Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  June 2014

‘Mu Lemuhe Hande Nzila fo A Hata Mautu A Mina’ Kuli mu Zwelepili

‘Mu Lemuhe Hande Nzila fo A Hata Mautu A Mina’ Kuli mu Zwelepili

MAISILAELE ha ne ba fundukile ku zwa mwa Babilona ka silimo sa 537 B.C.E., Jehova naa tabela hahulu ku ba tusa mo ne ba ka zamaela mwa musipili wa bona wa ku ya kwa Jerusalema. Jehova naa bulelezi Maisilaele kuli: “A mu zwe, mu zwele mwa minyako, mu lukise nzila ya sicaba. A mu bakanye, mu bakanye likululu, mu huhulele macwe kwande.” (Isa. 62:10) Ki lika mañi zeo mwendi Maisilaele ne ba ezize kuli ba latelele taelo yeo? Mwendi Maisilaele ba bañwi ne ba itahanezi mi ne ba zamaya inze ba pumbeka misima mwa mukwakwa ni ku sheula hande mwa mukwakwa. Ku eza cwalo mwendi ne ku tahisize kuli ku be bunolo kwa Maisilaele ba bañwi kaufela ku kutela kwa Jerusalema.

Ka nzila ye swana, lu latelela nzila ye ñwi ha lu nze lu peta misebezi ye shutana-shutana mwa sebelezo ya luna ku Jehova. Mi Jehova u bata kuli lu pete hande buikalabelo bo ku si na ku filikanywa ki lika ze ñwi. Kuli lu pete hande buikalabelo bwa lu file Jehova, kaufelaa luna lwa kona tusiwa ka ku latelelela kelezo ya mwa Bibele, ye li: “U lemuhe hande nzila fo hata ka mautu a hao, mi linzila za hao kaufela li luke.”—Liprov. 4:26.

MU EZE LIKATULO ZE NDE

Bibele i bulela kuli: “Kanya ya micaha ki maata a bona.” (Liprov. 20:29) Mikulwani ba bañata ba na ni buikangulo bo bunde, ba na ni maata, ba na ni butali, mi ba tabela ku kondisa mwa bupilo. Batu ba bahulu hañata ba lemuhanga buikoneli bo ba na ni bona mikulwani mi ba banga ni sepo ya kuli ba ka kondisa kabakala buikoneli bwa bona bo. Mikulwani ba ka ba ni tabo haiba ba itusisa buikoneli bo ba na ni bona kuli ba sebeleze Jehova.

Batu ba bañwi mwa lifasi ni bona ba itebuha buikoneli bo ba na ni bona mikulwani. Ka mutala, Lipaki ba bañata ba eza hande kwa sikolo, kacwalo, baluti ba bona kamba be ba kena ni bona sikolo ba kona ku ba kukueza ku ndongwama tuto ye pahami. Kamba Lipaki ba mikulwani ba ba na ni buikoneli bwa ku eza lipapali za mifuta ye miñwi ba kona ku susuezwa ki  ba bañwi kuli ba ndongwame lipapali za mufuta o cwalo mwa bupilo bwa bona kaufela. Mwendi mina kamba mutu yo muñwi ye mu ziba u mwa muinelo o cwalo. Ki lika mañi ze kona ku tusa Mukreste ku eza likatulo ze nde?

Lituto za mwa Bibele za kona ku tusa mutu kuli a itukiseze ku zamaya mwa nzila ye nde ka ku fitisisa. Muekelesia 12:1 i li: “U hupule Mubupi wa hao mwa mazazi a bucaha bwa hao.” Mina kamba mukulwani yo muñwi yo mu ziba mu kona ku hupula cwañi Jehova?

Ha lu nyakisiseñi ze ne ezahezi ku muzwale yo muñwi wa mutangana ya bizwa Eric, * ya pila kwa naha ya kwa Mboela wa Africa. Eric naa tabela hahulu mbola ya mahutu. Eric ha naa na ni lilimo ze 15, naa sa kalile ku lahanga mwa sikwata sa babapali ba mbola ya mahutu sa naha yeo. Mwendi naa ka be a bile ni kolo ya ku yo itutela mbola ya mahutu kwa Europe, mwendi mane ni ku ba mulahi ya cuukile. Ka nako yeo, Eric a kala ku ituta Bibele ni Lipaki za Jehova. Kono naa ka hupula cwañi Jehova, mi lu kona ku itutañi ku ze ne ezahezi ku Eric?

Ka ku ituta Bibele, Eric naa itutile kuli Mulimu u ka felisa matata kaufela e ba talimana ni ona batu. Bakeñisa ku ituta taba yeo, Eric naa lemuhile kuli ku eza tato ya Mulimu ki kwa butokwa hahulu ku fita ku laha mbola. Kacwalo, a kolobezwa mi a itusisa nako ni maata a hae kwa ku sebeleza Jehova. Hamulaho wa nako, a ba sikombwa sa puteho ili ku tusa mizwale ni likaizeli mwa puteho. Mwa sibaka sa ku lutiwa ku ba mubapali ya cuukile wa mbola, Eric a yo lutiwa kwa Sikolo sa Bibele sa Mizwale ba Makwasha.

