“Mu itumele ku Jehova, kakuli ki yo munde.”—SAMU 106:1, NW.

1. Ki kabakalañi ha lu swanela ku itumelanga ku Jehova?

JEHOVA u lu fa “mpo ye nde kaufela ni mpo ye petehile kaufela.” (Jak. 1:17) Jehova ki Mulisana wa luna ya lilato mi ka sishemo, u lu fa linto kaufela ze lu tokwa. (Samu 23:1-3) Kaniti luli, lu swanela ku itumelanga ku Jehova ka pilu ya luna kaufela. “Ki sisabelo sa luna ni maata a luna” sihulu ka nako ye lu li mwa matata. (Samu 46:1) Lu ikutwa mwa naa ikutwezi walisamu ya naa ñozi kuli: “Mu itumele ku Jehova, kakuli ki yo munde; lilato la hae le li sa feli li ina ku ya ku ile.”—Samu 106:1, NW.

Liñolo la luna la silimo sa 2015 li li: “Mu itumele ku Jehova, kakuli ki yo munde.”—Samu 106:1, NW

2, 3. (a) Ki bufi bumaswe bwa ku sa bonisa buitumelo? (b) Ki lipuzo mañi ze lu ka nyakisisa mwa taba ye?

2 Ki kabakalañi ha lu swanela ku itumelanga ku Jehova? Sina mo ne ku polofitezwi, batu mwa mazazi a maungulelo ha ba sa na buitumelo. (2 Tim. 3:2) Batu ba bañata ha ba itebuhi lika ze nde za ba ezelize Jehova. Lu pila mwa lifasi mo batu ba lata hahulu sifumu mi batu ba bañata ba susuezwa ku leka lika ze ñata ze ba sa tokwi luli. Bakeñisa taba yeo, batu ba bañata ha ba kolwi ka ze ba na ni zona. Ka ku swana ni Maisilaele ba kwakale, lwa kona ku palelwa  ku bonisa moya wa buitumelo, lwa kona ku sa itebuha limbuyoti ze lu fumani, mi lwa kona ku sa itebuha silikani sa luna ni Jehova.—Samu 106:7, 11-13.

3 Mu nyakisise ze kona ku ezahala haiba lu tiyela miliko ye taata. Mataata a luna a kona ku lu ziyeza hahulu kuli mane lwa kona ku kala ku isa pilu kwa mataata ao ku fita ku isa pilu kwa limbuyoti za luna. (Samu 116:3) Lu kona ku zwelapili cwañi ku bonisa buitumelo? Ki nto mañi ye kona ku lu tusa ku ba ni mubonelo o swanela ku si na taba ni miliko ye mituna ye lu kona ku kopana ni yona? Ha lu nyakisiseñi ze kona ku lu tusa.

‘JEHOVA, KI YE MIÑATA MISEBEZI YE KOMOKISA YO EZIZE’

4. Lu kona ku zwelapili cwañi ku itumela ku Jehova?

4 Kuli lu itumelange ku Jehova, lu tokwa ku hupulanga mwa lu fuyaulezi Jehova ka butu ni ku nahanisisanga ka tokomelo mo limbuyoti zeo li boniseza kuli Mulimu wa lu lata luli. Walisamu ha naa ezize cwalo, naa komokile hahulu bakeñisa kuli naa lemuhile kuli Jehova naa mu ezelize lika ze nde ze ñata.—Mu bale Samu 40:5; 107:43.

