Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

“Cwale mu Sicaba sa Mulimu”

“Cwale mu Sicaba sa Mulimu”

“Sapili ne mu si sicaba, kono cwale mu sicaba sa Mulimu.”—1 PIT. 2:10.

1, 2. Jehova naa ezize cinceho mañi fa Pentekota ya silimo sa 33 C.E., mi ki bo mañi ba ne ba bile mwa sicaba se sinca sa Jehova? (Mu bone siswaniso se si fahalimu.)

FA PENTEKOTA ya silimo sa 33 C.E., Jehova naa ezize cinceho ye tuna luli. Naa ketile sicaba se sinca se si bizwa “Isilaele wa Mulimu,” kamba Isilaele wa kwa moya. (Magal. 6:16) Jehova naa itusisize moya wa hae o kenile ku keta mañi ni mañi ya mwa sicaba seo. Paulusi naa ñozi kuli ba ba mwa sicaba se sinca seo ha ba tokwi ku kena mwa mupato luli sina mo ne ba ezelize baikulu ba Abrahama. Kono ‘mupato wa bona ki o ezwa mwa pilu ka moya’ o kenile.—Maro. 2:29.

2 Batu ba pili ku ba mwa sicaba se sinca sa Mulimu ne li baapositola ni balutiwa ba Kreste ba ba fitelela mwanda ba ne ba kopani hamoho mwa muzuzu wa kwahalimu mwa Jerusalema. (Lik. 1:12-15) Mulimu naa sululezi moya o kenile fahalimwaa bona, mi ba ba bana ba hae. (Maro. 8:15, 16; 2 Makor. 1:21) Ku eza cwalo ne ku bonisize kuli Jehova u amuhezi sitabelo sa Kreste mi u yolisize tumelelano ya Mulao ka tumelelano ye nca. (Luka 22:20; mu bale Maheberu 9:15.) Balutiwa ba ba tozizwe bao ne ba tilo ba mwa sicaba se sinca sa Jehova, kamba batu ba hae ba banca. Moya o kenile ne u ba konisize ku bulela ni ku utwisisa lipuo ze ñata ni ku luta “ze tuna za Mulimu.”—Lik. 2:1-11.

 SICABA SE SINCA SA MULIMU

3-5. (a) Pitrosi naa buleleziñi Majuda fa lizazi la Pentekota? (b) Sicaba se sinca ne si hulile cwañi mwa lilimo za kwa makalelo?

3 Jehova naa itusisize muapositola Pitrosi kuli a meme Majuda ni maproselite kuli ba be mwa sicaba sa hae se sinca, yona puteho ya Bakreste ba ba tozizwe. Fa lizazi la Pentekota, Pitrosi ka bundume naa bulelezi Majuda kuli ne ba bulaile Jesu ni kuli cwale ne ba tokwa ku mu amuhela sina “Mulena ni Kreste.” Batu ba bañata ba ne ba kubukani ha ne ba buzize kuli ne ba tokwa ku ezañi, Pitrosi naa ba bulelezi kuli: “Mu bake, mi yo muñwi ni yo muñwi wa ku mina a kolobezwe ka libizo la Jesu Kreste kuli libi za mina li swalelwe, mi mu ka amuhela mpo ya feela ya moya o kenile.” (Lik. 2:22, 23, 36-38) Fa lizazi leo, batu ba ba bato eza 3,000 ne ba bile mwa sicaba se sinca sa Isilaele wa kwa moya. (Lik. 2:41) Hasamulaho, baapositola ba zwelapili ku kutaza ka tukufalelo, mi batu ba bañata ba amuhela niti. (Lik. 6:7) Sicaba se sinca ne si zwelapili ku hula.

