“Mu lemuhe tato ya Mulimu ye nde ni ye amuheleha ni ye petehile.”—MARO. 12:2.

1. Ki lika mañi ze ne ba ezize baeteleli ba bulapeli bwa Katolika ni bwa Protesitanti mwa linako za ndwa?

KANA Mulimu u bata kuli Bakreste ba yo lwananga ni ku bulaya batu ba kwa linaha li si li? Mwa lilimo ze 100 ze felile, batu ba bañata ba ba ipapata kuli ki Bakreste, ba bulayani mwa lindwa. Makatolika ba bulaile Makatolika ka bona mi Maprotesitanti ba bulaile Maprotesitanti ka bona. Mane baeteleli ba bulapeli bwa Katolika ni bwa Protesitanti ne ba fuyauzi limpi za masole ni lilwaniso za bona. Ka nako ya Ndwa ya Lifasi ya Bubeli, ku bulayana ko ku maswe ko kwa batu ba ne ba ipiza kuli ki Bakreste ne ku kuta-kutezi ku ezahala.

2, 3. Lipaki za Jehova ne ba ezizeñi ka nako ya Ndwa ya Lifasi ya Bubeli ni hasamulaho, mi ki kabakalañi ha ne ba ezize cwalo?

2 Ki lika mañi ze ne ba ezize Lipaki za Jehova ka nako ya Ndwa ya Lifasi ya Bubeli? Ne ba si ka ikenya mwa litaba za lipuso za naha. Ne ba si ka ikenya mwa ndwa ifi kamba ifi ni mwa ku sa utwana ko ne ku li mwahalaa linaha. Libaka? Kakuli ne ba ba bata ku mamela lituto za Jesu ni ku likanyisa mutala wa hae wa lilato. Jesu naa bulezi kuli: “Se ki sona se ba ka ziba ka sona batu kaufela kuli mu balutiwa ba ka, haiba mu latana mwahalaa mina.” (Joa. 13:35) Hape Lipaki bao ne ba hupuzi likuka ze fumaneha mwa manzwi ao Paulusi naa ñolezi Bakreste ba kwa Korinte, mi ne ba sebelisize likuka zeo mwa muinelo wa bona.—Mu bale 2 Makorinte 10:3, 4.

 3 Bakreste ba niti ba itusisanga Bibele kuli i ba etelele kuli ba kone ku ziba lika ze nde ni ze maswe, kacwalo lizwalo la bona ha li ba lumelezi ku ya kwa ndwa ni ku yo ituta ku lwana. Bakeñisa kuli Lipaki za Jehova ba lika ka mo ba konela kaufela ku pila ka ku latelela likuka za Sikreste, buñata bwa bona ba nyandisizwe. Banana ni ba bahulu, baana ni basali, ne ba nyandezi mwa litolongo ni mwa minganda mo ne ba hapelezwanga ku eza misebezi ye taata, mi mane ba bañwi ku bona ne ba bulailwe. Zeo ki zona ze ne ezahezi ka nako ya Ndwa ya Lifasi ya Bubeli ili fo ne ba buseza ba Nazi mwa Germany. Ku si na taba ni nyandiso ye tuna ye ne ba kopani ni yona mwa Europe, Lipaki za Jehova ne ba si ka libala buikalabelo bwa bona bwa ku kutaza taba ye nde ya Mubuso wa Jehova. Ne ba zwezipili ku kutaza mo ne ku konahalela kaufela, niha ne ba beilwe mwa litolongo ni mwa minganda ya tukufazo mane niha ne ba isizwe mwa butanga kwa linaha li si li. * Hasamulaho, ka silimo sa 1994, Lipaki ne ba ikauhanyize kwa likwata za batu ze ne bulayana mwa Rwanda. Hape ne ba si ka ikenya mwa ndwa ye ne bile teñi mwa naha ye ne bizwanga kwamulaho kuli Yugoslavia.

4. Batu ha ba bona kuli Lipaki za Jehova ha ba ikenyangi mwa lindwa, ki lika mañi ze ba bulelanga?

4 Bakeñisa kuli Lipaki za Jehova ba zwezipili ku sa ikenya mwa lindwa, batu ba bañata mwa lifasi ba bulela kuli Lipaki ba lata Mulimu luli ni batu ba bañwi ni kuli Lipaki ki Bakreste ba niti. Ki afi mabaka a mañwi a tahisa kuli batu ba lumele kuli Lipaki za Jehova ki Bakreste ba niti?

