Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

Jesu naa bulelezi Basaduki kuli batu ba ba ka zusiwa kwa bafu “ha ba na ku nyala kamba ku nyalwa.” (Luka 20:34-36) Kana Jesu naa ama kwa bafu ba ba ka zusezwa fa lifasi?

Puzo yeo ki ya butokwa hahulu sihulu haiba mu shwezwi ki bakumina. Mwendi mu na ni takazo ye tuna ya ku to nyalana hape ni mutu ye ne mu nyalananga ni yena ha ka zusiwa kwa bafu mwa lifasi le linca. Muzwale yo muñwi naa bulezi kuli: “Na ni musalaa ka ne lu si ka iketela kuli linyalo la luna li fele. Ha ne lu nyalani, ne lu na ni takazo ye tuna ya ku zwelapili ku lapela Mulimu ku ya ku ile. Ni sa na ni maikuto a cwalo ni kacenu le.” Kana ku na ni libaka le li lu tusa ku lumela kuli batu ba ba ka zusiwa kwa bafu fa lifasi ba ka nyala kamba ku nyalwa? Ha lu zibi.

Ka lilimo ze ñata-ñata, mwa lihatiso za luna ku bulelwanga kuli manzwi a naa bulezi Jesu ka za zuho ya bafu ni ka za linyalo hamulaho wa zuho mwendi a ama kwa batu ba ba ka zusezwa fa lifasi. Hape, mwa lihatiso za luna ku bulelwanga kuli batu ba ba ka zusiwa ni ku to pila mwa lifasi le linca mwendi ha ba na ku nyala kamba ku nyalwa. * (Mat. 22:29, 30; Mare. 12:24, 25; Luka 20:34-36) Nihakulicwalo, kana kwa kona ku ba kuli manzwi a Jesu naa ama kwa batu ba ba ka zusezwa kwa lihalimu? Ibe kuli ki cwalo kamba kutokwa, ha lu nyakisiseñi za naa bulezi Jesu.

Jesu naa ambola ni bo mañi ha naa bulezi za zuho ya bafu? (Mu bale Luka 20:27-33.) Naa ambola ni Basaduki. Sikwata sa bulapeli seo ne si sa lumeli kuli ku na ni zuho ya bafu mi ne si bata ku swasa Jesu ka ku mu buza za zuho ya bafu ni taba ya linyalo la mutu ni mulamwae. * Jesu naa ba bulelezi kuli: “Bana ba lifasi le baa nyala ni ku nyalwa, kono ba ba filwe tukelo ya ku fumana bupilo mwa lifasi le li taha ni ku zuha kwa bafu ha ba na ku nyala kamba ku nyalwa. Mane ha ba sa kona ku shwa, kakuli ba swana sina mangeloi, mi ki bana ba Mulimu kakuli ki bana ba zuho.”—Luka 20:34-36.

Ki kabakalañi mwa lihatiso za luna ha ku bulelwanga kuli Jesu mwendi naa bulela za batu ba ba ka zusezwa fa lifasi? Ku bulelwanga cwalo sihulu ka mabaka a mabeli. Libaka la pili ki la kuli Basaduki ha ne ba ambola ni Jesu, mwendi ne ba ama kwa batu ba ba ka zusezwa fa lifasi. Kacwalo, haiba kuli ne ba ama kwa batu ba ne ba ka zusezwa fa lifasi, mu zibe Jesu naa ka ba alaba ka ku ama kwa zuho ya batu ba ne ba ka zusezwa fa lifasi. Libaka la bubeli ki la kuli Jesu naa felize ka ku ama ku Abrahama, Isaka, ni Jakobo. Baana ba ba sepahala bao ba ka zusiwa kwa bafu ni ku pila fa lifasi.—Luka 20:37, 38.

Nihakulicwalo, kwa kona ku ba kuli Jesu naa ama kwa batu ba ba ka zusezwa kwa lihalimu. Ki mabaka afi a lu bulelisa cwalo? Ha lu nyakisiseñi litaba ze peli za naa bulezi Jesu ha naa alaba Basaduki.