4 Hasamulaho, balutiwa ba Jesu ba kalisa ku kutaza kwa Masamaria. Batu ba bañata ne ba amuhezi niti mi ne ba kolobelizwe, kono ne ba si ka amuhela moya o kenile. Sitopa se si etelela se ne si li mwa Jerusalema ne si lumile Pitrosi ni Joani ku yo potela mizwale ni likaizeli ba banca bao ba Masamaria. Baapositola ba babeli bao ba yo beya mazoho fahalimwaa mizwale ni likaizeli bao, mi Masamaria bao “ba kala ku amuhela moya o kenile.” (Lik. 8:5, 6, 14-17) Ka ku eza cwalo, Masamaria ne ba tozizwe ni ku ba mwa sicaba sa Isilaele wa kwa moya.

Pitrosi naa kutalize ku Kornele ni ku ba ndu ya hae (Mu bone paragilafu 5)

5 Ka silimo sa 36 C.E., Mulimu naa itusisize Pitrosi kuli a meme sikwata se siñwi sa batu kuli si be mwa sicaba se sinca sa Isilaele wa kwa moya. Taba yeo ne i ezahezi muta Pitrosi naa kutalize ku Kornele ya naa li lisole la Siroma ni ba ndu ya Kornele. (Lik. 10:22, 24, 34, 35) Bibele i bulela kuli Pitrosi ha naa sa bulela, moya o kenile wa taha fahalimwaa batu kaufela ba ne ba teeleza ba ne ba si Majuda. “Balumeli ba ba keni mwa mupato ba ne ba tile ni Pitrosi ba makala, kakuli mpo ya feela ya moya o kenile ne i sululelwa ni batu bamacaba.” (Lik. 10:44, 45) Ku zwa ka yona nako yeo, batu ba ne ba si Majuda ba ne ba si ka ya kwa mupato ne ba memilwe kuli ba be mwa sikwata sa Isilaele wa kwa moya.

“BATU BA BA KA BIZWA KA LIBIZO LA HAE”

6, 7. Batu ba ne ba li mwa sicaba se sinca ne ba ezizeñi ka ku ba batu ba ne ba bizwa ka libizo la Jehova?

6 Kwa mukopano o no zamaisizwe ki sitopa se si etelela ka silimo sa 49 C.E., mulutiwa Jakobo naa bulezi kuli: “Simioni [Pitrosi] u talusize hande ka mo Mulimu naa sikuluhezi lwa pili ku bamacaba kuli a nge ku bona batu ba ba ka bizwa ka libizo la hae.” (Lik. 15:14) Sicaba se sinca se si “bizwa ka libizo la hae” seo ne si kopanyeleza Majuda ni batu ba ne ba si Majuda ba naa ezize Mulimu sina sicaba  si li siñwi. (Maro. 11:25, 26a) Hasamulaho, Pitrosi naa ñozi kuli: “Sapili ne mu si sicaba, kono cwale mu sicaba sa Mulimu.” Pitrosi naa talusize mulelo wa sicaba se sinca seo ka ku bulela kuli: “Mu ‘lusika lo lu ketilwe, mu buprisita bwa silena, mu sicaba se si kenile, mu buswa bwa hae bo bu ipitezi, kuli mu shaele litaba ze nde kai ni kai’ za yena ya naa mi bizize ku zwa mwa lififi ni ku kena mwa liseli la hae le linde.” (1 Pit. 2:9, 10) Sicaba seo ne si tokwa ku ba lipaki za Jehova ni ku lumbeka Mulimu fapilaa nyangela ka ku ba Mulena wa Pupo Kaufela.

7 Jehova cwale naa saa kalile ku itusisa sicaba se sinca sa Isilaele wa kwa moya mi naa kona ku biza Isilaele yo kuli ki “sicaba se ni ipupezi, kuli si ni lumbeke.” (Isa. 43:21) Bakreste ba kwa makalelo bao ne ba bulelezi batu ka bundume kuli Jehova ki yena Mulimu a nosi wa niti mi ni kuli milimu ye miñwi kaufela ki ya buhata. (1 Mates. 1:9) Bakreste bao ne ba li lipaki za Jehova ni za Jesu “mwa Jerusalema, mwa Judea kaufela ni mwa Samaria, ni ku yo fita kwa mafelelezo a lifasi.”—Lik. 1:8; Makolo. 1:23.

