Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  July 2014

“Mu ka ba Lipaki za Ka”

“Mu ka ba Lipaki za Ka”

“[Jesu] a li ku bona: ‘. . . mu ka ba lipaki za ka . . . ku yo fita kwa mafelelezo a lifasi.’”—LIK. 1:7, 8.

1, 2. (a) Ki mañi “paki ya sepahala ni wa niti”? (b) Libizo la Jesu li talusañi, mi Jesu naa ezizeñi kuli a tuse Majuda kuli ba shemubiwe ki Jehova?

JESU ha naa zekiswa, naa bulelezi Ponse Pilato, yena mubusisi wa Muroma wa kwa Judea, ka bundume kuli: “Kakuli se ni pepezwi, ni se ni tezi mwa lifasi, kikuli ni pake niti.” (Mu bale Joani 18:33-37.) Hamulaho wa lilimo-limo, muapositola Paulusi naa bulezi kuli Jesu ki yena paki ya naa “ipulelezi hande fapilaa Ponse Pilato.” (1 Tim. 6:13) Lu pila mwa lifasi le li zamaiswa ki Satani ili mo ku tezi situhu. Kuli lu zwelepili ku kutaza, lu tokwa ku ba ni bundume bo butuna bo bu swana ni bwa naa na ni bona Jesu, yena “paki ya sepahala ni wa niti.”—Sin. 3:14.

2 Majuda kaufela ne ba bizwa kuli ki lipaki za Jehova, kono Jesu ki yena ya naa ka ba paki yo mutuna ka ku fitisisa. (Isa. 43:10) Pili Jesu a si ka pepwa kale, lingeloi ne li bulelezi Josefa, ndatahe Jesu ya naa mu añuzi kuli: “U mu beye libizo la Jesu, kakuli u ka pilisa sicaba sa hae kwa libi za sona.” (Mat. 1:20, 21) Libizo la Jesu mwa Siheberu li talusa kuli “Jehova ki Yena ya Pilisa.” Jehova naa ka itusisa Jesu kuli a liulule batu kwa sibi ni lifu. Jesu naa bulelezi Majuda kuli ba bakele libi za bona ilikuli ba shemubwe ki Jehova. (Mat. 10:6; 15:24; Luka 19:10) Jesu naa kutalize za Mubuso wa Mulimu. Mareka  naa ñozi kuli: “Jesu a ya mwa Galilea, a nzaa kutaza taba ye nde ya Mulimu, a li: ‘Nako ye ne tomilwe i fitile, mi Mubuso wa Mulimu u sutelezi fakaufi. Mu bake, mi mu lumele taba ye nde.’” (Mare. 1:14, 15) Jesu naa kutazanga ka tukufalelo ni ka bundume. Mane naa nyazize baeteleli ba bulapeli bwa Sijuda ka bundume, ili libaka le ne li tahisize kuli ba mu bulaye.—Mare. 11:17, 18; 15:1-15.

“ZE TUNA ZA MULIMU”

3. Ki lika mañi ze ne ezahezi hamulaho wa mazazi a malaalu ku zwa fa naa shwezi Jesu?

3 Hamulaho wa mazazi a malaalu ku zwa fa naa bulaezwi Jesu ha situhu, kwa ezahala nto ye ñwi ye makaza. Jehova naa zusize Jesu kwa bafu inze a na ni mubili wa moya isi wa butu. (1 Pit. 3:18) Jesu naa kolwisize balutiwa ba hae kuli u zuhile kwa bafu ka ku iponahaza ku bona sina mutu. Hamulaho wa lizazi ku zwa fa naa zuselizwe kwa bafu, Jesu naa iponahalize kwa balutiwa ba ba shutana-shutana ibato ba ha ketalizoho.—Mat. 28:8-10; Luka 24:13-16, 30-36; Joa. 20:11-18.

4. Ki lika mañi ze ne ezahezi Jesu ha naa iponahalize kwa balutiwa ba hae, mi naa ba laezi kuli ba ezeñi?

4 Jesu ha naa bonahezi lwa buketalizoho, baapositola ba hae ni batu ba bañwi ne ba kubukani hamoho. Ka lona lizazi leo, Jesu naa ba tusize ku utwisisa kuli lifu ni zuho ya hae ne li polofitilwe cimo mwa Mañolo. Kwa mafelelezo a mukopano wa butokwa wo, Jesu naa taluselize baapositola ba hae ze ne ba tokwa ku eza. Naa bulezi kuli, “ka libizo la hae, taba ya ku baka kwa batu kuli libi li swalelwe, ne i ka kutazwa mwahalaa macaba kaufela—ku kalela mwa Jerusalema.” Mi hamulaho Jesu a ba laela kuli: “Mu ka ba lipaki za lika zeo.”Luka 24:44-48.

