Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  December 2014

Ne ba “Ziba Nzila”

Ne ba “Ziba Nzila”

BO GUY HOLLIS PIERCE, ba ne ba li mwa Sitopa se si Etelela sa Lipaki za Jehova, ne ba felize sebelezo ya bona ya fa lifasi la Bubeli, la 18 March, 2014, inze ba na ni lilimo ze 79. Ka ku ba yo muñwi wa banyani ba Kreste, bo Guy Hollis Pierce ne ba zuselizwe kwa lihalimu ni ku fiwa mupuzo wa bona.—Maheb. 2:10-12; 1 Pit. 3:18.

Bo Guy Pierce ne ba pepezwi mwa Auburn, kwa California, ili mwa U.S.A., la 6 November, 1934, mi ne ba kolobelizwe ka silimo sa 1955. Ka silimo sa 1977, ne ba nyalani ni bo Penny ba ne ba lata hahulu mi se ba ba ni mabasi. Batu ba bañwi ba bañata ne ba nga bo Pierce sina mushemi wa bona. Ka silimo sa 1982, bo Guy Pierce ni bakubona bo Penny ne ba kalile ku eza bupaina hamoho. Ku kala ka silimo sa 1986, bo Guy Pierce ne ba sebelize sina muokameli wa mupotoloho mwa United States ka lilimo ze 11.

Ka silimo sa 1997, bo Guy Pierce ni bakubona bo Penny Pierce ba memiwa ku yo sebeleza fa Betele ya kwa United States. Muzwale Pierce naa sebelelize mwa Liluko la Sebelezo, mi ka silimo sa 1998, naa ketilwe ku ba mutusi mwa Katengo ka ka Talima za ba ba Sebeleza fa Betele ka Sitopa se si Etelela. La 2 October, 1999, kwa mukopano wa ka silimo, ne ku zibisizwe kuli muzwale Pierce u ketilwe ku ba mwa Sitopa se si Etelela. Mwa lilimo ze felile, muzwale yo naa sebelize ka linako ze shutana mwa Katengo ka ka Talima za ba ba Sebeleza fa Betele, Katengo ka Bañoli, Katengo ka Bahatisi, ni Katengo ka Baswalisanisi.

Muzwale Pierce naa tabelanga ku menya mi naa li ya tabile kamita. Batu ba lisimuluho ni lizo ze shutana-shutana ne ba ikutwanga ku lukuluha ku muzwale Pierce. Kono batu ne ba tabela muzwale yo bakeñisa kuli naa na ni lilato, naa ikokobeza, naa kuteka milao ni likuka za Mulimu, mi naa sepile Jehova ka ku tala. Bo Guy Pierce hañata ne ba bulelanga kuli ne ku ka konahala kuli lizazi li si ke la pazula ku fita kuli lisepiso za Jehova li palelwe ku talelezwa, mi ne ba bata kuli batu kaufela fa lifasi ba zibe taba yeo.

Muzwale Pierce naa sebelelize Jehova mwa naa konela kaufela, naa kalanga ku sebeza kakusasana mi hañata muzwale yo naa kotokanga busihu luli. Bo Pierce ne ba potelanga libaka ze shutana-shutana za mwa lifasi kuli ba yo tiisa mizwale ni likaizeli ba Sikreste ka bona, mi ne ba tandanga nako ni mutu ufi kamba ufi ya naa tokwa ku tusiwa kamba ku elezwa ki bona. Nihaiba hamulaho wa lilimo ze ñata-ñata, balumeli ka bona ne ba hupulanga kamuhelo ya bona, silikani sa bona, ni susuezo ya mwa Mañolo ye ne ba ba fanga.

Muzwale Pierce ya li mulikanaa luna ya latiwa, u siile musali, bana ba 6, baikulu, ni bana ba baikulu, ni bana ba bañata ba kwa moya. La 22 March, 2014, ili la Mukibelo, Muzwale Mark Sanderson ya li mwa Sitopa se si Etelela, naa file ngambolo ya ku hupula Muzwale Pierce kwa Betele ya kwa Brooklyn. Muzwale Sanderson naa bulezi za sepo ya kwa lihalimu ya naa na ni yona Muzwale Pierce mi naa balile manzwi a Jesu a li: “Mwa ndu ya Ndate ku na ni maino a mañata. . . . haiba ni ya, ni ku yo mi lukiseza sibaka, ni ka kuta mi ni ka mi amuhela haesu, kuli ko ni inzi ni mina mu be kwateñi. Mi ko ni ya mwa ziba nzila ye ya kwateñi.”—Joa. 14:2-4.

Lu ka tonda hahulu Muzwale Pierce. Kono lu na ni tabo bakeñisa kuli Muzwale yo naa “ziba nzila” ye ya kwa sibaka sa naa ka pila ku sona ku ya ku ile.