Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  June 2014

“U Lukela ku Lata Jehova Mulimu wa Hao”

“U Lukela ku Lata Jehova Mulimu wa Hao”

“U lukela ku lata Jehova Mulimu wa hao ka pilu ya hao kaufela ni ka moyo wa hao kaufela ni ka munahano wa hao kaufela.”—MAT. 22:37.

1. Ki kabakalañi lilato le ne li li mwahalaa Jesu ni Ndatahe ha ne li hulile?

JESU naa talusize silikani sa hae se situna ni Ndatahe ha naa ize: “Ni lata Ndate” mi “Ndate u lata Mwana.” (Joa. 5:20; 14:31) Pili Jesu a si ka taha kale fa lifasi, naa sebelize hamoho ni Ndatahe ka lilimo ze ñata-ñata. (Liprov. 8:30) Ka nako yeo ya naa sebelisana ni Ndatahe, Jesu naa itutile ze ñata ka za tulemeno twa Ndatahe mi lilato le ne li li mwahalaa bona ne li hulile.

2. (a) Ku lata mutu yo muñwi ku talusañi? (b) Ki lipuzo mañi ze lu ka nyakisisa?

2 Ku lata mutu yo muñwi ku ama ku ba ni maikuto a matuna ka za hae. Davida naa opezi kuli: “Na ku lata Muñaa Bupilo, wena maata a ka.” (Samu 18:1) Ni luna lu swanela ku ikutwa cwalo ka za Mulimu. Jehova u lu sepisa kuli haiba lu mu utwa, u ka lu lata. (Mu bale Deuteronoma 7:12, 13.) Kono ha lu koni ku bona Mulimu, kacwalo, lu kona ku mu lata cwañi? Ku lata Jehova ku talusañi? Ki kabakalañi ha lu swanela ku mu lata? Mi lu kona ku bonisa cwañi kuli lwa lata Mulimu?

LWA KONA KU LATA MULIMU

3, 4. Ki kabakalañi ha lu kona ku lata Jehova?

3 Ha lu koni ku bona Mulimu kakuli “Mulimu ki Moya.”  (Joa.4:24) Nihaike kuli ha lu koni ku bona Jehova, lwa kona ku mu lata. Mane Bibele i lu laela kuli lu mu late. Ka mutala, Mushe naa bulelezi Maisilaele kuli: ‘U na ni ku lata Muñaa Bupilo Mulimu wa hao, ka pilu ya hao kaufela, ni ka moyo wa hao kaufela, ni ka maata a hao kaufela.’—Deut. 6:5.

4 Ki kabakalañi ha lu kona ku lata Mulimu? Jehova naa lu bupile ni takazo ya ku mu lapela, mi hape naa lu file buikoneli bwa ku mu lata. Ha lu ziba hande Jehova, lu ka mu lata hahulu, mi nto yeo i ka lu tahiseza tabo. Kona za naa talusa Jesu ha naa ize: “Tabo ki ya ba ba lemuha kuli ba tokwa za Mulimu, kakuli Mubuso wa kwa lihalimu ki wa bona.” (Mat. 5:3) Mwa buka ya hae ye li, Man Does Not Stand Alone, A. C. Morrison naa bulezi kuli kwa komokisa ku bona kuli batu ba zwezipili ku bata Mulimu kuli ba lumele ku yena. Sina muñoli yo, batu ba bañata ba utwisisa kuli batu ba pepiwanga ni takazo ya ku ziba Mulimu.

5. Lu ziba cwañi kuli lwa kona ku fumana Mulimu?

5 Kana lwa kona ku fumana Mulimu? Lwa kona ku mu fumana, kakuli Jehova u bata kuli lu be ni silikani ni yena. Muapositola Paulusi naa koñomekile taba yeo ha naa ambola kwa sikwata se siñwi sa mwa Atene wa kwaikale. Buñata bwa batu ba ne ba li mwa sikwata seo ne ba ikutwa kuli ne ba tokwa ku ya kwa tempele kuli ba yo lapela mulimu wa musali ya bizwa Atena. Kono Paulusi naa bulezi kuli batu ba mwa Atene ne ba ka kona ku fumana Mulimu wa niti “ya ezize lifasi ni linto kamukana ze ku lona.” Paulusi naa talusize kuli Mulimu ha ini mwa litempele. Batu ba ba bata Mulimu ba kona ku mu fumana ku si na taba ni ko ba fumaneha mwa lifasi. Ku zwa fo, Paulusi naa bulezi kuli Mulimu “ha yo kwahule ni mañi ni mañi wa luna.” (Lik. 17:24-27) Batu ba kona ku fumana Mulimu. Lipaki za Jehova ba ba fitelela 7.5 milioni, ba fumani Mulimu mi ba mu lata luli.