MUSEBEZI WA KU LUTA O MUTUNA KA KU FITISISA O KILE WA EZWA

5. Ki cinceho mañi ye ne ba swanela ku latelela balutiwa ba Jesu?

5 Jesu naa bonisize batu ba bañwi kuli ku kutaza taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu ne li ona musebezi wa butokwa hahulu fa lifasi. Hamulahonyana ku zwa fa naa kalezi bukombwa bwa hae, Jesu naa ketile balutiwa ba 12 kuli ba kalise musebezi wo ne u ka eziwa mwa lifasi kaufela hasamulaho. Hamulaho wa fo, Jesu naa lutile balutiwa ba bañwi ba 70. (Luka 6:13; 10:1) Jesu naa tusize balutiwa ba hae kuli ba itukiseze mwa ku taluseza ba bañwi taba ye nde. Pili naa ba laezi kuli ba lute Majuda ba bañwi, mi hasamulaho kona a ba bulelela kuli ba kutaze kwa batu ba ne ba si ka kena mwa mupato. Kwa Majuda ba ne ba li balutiwa, ne li cinceho ye tuna ku kutaza kwa batu ba ne ba si Majuda!—Lik. 1:8.

6. Ki lika mañi ze ne tahisize kuli Pitrosi a lemuhe kuli Jehova ha na ketululo?

6 Mutu wa pili ya naa si Mujuda ili ya naa si ka ya kwa mupato kono ili ya naa tilo ba Mukreste ne li Kornele. Muapositola Pitrosi naa lumilwe ki Jehova kuli a yo kutaza Kornele kwa ndu ya hae. Pitrosi ha naa li kwa ndu ya Kornele, Jehova naa sululezi moya o kenile ku Kornele ni lubasi lwa hae. Pitrosi naa utwisisize kuli Jehova ha ketululi batu kamba ku nga batu ba bañwi ku ba ba butokwa ku fita ba bañwi kabakala mubala wa litalo la bona. Ne li tato ya Jehova kuli batu ba utwe niti ni ku i amuhela. Kacwalo, Pitrosi a laela kuli Kornele ni lubasi lwa hae ba kolobezwe. (Lik. 10:9-48) Ku zwa feela zazi leo, Pitrosi ni balutiwa ba Jesu kaufela ne ba zwezipili ku kutaza kwa batu ba macaba kaufela.

7, 8. Ki lika mañi ze ba ezize Lipaki za Jehova kuli ba tuse batu ku utwa taba ye nde? (Mu bone siswaniso se si fa likepe 7.)

7 Mwa linako za luna, batu ba ba etelela mwa kopano ya Jehova ba zwelapili ku tusa ka tukufalelo mwa ku onga-onga musebezi wa ku kutaza ni ku luta batu taba ye nde mwa lifasi kaufela. Ka nako ya cwale, ku na ni Lipaki za Jehova ba ba bato eza 8 milioni mwa lifasi kaufela. Lipaki bao ba kutaza taba ye nde ka tukufalelo mwa lipuo ze fitelela 600, mi palo ya lipuo yeo i sweli ku zwelapili ku ekezeha. Ba kutazanga fa ndu ni ndu ni mwa linzila. Ha ba nze ba kutaza, Lipaki bao fokuñwi ba beyanga  libuka fa litafule kamba fa tukalulo to tuñwi twa mawili. Batu ba kona ku ziba Lipaki, kakuli Lipaki ki bona feela ba ba kutaza ka ku itusisa linzila zeo kaufela.

8 Kopano ya Jehova i lutile mizwale ni likaizeli ba ba fitelela 2,900 kuli ba toloke Bibele ni lihatiso ze tomile fa Bibele. Hatiso ye mane i tolokiwa ni mwa lipuo ze sa zibahali hahulu. Ka mutala, Lipaki za Jehova mwa naha ya Spain ba toloka lihatiso ze tomile fa Bibele mwa puo ya Sicatalan. Cwanoñu fa, batu ba bañata ba kalile ku itusisa puo ya Sicatalan, mwa litolopo za Valencia ni Alicante, mwa Balearic Islands, hape ni mwa naha ya Andorra. Kacenu, ku na ni batu ba bañata-ñata ba ba bulela puo ya Sicatalan. Bakeñisa musebezi wa ku toloka o ba eza Lipaki za Jehova, batu ba ba bulela puo ya Sicatalan ba na ni lihatiso za mwa puo yeo mi ba ezanga mikopano mwa puo ye ba fita kwa pilu.