5. Lu kona ku itutañi ku muapositola Paulusi ka za buitumelo?

5 Lwa kona ku ituta mwa ku boniseza buitumelo ku Jehova ka ku nyakisisa mutala wa muapositola Paulusi. Bakeñisa kuli Paulusi naa itumelanga hañata ku Mulimu mwa tapelo, nto yeo i bonisa kuli naa nahanisisanga limbuyoti za naa filwe. Paulusi naa lemuhile kuli naa li “munyefuli ni munyandisi ni wa kashwau.” Naa bonisize buitumelo ka ku lemuha kuli ku si na taba ni za naa ezanga kwamulaho, Mulimu ni Kreste ne ba mu shemubile ni ku mu fa tohonolo ya ku kutaza ba bañwi. (Mu bale 1 Timotea 1:12-14.) Paulusi hape naa bonisize buitumelo ka ku swalisana ni mizwale ni likaizeli ba hae ba Sikreste mi hañata naa itumelanga ku Jehova bakeñisa tulemeno to tunde to ne ba bonisa Bakreste bao ni kuli Bakreste bao ne ba sebeleza Jehova ka busepahali. (Mafil. 1:3-5, 7; 1 Mates. 1:2, 3) Paulusi naa sa liyehangi ku itumela ku Jehova bakeñisa lika kaufela ze ne ba mu ezezanga mizwale ba hae ka nako ya naa zwelapili ku itiisa mwa miliko. (Lik. 28:15; 2 Makor. 7:5-7) Kona libaka Paulusi ha naa susuelize Bakreste kuli: “Mu bonise buitumelo . . . , ni ku susuezana ka lisamu, ka milumbeko ku Mulimu, ni ka lipina za kwa moya ze opelwa ka tabo.”—Makolo. 3:15-17.

KU NAHANISISA NI KU LAPELA KU LU TUSA KU ZWELAPILI KU ITUMELA

6. Ki kabakalañi ha mu itumela ku Jehova?

6 Lu kona ku likanyisa cwañi mutala wa Paulusi? Lwa kona ku nahanisisa za lu ezelize Jehova ka butu. (Samu 116:12) Ne mu ka alaba cwañi mutu ha naa ka mi buza kuli, “Ki limbuyoti mañi za mi file Jehova ze mu itumela ku zona? Kana ne mu ka bulela za silikani sa mina se sinde ni Jehova? Kamba kana ne mu ka bulela za ku swalelwa kwa libi za mina kabakala sitabelo sa Kreste sa tiululo? Kana ne mu ka bulela za mizwale ni likaizeli ba Sikreste ba ne ba mi tusize ka nako ye ne mu kopani ni miinelo ye taata? Kana ne mu ka bulela za mutu ye mu nyalani ni yena kamba bana ba mina? Ku na ni mabaka a mañwi a mañata a kona ku tahisa kuli lu itumele ku Jehova, kacwalo, mu bange ni nako ya ku nyakisisa linzila ze ñata za mi fuyauzi ka zona Mulimu. Ku eza cwalo ku ka mi susueza ku itumelanga ku Jehova ka zazi ni zazi.—Mu bale Samu 92:1, 2.

7. (a) Ki kabakalañi ha lu swanela ku itumelanga ku Jehova ha lu lapela ku yena? (b) Ku itumelanga ku Jehova mwa tapelo ku ka mi tusa cwañi?

7 Ha lu nahanisisa limbuyoti kaufela za lu file Jehova, lu ka itumela ku Jehova mwa tapelo. (Samu 95:2; 100:4, 5) Batu ba bañwi ba lapelanga feela ku Mulimu ha ba bata ku kupa lika ze ñwi. Kono Jehova u banga ni  tabo haiba lu kopanyeleza manzwi a buitumelo ka za lika ze lu na ni zona kale. Mwa Bibele, ku na ni mitala ye miñata ya batanga ba Mulimu ba ne ba itumezi ku Jehova mwa tapelo inge cwalo Anna ni Ezekiasi. (1 Sam. 2:1-10; Isa. 38:9-20) Kacwalo, mu likanyise moya wa bona wa buitumelo mi mu itumelange ku Jehova bakeñisa za mi ezelize. (1 Mates. 5:17, 18) Ha mu ka eza cwalo, mu ka ikutwa ku katuluha, mu ka lata hahulu Mulimu, mi mu ka zwelapili ku ba mulikanaa Mulimu.—Jak. 4:8.