SE KU TALUSA KU LATA MULIMU

6. Ki ifi “taelo ye tuna ka ku fitisisa ni ya pili”?

6 Lu swanela ku lata cwañi hahulu Jehova? Nako ye ñwi Mufalisi ha naa buzize Jesu kuli: “Muluti, ki ifi taelo ye tuna ka ku fitisisa mwa Mulao?” Jesu naa mu alabile ka ku utwahala kuli: “‘U lukela ku lata Jehova Mulimu wa hao ka pilu ya hao kaufela ni ka moyo wa hao kaufela ni ka munahano wa hao kaufela.’ Ye ki yona taelo ye tuna ka ku fitisisa ni ya pili.”—Mat. 22:34-38.

7. Ku talusañi ku lata Mulimu (a) ‘ka pilu ya luna kaufela’? (b) ‘ka moyo wa luna kaufela’? (c) ‘ka munahano wa luna kaufela’?

7 Jesu naa talusañi ha naa bulezi kuli lu swanela ku lata Mulimu ‘ka pilu ya luna kaufela’ ‘ka moyo wa luna kaufela’ ni ‘ka munahano wa luna kaufela’? Naa talusa kuli lu swanela ku lata Jehova ‘ka pilu ya luna kaufela’ ya swanisezo ili ye zamaisa litakazo za luna, minahano ya luna, ni maikuto a luna. Hape lu swanela ku lata Jehova ‘ka moyo wa luna kaufela’ kamba ku mu lata mwa bupilo bwa luna kaufela. Mi ku lata Jehova ‘ka munahano wa luna kaufela’ ku ama mo lu nahanela ni lika ze lu nahana. Ka ku itusisa lipulelo zeo, Jesu naa koñomekile kuli lu swanela ku lata hahulu Jehova ka ku itusisa bupilo bwa luna ni lika kaufela ze lu na ni zona.

8. Lu kona ku bonisa cwañi Mulimu kuli lwa mu lata?

8 Lu bonisa Mulimu kuli lwa mu lata ka pilu ya luna kaufela, ka moyo wa luna kaufela, ni ka munahano wa luna kaufela haiba lu itutanga Bibele ka nako kaufela, haiba lu eza lika kaufela za bata Mulimu kuli lu eze, ni ku tukufalelwa ku bulelela ba bañwi ka za Mubuso wa Mulimu. (Mat. 24:14; Maro. 12:1, 2) Haiba lu eza lika zeo, silikani sa luna ni Mulimu si ka tiya hahulu. (Jak. 4:8) Ha ku konahali ku kolohanya mabaka kaufela a lu tahiseza kuli lu late Mulimu, kono ha lu nyakisiseñi mabaka a sikai ha lu swanela ku lata Mulimu.

 KI KABAKALAÑI HA LU SWANELA KU LATA JEHOVA

9. Ki kabakalañi ha mu lata Jehova?

9 Jehova ki yena ya lu bupile, mi u lu fa lika kaufela ze lu tokwa. Paulusi naa bulezi kuli: “Ka yena lu na ni bupilo, lwa zamaya, mi lu teñi.” (Lik. 17:28) Jehova u lu file lifasi le linde kuli lu pile ku lona. (Samu 115:16) Hape u lu fa lico ni lika ze ñwi ili kuli lu zwelepili ku pila. Ki lona libaka Paulusi ha naa kona ku bulelela batu ba mwa Listra ba ne ba lapela milimu ya maswaniso kuli: “Mulimu . . . naa si ka itulela feela a si na bupaki kakuli naa ezize bunde ka ku mi fa pula ye zwa kwa lihalimu ni linako za siselo, ku taza lipilu za mina ka lico ni tabo.” (Lik. 14:15-17) Leo luli ki libaka le linde le li lu tusa ku lata Mubupi wa luna yo Mutuna!—Muek. 12:1.

