Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  December 2014

Kana mwa Hupula?

Kana mwa Hupula?

Kana mu balile ka tokomelo limagazini za cwanoñu fa za Tawala ya Mulibeleli? Ha mu bone nji mwa kona ku alaba lipuzo ze tatama:

Kana Bakreste ba swanela ku cisanga situpu?

Taba ya ku cisa situpu kamba ku sa si cisa ki katulo ya ka butu. Nihaike kuli Bibele ha i si ka bulela ka ku nonga fa taba ya ku cisa situpu kamba ku sa si cisa, mwa Bibele ku na ni litaba ze bonisa kuli situpu sa Mulena Saule ni mwanaa hae Jonatani ne li cisizwe kihona ba pumbeka masapo a litupu zeo. (1 Sam. 31:2, 8-13)—6/15, likepe 7.

Ki kabakalañi ha lu kona ku kolwa kuli Mulimu ha tahisangi kuli lika ze maswe li ezahale?

Linzila kamukana za Mulimu ki za niti. U lukile, wa sepahala, mi u na ni niti. Hape Jehova u na ni lilato le lituna ni muhau. (Deut. 32:4; Samu 145:17; Jak. 5:11)—7/1, likepe 4.

Ki afi mataata e ba kona ku kopana ni ona batu ba ba sebeleza kwa sibaka ko ku na ni butokwi bo butuna?

Mataata a malaalu ki (1) ku twaela mupilelo o munca, (2) ku tonda ko mu zwa ni (3) ku twaelana ni mizwale ba kwa sibaka seo. Batu ba ba talimani ni mataata a cwalo ba konile ku fuyaulwa ki Jehova.—7/15, makepe 4-5.

Ki kabakalañi bahulwani ba Josefa ha ne ba mu toile?

Nto ye ne tisize cwalo ne li lilato la naa na ni lona Jakobo ku Josefa, ka ku mu fa siapalo se si ipitezi. Bahulwani ba Josefa ba mu shwela muna mi ba mu lekisa mwa butanga.—8/1, makepe 11-13.

Ki kabakalañi matrakiti a manca a li a mande ni a bunolo ku itusisa ona?

Kaufelaa ona a lukisizwe ka nzila ye swana. Trakiti ni trakiti i na ni liñolo le li ketilwe hande le mu kona ku bala ni muñaa ndu mi i na ni puzo. Ku si na taba ni kalabo ya ka fa muñaa ndu, mu ye fa likepe la bubeli mi mu mu bonise ze i bulela Bibele. Mi mwa kona ku mu bonisa puzo ye mu ka to nyakisisa ni yena fa musipili o tatama.—8/15, makepe 13-14.

Miputo ya Bibele ya Mwa Puo ya Syriac ki nto mañi?

Puo ya Syriac ki ye ñwi ya lipuo ze simuluha fa puo ya Siaram, ne i bile yona puo ye ne itusiswa hahulu mwa ku ñola litaba mwa lilimo za 100 C.E. kamba za ma 200 C.E. Ku bonahala kuli puo ya Syriac ne li yona puo ya pili ye ne i itusisizwe mwa toloko ya Mañolo A Sigerike A Sikreste. Bibele ye ne i tolokilwe mwa puo yeo ne i bizwa Peshitta.9/1, makepe 13-14.

Ki lika mañi ze ba tokwa ku eza bashemi ba Sikreste kuli ba lise bana ba bona?

Ki kwa butokwa kuli bashemi ba teeleze kwa bana ba bona ha ba bulela ilikuli ba zibe hande bana ba bona. Mu ikataze ku ba fepa kwa moya. Mu ba etelele ka lilato, ka mutala, mwa kona ku eza cwalo ha mu lemuha kuli bana ba mina ba kakanya ze i bulela Bibele.—9/15, makepe 18-21.

Ki lika mañi ze ka feliswa ka nako ye u ka busa Mubuso wa Mulimu?

Ha ku sa na ku ba ni makulanu, lifu, ku tokwa musebezi, lindwa, ku tokwa lico, ni bubotana.—10/1, makepe 6-7.

Ki tumelelano mañi ye ñozwi mwa Bibele ye tahisa kuli ba bañwi ba buse ni Kreste?

Hamulaho wa ku ca Paseka ya mafelelezo ni baapositola ba hae, Jesu naa ezize tumelelano ni balutiwa ba hae ba ba sepahala, ili tumelelano ye kona ku bizwa kuli tumelelano ya Mubuso. (Luka 22:28-30.) Tumelelano yeo ne i kolwisize baapositola bao kuli ba ka busa ni Jesu mwa lihalimu.—10/15, makepe 16-17.

Mu fe mitala ye mibeli ye bonisa kuli Satani u teñi luli.

Mañolo a bulela kuli Satani naa bulezi ni Jesu ka mulelo wa kuli a mu like. Hape mwa linako za Jobo, Satani naa ambozi ni Mulimu. Litaba zeo li bonisa kuli Satani u teñi luli.—11/1, makepe 4-5.

Ki bomañi “batu ba ba ka bizwa ka libizo la hae”ba naa bulezi Jakobo, sina mo ku taluselizwe kwa Likezo 15:14?

Batu bao ne li Majuda ni batu ba ne ba si Majuda ili ba naa ketile Mulimu kuli ba be sicaba se si ‘shaela litaba ze nde kai ni kai’ ka za Yena ya naa ba bizize. (1 Pit. 2:9, 10)—11/15, makepe 24-25.

Muleneñi wa Timgad ne u li kai, mi batu ba bañwi ba ne ba pila mwateñi ne ba na ni moya o cwañi?

Timgad ne li muleneñi o mutuna wa Roma ili o ne u fumaneha kwa mutulo wa Africa (ili naha ye se bizwa cwale kuli Algeria) Kuli ku boniswe lika ze ne ba lumelanga batu ba bañwi kwamulaho, fa nto ye ñwi ye ne pumbuzwi ne ku ñozwi kuli: “Ku zuma, ku tapa, ku bapala, ni ku seha—kwa, kona ku pila! Moya wo u swana ni o bulezwi kwa 1 Makorinte 15:32.—12/1, makepe 8-10.