9, 10. Ki mitala mañi ye bonisa kuli kopano ya Jehova i bata ku tusa batu ku ituta niti?

9 Musebezi o swana wa ku toloka lihatiso ze tomile fa Bibele ni wa ku luta batu mwa puo ya bona u sweli ku eziwa mwa lifasi kaufela. Ka mutala, mwa Mexico, buñata bwa batu ba bulela puo ya Sisipanishi, kono batu ba bañata ba hulile inze ba bulela puo i sili kwa mandu a bona. Puo ya Simaya ki ye ñwi ya lipuo zeo. Sikwata sa batoloki ba ba bulela puo ya Simaya ne ba lumilwe ku yo sebeleza kwa sibaka ko ku bulelwa puo ya Simaya. Bakeñisa kuli batoloki ba itusisa puo ya Simaya ka zazi ni zazi ni ku utwa batu ba ba itusisa puo yeo, lihatiso li tolokiwanga ka nzila ye tusa batu ku utwisisa hande litaba ze ba bala. Naha ye ñwi mo ku bulelwa hahulu lipuo ze ñata ki naha ya Nepal. Mwa naha yeo ku na ni lipuo ze kona ku fitelela 120 ze bulelwa mwateñi. Mwa naha ya Nepal ku pila batu ba ba fitelela 29 milioni. Mwa Nepal batu ba ba fitelela 10 milioni ba bulela puo ya Sinepali sina puo ya bona ya ka sipepo, mi batu ba bañwi ba bañata ba itutile ku bulela puo yeo. Mizwale ni likaizeli ba luna ba toloka lihatiso ze tomile fa Bibele mwa puo ya Sinepali.

10 Musebezi wa ku toloka o eziwa kacenu mwa lipuo ze ñata u bonisa kuli kopano ya Jehova i nga buikalabelo bwa ku kutaza taba ye nde mwa lifasi kaufela ku ba bwa butokwa hahulu. Lipaki za Jehova ba zwelapili ku abela batu matrakiti a mañata, libroshuwa ze ñata, ni limagazini ze ñata, kono ha ba lekisi lihatiso zeo. Lipaki ba tusa mwa musebezi wo ka linubu za bona za ku itatela. Ba latelela taelo ya Jesu ye li: “Mu filwe feela, ni mina mu fane feela.”—Mat. 10:8.

Sikwata sa batoloki si itukiseza ku toloka lihatiso mwa puo ya Sijelemani se si nolofalizwe hahulu (Mu bone paragilafu 10)

Lihatiso ze tolokilwe mwa Sijelemani se si nolofalizwe hahulu li itusiswa hahulu mwa naha ya Paraguay (Mu bone ni siswaniso se si fa likepe 7)

11, 12. Bakeñisa kuli lwa kutazanga ni ku luta batu mwa lifasi kaufela, ki lika mañi ze ba bulela batu ba bañata?

 11 Lipaki za Jehova ba ikolwisize luli kuli ba fumani niti kuli mane ba itatela ku eza buitomboli bo butuna kuli ba kutaze kwa batu ba macaba kaufela ni kwa batu ba ba na ni lizo ze shutana-shutana. Lipaki ba bañata ba nolofalize bupilo bwa bona, ba itutile puo ye ñwi mi ba itutile lizo za ba bañwi. Bakeñisa kuli lwa kutazanga ni ku luta batu mwa lifasi kaufela, batu ba bañata ba bulela kuli Lipaki za Jehova ki bona balateleli ba Jesu Kreste ba niti.

12 Lipaki ba eza lika ze kaufela kakuli ba ikolwisize kuli ba fumani niti. Kono ki lika mañi ze ñwi ze tahisize kuli mizwale ni likaizeli ba luna ba kolwe kuli ba fumani niti?—Mu bale Maroma 14:17, 18.

