Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  July 2014

Ne Ba Ifanile Mwa Naha ya Micronesia

Ne Ba Ifanile Mwa Naha ya Micronesia

KATHERINE, naa hulezi kwa United States mi ha naa tilo ba ni lilimo ze 16, a kolobezwa sina yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Naa sebezanga ka taata mwa bukombwa, kono batu ba bañata mwa silalanda sa naa kutaleza ku sona ne ba sa amuhelangi lushango lwa Mubuso. Katherine u bulela kuli: “Ne ni balanga ze bonwi za batu ba ne ba lapezi ku Mulimu kuli a lume mutu yo muñwi ku to ba tusa ku ziba Mulimu. Hañata ne ni nyolelwanga ku fumana mutu ya naa bata ku kutaziwa, kono ne ni palezwi ku mu fumana.”

Katherine ha saa kutalize ka lilimo ze ñata mwa silalanda seo, a nahana za ku tutela kwa sibaka ko ne ku fumaneha batu ba ne ba ka tabela ku teeleza kwa lushango lwa Mubuso. Nihakulicwalo, naa sa zibi mo ne li ka yo bela lika teñi ko. Mwa bupilo bwa hae kaufela, Katherine a kile a yo pila kwahule ni lubasi lwa hae hañwi feela ili ka lisunda ze peli feela mi naa tondanga hahulu lubasi lwa hae zazi ni zazi. Nihakulicwalo, takazo ya hae ya ku fumana tabo ye tiswa ki ku tusa batu ba ba bata Jehova ne i felile. Hamulaho wa ku nyakisisa libaka ze shutana-shutana kwa naa kona ku tutela, Katherine a ñolela kwa mutai wa kwa Guam mi a amuhela litaba za naa tokwa. Mwa silimo sa 2007 mwa July, Katherine a tutela kwa Saipan, ili sioli se si fumaneha kwa Liwate la Pacific, ili likilomita ze 10,000 ku zwa kwa naa pila. Ki lika mañi ze ne zwile mwateñi?

LITAPELO ZE PELI ZA ALABIWA

Nakonyana hamulaho wa ku fita mwa puteho ye nca, Katherine a kopana ni bo Doris, ili basali ba ba mwa lilimo za ma 40, ba ne ba lumezi ku ituta Bibele. Ha se ba itutile likauhanyo ze taalu mwa buka ya Bibele I Lutañi, Katherine a bilaezwa ki nto ye ñwi. Katherine u li: “Bo Doris ne li baituti ba bande, mi ne ni sa tabeli kuli ni ba palelwise ku eza zwelopili. Kwa batu kaufela ba ne ni itutanga ni bona Bibele, ha ku na mutu ya naa ezize zwelopili hande inge bo Doris, mi ne ni ikutwile kuli bo Doris ne ba tokwa ku ituta ni mutu ya na ni yeloseli ye tuna sihulu ya likana ni bona.” Katherine a lapela ku Jehova kuli a mu tuse ku fumana mutu ya swanela ya naa ka itutanga Bibele ni bo Doris. Mi hamulaho Katherine a ikatulela kuli a zibise bo Doris kuli ba ka itutanga ni mutu u sili.

Katherine u li: “Pili ni si ka ba zibisa kale cinceho yeo, bo Doris ba ni bulelela kuli ne ba bata ku ambola ni na kuli ba ni bulelele butata bo buñwi bo ba kopana ni bona. Ha se ni utwile za butata bo, na ba bulelela ka mo Jehova naa ni tuselize ku tiyela butata bo bu swana ni bwa bona. Bo Doris ba itumela ku na.” Hamulaho, bo Doris ba bulelela Katherine kuli: “Jehova u itusisa wena kuli a ni tuse. Fa lizazi la pili le ne u tile kwa ndu ya ka, ne ni balile Bibele ka lihola ze ñata. Ne ni lila, inze ni ku  kupa Mulimu kuli a lume mutu yo muñwi ya ka to ni tusa ku utwisisa Bibele. Mi ki fona fo ne u tezi ku to ngongota fa munyako wa ndu ya ka. Jehova naa alabile tapelo ya ka!” Katherine naa nze a lotisa miyoko bo Doris ha ne ba kandeka likande leo le li fita kwa pilu. Katherine u bulela kuli: “Ze ne ba bulezi bo Doris ne li bonisa kuli tapelo ya ka ne i alabilwe. Jehova naa ni bonisize kuli ne ni na ni buikoneli bwa ku zwelapili ku itutanga ni bo Doris.”

Bo Doris ne ba kolobelizwe ka silimo sa 2010, mi kacenu ba zamaisa lituto za Bibele ze ñata. Katherine u li: “Ni itumela hahulu kuli takazo ye ne ni na ni yona ka nako ye telele ya ku tusa mutu ya tabela kuli a be mutangaa Jehova ne i talelelizwe!” Kacenu, Katherine u sebeza ka tabo sina paina ya ipitezi kwa sioli sa Pacific kwa Kosrae.

