Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  August 2014

Kana Mwa Amuhela ‘Lico ka Nako ye Swanela’?

Kana Mwa Amuhela ‘Lico ka Nako ye Swanela’?

LU PILA mwa linako ze taata hahulu ku fita haisali. (2 Tim. 3:1-5) Lilato la luna ku Jehova ni takazo ya luna ya ku pila ka likuka za hae ze lukile za likiwanga zazi ni zazi. Jesu naa ziba kuli linako ze lu pila ku zona li ka ba ze taata, kacwalo naa sepisize balateleli ba hae kuli u ka ba fa nto ye ne ka ba tusa ku itiisa ku isa kwa mafelelezo. (Mat. 24:3, 13; 28:20) Kuli Jesu a ba tiise, naa ketile mutanga ya sepahala kuli a ba fe ‘lico za kwa moya ka nako ye swanela.’—Mat. 24:45, 46.

Mutanga ya sepahala naa ketilwe ka silimo sa 1919. Ku zwa ka silimo seo, mutanga yo u zwezipili ku fa batu ba Mulimu lico za kwa moya mwa lipuo ze ñata. (Mat. 24:14; Sin. 22:17) Nihakulicwalo, lihatiso ze ñwi ze tomile fa Bibele ha li fumanehi mwa lipuo kaufela. Haki batu kaufela ba ba kona ku ipalela lihatiso za luna ze beiwanga fa Webusaiti ya jw.org. Ka mutala, batu ba bañata ha ba koni ku buha mavidio kamba ku bala lihatiso ze ñwi ze beiwanga fa Webusaiti ya jw.org. Kana fo ku talusa kuli Bakreste ba bañwi ha ba fumanangi lico za kwa moya ze ba tokwa? Kuli lu alabe puzo yeo, ha lu nyakisiseñi lipuzo za butokwa zee ne.

 1. Lico za fa Jehova li tomile fañi luli?

Satani ha naa likile Jesu ka ku mu bulelela kuli a fetule macwe ku eza buhobe, Jesu naa bulezi kuli: “Mutu ha na ku pila buhobe feela, kono u ka pila ni ka linzwi kaufela le li zwa mwa mulomo wa Jehova.” (Mat. 4:3, 4) Manzwi a Jehova a ñozwi mwa Bibele. (2 Pit. 1:20, 21) Kacwalo, Bibele ki yona mutomo wa lico za kwa moya za fa Jehova.—2 Tim. 3:16, 17.

Kopano ya Jehova i lu file Bibele ya Toloko ya Lifasi le Linca ya Mañolo A Kenile. Bibele yeo i fumaneha mwa lipuo ze fitelela 120, ibe kuli ki ye kwanile kamba ki kalulo feela ya yona, mi silimo ni silimo Bibele yeo i sweli ya hatiswa mwa lipuo ze ñwi. Kwandaa Toloko ya Lifasi le Linca, ku na ni Libibele ze eza mamilioni-milioni ze fumaneha mwa lipuo ze ñwi ze ñata-ñata. Ku hatiswa kwa Libibele ko, ku lumelelana ni tato ya Mulimu ya kuli “batu ba mufuta kaufela ba piliswe mi ba fite fa zibo ye nepahezi ya ku ziba niti.” (1 Tim. 2:3, 4) Mi bakeñisa kuli Jehova wa ziba ze mwa lipilu za batu kaufela, lwa kona ku kolwa kuli Jehova u ka suteleza batu kaufela kwa kopano ya hae ili “ba ba lemuha kuli ba tokwa za Mulimu,” mi u ka ba fa lico za kwa moya.—Maheb. 4:13; Mat. 5:3, 6; Joa. 6:44; 10:14.