10. Mu ikutwa cwañi ka za tiululo?

10 Mulimu u ka felisa sibi ni lifu ze lu hozize ku Adama. (Maro. 5:12) Bibele i bulela kuli: “Mulimu u bonisa lilato la hae ku luna cwana, kuli ha ne lu sa li baezalibi, Kreste a lu shwela.” (Maro. 5:8) Haiba lu baka ha buniti ni ku bonisa tumelo mwa sitabelo sa tiululo, Mulimu u ka lu swalela libi za luna. Lu itebuha hahulu ku Jehova kakuli u lu lata hahulu kuli mane naa lumile Mwanaa hae ku to lu shwela.—Joa. 3:16.

11, 12. Jehova u lu file sepo mwa linzila mañi?

11 Jehova u lu file sepo ya ku pila ku ya ku ile. (Maro. 15:13) Sepo yeo i lu tusa ku itiisa muta tumelo ya luna i likiwa. Batoziwa ba ba sepahala ba na ni sepo ya ku yo pila kwa lihalimu ku ya ku ile. (Sin. 2:10) Bakreste ba bañwi ba ba sepahala ba na ni sepo ya ku to pila mwa Paradaisi fa lifasi ku ya ku ile. (Luka 23:43) Lu ikutwa cwañi ka za sepo ye lu na ni yona? Sepo yeo i lu tusa ku ba ni tabo, ku ikola kozo, ni ku lata hahulu Mulimu ya lu fanga “mpo ye nde kaufela ni mpo ye petehile kaufela.”—Jak. 1:17.

12 Mulimu u lu file sepo ya zuho. (Lik. 24:15) Lu ikutwanga hahulu bumaswe mutu ye lu lata ha shwa. Kono ha lu ikutwangi bumaswe bo ba ikutwanga batu “ba ba si na sepo,” kakuli Jehova u sepisize kuli u ka zusa batu ba ba shwile. (1 Mates. 4:13) Jehova u nyolelwa hahulu nako ya ka zusa bafu ku fita mane mo lu i nyolelelwa luna. Jehova Mulimu u bata ku zusa batu ba bañata-ñata ba ba shwile, sihulu batu ba ba shwile inze ba sepahala. (Jobo 14:15) Mu nahane feela mo lu ka ikutwela ha lu nze lu bona banana ha ba bonana hape ni bashemi ba bona ni batu ba ne ba li balikani ba batuna ha ba bonana hape! Jehova naa nahanile za zuho, naa sepisize kuli ku ka ba ni zuho, mi u ka taleleza sepiso yeo. Lu lata hahulu Jehova bakeñisa sepiso ye nde yeo.

13. Lu ziba cwañi kuli Mulimu wa lu tokomela luli?

13 Jehova wa lu tokomela luli. (Mu bale Samu 34:6, 18, 19; 1 Pitrosi 5:6, 7.) Nihaiba kacenu, lu ikutwa ku silelezwa bakeñisa kuli lwa ziba kuli Jehova u itukiselize ku tusa batu ba ba sepahala ku yena. (Samu 79:13) Mu nahane feela lika ze ñata za ka lu ezeza Jehova kwapili. Jesu ki Mulena wa Mubuso wa Mulimu, mi u ka felisa mifilifili, manyando, ni bumaswe bo bu fa lifasi. Hasamulaho, Mulimu u ka tahisa kuli batu kaufela ba ba mu utwa ba pile mwa kozo mi hape u ka ba fa lika kaufela ze ba tokwa kuli ba ikole bupilo. (Samu 72:7, 12-14, 16) Ku nahanisisa lisepiso zeo ku lu susueza ku lata Mulimu ka pilu ya luna kaufela, ka moyo wa luna kaufela, ni ka munahano wa luna kaufela.—Luka 10:27.