MATATA A MALAALU—MWA KU A TATULULELA

Mizwale ni likaizeli ba bañata ba ba zwa kwa linaha li sili, (ba ba na ni lilimo ze 19 ku isa ku ze 79) se ba sebelelize mwa libaka za mwa Micronesia mo ku na ni butokwi bo butuna hahulu. Erica, ya naa na ni lilimo ze 19 mwa 2006 ha tutela kwa Guam, u talusa hande mo ba ikutwelanga mizwale ni likaizeli ba ba na ni tukufalelo mwa musebezi wa ku kutaza. U li: “Kwa tabisa ku ezeza bupaina mwa sibaka mo ku fumaneha batu ba ba tabela hahulu ku ituta niti. Ni itumela hahulu kuli Jehova u ni tusize ku kena mwa sebelezo ya ka nako kaufela. Ku ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela ki nto ye nde hahulu mwa bupilo!” Kacenu, Erica u tabile kuli u sebeza sina paina ya ipitezi mwa Ebeye ili kwa lioli za Marshall. Kono hape ku sebeleza mwa linaha li sili ku na ni matata. Ha lu nyakisiseñi matata a malaalu mi lu bone mo mizwale ni likaizeli ba ba tutezi kwa Micronesia ba tiyezi matata ao.

(siswaniso se si kwa bulyo) Erica

Mupilelo. Bo Simon ha se ba fitile kwa sioli sa Palau mwa 2007, inze ba na ni lilimo ze 22, ba lemuha kuli ne ba ka fumananga feela masheleñi a manyinyani ku fita e ne ba fumananga ku bona kwa England. Bo Simon ba li: “Haki lika kaufela ze ni bata ze ni swanela ku leka. Ka nako ye, na ketanga ka tokomelo lico ze ni swanela ku leka, mi na bata-batanga lika ze cipile. Haiba nto ye ñwi i shwa, na i lukisanga ka ku leka nto ye sebelisizwe kale ni ku bata mutu ya kona ku ni tusa ku i lukisa.” Ku ba ni takazo ya ku pila bupilo bo bu bunolo ku tusize cwañi bo Simon? Bo Simon ba bulela kuli: “Ne ni itutile ku ziba ze tokwahala luli mwa bupilo ni mo ni kona ku pilela inze ni na ni lika ze nyinyani feela. Jehova u ni tusize mwa miinelo ye miñata. Mwa lilimo ze 7 ze ni sebelelize kwanu, ha ni si ka lobala kale ni tala, mi ha ni si ka palelwa ku fumana sibaka sa ku lobala.” Kaniti luli Jehova u tusa batu ba ba pila bupilo bo bu bunolo bakeñisa kuli ba bata pili za Mubuso.—Mat. 6:32, 33.

Ku tonda ko mu zwa. Erica u li: “Ni utwana hahulu ni lubasi lwa ka, mi ne ni ikalezwi hahulu kuli ku kauhana ni lubasi lwa ka ne ku ka ni palelwisa ku peta hande bukombwa bwa ka.” Ki lika mañi za naa ezize Erica kuli a itukiseze? U li: “Pili ni si ka tuta kale, ne ni balile litaba ze fumaneha mwa Tawala ya Mulibeleli ze bulela ka za batu ba ne ba tondanga ku bona. Ku eza cwalo ne ku ni tusize ku itukiseza muinelo wo. Mwa taba ye ñwi ye ne ni balile, me yo muñwi naa kolwisize mwanaa hae ka za pabalelo ya Jehova ka ku mu bulelela kuli, ‘Jehova wa  kona ku ku babalela ku fita mo ni kona ku ku babalelela na.’ Manzwi ao naa ni tiisize luli.” Bo Hannah ni bo muunaa bona bo Patrick, ba sebeleza kwa Majuro, ili kwa lioli za Marshall. Se si tusanga bo Hannah ku sa tonda hahulu ku bona, ki ku isanga hahulu pilu kwa mizwale ni likaizeli ba mwa puteho ya bona. Bo Hannah ba bulela kuli: “Ni itumelanga ku Jehova ka nako kaufela kuli ni mwahalaa mizwale ni likaizeli ba mwa lifasi kaufela kakuli ni bona ki lubasi lwa ka. Ne ni si ke na kona ku sebeleza ko ku na ni butokwi bo butuna kambe mizwale ni likaizeli ba ha ba ni tusi.”

