongo ya kwa Nicaragua

Ka nako ya Kupuzo ya lifu la Jesu, batu ne ba banga ni kolo ya ku nahanisisa ka butungi za sitabelo sa Jesu. Kono mwa liputeho ze ñwi, batu ne ba banga mwa maswabi a matuna, mi hamulaho wa tukiso, ne ba yanga kwa mandu  a bona ku si na ya ambola. Nihakulicwalo, ka silimo sa 1934, buka ye bizwa Jehova, ne i bulezi kuli Kupuzo ha i swaneli ku eziwa batu inze ba li “mwa maswabi” bakeñisa lifu la Jesu le li butuku, kono i swanela ku eziwa “ka tabo” bakeñisa kuli Jesu ki Mulena ku zwa feela ka silimo sa 1914.

Mizwale ba ne ba ezize mukiti wa Kupuzo ka 1957 mwa tolongo ya kwa Mordvinia, mwa naha ya Russia

Ka silimo sa 1935, ne ku bile ni cinceho ye tuna ye ne i ka ama mo ne i ka ezezwanga Kupuzo kwapili, bakeñisa kuli “buñata bo butuna” bo bu ñozwi kwa Sinulo 7:9 ne bu zibahalile kuli bu yemela bo mañi. Silimo seo si si ka fita kale, batanga ba Jehova ne ba nga sikwata seo sa buñata bo butuna kuli ne si talusa Bakreste ba ba ineezi kono ili ba ba si ka tukufalelwa hahulu. Kono ka nako yeo, sikwata se situna seo ne si zibahalile ku ba balapeli ba ba sepahala ba ba na ni sepo ya ku to pila mwa lifasi le li li paradaisi. Bakeñisa kutwisiso ye nca yeo, ni hamulaho wa ku itatuba ka tokomelo, Russell Poggensee naa bulezi kuli: “Jehova ha si ka ni keta ka moya wa hae o kenile kuli ni be ni sepo ya ku yo pila kwa lihalimu.” Muzwale Poggensee ni ba bañwi ba bañata ba ba sepahala sina yena, ne ba tuhezi ku canga liswanisezo, kono ne ba zwezipili ku fumanehanga kwa Kupuzo.

Mwahalaa “nako ye ipitezi hahulu” yeo, ne ku bile ni litukiso ze ipitezi za ku kutaza ili ze ne file ba bañata kolo ya ku bonisa buitumelo bwa bona kwa sitabelo sa tiululo. Hatiso ya Bulletin ya 1932, ne i susuelize Bakreste ku abana mwa musebezi wa ku kutaza lushango lwa niti, mwa sibaka sa ku fumanehanga feela kwa Kupuzo ni ku ca liswanisezo. Ka silimo sa 1934, hatiso ya Bulletin ne i kupile batu ku eza bupaina bwa ku tusa ka ku bulela kuli: ‘Ku tokwahala batu ba 1,000 ba ba ka iñolisa ku eza bupaina bwa ku tusa mwa nako ye ya Kupuzo.’ Ha ne i ama ku ba ba tozizwe, hatiso ya Informant ne i bulezi kuli: “Ba kona feela ku ba ni tabo haiba ba kutaza lushango lwa Mubuso.” Hamulaho wa nako, batu ba ba na ni sepo ya ku to pila fa lifasi ni bona ne ba susuelizwe ku eza nto ye swana. *

Ha naa li mwa tolongo mo ku tamelwanga mutu a li muñwi, kwa China, mulumiwa Harold King naa ñozi litoko ni lipina ze ama mukiti wa Kupuzo

Kwa batu ba Jehova kaufela, manzibwana a lizazi la Kupuzo, ki manzibwana a kenile hahulu mwa silimo kaufela. Ba ezanga Kupuzo niha ba li mwa miinelo ye taata. Ka silimo sa 1930, basali ba babeli bo Pearl English ni bahulwani ba bona bo Ora, ne ba zamaile musipili o eza likilomita ze 80 ku yo fumaneha kwa mukiti wa Kupuzo. Ha naa li mwa tolongo mo ku tamelwanga mutu a li muñwi, kwa China, mulumiwa Harold King naa ñozi litoko ni lipina ze ama mukiti wa Kupuzo, mi naa pangile liswanisezo ka ku itusisa laisi ni veine ye nsu. Ku kalela kwa upa wa Europe ku ya kwa Central America ni mwa Africa, Bakreste ba ba bundume ba konile ku eza mukiti wa ku hupula lifu la Jesu ku si na taba ni lindwa kamba kuli muuso u kwalile musebezi wa luna. Ku si na taba ni kuli lu pila kai, kamba kuli miinelo ya luna i cwañi, kaufelaa luna lwa kopananga hamoho ku itumela ku Jehova ni ku Jesu Kreste ka nako ye ipitezi ya Kupuzo.

^ par. 10 Hatiso ya Bulletin hamulaho ne i kalile ku bizwa Informant, kono cwale se i bizwa Bukombwa Bwa Luna Bwa Mubuso.