5, 6. (a) Balutiwa ba Jesu ne ba ka ba lipaki za mañi? (b) Balutiwa ba Jesu ne ba ka fa bupaki mañi?

5 Hamulaho wa mazazi a 40, Jesu ha naa bonahezi lwa mafelelezo, baapositola ba hae ne ba utwisisize hande taelo ya naa ba laezi hamulaho wa fo. Naa bulezi kuli: “Mu ka ba lipaki za ka mwa Jerusalema, mwa Judea kaufela ni mwa Samaria, ni ku yo fita kwa mafelelezo a lifasi.” (Lik. 1:8) Balutiwa ne ba li Maisilaele ba ne ba li lipaki za Jehova ni kale. Kono hape ne ba ka ba lipaki za Jesu. Taba yeo ne i talusañi?

Sina feela balutiwa ba Jesu ba pili, ni luna lu bulelela batu ba bañwi mulelo wa Jehova ka za lika za ka eza kwapili (Mu bone maparagilafu 5 ni 6)

6 Balutiwa ba Jesu ne ba ka zibahaza kuli Jehova naa kalile ku itusisa Jesu kuli a pilise batu. Puluso ya itusisize Jehova ka Jesu ki ye tuna ku fita nzila yeo Jehova naa punyusize ka yona Maisilaele kwamulaho. Lifu ni zuho za Jesu Kreste ne li tahisize kuli ku be bunolo kwa batu kuli ba lukululwe kwa sibi ni lifu. Balutiwa ba Jesu ha ne ba tozizwe ka moya o kenile fa Pentekota ya 33 C.E., ne ba kalile ku kutaza ka za lika “ze tuna za Mulimu.” Batu ba bañata ba ne ba utwile lushango lo, ne ba bakile mi ne ba bonisize tumelo mwa sitabelo sa Jesu. Jesu ya naa zusizwe kwa bafu, naa filwe maata a manca mwa lihalimu, mi Jehova naa itusisa yena kwa ku punyusa batu ba bañata-ñata fa lifasi.—Lik. 2:5, 11, 37-41.

“KU FA MOYO WA HAE KULI A LIULULE BA BAÑATA”

7. Likezahalo ze ne ezahezi fa Pentekota ya 33 C.E ne li bonisañi?

7 Ze ne ezahezi fa Pentekota ya 33 C.E., li bonisa kuli Jehova naa amuhezi sitabelo sa Jesu se si petehile sina tiululo ye ne tokwahala kuli a lukulule batu kwa sibi. (Maheb. 9:11, 12, 24) Jesu naa talusize kuli naa tezi ku to “fa moyo wa hae kuli a liulule ba bañata.” (Mat. 20:28) Kana ki Majuda feela ba ne  ba ka tusiwa ki tiululo ya Jesu? Batili, tiululo i “zwisa sibi sa lifasi!” Tato ya Mulimu kikuli “batu ba mufuta kaufela ba piliswe.”—1 Tim. 2:4-6; Joa. 1:29.

8. Balutiwa ba Jesu ba pili ne ba konile cwañi ku zwezipili ku paka ka za hae, mi ki lika mañi ze ne ba petile?

8 Balutiwa ba Jesu ba pili ne ba zwezipili ku paka ka za hae ka tukufalelo. Ne ba konile cwañi ku eza cwalo? Ne ba si ka eza cwalo ka maata a bona. Ne ba kupile Jehova kuli a ba fe moya o kenile kuli u ba tuse ku ba ni bundume bo ne ba tokwa kuli ba zwelepili ku kutaza. (Mu bale Likezo 5:30-32.) Lilimo ze bato ba ze 27 ku zwa fo ne ba kalezi ku kutaza balutiwa ba Jesu, ne ba kutalize “lushango lwa niti ya taba ye nde” kwa Majuda ni Balicaba “mwa pupo kamukana ye mwatasaa lihalimu.”—Makolo. 1:5, 23.

9. Sina mo ne ku polofitezwi, ki lika mañi ze ne ezahezi kwa puteho ya Sikreste?

9 Ka bumai, nako ha ne inze i ya, batu ba bañwi mwa puteho ba kalisa ku luta lituto za buhata. (Lik. 20:29, 30; 2 Pit. 2:2, 3; Juda 3, 4) Nako ha ne i nze i ya, baluti ba buhata bao ba sinya puteho kaufela ka lituto za bona. Jesu naa polofitile kuli bakwenuheli bao ne ba ka ba teñi ku isa “ka nako ya ku fela kwa lifasi.” (Mat. 13:37-43) Mwa October, ka silimo sa 1914, Jehova naa ketile Jesu kuli a be Mulena wa batu. Mi fo kona fo ne a kalezi “mazazi a maungulelo,” a lifasi la Satani.—2 Tim. 3:1.