(siswaniso se si kwa nzohoto) bo Simon

Ku twaela. Bo Simon ba li: “Ha mu fita mwa naha i sili, lika kaufela li bonahala ku shutana ni ko mu zwa. Fokuñwi ni tondanga linako ze ne ni ezanga lishea ni batu ba bañwi mane ni linako fo ne ba ni utwisisanga batu ba bañwi.” Erica u li: “Kwa makalelo, ne ni ikutwanga kuli batu ha ba ni isi pilu, kono muinelo wo ne u ni tusize ku nyakisisa mulelo luli o ne ni yezi kwa sibaka seo. Ne ni tutezi kwa sibaka seo isi kuli ni ipumanele ze ne ni tokwa kono kuli ni eze ze ñata ha ni nze ni sebeleza Jehova.” Erica hape u li: “Hamulaho wa nako, na ba ni balikani ba bande hahulu ili nto ye ni itebuha hahulu.” Bo Simon ba sebeza ka taata ku ituta Sipalauani, ili nto ye ba tusa ku ‘kwalula hahulu pilu ya bona’ kwa mizwale ni likaizeli ba mwa silalanda seo. (2 Makor. 6:13) Bakeñisa kuli bo Simon ne ba ikatalize ku ituta puo yeo, ku eza cwalo ne ku tahisize kuli ba latiwe hahulu ki mizwale ni likaizeli. Haiba batu ba ba tutelanga ko ku na ni butokwi ba sebelisana hande ni mizwale ba mwa silalanda se ba tutezi ku sona, kaufelaa bona ba ka fumana limbuyoti za ku ikola bulikani bo butuna mwa puteho. Ki lifi limbuyoti ze ñwi ze ba ikolanga batu ba ba ifana ku sebeleza ko ku na ni butokwi bo butuna?

KU “KUTULA HAHULU”

Muapositola Paulusi naa ize: “Ya cala hahulu, ni ku kutula u ka kutula hahulu.” (2 Makor. 9:6) Batu ba ba eza ze ñata mwa bukombwa ni bona ba kona ku fumana limbuyoti ze ñata. Ki limbuyoti mañi ze ba “kutula hahulu” mwa Micronesia?

Bo Patrick ni bo Hannah

Mwa Micronesia ku sa na ni batu ba bañata ba ba tabela ku ituta Bibele ili ba ba tabela ku ituta ni ku sebelisa niti ye zwa mwa Linzwi la Mulimu ni ku eza zwelopili ya kwa moya. Bo Patrick ni bo Hannah ni bona ne ba kutalize mwa Angaur, ili sioli-nyana mo ku pila batu ba 320. Ha se ba kutalize mwa sibaka seo ka likweli ze peli, ba kopana ni me wa likwasha. Me yo a lumela ku ituta Bibele, a amuhela niti, mi a eza licinceho ze tuna mwa bupilo bwa hae. Bo Hannah ba li: “Ha ne lu fezanga ku ituta, ili ka nako ye ne lu fundukanga ka ku itusisa linjinga za luna ku zwa fa ndu ya me yo, ne lu italimanga ni bakuluna ni ku bulela kuli: ‘Lu itumezi Jehova!” Bo Hannah ba ekeza kuli: “Na ziba kuli Jehova mwendi naa ka be a tusize musali yani ku sutelela ku yena, kono bakeñisa ku sebeleza ko ku na ni butokwi bo butuna, ne lu konile ku fumana ni ku tusa me yo ya swana sina ngu kuli a zibe Jehova. Yeo ki mbuyoti ye ñwi ye tuna ka ku fitisisa ye lu bile ni yona mwa bupilo bwa luna kaufela!” Sina mwa bulelela Erica, “Ha mu tusa mutu ku ziba Jehova, mu ka fumana tabo ye tuna luli!”

KANA MWA KONA KU TUTA?

Mwa libaka ze ñata, bakutazi ba Mubuso ba tokwahala hahulu. Kana ni mina mwa kona ku tutela kwa libaka ko ku tokwahala hahulu tuso? Mu kupe Jehova mwa tapelo kuli a mi tuse ku tiisa takazo ya mina ya ku eza ze ñata mwa bukombwa bwa mina. Mu ambole taba yeo ni baana-bahulu mwa puteho, ni muokameli wa mupotoloho, kamba ni batu ba ne ba bile ni tohonolo ya ku yo sebeleza kwa sibaka ko ne ku tokwa tuso. Milelo ya mina ha i ka tiya, mu ñolele kwa mutai o sebeleza sibaka se mu tabela ku yo sebeleza ku sona, mi mu kupe kuli ba mi fe litaba ze ñata. * Mwendi ni mina mwa kona ku swalisana ni mizwale ni likaizeli ba bañata, banana ni ba bahulu, makwasha kamba ba ba mwa linyalo, ka ku ifana ni ku iponela mo mu ka ‘kutulela hahulu.’

^ par. 17 Mu bone taba ye li Kana Mwa Kona ku “silela mwa Masedonia”? ye mwa Bukombwa Bwa Luna Bwa Mubuso Bwa August 2011.