Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Mu Itebuhe Tohonolo ye mu Filwe ya ku Sebeza ni Jehova!

Mu Itebuhe Tohonolo ye mu Filwe ya ku Sebeza ni Jehova!

“Lu sebeza hamoho ni Mulimu.”—1 MAKOR. 3:9.

1. Jehova u ikutwa cwañi ka za musebezi, mi taba yeo i tahisa kuli a ezeñi?

JEHOVA wa ikola musebezi wa hae. (Samu 135:6; Joa. 5:17) Sina yena mwa ikolela musebezi wa hae, Jehova u bata kuli mangeloi ni batu ba ikole musebezi wa bona, kacwalo, u file mangeloi ni batu musebezi o munde ili o tabisa. Jehova naa itusisize Mwanaa hae wa mweli kwa ku bupa lika. (Mu bale Makolose 1:15, 16.) Bibele i lu bulelela kuli pili Jesu a si ka taha kale fa lifasi, naa li mwa lihalimu ni Mulimu ‘inze a mu sebeleza.’—Liprov. 8:30.

2. Lu ziba cwañi kuli mangeloi a bile ni musebezi wa butokwa ili o munde ku zwa kwa makalelo?

2 Ku zwa kwa Genese ku ya kwa Sinulo, Bibele i talusa kuli Jehova u zwezipili ku fa mangeloi musebezi. Adama ni Eva ha ne ba ezize sibi ni ku zwisiwa mwa Paradaisi, Jehova naa file mangeloi musebezi. Kwa Genese lu bala kuli Mulimu “kwa neku la upa la simu ya Edeni, a beya likerubimi ze na ni lilumo le li benya, le li zukuziwa kwa maneku kaufela, ku tiba nzila ye ya kwa kota ya bupilo.” (Gen. 3:24) Mi kwa Sinulo, lu ituta kuli Jehova “naa lumile lingeloi la hae ku bonisa batanga ba hae lika ze lukela ku ezahala hona cwale-cwale fa,” kamba ku patulula ze ka ezahala kwapili.—Sin. 22:6.

 MISEBEZI YE BA FILWE BATU

3. Ha naa li fa lifasi, Jesu naa likanyisize cwañi Ndatahe?

3 Jesu ha naa li fa lifasi, naa ezize ka tabo musebezi wa naa mu file Jehova. Naa likanyisize Ndatahe ka ku fa balutiwa ba hae musebezi wa butokwa. Jesu naa tahisize kuli balutiwa ba hae ba be ni tabo ka za musebezi wa bona ka ku ba bulelela kuli: “Kaniti-niti na mi bulelela ni li, ya bonisa tumelo ku na, ni yena u ka eza misebezi ye ni eza; mi u ka eza misebezi ye mituna ku fita ye, kakuli ni ya ku Ndate.” (Joa. 14:12) Kuli ba lemuhe kuli musebezi wa bona ki wa ka putako, Jesu naa tusize balutiwa ba hae ka ku ba bulelela kuli: “Lu lukela ku eza misebezi ya ya ni lumile ha ku sa li musihali; busihu bwa taha fo ku si na mutu ya kona ku sebeza.”—Joa. 9:4.

4-6. (a) Ki kabakalañi ha lu itumela kuli Nuwe ni Mushe ne ba ezize musebezi wa naa ba file Jehova? (b) Ki lika mañi ze peli ze kona ku zwa mwa musebezi wa fa batu Mulimu?

4 Pili Jesu a si ka taha kale fa lifasi, Jehova naa file batu musebezi o munde. Nihaike kuli Adama ni Eva ne ba si ka feza musebezi o ne ba filwe, batu ba bañata ne ba felize musebezi wa naa ba file Mulimu kuli ba eze. (Gen. 1:28) Jehova naa file Nuwe litaelo ze utwahala ka za mwa naa swanela ku yahela aleka ilikuli yena ni lubasi lwa hae ba punyuhe Muunda. Nuwe naa ezize luli za naa mu bulelezi Jehova. Kacenu lwa pila bakeñisa kuli Nuwe naa latelezi litaelo za Jehova ka tokomelo.—Gen. 6:14-16, 22; 2 Pit. 2:5.