8. Ki temuso mañi ya naa file Paulusi kwa batu ba Mulimu mwa linako za baapositola?

8 Paulusi naa li paki ya Jehova ya bundume mi naa yemelanga Jehova kuli ki Mulimu a nosi wa niti, nihaiba ha naa ambolanga kwa batu ba tuto ya butali bwa lifasi. Paulusi naa talusize kuli Jehova u “ezize lifasi ni linto kamukana ze ku lona” ni kuli ki “Mulena wa lihalimu ni lifasi.” (Lik. 17:18, 23-25) Paulusi hape naa lemusize puteho kuli: “Na ziba kuli ha se ni ile, maakanyani aa buhali a ka kena mwahalaa mina mi ha na ku eza mutapi ka musa, mi mwahalaa mina luli ku ka zwa baana ba ba ka bulela litaba ze kopami kuli ba yembulule balutiwa, ba ba latelele.” (Lik. 20:29, 30) Pili baapositola ba si ka shwa kale, ne se ku na ni kale bakwenuheli ba bañata.—1 Joa. 2:18, 19.

9. Ki lika mañi ze ne ezahezi kwa batu ba Mulimu baapositola ha se ba shwile?

9 Baapositola ha se ba shwile, bakwenuheli ba yamba mwa liputeho kaufela mi ba toma likeleke za bulapeli bo bu ipapata kuli ki bwa Sikreste. Ku fita kuli ba bizwe ka libizo la Jehova, Bakreste ba buhata bao ba zwisize libizo la Mulimu mwa Libibele za bona ze ñata ze ne ba tolokile. Mane hape ba shwauzi Mulimu mwa linzila ze ñwi ze ñata. Ba latelezi lizo za buhata mi ba luta lituto ze siyo mwa Bibele. Ba lwanile lindwa ze twi ki lindwa ze kenile ni ku bulela kuli ba lwanela Mulimu. Ba zwelapili ku putelela batu ni ku eza buhule bo bu swabisa. Hamulaho wa lilimo ze ñata-ñata ku zwa fo ne bu kalezi bukwenuheli, ne ku na ni feela balapeli ba Jehova ba banyinyani ba ba sepahala fa lifasi mi ne ku si na sikwata se si swalisani se ne si ‘bizwa ka libizo la Jehova.’

KU PEPWA SINCA KWA BATU BA MULIMU

10, 11. (a) Jesu naa polofitileñi ka za “buloto” ni “mufuka”? (b) Nguli ya Jesu ne i talelelizwe cwañi hamulaho wa 1914?

10 Jesu naa itusisize nguli ya buloto ni mufuka ku polofita kuli bukwenuheli ne bu ka tahisa kuli ku be taata hahulu ku ziba bulapeli bwa niti. Naa bulezi kuli “batu ha ne ba sa lobezi,” Diabulosi naa ka cala mufuka mwa simu yeo Mwanaa mutu naa cezi lipeu za buloto ku yona. Buloto ni mufuka ne li ka hulelela hamoho ku fitela “ka nako ya ku fela kwa lifasi.” Jesu naa talusize kuli “peu ye nde” i yemela “bana ba Mubuso” ni kuli “mufuka” ki “bana ba ya maswe.” Ka nako ya ku fela kwa lifasi, Mwanaa mutu naa ka luma mangeloi kuli a to kauhanya  mufuka kwa buloto. Mi cwale mangeloi kona ha naa ka kubukanya bana ba Mubuso. (Mat. 13:24-30, 36-43) Mangeloi naa ezize cwañi cwalo? Ku eza cwalo ne ku tahisize cwañi kuli Mulimu a be ni sikwata sa balapeli ba ba swalisani fa lifasi hape?