LIBAKA HA BA LUMELA KULI BA FUMANI NITI

13. Lipaki ba buluka cwañi kopano inze i kenile?

13 Mizwale ni likaizeli ba luna ba na ni mabaka a shutana-shutana a tahisa kuli ba kolwe kuli ba fumani niti. Muzwale yo muñwi ya sa sebelelize Jehova ka nako ye telele u bulela kuli: “Ka ku ba batanga ba Jehova, lu likanga mo lu konela kaufela kuli lu buluke kopano ya Jehova inze i kenile kwa neku la muzamao ni kuli i si ke ya silafala, mi mutu kaufela ya fosa wa fiwanga kelezo kamba ku hakululwa ku si na taba kuli ki mañi.” Batu ba Jehova ba latelela cwañi likuka za Mulimu ze pahami? Yo muñwi ni yo muñwi wa ku bona u eza mwa konela kaufela kuli a utwe za bulela Mulimu ka ku itusisa Bibele mi u likanyisa mutala wa Jesu ni balutiwa ba hae. Ki palonyana feela ya Lipaki ba ba hanile ku latelela likuka za Mulimu ze lukile mi batu ba ba cwalo ba zwisizwe mwa puteho. Buñata bwa Lipaki za Jehova ba pila bupilo bo bunde ili bwa tabela Jehova. Batu ba bañata ba ne ba ezanga lika za sa tabeli Mulimu ba cincize mi cwale se ba latelela likuka za Mulimu.—Mu bale 1 Makorinte 6:9-11.

14. Ki lika mañi ze ba ezize batu ba bañata ba ba zwisizwe mwa puteho, mi ki lika mañi ze zwile mwateñi?

14 Bibele i laela Bakreste kuli ba zwise batu mwa puteho ba ba hana ku utwa Mulimu. Kwa tabisa ku ziba kuli batu ba bañata-ñata ba ba zwisiwanga mwa puteho ba inyazanga hasamulaho bakeñisa lika ze maswe ze ne ba ezize mi ba kutelanga mwa puteho. (Mu bale 2 Makorinte 2:6-8.) Bakeñisa kuli Lipaki ba itusisanga Bibele kuli i ba tuse ku ba ni mikwa ye minde, liputeho li zwelapili ku ba ze kenile. Ku eza cwalo ku ba kolwisa kuli kopano ya bona ki yona ya tabela Mulimu. Nihaike kuli likeleke ze ñata li lumelezanga batu ba ba ku zona ku eza ze ba tabela kaufela, Lipaki ba pila ka ku latelela likuka za Jehova. Taba yeo i kolwisize batu ba bañata kuli Lipaki za Jehova ba fumani niti.

15. Ki lika mañi ze kolwisa muzwale yo muñwi kuli u fumani niti?

15 Ki kabakalañi Lipaki ba bañwi ha ba lumela kuli ba fumani niti? Muzwale yo muñwi ya na ni lilimo ze 54, u sebelelize Jehova ku zwa kwa bwanana bwa hae. Muzwale yo u bulela kuli tumelo ya hae i tomile fa lituto ze taalu, kamba fa lika ze taalu: (1) tuto ya kuli Mulimu u teñi, (2) tuto ya kuli Bibele i zwa ku Mulimu, ni (3) tuto ya kuli Lipaki za Jehova ki  bona ba ba eza tato ya Mulimu mwa lifasi kacenu. Muzwale yo u li: “Mwa lilimo ze ñata ze ni itutile za Mulimu, na tatubisisanga lituto zeo ni ku ipuza haiba kuli lituto zeo li na ni bupaki bo bu bonisa kuli ki za niti. Bupaki bo ni fumani ka za lituto zeo kaufela bu zwezipili ku ba bwa niti silimo ni silimo, bu tiisize tumelo ya ka ni ku ni tusa ku kolwa ka ku tala kuli kaniti luli lu fumani niti.”

16. Ki kabakalañi kaizeli yo muñwi ha ikolwisa kuli u fumani niti?

16 Kaizeli yo muñwi ya nyezwi ya sebeleza kwa liofisi za zamaiso za Lipaki za Jehova kwa New York naa bulezi ze mu kolwisa kuli u fumani niti. Kaizeli yo u bulela kuli kopano ya Jehova ki yona feela ye bulelelanga ba bañwi ka za libizo la Jehova, ili le li fumaneha mwa Bibele ibato ba ha 7,000. Kaizeli yo hape u susuelizwe ki liñolo la 2 Makolonika 16:9, le li bulela kuli: “Meeto a Muñaa Bupilo a talimisisa lifasi kaufela, kuli a tahise maata a hae ku tusa ba ba mu file lipilu za bona, kaufela zona.” Kaizeli yo u li: “Niti ya mwa Bibele i ni tusize ku ziba mo ni kona ku fela Jehova pilu ya ka kaufela ilikuli a ni tiise. Bulikani bwa ka ni Jehova ki bwa butokwa hahulu ku na. Mi ni itebuha za peta Jesu, ili ku ni tusa ku ba ni zibo ye tuna ya Mulimu ya zwelapili ku ni tusa.”