Ki limbuyoti mañi za mi file Jehova ze mu itebuha? (Mu bone maparagilafu 6 ni 7)

8. Ki lika mañi ze kona ku tahisa kuli lu palelwe ku bonisa buitumelo?

8 Haiba lu sa tokomeli, lwa kona ku tuhela ku itumelanga kwa limpo ze nde za lu file Jehova. Libaka? Kakuli ha lu si ka petahala mi lu hozize moya wa ku sa itumelanga kwa bashemi ba luna ba pili. Jehova naa file Adama ni Eva lihae la paradaisi mi naa boni teñi kuli ba na ni lika kaufela ze ba tokwa. Adama ni Eva ne ba kona ku pila ku ya ku ile mwa kozo. (Gen. 1:28) Kono Adama ni Eva ne ba si ka itumela kwa limbuyoti za bona. Ne ba na ni mukwañuli mi ne ba bata lika ze ñata. Kwa mafelelezo, ne ba latehezwi ki lika ze ne ba na ni zona kaufela. (Gen. 3:6, 7, 17-19) Lu pila mwa lifasi mo batu ba sa bonisi buitumelo, mi ni luna lwa kona ku kenelwa ki moya wo. Lwa kona ku tuhela ku itumela kwa lika kaufela za lu ezelize Jehova, inge cwalo bulikani bo butuna bo lu na ni ni yena kamba tohonolo ya ku ba yo muñwi wa batanga ba Jehova mwa lifasi kaufela. Lwa kona ku yaululwa ki lika za lifasi le. (1 Joa. 2:15-17) Kuli lu si ke lwa yaululwa, lu tokwa ku hupulanga limbuyoti ze ñata za lu file Jehova ni ku itumelanga kamita ku Mulimu ka ku lu fa tohonolo ya ku ba batu ba hae.—Mu bale Samu 27:4.

KU TIYELA MILIKO

9. Ha lu kopana ni miliko ye mituna, ki kabakalañi ha lu swanela ku nahanisisa limbuyoti ze lu filwe?

9 Ku bonisa buitumelo ku ka lu tusa ku tiyela miliko. Lu kana lwa ikutwa ku imelwa bakeñisa lika ze ñwi ze kona ku ezahala ka sipundumukela ili ze kona ku cinca bupilo bwa luna, inge cwalo haiba bakumina ba sa sepahali mwa linyalo, haiba mu kula butuku bo butuna, haiba mu shwelwa ki mutu ye mu lata, kamba haiba mu tahelwa ki kozi ye tuna. Ku nahanisisanga limbuyoti za lu file Jehova ku ka lu omba-omba mi ku ka lu tusa ku itiisa mwa muliko o lu li ku ona. Ha lu nyakisiseñi litaba ze ezahezi mwa bupilo bwa ba bañwi.

10. Bo Irina ne ba tusizwe cwañi ka ku nahanisisanga limbuyoti za ba file Jehova?

 10 Bo Irina * mapaina ba kamita ba ba pila kwa United States, ne ba nyezwi ku muuna-muhulu ya naa tuhezi ku sepahala ku bona mwa linyalo mi naa ba yubekile ka ku ba siya ni bana ba bona. Ki lika mañi ze tusa bo Irina ku zwelapili ku sebeleza Jehova ka busepahali? Bo Irina ba bulela kuli: “Ni itumela ku Jehova bakeñisa ku ni babalela ka butu. Bakeñisa kuli ni iketezi ku hupulanga limbuyoti za ni file Jehova ka zazi ni zazi, ni lemuhile kuli ki tohonolo ye tuna ku zibwa ni ku latiwa ki Ndataa luna wa kwa lihalimu ya sileleza. Na ziba kuli Jehova ha na ku ni yubeka.” Nihaike kuli bo Irina ba tiyezi miinelo ye miñata ye taata mwa bupilo bwa bona, ku ba ni tabo ku ba tusize ku tiyela hande miinelo yeo mi hape ku ba tusize ku susuezanga ba bañwi.

