Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jehova u Fuyaulanga Mutu ya na ni Moya wa Buitomboli

Jehova u Fuyaulanga Mutu ya na ni Moya wa Buitomboli

MUBUPI wa luna u kutekile batu ka ku ba fa mpo ya butokwa hahulu ya ku iketela za ku eza. Ku zwa fo, u fuyaulanga hahulu batu ba ba itusisa mpo ya ku iketela za ku eza kuli ba zwisezepili bulapeli bwa niti, ili ba ba lika mo ba konela kaufela kuli ba kenise libizo la Mulimu le li kenile, ni ku tusa kuli mulelo wa hae o mutuna u petahale. Jehova ha bati kuli batu ba mu utwe ka ku ezeza feela mulao kamba ka ku hapelezwa. Kono u itebuha hahulu batu ba ba mu utwa kabakala kuli ba mu lata luli ni kuli ba itebuha hahulu ku yena.

Ka mutala, Maisilaele ha ne ba li mwa lihalaupa la Sinai, Jehova naa ba laezi kuli ba yahe sibaka sa ku mu lapelela. Naa ize: “Mu zwise ku za mina nubu ye mu ka fa Muñaa Bupilo. Mutu ni mutu wa pilu ye tabela ku eza cwalo, a tise nubu ye fiwa Muñaa Bupilo.” (Ex. 35:5) Ku likana ni buikoneli bwa mañi ni mañi, yo muñwi ni yo muñwi wa Maisilaele naa kona ku fa nubu ka ku itatela ku sina taba kuli nubu yeo ne i fita kai, ne itusiswanga hande kwa ku zwisezapili musebezi wa Mulimu. Maisilaele ne ba nga cwañi taba yeo?

“Mutu ni mutu ya susumelizwe ki pilu ya hae” ni “ba lipilu ze lata ku fana kaufela,” ne ba file linubu za ku itatela, ‘inze ba lata mwa pilu.’ Baana ni basali ne ba itatezi ku fa lika ze latelela ze ne ka tusa mwa musebezi wa Jehova: lipini, masikiyo, masale, gauda, silivera, kopa, masila a mubala wa ndilu, masila a mubala wa pulipela, masila a mafubelu a ya kwa bunsu, masila a line ye nde, boya bwa puli, matalo a lingu a basizwe bufubelu, matalo a liñibi, likota za akeshya, macwe a butokwa, minunkiso ye munati, ni oli. Hasamulaho, “linto za ku sebeza misebezi kaufela ne li se li likani; ni ku siyala ne ku ka siyala ze ñata.”—Ex. 35:21-24, 27-29; 36:7.

Ze ne tabisanga hahulu Jehova ne si lika luli ze ne fiwanga, kono ne li moya wa buitomboli o ne ba na ni ona batu ba ne ba tusanga mwa ku zwisezapili bulapeli bwa niti. Hape ne ba tabelanga ku itusisa nako ya bona ni ku sebeza mo ne ba konela kaufela. Bibele i bulela kuli: “Basali kaufela ba ba ne ba na ni bukwala, ba luka ka mazoho a bona.” Kaniti, “basali kaufela ba ba susumelizwe ki lipilu za bona, ba ba na ni bukwala, ba ota bulizi bwa puli.” Ku zwa fo, Jehova a fa Bezaleele “butali ni kutwisiso ni zibo, ni ku mu konisa misebezi kaufela.” Mane Mulimu naa file Bezaleele ni Oholiabi buikoneli bo ne ba tokwa kuli ba eze musebezi kaufela o ne ba filwe.—Ex. 35:25, 26, 30-35.

Jehova ha naa memile Maisilaele kuli ba fe linubu, naa na ni sepo ye tuna ya kuli “kaufela ba ba ne ba lata mwa pilu” ne ba ka zwisezapili bulapeli bwa niti. Mi ni yena naa fuyauzi batu kaufela ba ne ba lata ku fana mwa pilu ka ku ba etelela ni ku ba tahiseza kuli ba be ni tabo ye tuna. Ka ku eza cwalo, Jehova naa bonisize kuli haa fuyaulanga batanga ba hae bakeñisa moya wa bona wa buitomboli, u bonanga teñi kuli ba na ni lika kaufela ze ba tokwa ni buikoneli bwa ku peta mulelo wa hae. (Samu 34:9) Ha mu nze mu sebeleza Jehova mu si na buitati, Jehova u ka mi fuyaula bakeñisa moya wa mina wa buitomboli.