5 Jehova naa file Mushe litaelo ze utwahala za mwa naa swanela ku yahela tabernakele ni mwa naa swanela ku petela musebezi wa ku toza baprisita. Mushe naa ezize luli za naa mu bulelezi Jehova. (Ex. 39:32; 40:12-16) Ku sebeza ka taata kwa Mushe ni ku ipeya ku utwa Mulimu kwa hae ku lu lutañi kacenu? Sina mwa naa taluselize Muapositola Paulusi, tabernakele ni sebelezo ya buprisita ne li “muluti wa lika ze nde ze ne sa taha.”—Maheb. 9:1-5, 9; 10:1.

6 Mulelo wa Mulimu ha u nze u zwelapili ku talelezwa, batanga ba hae ba amuhela misebezi ye shutana-shutana. Nihaike kuli batanga ba Mulimu fokuñwi ba kana ba fiwa misebezi i sili, misebezi yeo i zwezipili ku lumbekisa Jehova mi i tusa batu. Taba yeo ki ya niti nihaiba kwa musebezi wa naa ezize Jesu pili a si ka taha kale fa lifasi, ni ka nako ya naa li fa lifasi. (Joa. 4:34; 17:4) Kacenu ha lu eza musebezi wa lu fa Jehova, musebezi wo u ka mu lumbekisa. (Mat. 5:16; mu bale 1 Makorinte 15:58.) Ki kabakalañi ha lu bulela cwalo?

MU BE NI MUBONELO O SWANELA KA ZA MUSEBEZI O MU FILWE

7, 8. (a) Mu taluse misebezi ye ba eza Bakreste kacenu ili ye li tohonolo. (b) Lu swanela ku nga cwañi ketelelo ya lu fa Jehova?

7 Ki tohonolo ye tuna ku ziba kuli Jehova u mema batu ba ba si ka petahala kuli ba sebeze hamoho ni yena. (1 Makor. 3:9) Bakreste ba bañwi ba na ni tohonolo ya ku ba mwa musebezi wa buyahi sina Nuwe ni Mushe. Ba bañwi mwendi ba tusa mwa musebezi wa ku yaha Libaka za Mikopano, Mandu A Mubuso, ni liofisi za mitai. Ibe kuli mu sweli ku lukisa hande Ndu ya Mubuso kamba mu sweli mwa yaha liofisi za zamaiso kwa Warwick, mwa New York, mu itebuhe tohonolo ye mu filwe. (Mu bone siswaniso se si fa likepe 23.) Musebezi o mu eza wo ki sebelezo ye kenile. Nihaike kuli ki ba sikai ba ba eza musebezi wa buyahi luli, Bakreste kaufela ba swalisani mwa musebezi wa buyahi bwa kwa moya. Buyahi bwa kwa moya bu ama ku eza musebezi wa ku kutaza, ili musebezi o lumbekisa Jehova ni ku tusa batu. (Lik. 13:47-49) Kopano ya Jehova i etelela musebezi wa ku kutaza. Taba yeo fokuñwi i talusa kuli lu ka fiwa musebezi u sili mwa kopano ya Jehova.

8 Batanga ba Jehova kamita ba mamelanga litaelo za hae ka ku itatela. (Mu bale Maheberu 13:7, 17.) Mwendi fokuñwi ha lu koni ku utwisisa mabaka kaufela ha lu fiwa musebezi u sili, kono lu swanela ku lumelanga ku eza musebezi wo kakuli lwa ziba kuli licinceho  zeo li zwa ku Jehova ni kuli ze ka zwa mwateñi ki ze nde.