2. Lihatiso za luna li tusa cwañi mwa ku fa lico za kwa moya?

Kuli mutu a kone ku ba ni tumelo ye tuna, ha tokwi feela ku balanga Bibele, kono u swanela ku utwisisa za bala ni ku li sebelisa mwa bupilo bwa hae. (Jak. 1:22-25) Muuna yo muñwi wa Muetopia wa mwa linako za baapositola naa tokwa ku eza nto ye swana ni yena. Filipi mubuleli wa evangeli, ha naa boni muuna yo inze a bala Linzwi la Mulimu, Filipi a mu buza kuli: “Kikuli wa utwisisa luli se u bala?” Muuna yo a alaba kuli: “Ni ka utwisisa cwañi, konji haiba yo muñwi a ni beya mwa nzila?” (Lik. 8:26-31) Cwale Filipi a tusa muuna yo ku utwisisa za naa bala. Muuna yo naa susuelizwe ki za naa itutile mi a ikatulela ku kolobezwa. (Lik. 8:32-38) Kamukwaoswana, lihatiso za luna li lu tusize ku utwisisa niti ye fumaneha mwa Linzwi la Mulimu. Ze lu bala li lu fitanga kwa pilu, mi li tahisanga kuli lu sebelise ze lu ituta.—Makolo. 1:9, 10.

Ka ku ba batanga ba Jehova, lihatiso za luna li lu fa lika ze ñata ze nde kuli lu ‘ce’ ni ku “nwa.” (Isa. 65:13) Ka mutala, magazini ya Tawala ya Mulibeleli, i fumaneha mwa lipuo ze fitelela 210. Magazini yeo, i bulelanga za bupolofita, i lu tusanga ku utwisisa litaba za butokwa, mi hape i lu susuezanga ku zwelepili ku pila ka ku latelela likuka za Mulimu. Magazini ya Mu Zuhe! i fumaneha mwa lipuo ze bato eza 100. Mi magazini ye, i lu tusa ku ituta ze ñata ka za pupo ye nde ya Jehova mi hape i lu luta mwa ku sebeliseza kelezo ya mwa Bibele. (Liprov. 3:21-23; Maro. 1:20) Mutanga ya sepahala u lu fa lihatiso ze tomile fa Linzwi la Mulimu mwa lipuo ze fitelela 680! Kana mwa fumananga nako ya ku bala Bibele zazi ni zazi? Kana mwa balanga magazini kaufela ye nca ni lihatiso kaufela ze li teñi mwa puo ya mina?

Kopano ya Jehova hape i lukisanga lingambolo ze fiwanga kwa mikopano ya luna, kwa mikopano ya mupotoloho, ni kwa mikopano ye mituna. Kana mwa ikolanga lingambolo, lipapali ze bapalwanga, liponiso, ni lipuisano ze banga teñi kwa mikopano yeo? Kaniti Jehova u lu fanga lico za kwa moya ka buñata!—Isa. 25:6.

 3. Haiba ha mu na lihatiso kaufela mwa puo ya mina, kana fo ku talusa kuli ha mu amuhelangi lico za kwa moya ze kwanile?

Kutokwa! Ha lu swaneli ku komoka haiba Bakreste ba bañwi ba amuhela lico ze ñata za kwa moya ku fita batu ba bañwi. Libaka? Ha lu nyakisiseñi mutala wa baapositola. Mwa linako za Jesu, baapositola ne ba amuhelanga litaelo ze ñata ku fita balutiwa ba mwa linako za baapositola. (Mare. 4:10; 9:35-37) Nihakulicwalo, balutiwa ne ba amuhelanga lico za kwa moya ze ne ba tokwa.—Maef. 4:20-24; 1 Pit. 1:8.

Lu swanela ku hupulanga kuli buñata bwa lika za naa bulezi Jesu ni za naa ezize ha naa li fa lifasi ha li si ka ñolwa mwa Bibele. Muapositola Joani naa ñozi kuli: “Ku na ni lika ze ñwi ze ñata za naa ezize Jesu, ili zeo kambe ne li ñozwi ka butungi bwa zona, ni sepa kuli miputo ye ne ka ñolwa ne i si ke ya kwana mwa lifasi.” (Joa. 21:25) Bakreste ba mwa linako za baapositola ne ba ziba litaba ze ñata ka za Jesu ku fita ze lu ziba luna. Nihakulicwalo ha lu si ka patelwa litaba ze cwalo. Libaka? Kakuli Jehova u boni teñi kuli lwa ziba litaba ze ñata ka za Mulenaa luna, Jesu, ilikuli lu latelela mutala wa hae.—1 Pit. 2:21.