11 “Maungulelo a muinelo wa lifasi” naa kalile ka silimo sa 1914. Ka nako yeo, Bakreste ba ba tozizwe fa lifasi ne ba eza feela likiti li sikai. Ka nako ya ndwa ye ne kalile ka silimo seo, “bana ba Mubuso” ba ba tozizwe bao ne ba sa li mwa butanga bwa Babilona yo Mutuna. Kono ka silimo sa 1919, Jehova a ba lukulula mi shutano ye mwahalaa Bakreste ba niti bao ni Bakreste ba buhata ne i iponahalela hande. Jehova naa kubukanyize “bana ba Mubuso” ku ba batu ba ba swalisani, sina mwa naa polofitezi Isaya kuli: “Kikuli naha i ka pepwa ka lizazi li li liñwi? kamba sicaba si ka pepwa ka nako i li ñwi? Bo, Sione a sa indukwa feela, a pepa bana ba hae.” (Isa. 66:8) Mwa taba mo, Sione ki kopano ya Jehova ya mangeloi. Sione naa ‘pepile’ muta sicaba sa Bakreste ba ba tozizwe fa lifasi ne si tomilwe.

12. Ba ba tozizwe ba bizwa ka libizo la Jehova kamukwaufi?

12 Ka ku swana ni Bakreste ba mwa linako za baapositola, “bana ba Mubuso” ba ba tozizwe ne ba tokwa ku ba lipaki za Jehova. (Mu bale Isaya 43:1, 10, 11.) Bakreste bao ba shutana ni batu ba bañwi bakeñisa kuli ba na ni muzamao o munde wa Sikreste ni kuli ba kutaza taba ye nde ka za Mubuso “kuli ibe bupaki kwa macaba kamukana.” (Mat. 24:14; Mafil. 2:15) Ka ku eza cwalo, ba tusize batu ba bañata-ñata kuli ba be ni silikani se sinde ni Jehova.—Mu bale Daniele 12:3.

“LU KA YA NI MINA”

13, 14. Bakreste ba ba si ka toziwa ba swanela ku ezañi kuli Jehova a amuhele ze ba eza ha ba nze ba mu lapela, mi taba yeo ne i polofitilwe cwañi mwa Bibele?

13 Mwa taba ye felile, ne lu itutile kuli mwa linako za Isilaele wa kwaikale, Jehova naa lumelelize batu ba ne ba si Maisilaele  kuli ba mu lapele hamoho ni batu ba hae. (1 Mal. 8:41-43) Kacenu, Bakreste ba ba si ka toziwa ba swanela ku lapela Jehova ni Lipaki ba ba tozizwe.

14 Kwamulaho, bapolofita ne ba polofitile kuli batu ba bañata ne ba ka lapela Jehova ni batu ba hae mwa linako za maungulelo ze. Isaya naa polofitile kuli: “Macaba a mañata a ka ya, inzaa li: A mu te, lu kambamele fa lilundu la Muñaa Bupilo, kwa Ndu ya Mulimu wa Jakobo; u ka lu luta linzila za hae, lu zamaye mwa makululu a hae; kakuli mulao u ka zwa mwa Sione, mi linzwi la Muñaa Bupilo li ka zwa mwa Jerusalema.” (Isa. 2:2, 3) Zakaria naa polofitile kuli “macaba a mañata, ni ba mishobo ye maata ba ka to bata Muñaa Bupilo wa limpi mwa Jerusalema, ni ku kupa ku utwelwa butuku ki Muñaa Bupilo.” Sicaba seo ne si ka zwa mwa “malimi kaufela a macaba.” Sicaba seo ne si ka lapela Mulimu hamoho ni Isilaele wa kwa moya ni ku bulela kuli: “Lu ka ya ni mina; kakuli lu utwile kuli Muñaa Bupilo u inzi ni mina.”—Zak. 8:20-23.