14. Ki tohonolo ifi ye tuna ya lu file Mulimu?

14 Jehova u lu file tohonolo ye tuna ya ku ba Lipaki za hae. (Isa. 43:10-12) Lwa lata Mulimu bakeñisa kuli u lu fa kolo ya ku zwisezapili za Mubuso wa hae ni kuli lu tuse batu kaufela ba ba nyanda kuli ba be ni sepo ye lu na ni yona. Lu na ni tumelo ni bundume bo lu tokwa kuli lu kutaze taba ye nde kwa batu. Ki lika mañi ze kona ku lu tusa ku  ba ni bundume? Lwa kona ku ba ni bundume haiba lu hupulanga kuli lushango lo lu kutaza lu zwa mwa Linzwi la Mulimu yona Bibele, ni ku hupulanga kuli lisepiso za Mulimu za talelezwanga ka nako kaufela. (Mu bale Joshua 21:45; 23:14.) Ku na ni mabaka a mañata a tahisa kuli lu late Jehova. Kono lu kona ku bonisa cwañi kuli lwa lata Jehova?

LU KONA KU BONISA CWAÑI KULI LWA LATA MULIMU?

15. Ku ituta Linzwi la Mulimu ni ku sebelisa ze lu ituta ku kona ku lu tusa cwañi?

15 Mu itutange linzwi la Mulimu kamita ni ku sebelisa ze mu ituta. Haiba lu eza cwalo, lu ka bonisa kuli lwa lata Jehova ni kuli lu bata luli kuli Linzwi la hae li lu etelele. (Samu 119:105) Ha lu nyanda, lwa kona ku omba-ombiwa ki manzwi a lilato a li: “Wena Mulimu ha u nyenyi pilu ye lobehile, ye swabile.” “Sishemo sa hao Muñaa Bupilo si ni tiisize. Mwa buñata bwa minahano ya ka, likutazo za hao ki zona ze ni tiisize pilu.” (Samu 51:17; 94:18, 19) Jehova ni Jesu ba utwelanga batu ba ba nyanda makeke. (Isa. 49:13; Mat. 15:32) Ha lu ituta Bibele, lwa kona ku ituta mwa lu latela Jehova. Ku eza cwalo ku tahisa kuli lu late hahulu Mulimu.

16. Ku lapelanga ku Mulimu kamita ku kona ku tahisa cwañi kuli lu mu late hahulu?

16 Mu lapelange ku Mulimu kamita. Ha lu lapela ku Mulimu ni ku bona mwa alabela litapelo za luna, lu ka mu lata hahulu. (Samu 65:2) Ka mutala, mwendi lu lemuhile kuli Mulimu ha koni ku lu tuhelela kuli lu likwe ki muliko o lu sa koni ku tiyela. (1 Makor. 10:13) Haiba lu katazwa ki lipilaelo mi lu lapela ku Mulimu kuli a lu tuse, lwa kona ku iponela “kozo ya Mulimu.” Kozo ya lu fa Jehova ki yona feela ye kona ku lu omba-omba. (Mafil. 4:6, 7) Fokuñwi lwa kona ku lapela mwa pilu sina mwa naa ezelize Nehemia, mi hasamulaho ni ku lemuha kuli Jehova u alabile tapelo ya luna. (Neh. 2:1-6) Haiba lu zwelapili ku lapela ni ku bona mo Jehova a alabela litapelo za luna, lu ka fita fa ku mu lata hahulu. Haiba tumelo ya luna i likiwa, lu ka ba ni sepo ya kuli Jehova u ka lu tusa ku itiisa.—Maro. 12:12.

17. Haiba lwa lata Mulimu, lu ka ikutwa cwañi ka za ku fumanehanga kwa mikopano?

 17 Mu fumanehange kamita kwa mikopano ya puteho, kwa mikopano ye minyinyani, ni kwa mikopano ye mituna. (Maheb. 10:24, 25) Maisilaele ne ba kopananga hamoho ku teeleza ni ku ituta ka za Jehova ilikuli ba mu lapele ka likute le lituna ni ku utwa Mulao wa hae. (Deut. 31:12) Haiba lwa lata Jehova luli, lu ka fumanehanga kwa mikopano ya Sikreste ka nako kaufela. (Mu bale 1 Joani 5:3.) Haike lu ezeñi mo lu konela kaufela kuli lu fumanehange kwa mikopano kaufela. Ha lu swaneli ku tuhela ku bonisa lilato le ne lu na ni lona ku Jehova ka nako ye ne lu kalile ku ituta za hae.—Sin. 2:4.