9. Ki mutala mañi o munde o ba toma baana-bahulu mwa puteho?

9 Baana-bahulu ba bonisa takazo ya bona ye tuna ya ku eza tato ya Jehova ka mo ba etelelela mwa puteho. (2 Makor. 1:24; 1 Mates. 5:12, 13) Baana-bahulu ba tabela ku sebeza ka taata ni ku latelela ketelelo, mi hape ha ba zina-zinangi ku ituta mikutalezo ye minca. Ba iponela ze nde ha ba nze ba onga-onga bupaki bwa fa luwaile, bupaki bwa fa makamba, kamba bupaki bwa fa nyangela, ku si na taba kuli ba bañwi mwendi ne ba kakanya ka za haiba mikutalezo yeo ya tusa. Ka mutala, mapaina ba bane mwa Germany ne ba ikatulezi ku kutaza mwa sibaka sa lipisinisi mo ne ku ngile nako ye telele inze ku sa kutalezwi teñi. Muzwale yo muñwi kwa mapaina bao ya bizwa Michael u bulela kuli ne ba ikalezwi hahulu bakeñisa kuli ne ku ngile lilimo li sikai ba sa kutazi ka mukutalezo wo. Muzwale yo naa ekelize kuli: “Jehova u lukela ku ba ya naa lemuhile mo ne lu ikutwela, kakuli naa lu tusize ku ikola bukombwa. Ne lu tabile hahulu kuli ne lu latelezi ketelelo ye ne lu filwe mwa Bukombwa Bwa Luna Bwa Mubuso ni ku itinga ku Jehova kuli a lu tuse!” Kana mwa tabela ku lika mikutalezo ye minca mwa sibaka se mu kutalezanga ku sona?

10. Ki licinceho mañi ze ezizwe mwa kopano mwa lilimo li sikai ze felile?

10 Fokuñwi ku banga ni licinceho ze eziwanga fa Betele. Ka mutala, mwa lilimo li sikai ze felile, liofisi za mutai ze nyinyani ne li kwalilwe mi musebezi o ne li ezanga ne u tutiselizwe kwa mitai ye mituna. Cinceho yeo ne i amile mizwale ni likaizeli ba ba sebeleza fa mitai yeo. Mizwale ni likaizeli bao ne ba ezize licinceho mi hamulaho ba iponezi bunde bwa licinceho ze bile teñi. (Muek. 7:8) Babeleki ba ba itatela ba, ba na ni tabo bakeñisa kuli ba peta se siñwi kwa musebezi o ba sweli ku eza batu ba Jehova mwa linako za cwale!

11-13. Ki mataata mañi e ba kopani ni ona ba bañwi bakeñisa licinceho ze ezizwe mwa kopano?

11 Lwa kona ku ituta lika za butokwa kwa mizwale ni likaizeli ba ne ba sebeleza kwa liofisi za mutai ze ne kopanyizwe. Buñata bwa mizwale ni likaizeli bao ba sebelelize fa mitai yeo ka lilimo ze ñata. Muzwale yo muñwi ni musalaa hae ba ne ba sebelelize fa Betele ye ñwi ye nyinyani, ne ba kupilwe ku yo sebeleza kwa Betele ya kwa Mexico, ko ne ku na ni mizwale ni likaizeli ba bañata ku fita kwa Betele ye ne ba sebelezanga ku yona. Muzwale yo wa libizo la Rogelio u li: “Ku siya mabasi ni balikani ne si nto ye bunolo.” Bo Juan, ba ba li silama sa mutai, ili ba ne ba kupilwe ku tutela kwa Mexico, ne ba ikutwile inge kuli kona ha ne ba kalisa bupilo hape. Ba bulela kuli: “Mutu ha tutela kwa sibaka si sili, u tokwa ku kalisa ku bata balikani ba banca, u tokwa ku twaela lizo ze nca, ni ku twaela mo ba ngela lika batu mwa sibaka sa tutezi ku sona mutu.”