10. (a) Bakreste ba ba tozizwe ne ba kutazanga ka za lizazi mañi? (b) Ki lika mañi ze ne ezahezi mwa kweli ya October ka 1914, mi lu ziba cwañi cwalo?

10 Lilimo ze fitelela 30 pili October 1914 i isi ka fita kale, Bakreste ba ba tozizwe ne ba kalile ku kutaza kuli Mubuso wa Mulimu u ka kala ku busa mwa kweli yeo. Kutwisiso ya bona yeo ne i tomile fa bupolofita bwa Daniele bo bu ama kota ye tuna ye ne pumilwe mi hamulaho ne ka hula hape. (Dan. 4:16) Jesu naa talusize za nako ye swana yeo kuli ki “linako ze tomilwe za macaba” mwa bupolofita bwa hae bo ne bubulela za ku bateñi kwa hae ni za “ku fela kwa lifasi.” Ze ezahezi mwa lifasi ku zwa ka silimo sa 1914 li paka kuli Jesu ki Mulena. (Mat. 24:3, 7, 14; Luka 21:24) Kacenu, “ze tuna za Mulimu” ze lu kutazanga li  kopanyeleza ni taba ya kuli Jehova naa ketile Jesu ku ba Mulena wa Mubuso ka silimo sa 1914.

11, 12. (a) Ki lika mañi ze ne ezahezi ka 1919? (b) Ki nto mañi ye ne zibahalile ka silimo sa 1935? (Mu bone siswaniso se si fa likepe 28.)

11 Ka silimo sa 1914, Jesu ha naa bile Mulena, naa kalile ku lukulula balateleli ba hae ba ba li batoziwa ku zwa ku “Babilona yo Mutuna,” ili ku talusa bulapeli bwa buhata. (Sin. 18:2, 4) Ka silimo sa 1919, hamulaho feela wa Ndwa ya Lifasi ya Pili, Bakreste ba ba tozizwe ne ba bile ni tukuluho ye tuna ya ku kutaza mwa lifasi kaufela. Ne ba file bupaki ka za maata a pilisa a tiululo ni taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu. Bakeñisa musebezi o ne ba petile wo, batu ba bañata ne ba itutile niti, mi ne ba tozizwe kuli ba yo ba Malena ni Kreste mwa lihalimu.

12 Ka silimo sa 1935, ne ku zibahalile hande kuli Kreste naa kalile kale ku kubukanya “lingu ze ñwi.” Kacenu, mwa lifasi kaufela batu ba ba li lingu ze ñwi ki ba bañata hahulu. Ka ku sebelisana hamoho ni ba ba tozizwe, ba lingu ze ñwi ba likanyisa Kreste ya naa kutalize ka bundume ka ku kutaza ku ba bañwi. Ba lingu ze ñwi ni bona ba na ni tumelo ya kuli sitabelo sa Jesu ki yona feela nzila ye ba kona ku fumana puluso ka yona. Ba ziba kuli haiba ba itiisa mwa musebezi wa ku kutaza ni ku eza lika mwa bupilo ze tabisa Jehova, ba kona ku punyuha “ñalelwa ye tuna,” ni ku to pila mwa lifasi le linca la Mulimu.—Joa. 10:16; Sin. 7:9, 10, 14.

‘MU BE NI BUNDUME BWA KU KUTAZA TABA YE NDE’

13. Ka ku ba Lipaki za Jehova, lu swanela ku ikatulela ku ezañi, mi lu kona ku likanyisa cwañi Bakreste ba mwa linako za baapositola?

13 Ki tohonolo ye tuna ku kutaza ku ba bañwi ka za lika “ze tuna” za ezize Jehova ni za sepisa ku eza kwapili. Kono ku zwelapili ku peta musebezi wo haki nto ye bunolo. Batu ba kana ba hana lushango lwa luna kamba mane ba kana ba lu nyandisa. Haiba lu ipumana mwa muinelo o cwalo, lu swanela ku likanyisa muapositola Paulusi ni balikani ba hae. Paulusi naa bulezi kuli: “Mulimu a lu fa bundume bwa kuli lu mi bulelele taba ye nde ya Mulimu lu nze lu hanyezwa maswe.” (1 Mates. 2:2) Kacwalo, lu swanela ku peta buitamo bo ne lu itamile ka nako ye ne lu ineela ku Jehova. Lu bata ku ba Lipaki za Jehova mafelelezo a lifasi la Satani ha nze a sutelela. (Isa. 6:11) Ha lu koni ku ba Lipaki za Jehova ka maata a luna. Sina Bakreste ba mwa linako za baapositola, ni luna lu swanela ku kupa Jehova kuli a lu fe moya wa hae o kenile kuli u lu tuse ku ba ni “maata a fita a butu.”—Mu bale 2 Makorinte 4:1, 7; Luka 11:13.