“Ba ba filwe tukelo ya . . . ku zuha kwa bafu.” Bakreste ba ba tozizwe ba ba sepahala ba ‘balelwa ku ba ba ba swanela Mubuso wa Mulimu.’ (2 Mates. 1:5, 11) Bakeñisa sitabelo sa tiululo ya Kreste, Mulimu u nga Bakreste ba ba tozizwe ku ba ba ba lukile. Bakreste bao ha ba shwa, Mulimu u ba nga kuli ba lukuluhile kwa sibi. (Maro. 5:1, 18; 8:1) Bakreste ba ba tozizwe ba bulelwa kuli “ ba na ni tabo mi ki ba ba kenile” mi ba ngiwa kuli ba swanelwa ki zuho ya kwa lihalimu. (Sin. 20:5, 6) Taba yeo ha i koni ku talusa batu ba ba ka zusezwa fa lifasi, kakuli ba ba ka zusezwa fa  lifasi ba kopanyeleza “ni ba ba si ka luka.” (Lik. 24:15) Kana lwa kona ku bulela kuli “ba ba si ka luka” ni bona ba swanelwa luli ki zuho?

“Ha ba sa kona ku shwa.” Jesu naa si ka bulela kuli: “Ha ba na ku shwa.” Kono naa bulezi kuli: “Ha ba sa kona ku shwa.” Bakreste ba ba zwelapili ku sepahala ba ka zusezwa kwa lihalimu. Ha se ba li kwa lihalimu ko, ha ba sa na ku shwa ni kamuta. Taba yeo i bonisa kuli ha ba sa kona ku shwa ni kuli bupilo bwa bona ha bu koni ku sinyiwa. (1 Makor. 15:53, 54) Lifu ha li na maata fahalimwaa Bakreste ba ba zusezwa kwa lihalimu. *

Ka ku ya ka litaba ze se lu nyakisisize, lu kona ku alaba cwañi puzo ye fahalimu? Lu ituta kuli Jesu mwendi naa ama kwa batu ba ba ka zusezwa kwa lihalimu. Haiba ku cwalo, mu zibe manzwi a Jesu a lu tusa ku utwisisa lika li sikai ka za batu ba ba ka zusezwa kwa lihalimu: (1) Ha ba na ku nyala kamba ku nyalwa, (2) ha ba sa kona ku shwa, ni (3) mwa linzila ze ñwi, ba ka swana ni mangeloi a pila mwa lihalimu. Kono haiba Jesu naa bulela za batu ba ba ka zusezwa kwa lihalimu, mu zibe lu swanela ku alaba lipuzo ze latelela.

Puzo ya pili, haiba Basaduki ne ba buza puzo ya bona ka ku ama kwa batu ba ba ka zusezwa fa lifasi, ki kabakalañi Jesu ha naa ba alabile ka ku ama kwa batu ba ba ka zusezwa kwa lihalimu? Jesu hañata naa sa alabangi lila za hae ka ku ya ka mo ne li nahanela. Ka mutala, Majuda ba bañwi ha ne ba kupile Jesu kuli a eze makazo, Jesu naa bulezi kuli: “Mu shandaule tempele ye, mi ni ka i zusa mwa mazazi a malaalu.” Ku bonahala kuli Jesu naa ziba kuli Majuda bao ne ba nga kuli Jesu naa talusa tempele luli, “kono yena naa bulela za tempele ya mubili wa hae.” (Joa. 2:18-21) Mwendi Jesu naa sa ikutwi kuli naa tokwa ku alaba Basaduki ba ne ba li baipi. Kakuli mane Basaduki bao ne ba sa lumeli kuli ne ku ka ba ni zuho ya bafu kamba kuli ku na ni mangeloi. (Liprov. 23:9; Mat. 7:6; Lik. 23:8) Kono Jesu ha naa alaba puzo ya bona, mwendi naa bata ku fa balutiwa ba hae litaba ze ama batu ba ba ka zusezwa kwa lihalimu. Ne ku na ni batu ba lipilu ze nde ba ne ba ka ba ni sepo ya ku ya kwa lihalimu.