11. Ki lika mañi ze tusize bo Kyung-sook ku tiyela butuku bo butuna hahulu?

11 Bo Kyung-sook, ba ba pila kwa Asia, ne ba ezize bupaina ni bo muunaa bona ka lilimo ze fitelela 20. Ka sipundumukela, bo Kyung-sook ne ba fumanwi ni butuku bwa kansa ya kwa maswafu bo ne bu zwelapili ku totobela mi ne ba bulelezwi kuli ne ba ka pila likweli ze taalu kamba haiba ki ku pila hahulu ne ba ka pila feela likweli ze 6. Nihaike kuli bona ni bakubona ne ba tiyezi miliko ye miñata kwamulaho, ne ba sa katazwi hahulu ki matuku. Bo Kyung-sook ba bulela kuli: “Butuku bo, ne bu ni bilaeza hahulu, ne ni ikutwile kuli ne ni latehezwi ki lika kaufela, mi ne ni sabile hahulu.” Ki lika mañi ze tusize bo Kyung-sook ku tiyela muinelo wo? Ba bulela kuli: “Busihu ni busihu pili ni si ka lobala kale, ni yanga fa situwa sa ndu ya luna ni ku yo lapela ka ku tumusa inze ni itumela ku Jehova kabakala lika ze ketalizoho ze ni ikozi mwa lizazi leo. Mi hasamulaho ni ikutwanga ku angulukelwa, ili nto ye ni susuezanga ku bonisa mo ni latela hahulu Jehova.” Ku lapelanga kwa bo Kyung-sook busihu ni busihu ku ba tusize cwañi? Ba bulela kuli: “Ni lemuhile kuli Jehova wa lu tusanga ha lu li mwa miliko ni kuli limbuyoti ze lu na ni zona ki ze ñata hahulu ku fita miliko ye lu talimana ni yona mwa bupilo bwa luna.”

Sheryl ni munyanaa hae John ya naa punyuhile mwa kozi (Mu bone paragilafu 13)

12. Bo Jason ne ba omba-ombilwe cwañi hamulaho wa ku shwelwa ki basali ba bona?

12 Bo Jason, ba ba sebeleza fa ofisi ya mutai ye ñwi ya mwa Africa, se ba bile mwa sebelezo ya nako kaufela ka lilimo ze fitelela 30. Ba bulela kuli: “Lilimo ze 7 kwamulaho, ne ni shwezwi ki bakuluna, mi ne ni ikutwile hahulu butuku. Ku zwelapili ku nahana ze ne ba kopana ni zona bakuluna ka nako ye ne ba kula kansa kwa zwafisa hahulu.” Ki lika mañi ze tusize bo Jason ku tiyela muinelo wo? Bo Jason ba li: “Zazi le liñwi ne ni nze ni nahana za nako ye nde ye ñwi ye ne ni ikozi ni bo musalaa ka ha ne ba sa pila, mi se ni itumela ku Jehova mwa tapelo bakeñisa nako ye nde ye ne lu ikozi ni bakuluna. Ne ni ikutwile ku imululwa, mi hamulaho na kala ku itumelanga ku Jehova kabakala lika ze nde zeo ze ne lu ikolanga. Ku itumelanga ku Jehova ku ni tusize ku ba ni mubonelo o swanela ka za bupilo. Ni sa ikutwanga hahulu butuku kwa pilu kabakala ku shwelwa ki bakuluna, kono ku itumelanga ku Jehova kabakala ku ba ni linyalo le linde ni tohonolo ya ku sebeleza Mulimu ni musalaa ka ya naa lata hahulu Mulimu, ku ni tusize ku ba ni mubonelo o swanela.”

