PITROSI naa lilile maswe hamulaho wa ku latula Jesu. Nihaike kuli muapositola yo naa tokwa ku sebeza ka taata kuli bulikani bwa hae ni Jehova bu tiye hape, Jesu naa bata ku itusisa yena kuli a tuse batu ba bañwi. Kacwalo, Jesu nako ye ñwi naa bulelezi Pitrosi kuli: “U sa kuta feela, u tiise banabahenu.” (Luka 22:32, 54-62) Pitrosi naa ezize zwelopili kuli mane naa bile yo muñwi wa batu ba ba itingwa mwa puteho ya Sikreste mwa linako za baapositola. (Magal. 2:9) Kamukwaoswana, muuna ya naa sebezanga sina muuna-muhulu mwendi wa kona ku kutela fa buuna-buhulu hape ni ku ba ni tabo ya ku tiisa balumeli ka yena kwa moya.

Batu ba bañwi ba ne ba sebezanga sina baokameli ba zwisizwe fa buikalabelo, mi bakeñisa muinelo wo, ba ikutwanga kuli ba palezwi ku peta buikalabelo bo. Bo Julio, * ba ne ba sebelize sina muuna-muhulu mwa Bolivia ka lilimo ze fitelela 20, ba bulela kuli: “Ku itukiseza lingambolo, ku potela mizwale ni likaizeli, ni ku eza misipili ya bulisana mwa puteho ne li lika ze ne ni ezanga ibato ba mwa bupilo bwa ka kaufela. Ka bumai, matohonolo ao kaufela naa felile, ili ku ni siya ni si na musebezi hande wa ku eza mwa puteho. Kwandaa zeo, nako yeo ne li ye maswe luli.” Bo Julio se li baana-bahulu hape.

“MU TABE”

Mulutiwa Jakobo naa ñozi kuli: “Mizwale ba ka, mu tabe ha mu kopana ni litiko za mifuta-futa.” (Jak. 1:2) Jakobo naa ama kwa litiko ze tahiswa ki ku nyandiswa ni ku sa petahala kwa luna. Naa bulezi za litakazo za buitati, ku bonisa ketululo, ni ze ñwi cwalo. (Jak. 1:14; 2:1; 4:1, 2, 11) Jehova ha lu sikulula, lwa kona ku utwa butuku. (Maheb. 12:11) Kono miliko ye cwalo ha i swaneli ku lu palelwisa ku ba ni tabo.

Nihaikaba kuli lu zwisizwe fa buikalabelo bo buñwi mwa puteho, lu sa na ni kolo ya ku bonisa mo i tiyezi tumelo ya luna ni ku bonisa kuli lwa lata Jehova. Hape  lwa kona ku nahanisisa libaka ha ne lu peta buikalabelo bo. Kana ne lu peta buikalabelo bo kuli lu ipumanele ze lu tokwa luna beñi, kamba kana nto ye ne lu susuelize ku kwanisa ze tokwahala kuli lu fiwe tohonolo yeo ne li lilato la luna ku Mulimu, ni kuli lwa lumela kuli puteho ki ya Mulimu mi ba ba mwa puteho ba tokwa ku babalelwa? (Lik. 20:28-30) Mizwale ba ne ba banga baana-bahulu ba ba zwelapili ku sebeleza Mulimu ka tabo, ba bonisa kwa batu kaufela, ku kopanyeleza cwalo ni Satani, kuli ba lata Jehova ka pilu ya bona kaufela.

Mulena Davida ha naa hakuluzwi kabakala libi ze tuna za naa ezize, naa amuhezi kelezo mi naa swalezwi. Davida naa opezi kuli: “U filwe mbuyoti mutu ya swalezwi ku fosa kwa hae, ya kwahelezwi libi za hae. U filwe mbuyoti mutu ya sa mu bulukeli Muñaa Bupilo bumaswe bwa hae, ya si na bupumi mwa pilu.” (Samu 32:1, 2) Bakeñisa kuli Davida naa hakuluzwi, naa bile mulisana yo munde wa batu ba Mulimu.

Hañata, mizwale ba ba ketiwanga hape kuli ba sebeze sina baana-bahulu, ba banga balisana ba bande hahulu ku fita ha ne ba ketilwe lwa pili. Muzwale yo muñwi ya ketilwe kuli a be muuna-muhulu hape, naa bulezi kuli: “Ka nako ya cwale naa utwisisa hande mo ni swanela ku tuseza batu ba ba eza mafosisa.” Muuna-muhulu yo muñwi hape naa bulezi kuli: “Ka nako ye, ni itebuha hahulu tohonolo ye ni na ni yona ya ku sebeleza mizwale ni likaizeli.”

KANA MWA KONA KU KUTA?