14, 15. (a) Mwa linako za baapositola, Bakreste ne ba eziwanga cwañi, mi Pitrosi naa ba susuelize cwañi? (b) Lu swanela ku hupulangañi haiba lu nyandiswa kabakala kuli lu Lipaki za Jehova?

 14 Kacenu, batu ba bañata ba ipapata kuli ki Bakreste, “kono ba mu latula [Mulimu] ka misebezi ya bona, kakuli ki ba ba nyenyisa ni ba ba sa utwi mi ha ba swaneli musebezi ufi kamba ufi o munde.” (Tite 1:16) Mwa linako za baapositola, batu ba bañata ne ba sa lapeli Mulimu ka nzila ye mu tabisa. Mane Bakreste ba niti ne ba toilwe ki batu ba bañata ba ne ba pila ni bona. Kuli a susueze Bakreste bao, muapositola Pitrosi naa bulezi kuli: “Haiba mwa shubulwa kabakala libizo la Kreste, mu na ni tabo.” Ki kabakalañi ha ne ba kona ku ba ni tabo? Kakuli ne ba shemubilwe ki Mulimu mi ne ba zamaiswa ki moya wa hae o kenile.—1 Pit. 4:14.

15 Kana Lipaki za Jehova kacenu ba “shubulwa kabakala libizo la Kreste”? Eni ba shubulwa, kakuli ha lu kutazangi feela ka za Mulimu kono hape lu bulelanga ka za Jesu ni ku kutaza kuli Jesu ki Mulena wa Mubuso wa Mulimu. Jesu ni yena naa nyandisizwe kakuli ni yena naa li paki ya Jehova. Naa bulelezi batu ba ne ba mu lwanisa kuli: “Ni tile ka libizo la Ndate, kono ha mu ni amuheli.” (Joa. 5:43) Kacwalo, nako ye ñwi ha mu ka nyandiswa ki batu ba bañwi kabakala kuli mwa kutaza, mu hupule kuli Mulimu wa mi isa pilu ni kuli mu tusiwa ki moya wa hae o kenile.

16, 17. (a) Batu ba Jehova mwa lifasi kaufela ba ikutwa cwañi ka za musebezi wa ku kutaza? (b) Ki lika mañi ze mu ikatulela ku eza?

16 Hape lu swanela ku hupula kuli mwa lifasi kaufela batu ba bañata ba sweli ba taha mwa niti. Ku si na taba ni ko lu pila, nihaiba mwa libaka mo lu kutalezanga ka nako kaufela, ku na ni batu ba ba tabela ku teeleza kwa taba ye nde ye lu kutaza. Kacwalo, ha lu fumana batu ba ba tabela, lu swanela ku kutelanga ku bona ni ku yo ituta Bibele ni bona. Ka ku eza cwalo lu ka ba tusa ku ziba Jehova ilikuli ba ineele ku yena ni ku kolobezwa. Mu ikutwanga cwañi ha mu peta musebezi wo? Bo Sarie ba ba pila mwa naha ya South Africa, ili ba se ba bile Paki ya Jehova ka lilimo ze fitelela 60, ba bulela kuli: “Ni itebuha hahulu kuli ka tiululo ya sitabelo sa Jesu, na kona ku ikola silikani se sinde ni Jehova, yena Mubusi wa pupo kaufela, mi ni tabile kuli na kona ku zibahaza libizo la hae le li kanya.” Bo Sarie ni bakubona bo Martinus, ba tusize bana ba bona ba balaalu ni batu ba bañwi ba bañata ku kalisa ku lapela Jehova. Bo Sarie ba ekeza kuli: “Ha ku na musebezi o muñwi o ni fanga tabo ye tuna inge wa ku kutaza, ka ku tusiwa ki moya wa hae o kenile, Jehova u lu fa maata kaufelaa luna kuli lu zwelepili ku peta musebezi wo, o tusa batu kuli ba to punyuha.”

17 Ibe kuli lu kolobelizwe kale kamba kutokwa, lu swanela ku itebuha tohonolo ye lu na ni yona ya ku kopananga hamoho ni Lipaki za Jehova. Kacwalo, mu zwelepili ku fa bupaki ka kutala ni batu ba Mulimu mwa lifasi kaufela, mi mu si ke mwa ikenya mwa lika ze masila za mwa lifasi la Satani. Haiba mu eza cwalo, mu ka kutekehisa libizo la Mulimu wa luna, yena Ndataa luna ya kwa lihalimu Jehova ili ya lilato.