17. Ki lika mañi za ikolwisize muzwale yo muñwi ya naa sa lumelangi kuli Mulimu u teñi, mi ki kabakalañi?

17 Muzwale yo muñwi ya naa sa lumelangi kuli Mulimu u teñi u bulela kuli: “Ze bupilwe li ni kolwisa kuli Mulimu u bata kuli batu ba ikole bupilo ili nto ye tahisa kuli a si ke a lumeleza manyando kuli a be teñi ku ya ku ile. Ku zwa fo, batu mwa lifasi ha ba nze ba zwelapili ku eza lika ze maswe hahulu, batu ba Jehova ba zwelapili ku ba ni tumelo, tukufalelo, ni lilato. Ki moya wa Jehova feela o kona ku tahisa kuli batu ba hae ba eze lika ze nde, ili nto ye komokisa luli.”—Mu bale 1 Pitrosi 4:1-4.

18. Ki kabakalañi mizwale ba bañwi ha ba lumela kuli ba fumani niti, mi mu ikutwa cwañi ka za taba yeo?

18 Muzwale yo muñwi ya sa sebelelize Mulimu ka nako ye telele u fa mabaka a mu kolwisize kuli u fumani niti. Muzwale yo u li: “Ze ni itutile ka lilimo-limo li ni kolwisize kuli Lipaki ba ezize buikatazo bo butuna kuli ba likanyise mutala wa Bakreste ba mwa linako za baapositola. Ni iponezi swalisano ya Lipaki za Jehova ha ne ni yanga mwa linaha ze shutana-shutana. Niti ya mwa Bibele i ni tusize ku ba ni tabo ye tuna.” Muzwale ya na ni lilimo ze fitelela 60, naa bulezi kuli Lipaki za Jehova kaniti luli ba lumela ku Jesu. Naa talusize kuli: “Lu itutile ka tokomelo litaba ze bonisa mwa naa pilela Jesu ni mwa naa petela bukombwa bwa hae mi lu itebuha mutala wa hae. Lu ezize licinceho mwa bupilo bwa luna kuli lu sutelele hahulu ku Mulimu ka Kreste Jesu. Lwa ziba kuli sitabelo sa Kreste sa tiululo ki sona feela se si kona ku lu punyusa. Mi lwa ziba kuli Jesu naa zusizwe kwa bafu. Lu na ni bupaki bo butuna bo bu bonisa kuli ku na ni batu ba ne ba iponezi Jesu ha zusiwa.”—Mu bale 1 Makorinte 15:3-8.

MU BULELELE BA BAÑWI LITABA ZA NITI

19, 20. (a) Ki buikalabelo mañi bwa naa bulezi Paulusi mwa liñolo la naa ñolezi Bakreste ba mwa puteho ya Roma? (b) Ki lika mañi ze ba tokwa ku eza batanga ba Jehova kaufela?

19 Bakreste ba niti ba lata batu ba bañwi luli. Kona libaka ha lu swanela ku bulelela ba bañwi litaba za niti ze lu itutile. Paulusi naa bulelezi Bakreste ba mwa puteho ya Roma kuli balateleli ba niti ba Jesu ba na ni buikalabelo bwa ku kutaza. Naa ñozi kuli: “Ha u shaela ‘linzwi leo le li mwa mulomo wa hao’ fapilaa nyangela, kuli Jesu ki Mulena, ni ku bonisa tumelo mwa pilu ya hao kuli Mulimu naa mu zusize kwa bafu, u ka piliswa. Kakuli ka pilu, mutu u bonisa tumelo ye isa kwa ku luka, kono ka mulomo, u bulela fapilaa nyangela kuli a piliswe.”—Maro. 10:9, 10.

20 Lipaki za Jehova ba ikolwisize kuli ba fumani niti mi ba ziba kuli ki tohonolo ye tuna ku luta batu ba bañwi taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu. Kacwalo, kwandaa ku luta batu ba bañwi litaba za mwa Bibele, mu like mo mu konela kaufela ku ba bonisa ka mupilelo wa mina kuli mu ikolwisize kuli mu fumani niti.

^ par. 3 Mu bone buka ya Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, makepe 191-198, 448-454.