Puzo ya bubeli, ki kabakalañi Jesu ha naa felize puisano ya hae ka ku ama ku Abrahama, Isaka, ni Jakobo, ba ba ka zusiwa ni ku pila fa lifasi? (Mu bale Mateu 22:31, 32.) Pili a si ka bulela kale za baana ba ne ba sepahala bao, Jesu naa itusisize manzwi a kuli, “haili za zuho ya bafu.” Manzwi ao a naa bulezi Jesu naa kona ku tahisa kuli Jesu a cince taba ya naa bulela ka za batu ba ba ka zusezwa kwa lihalimu ni ku bulela za batu ba ba ka zusezwa fa lifasi. Jesu naa ziba kuli Basaduki ne ba lumela litaba za naa ñozi Mushe, kacwalo, naa bulezi manzwi a naa bulezi Mulimu ku Mushe fa sicacani se si tuka mulilo. Jesu naa bata ku kolwisa Basaduki kuli zuho ya bafu fa lifasi ki ye ñwi ya mulelo wa Mulimu.—Ex. 3:1-6.

Puzo ya bulaalu, haiba manzwi a Jesu a ama kwa batu ba ba ka zusezwa kwa lihalimu, kana taba yeo i bonisa kuli batu ba ba ka zusezwa fa lifasi ba ka kona ku nyala kamba ku nyalwa? Linzwi la Mulimu ha li fi kalabo ye nongile kwa puzo yeo. Haiba Jesu naa bulela za batu ba ba ka zusezwa kwa lihalimu, mu zibe manzwi a hae a talusi ka ku nonga haiba batu ba ba ka zusezwa fa lifasi ba ka kona ku nyala kamba ku nyalwa mwa lifasi le linca.

Bibele i bulela ka ku utwahala hande kuli linyalo li kona ku feliswa ki lifu. Kacwalo, haiba bakumina ba timezi, ha mu swaneli ku ikutwa mulatu haiba mu ikatulela ku nyala kamba ku nyalwa hape. Ku eza cwalo ki katulo ya mina ya ka butu. Ha ku na ya swanela ku nyaza mutu ya bata ku kena mwa linyalo kuli a be ni silikani se sinde.—Maro. 7:2, 3; 1 Makor. 7:39.

Mwendi lu na ni lipuzo ze ñata ka za mo bu ka bela bupilo mwa lifasi le linca. Ku fita ku nuha likalabo za lipuzo zeo, lu swanela ku libelela feela ni ku to bona ze ka ezahala. Kono lu na ni buikolwiso bwa kuli: Batu ba ba utwa Mulimu ba ka ba ni tabo, kakuli Jehova u ka ba fa ze ba tokwa kaufela ni ze ba lakaza kaufela mwa nzila ye nde hahulu.—Samu 145:16.

^ par. 4 Mu bone Tawala ya Mulibeleli ya Sikuwa ya June 1, 1987, makepe 30-31.

^ par. 5 Mwa linako za mwa Bibele, ne ku na ni sizo sa ku nyalana mutu ni mulamwae. Haiba muuna a shwa inze a si na mwana ni musalaa hae, musalaa hae ya li mbelwa naa nyalwanga ki munyanaa muunaa ya shwile yo kamba muhulwanaa muuna ya shwile yo. Ku eza cwalo ne ku tahisanga kuli ku pepwe mwanaa mushimani ni kuli libizo la lubasi li zwelepili.—Gen. 38:8; Deut. 25:5, 6.

^ par. 9 Bakreste ba ba zusezwa fa lifasi ba ka ba ni sepo ya ku pila ku ya ku ile, kono ha ba na ku ba ni sepo ya ku sa shwa. Kuli mu itute ze ñata ka za shutano ye mwahalaa sepo ya ku pila ku ya ku ile ni sepo ya ku sa shwa, mu bone Tawala ya Mulibeleli ya Sikuwa ya April 1, 1984, makepe 30-31.