12 Mitai ye miñwi mwa Europe ha ne i kopanyizwe, mizwale ni likaizeli ba bañata ba ne ba sebeleza fa Betele ne ba kupilwe ku tutela kwa ofisi ya mutai ya kwa Germany. Mizwale ni likaizeli bao ni bona ne ba talimani ni mataata bakeñisa kuli ku taata ku siya sibaka so twaezi ku pila ku sona. Mizwale ni likaizeli ba bañwi ba ne ba tutezi kwa naha ya Switzerland, ba tonda malundu a mande a mwa naha yeo, mi ba bañwi ba ne ba tutezi kwa Austria ba tonda ku ba mwa lubasi lwa Betele lo lu nyinyani.

13 Mizwale ni likaizeli ba ba tutelanga kwa mutai wa kwa naha i sili ba ezanga licinceho ze ñata. Ba tokwa ku twaela ndu ya bona ye nca, ku twaela batu ba ba beleka ni bona, mi mane fokuñwi ni ku twaela musebezi o ba filwe haiba kuli ki u sili. Hape ba tokwa ku twaela ku ba mwa puteho ye nca, ku twaela sibaka se sinca se ba kutaleza ku sona, mi mane fokuñwi ba tokwa ku ituta puo ye nca. Ku eza licinceho zeo ku kona ku ba taata, kono mizwale ni likaizeli ba bañata ba ba  sebeleza fa Betele ba ezize licinceho zeo ka tabo. Libaka? Ha lu nyakisiseñi ze ba bulela ba bañwi kwa mizwale ni likaizeli bao.

14, 15. (a) Mizwale ni likaizeli ba bañata ba bonisize cwañi kuli ba itebuha tohonolo ye ba na ni yona ya ku sebeza ni Jehova ko ba inzi kaufela? (b) Mizwale ni likaizeli bao ba lu tomezi cwañi mutala o munde?

14 Bo Grethel ba li: “Ne ni amuhezi memo yeo bakeñisa kuli ne li yona nzila ye ne ni bonisa ka yona Jehova kuli lilato la ka ku yena ha li si ka itinga fa naha ye ni pila ku yona, muyaho o ni pila ku ona, kamba tohonolo ye ñwi ye ni filwe. Bo Dayska ba bulela kuli: “Ha ne ni hupuzi kuli memo yeo i zwa ku Jehova, ne ni i amuhezi ka tabo.” Bo André ni bo Gabriela ba lumelelana ni manzwi ao mi ba li: “Ha ne lu filwe memo yeo, ne lu lemuhile kuli ki kolo ya ku sebeleza Jehova mwa nzila ye ñwi hape ka ku sa iyakatwa hahulu ze ne lu ka tabela luna.” Mizwale ni likaizeli bao ba lumela kuli mwa kopano ya Jehova ha ku ba ni licinceho, ki ko kunde ku amuhelanga licinceho zeo ku fita ku li hana.

Tohonolo ya luna ye tuna—ki ku eza musebezi wa Jehova!

15 Bakeñisa ku kopanywa kwa mitai, mizwale ni likaizeli ba bañwi ba lumiwanga ku yo sebeza sina mapaina. Muinelo wo ne u ezahezi kwa mizwale ni likaizeli ba bañata mutai wa Denmark, wa Norway, ni wa Sweden ha ne i kopanyizwe ku ba mutai u li muñwi wa Scandinavia. Bo Florian ni bakubona bo Anja ba bulela kuli: “Lwa ikola musebezi o munca o lu filwe. Lu ikutwa kuli ki tohonolo ye tuna ku itusiswa ki Jehova ku si na taba ni ko lu sebeleza. Ku zwelela kwatasaa lipilu za luna, lu ikutwa kuli lu fuyauzwi hahulu!” Nihaike kuli buñata bwa luna ha lu yo mwa muinelo o cwalo, lwa kona ku likanyisa mubonelo o ba na ni ona mizwale ni likaizeli bao ni ku beya za Mubuso mwa sibaka sa pili. (Isa. 6:8) Lu na ni buikolwiso bwa kuli Jehova u ka fuyaula batu kaufela ba ba itebuha tohonolo ye ba na ni yona ya ku sebeza ni yena ko ba inzi kaufela.