18. Lilato le lu na ni lona ku Mulimu li lu susueza ku ezañi?

18 Mu tukufalelwe ku bulelela ba bañwi “niti ya taba ye nde.” (Magal. 2:5) Bakeñisa kuli lwa lata Mulimu, lu tabela ku bulelela ba bañwi ka za Mubuso wa Mulimu. Fa Armagedoni, Jesu, yena Mulena ya ketilwe ki Mulimu, u ka yemela tukelo ya Jehova ya ku busa. (Samu 45:4; Sin. 16:14, 16) Kwa lu tabisa hahulu ku tusa batu ku ituta za lilato la Mulimu ni za lifasi le linca la lu sepisize.—Mat. 28:19, 20.

19. Ki kabakalañi ha lu swanela ku itebuha baana-bahulu?

19 Mu bonise kuli mwa itebuha baana-bahulu mwa puteho. (Lik. 20:28) Jehova u bata kuli lu ikole bupilo, kacwalo, u lu file baana-bahulu ba Sikreste. Baana-bahulu ba swana ‘sina mukunda ha ku fuka moya, ni sina sisabelo ha ku taha liñungwa; ba be sina linuka ze isa mezi mwa naha ye omile, ni sina muluti wa licwe le lituna mwa naha ye shukezwi mezi.’ (Isa. 32:1, 2) Mu nahane feela mo lu ikutwelanga ha lu fumana mukunda mo lu kona ku ipata ha ku fuka moya o mutuna, ha ku nela pula ye tuna, kamba ha lu fumana muluti mo lu kona ku ina ha ku cisize hahulu! Ka nzila ye swana, baana-bahulu ba lu fanga tuso ni susuezo ye lu tokwa kuli lu zwelepili ku sebeleza Jehova ku si na taba ni matata e lu kopana ni ona mwa bupilo. Ki kabakalañi ha lu swanela ku utwa baana-bahulu? Kakuli lwa itebuha baana-bahulu, bona ba ba li “limpo ze li batu,” mi lwa lata Jehova ni Kreste yena Toho ya Puteho.—Maef. 4:8; 5:23; Maheb. 13:17.

Jehova u lu file baana-bahulu ba ba iyakatwa hahulu mutapi (Mu bone paragilafu 19)

MU ZWELEPILI KU LATA MULIMU

20. Haiba mwa lata Mulimu, mu ka ezañi?

20 Jehova u lu file “mulao o petehile,” o lu taluseza lika kaufela ze lu swanela ku eza. (Mu bale Jakobo 1:22-25.) Haiba mu bata ku ba ni bulikani bo bu tiile ni Jehova, mu swanela ku teelezanga ku yena ni ku mu utwa. (Samu 19:7-11) Mu swanela ku eza nto ye ñwi ka za lika ze mu ituta. Ka mutala, bakeñisa kuli mwa lata Mulimu, mu swanela ku bulelelanga ba bañwi ka za hae ni ku alabanga kwa mikopano.

21. Mu kona ku bapanya litapelo za mina ze zwelelanga kwa pilu kwa nto mañi?

21 Lu lapelanga Jehova kamita bakeñisa kuli lwa mu lata. Mwa linako za Maisilaele, baprisita ne ba cisezanga Jehova insense zazi ni zazi. Mulena Davida naa bapanyize litapelo za hae kwa insense ha naa opezi kuli: “Tapelo ya ka i amuhelwe ki wena sina insense, ni mazoho a ka ha otololelwa ku wena, ike sitabelo sa manzibwana.” (Samu 141:2; Ex. 30:7, 8) Jehova naa teelelize kwa litapelo za Davida. Haiba lu lapela ka buikokobezo, ka ku zwelela kwa pilu, ni ka buitumelo, fo litapelo za luna li ka swana sina insense mi li ka tabelwa ki Jehova.—Sin. 5:8.

22. Lu ka itutañi mwa taba ye tatama?

22 Jesu naa bulezi kuli lu swanela ku lata Mulimu, kono hape naa bulezi kuli lu swanela ku lata ni batu ba bañwi. (Mat. 22:37-39) Haiba lwa lata Jehova ni likuka za hae, lu ka lata ni batu ba bañwi. Mwa taba ye tatama, lu ka ituta mo lu kona ku latela batu ba bañwi.