“Ni itumela hahulu kuli Jehova ki Mulimu wa ka.”—Sheryl

13. Ki lika mañi ze tusize Sheryl ku itiisa hamulaho wa ku latehelwa ki buñata bwa batu ba mwa lubasi lwa hae?

13 Ka nako ye ne ku bile ni kakundukundu ka ka maata mwa central Philippines, kwa mafelelezo a silimo sa 2013, Sheryl, ya naa na ni lilimo ze 13 feela ka nako yeo, naa latehezwi ibato ba ki lika za hae kaufela. Sheryl u bulela kuli: “Ne ni latehezwi ki ndu ya luna, ni buñata bwa batu ba mwa lubasi lwa luna.”  Bo ndatahe, bo mahe, ni banyani ba hae ba balaalu ne ba bulailwe ki liñungwa le li maata. Ki lika mañi ze tusize Sheryl ku itiisa mwa muinelo o taata wo a sa zwafi? Sheryl u zwelapili ku itumela ku Jehova kakuli u nahanisisanga limbuyoti kaufela za na ni zona. U bulela kuli: “Ne ni boni ze ne ba ezize mizwale ni likaizeli ka nako ye ne ba tisa lituso mane ni ku susueza batu ba ne ba tokwa lituso. Ne ni ziba kuli mizwale ni likaizeli mwa lifasi kaufela ne ba ni beyanga mwa litapelo za bona.” Sheryl u ekeza kuli: “Ni itumela hahulu kuli Jehova ki Mulimu wa ka. Kamita Jehova u lu fanga lika ze lu tokwa.” Ha lu itumela kwa limbuyoti ze lu na ni zona, ha lu na ku imelwa hahulu. Nto yeo i ka lu tusa ku tiyela miinelo ye taata ye lu kona ku kopana ni yona.—Maef. 5:20; mu bale Mafilipi 4:6, 7.

“NI KA TABELA MUÑAA BUPILO”

14. Ki sepo mañi ye tabisa ye lu na ni yona? (Mu bone siswaniso se si fa likepe 8.)

14 Ku zwa feela kwamulaho, batu ba Jehova ba itumelanga kwa limbuyoti za ba file Jehova. Ha ne ba punyusizwe ku Faro ni limpi za hae fa Liwate le Lifubelu, Maisilaele ka tabo ba opela lipina, ku lumbeka Jehova ni ku itumela ku yena. (Ex. 15:1-21) Kacenu, mbuyoti ye ñwi ya butokwa hahulu ki ku ziba kuli lika ze utwisa butuku li tuha li feliswa. (Samu 37:9-11; Isa. 25:8; 33:24) Mu nahane feela mo lu ka ikutwela Jehova ha ka yundisa lila za hae kaufela ni ku lu amuhela mwa lifasi le linca la kozo ni ku luka. Ka lizazi leo lu ka itumela hahulu ku Jehova!—Sin. 20:1-3; 21:3, 4.

15. Mu ikatulela ku ezañi mwa silimo sa 2015?

15 Mwa silimo sa 2015, lu nyolelwa ku amuhela limbuyoti ze ñata ze zwa ku Jehova. Ki niti kuli lwa kona ku ipumana mwa miliko ye miñwi. Kono ku si na taba ni ze kona ku ezahala, lwa ziba kuli Jehova ha na ku lu yubeka. (Deut. 31:8; Samu 9:9, 10) Jehova u ka zwelapili ku lu fa lika kaufela ze lu tokwa kuli lu mu sebeleze ka busepahali. Haike lu ikatuleleñi ku likanyisa moya wa mupolofita Habakuki ya naa bulezi kuli: “Kakuli fo, likota za feiga ha li na ku tubula, ni za veine ha li na ku beya; Olive i ka tokwahala kwa likota za olive, ni lico mwa masimu; lingu li ka fela mwa mafulisezo, ni likomu mwa milaka. Nihakulicwalo, ni ka tabela Muñaa Bupilo, ni wabelelwe Mulimu ya ni pilisa.” (Hab. 3:17, 18) Mwa silimo sa 2015, haike lu zweleñipili ku hupulanga limbuyoti kaufela ze lu ikola mi haike lu tabele ku latelela kelezo ye mwa liñolo la luna la silimo sa 2015 le li li: “Mu itumele ku Jehova, kakuli ki yo munde.”—Samu 106:1, NW.

^ par. 10 Mabizo a mañwi mwa taba mo a cincizwe.