Ha mu nahane hape ka za mañolo a ne ba lumezi liputeho baapositola mwa linako za kwamulaho. Kwa mañolo a naa ñozi Paulusi, ku na ni liñolo le ne li si ka ñolwa mwa Bibele. (Makolo. 4:16) Kana fo ku talusa kuli ha lu na lico za kwa moya ze kwanile kabakala kuli liñolo leo ha li si ka ñolwa mwa Bibele? Batili. Jehova wa ziba ze lu tokwa, mi u lu file lika ze kwanile ze lu tusa ku zwelapili ku tiya kwa moya.—Mat. 6:8.

Jehova wa ziba ze lu tokwa, mi u lu file lika ze kwanile ze lu tusa ku zwelapili ku tiya kwa moya

Batu ba Jehova ba bañwi ba na ni lico ze ñata za kwa moya. Mwendi mu amuhelanga feela lihatiso li sikai mwa puo ya mina. Haiba ku cwalo, mu zibe kuli Jehova wa mi babalela. Mu itutange lihatiso ze mu na ni, mi mu fumanehange kwa mikopano ye zamaiswa mwa puo ye mu utwisisa hande. Haiba mu eza cwalo, silikani sa mina ni Jehova si ka zwelapili ku tiya.—Samu 1:2; Maheb. 10:24, 25.

4. Haiba ha mu na sipangaliko se si mi konisa ku bala litaba ze fa Webusaiti ya luna ya jw.org, kana tumelo ya mina i ka fokola?

Fa Webusaiti ya luna ku beiwanga limagazini ni lihatiso za luna. Fa Webusaiti ye, hape ku fumanehanga litaba ze kona ku tusa batu ba ba nyalani, bashemi, mikulwani, ni banana ba ba sa nonoboka. Mabasi a tusiwanga ka ku itusisa litaba zeo ka Nako ya ku Lapela Sina Lubasi. Fa Webusaiti ya luna hape ku fumanehanga litaba za butokwa hahulu ze cwale ka za batu ba ba kwazize kwa sikolo sa Giliadi, mukopano wa ka silimo, ni lipiho za likozi za ka taho hamohocwalo ni litaba za mizeko ze ama batu ba Jehova. (1 Pit. 5:8, 9) Hape Webusaiti ya luna ki ya butokwa hahulu mwa musebezi wa luna wa ku kutaza. Webusaiti yeo i tahisa kuli taba ye nde i kone ku fita mwa linaha mo u sa lumelezwi musebezi wa luna kamba mwa linaha mo u kwalezwi musebezi wa luna wa ku kutaza.

Nihakulicwalo, mwa kona ku zwelapili ku tiya kwa moya ibe kuli mu itusisa Webusaiti ya luna kamba kutokwa. Mutanga ya sepahala u hatisanga litaba ze kwanile ilikuli Bakreste kaufela ba amuhele lico za kwa moya ze ba tokwa. Kacwalo, ha mu swaneli ku ikutwa kuli mu tokwa ku leka sipangaliko se siñwi ilikuli mu kone ku kena fa Webusaiti ya jw.org. Batu ba bañwi ba ezize litukiso za ku hatisanga litaba ze ñwi kuli ba fe batu ba ba si na lipangaliko ze ba konisa ku kena fa Intaneti. Kono liputeho ha li tokwi ku eza cwalo.

Lwa itebuha ku Jesu kwa ku zwelapili ku lu fa lika ze lu tokwa kuli lu zwelepili ku tiya kwa moya. Lu kolwa kuli Jehova u ka zwelapili ku lu fa ‘lico za kwa moya ka nako ye swanela’ ku isa kwa mafelelezo a lifasi le li maswe le.