MU ZWELEPILI KU IKOLA TOHONOLO YA MINA YA KU SEBEZA NI JEHOVA!

16. (a) Liñolo la Magalata 6:4 li lu bulelela kuli lu ezeñi? (b) Ki ifi tohonolo ye tuna ye lu na ni yona?

16 Bakeñisa kuli ha lu si ka petahala, hañata lu banga ni mukwa wa ku ibapanya ku ba bañwi. Kono Linzwi la Mulimu li lu bulelela kuli lu ise mamelelo kwa lika ze lu kona ku eza. (Mu bale Magalata 6:4.) Haki kaufelaa  luna ba ba kona ku ba baana-bahulu, ba ba kona ku ba mapaina, ba ba kona ku ba balumiwa, kamba ba ba kona ku sebeleza fa Betele. Nihaike kuli matohonolo ao ki a mande, tohonolo ye tuna ka ku fitisisa ki ye lu na ni yona kaufelaa luna. Ki tohonolo ya ku ba muhasanyi wa taba ye nde ili ku sebeza hamoho ni Jehova. Haike lu itebuheñi tohonolo yeo!

17. Mwa linako ze lu pila ku zona ze, ki mataata mañi e lu kona ku kopana ni ona, kono ki kabakalañi mataata ao ha sa swaneli ku lu zwafisa?

17 Mwa linako ze lu pila ku zona ze, mwendi ha lu koni ku sebeleza Jehova ka nzila ye ne lu ka tabela. Mwendi lu na ni miinelo ye taata, inge cwalo buikalabelo bwa lubasi kamba makulanu. Nihakulicwalo, ha lu swaneli ku zwafiswa ki miinelo yeo. Ku si na taba ni mataata e lu li ku ona, lwa kona ku kutazanga za Libizo la Jehova ni Mubuso wa hae. Nto ya butokwa ni ku fita ki ku sebeleza Jehova ka mo lu konela kaufela ha lu nze lu lapela kuli Jehova a tuse batu ba ba kona ku eza ze ñata ha ba nze ba sebeleza Mulimu ku fita mo lu ezeza luna. Mu hupulange kuli mutu kaufela ya lumbeka Libizo la Jehova ki wa butokwa mwa meeto a Mulimu!

18. Ki lika mañi ze lu kona ku nyolelwa kwapili, mi ki tohonolo mañi ye tuna ye lu na ni yona cwale?

18 Nihaike kuli ha lu si ka petahala, Jehova wa tabela ku sebeza hamoho ni luna. Lu na ni tohonolo ye tuna ya ku sebeza hamoho ni Mulimu mwa linako za maungulelo ze! Lu nyolelwa ku to ikola nako ya kwapili, bona “bupilo sakata,” ili fo lu ka to ikola bupilo mwa linzila ze lu sa ikoli kacenu. Hona cwale-cwale fa, mwa lifasi la hae le linca, Jehova u ka lu fa bupilo bo bu sa feli mi lu ka ba ni tabo ni ku pila mwa kozo.—1 Tim. 6:18, 19.

Kana mwa itebuha tohonolo ya mina ya ku sebeleza Jehova (Mu bone maparagilafu 16 ku isa 18)

19. Ki bupilo bo bu cwañi bwa lu sepisa Jehova kwapili?

19 Lifasi le linca la sepisize Mulimu li tuha li ba teñi. Lu hupula manzwi a naa bulezi Mushe kwa Maisilaele pili ba si ka kena kale mwa Naha ya Sepiso. Naa ize: “Muñaa Bupilo Mulimu wa hao u ka ku fuyola mwa misebezi kaufela ya mazoho a hao.” (Deut. 30:9) Sina feela mwa sepiselize, hamulaho wa Armagedoni, Jehova u ka lumeleza batu ba ne ba sebeza hamoho ni yena ku pila fa lifasi. Hamulaho wa fo, lu ka ba ni musebezi wa ku fetula lifasi ku ba paradaisi!