Walisamu naa ñozi kuli: “[Jehova] ha zekisi ka nako ni nako.” (Samu 103:9) Kacwalo, ha lu swaneli ku nahananga kuli Mulimu ha na ku sepa mutu ya naa ezize mafosisa a matuna. Bo Ricardo ba ne ba zwisizwe fa buikalabelo hamulaho wa ku sebeza sina muuna-muhulu ka lilimo ze ñata, ba bulela kuli: “Ne ni zwafile hahulu kakuli ne ni palezwi ku peta buikalabelo bo ne ni filwe. Ka nako ye telele, maikuto a ka a kuli ha ni koni ku peta hande buikalabelo bwa ka naa ni palelwisa ku sebeleza mizwale ni likaizeli ka ku ba muokameli. Ne ni si na buikolwiso bwa kuli ne ni ka kona ku eza lika ze bonisa kuli na itingwa. Kono bakeñisa kuli ni ikolanga ku tusa ba bañwi, ne ni zamaisanga lituto za Bibele, ne ni susuezanga mizwale ni likaizeli kwa Ndu ya Mubuso, ni ku sebeza ni bona mwa bukombwa. Ku eza cwalo ne ku ni tusize ku ba ni buikolwiso hape, mi ka nako ya cwale, se ni sebeza sina muuna-muhulu hape.”

Jehova u tusize baana ku kutelwa ki tabo ni takazo ye ne ba banga ni yona ya ku sebeza sina baana-bahulu

Ku ba ni ndimbelela kwa kona ku palelwisa muzwale kuli a sebeze sina muuna-muhulu. Ki kwa  butokwa hahulu kuli lu likanyise Davida, mutangaa Jehova, ya naa balehile ku Mulena Saule ya naa na ni muna! Niha naa banga ni kolo ya ku kutisa misuha ku Saule, Davida naa si ka eza cwalo. (1 Sam. 24:4-7; 26:8-12) Saule ha naa bulailwe mwa ndwa, Davida naa mu lilile, mi Davida naa bulezi kuli Saule ni mwanaa hae Jonatani ne li batu ba ne ba ‘latiwa ni ku kateleha’ ku yena. (2 Sam. 1:21-23) Davida naa si na ndimbelela.

Haiba mu ikutwa kuli batu ba bañwi ne ba si ka mi utwisisa kamba ne mu si ka ezwa hande, mu si ke mwa tuhelela maikuto a cwalo ku mi zwafisa. Ka mutala, bo William ha ne ba zwisizwe fa buikalabelo hamulaho wa ku sebeza sina muuna-muhulu ka lilimo ze bato ba ze 30 inze ba pila mwa Britain, ne ba nyemezi baana-bahulu ba bañwi. Kiñi ze ne tusize bo William ku tiya kwa moya hape? Bo William ba li: “Buka ya Jobo ne i ni susuelize luli. Haiba kuli Jehova naa tusize Jobo ku kutisana ni balikani ba hae ba balaalu, mu zibe Jehova wa kona ku ni tusa ku pilisana ka kozo ni baana-bahulu ba Sikreste.”—Jobo 42:7-9.

MULIMU U FUYAULA BA BA KALISA KU SEBEZA HAPE SINA BALISANA

Haiba kuli ne mu ikatulezi ku tuhela buikalabelo bwa ku lisa mutapi wa Mulimu, ne ku ka ba hande ku nyakisisa libaka ha ne mu atuzi cwalo. Kana ne mu kopana ni matata a mañata mwa bupilo bwa mina? Kana ku na ni lika ze ne tilo ba za butokwa mwa bupilo bwa mina? Kana ne mu zwafisizwe ki ku sa petahala kwa ba bañwi? Ibe kuli ao kona mabaka a naa tahisize cwalo kamba kutokwa, mu hupulange kuli ha ne mu sebezanga sina muuna-muhulu, ne mu kona ku tusa ba bañwi mwa linzila ze ñata. Lingambolo ze ne mu fanga ne li tiisanga batu, mutala wa mina ne u ba susuezanga, mi misipili ya bulisana ye ne mu ezanga ne i ba tusanga ku tiyela miliko ya bona. Musebezi o ne mu petanga ka ku ba muuna-muhulu ya sepahala ne u tabisanga pilu ya Jehova sina feela mina ha ne mu banga ni tabo.—Liprov. 27:11.

Mu bonise kuli mwa lata Jehova ka ku eza misebezi ya Sikreste ka tabo

Jehova u tusize baana ku kutelwa ki tabo ni takazo ye ne ba banga ni yona ya ku etelela mwa puteho. Haiba mu tuhezi ku sebeza sina muuna-muhulu kamba mwendi mu zwisizwe fa buikalabelo, mwa kona ku ‘eza ka taata kuli mu fiwe musebezi wa buokameli” hape. (1 Tim. 3:1) Paulusi naa ‘si ka tuhela ku lapela’ kuli Bakreste ba kwa Kolose ba tale zibo ye nepahezi ya tato ya Mulimu ‘kuli ba zamaye ka mukwa o swanela Jehova kuli ba mu tabise ka ku tala.’ (Makolo. 1:9, 10) Haiba kuli mu kalile ku sebeza sina muuna-muhulu hape, mu kupe Jehova kuli a mi tuse ku ba ni maata, pilu-telele, ni tabo. Kana mu na ni buikoneli ni takazo ya ku tiisa mizwale ba mina?

^ par. 3 Mabizo a mañwi a cincizwe.