15. Taba ya kuli batu ba ba li “lingu ze ñwi” ‘ba ya’ ni Maisilaele ba kwa moya i talusañi?

15 Bakreste ba ba li “lingu ze ñwi” ‘ba ya’ ni Maisilaele ba kwa moya ka ku kutaza taba ye nde ya Mubuso. (Mare. 13:10) Bakreste bao, ba ba ba bañwi ba batu ba Mulimu. Bona ni Bakreste ba ba tozizwe ki “mutapi u li muñwi” o lisiwa ki “mulisana yo munde,” yena Jesu Kreste.—Mu bale Joani 10:14-16.

MU SILELEZWE HAMOHO NI BATU BA JEHOVA

16. Jehova u ka eza nto mañi ye ka tahisa kuli Armagedoni i tumbuke?

16 Babilona yo Mutuna ha sa yundisizwe, batu ba Mulimu ba ka lwaniswa hahulu. Lu ka tokwa kuli Jehova a lu sileleze kuli lu to punyuha. Ka nako ya hae ya ketile, Jehova u ka zamaisa lika fa lifasi ili nto ye ka tahisa kuli batu ba hae ba lwaniswe. Ku lwanisa batu ba Mulimu ku ka tahisa Armagedoni, yona kalulo ya mafelelezo ya “ñalelwa ye tuna.” (Mat. 24:21; Ezek. 38:2-4) Ka nako yeo, Gogo u ka lwanisa “sicaba se si kopani sa ba ba zwile mwa macaba a mañata” bona batu ba Jehova. (Ezek. 38:10-12) Batu ba Mulimu ha ba ka lwaniswa, Jehova kapili-pili u ka nga muhato wa ku yangwela batu ba hae, mi u ka lwanisa Gogo ni limpi za hae. Jehova u ka bonisa butuna bwa puso ya hae ni ku kenisa libizo la hae. Jehova u bulela kuli: “Ni ka bonahalisa bulena bwa ka, ni ku kena kwa ka; ni ka ipubanisa mwa meeto a macaba a mañata; mi a ka ziba kuli ki na Muñaa Bupilo.”—Ezek. 38:18-23.

Ka nako ya “ñalelwa ye tuna,” lu swanela ku zwelapili ku ba bukaufi ni puteho ya luna (Mu bone maparagilafu 16 ku isa 18)

17, 18. (a) Gogo ha ka lwanisa batu ba Jehova, ki litaelo mañi za ka fa Jehova kwa batu ba hae? (b) Haiba kuli lu bata ku silelezwa ki Jehova, lu swanela ku ezañi?

17 Gogo ha ka kalisa ku lwanisa batu ba Mulimu, Jehova u ka bulelela batanga ba hae kuli: “Mina sicaba saka, mu kene mwa mizuzu ya mina ya mwahali, Mi ha mu kena, mukwale likwalo za mina. Mu ipate ka nakonyana ku fitela buhali bu fela.” (Isa. 26:20, NW) Ka nako yeo, Jehova u ka lu fa litaelo ka za ze lu swanela ku eza kuli lu silelezwe. ‘Mizuzu ya mwahali’ ye bulezwi kwa liñolo leo mwendi i talusa liputeho ze lu kopana ku zona.

18 Haiba lu bata ku to silelezwa ka nako ya ñalelwa ye tuna, lu swanela ku lumela kuli Mulimu u na ni batu fa lifasi kacenu ni kuli u ba onga-ongile kuli ba be mwa liputeho. Lu swanela ku swalisana ni batu ba Jehova ni ku ba bukaufi ni puteho ya luna. Sina feela mwa naa ezelize walisamu, haike lu bulele ka pilu ya luna kaufela kuli: “Ya kona ku pilisa ki Muñaa Bupilo a nosi; sicaba sa hao kabe si fiwa mbuyoti ya hao!”—Samu 3:8.