Kambe Eric naa bile mulahi wa mbola ya cuukile, mwendi kambe u fumile hahulu ni ku tuma hahulu. Kono Eric a lemuha kuli ze i bulela Bibele ki za niti. Bibele i li: “Bufumu bwa mufumi, ku yena ki munzi o tiile, mwa muhupulo wa hae ki lukwakwa lo lutelele.” (Liprov. 18:11) Masheleñi a kona ku lyanganisa batu. Masheleñi ha koni ku sileleza batu ka kutala. Kono hañata batu ba ba bata ku fuma ‘ba itabanga ka lika ze ñata ze utwisa butuku.’—1 Tim. 6:9, 10.

Mikulwani ba bañata ba na ni tabo mi ba ikutwa ku silelezwa ha ba nze ba li mwa sebelezo ya nako kaufela. Eric u bulela kuli: “Ni keni mwa sikwata se situna sa batanga ba Jehova ba ba mu sebeleza ka nako kaufela. Seo kona sikwata se sinde ka ku fitisisa se ni kona ku ba ku sona, mi na itumela ku Jehova kakuli u ni bonisize nzila ye ni tusize ku fumana tabo sakata ni ku kondisa mwa bupilo.”

Mina bo? Ku fita ku ndongwama likonkwani za mwa lifasi le, kana mwa kona ku latelela nzila ye ka mi tusa ku sebeleza Jehova mwa linzila ze ñata? Kana mwa kona ku sebeza ka taata kuli mu be mapaina? Mu bone mbokisi ye li, “ Ku Fumana Lituso ze sa Konwi ku Fumanwa Kwa Yunivesiti.”

KU ZWISA ZE KONA KU MI SITATALISA MWA NZILA

Batu ba bañwi ba ba nyalani ha ne ba nze ba potela ofisi ya mutai wa kwa United States, ne ba lemuhile kuli mizwale ni likaizeli ba ba sebeleza fa Betele yeo, ba na ni tabo. Hasamulaho, musalaa muzwale yo, naa ñozi kuli: “Ne lu twaezi bupilo bo ne lu pila ili bo bu shutana ni bupilo bo ba pila batu ba ba fa mutai.” Kacwalo, batu ba ba nyalani bao ba ikatulela ku itusisa nako ni maata a bona kwa ku sebeleza Jehova.

Ne si nto ye bunolo kuli mutu ni musalaa hae ba eze licinceho mwa bupilo bwa bona. Kono zazi le liñwi, ba nyakisisa za naa bulezi Jesu kwa Joani 8:31 ye li: “Haiba mu zwelapili mwa linzwi la ka, mu balutiwa ba ka luli.” Ba lemuha kuli ku ba mulutiwa wa niti wa Jesu ku tokwa ku eza buitomboli bo butuna. Ne ba ize: “Ku eza buitomboli bo bu lu tusa kuli lu nolofaze bupilo bwa luna kwa swanela luli.” Ba lekisa ndu ya bona ye tuna, ni ku fanisa lika ze ñwi ze ne ba sa tokwi mi ba tutela kwa puteho ko ne ku na ni butokwi bo butuna. Ka nako ya cwale ba eza bupaina. Hape ba tusanga mwa musebezi wa ku yaha Mandu A Mubuso mi ba itatelanga ku eza misebezi fa mikopano ya sikiliti. Ba ikutwa cwañi ka za licinceho ze ba ezize zeo? Ba bulela kuli: “Lu tabile hahulu bakeñisa ku pila bupilo bo bu bunolo ili ku eza ze i lu susueza kopano ya Jehova kuli lu eze.”

MU ZWELEPILI KU EZA ZWELOPILI KWA MOYA

Salumoni naa ñozi kuli: “Meeto a hao a talime kwapili, u tone, mi u talime ko libile.” (Liprov. 4:25) Taba yeo i talusañi? Lu swanela ku sebeza ka taata kuli lu zamaye mwa nzila ye ka lu tusa ku ikola lika ze ñata ha lu nze lu sebeleza Jehova. Lu swanela ku ambuka lika ze kona ku lu palelwisa ku itomela likonkwani ni ku palelwa ku li peta.

Ki likonkwani ze cwañi ze mu swanela ku itomela? Mwendi mwa kona ku kalisa sebelezo ya ka nako kaufela. Kamba mwendi mwa kona ku tutela kwa puteho  ye na ni kalulo ye tuna ya ku kutaleza teñi kono ili ye na ni bahasanyi ba banyinyani. Haiba mu muzwale, mwendi mwa kona ku yo tusa puteho ye na ni baana-bahulu kamba likombwa za puteho ze nyinyani. Mwa kona ku ambola ni muokameli wa mina wa mupotoloho kuli a mi tuse ku ziba liputeho ze fumaneha mwa silalanda sa mina ze tokwa ku tusiwa. Haiba mu bata ku yo sebeleza kwa puteho ye li kwahule ni ko mu pila, mwa kona ku batisisa litaba ze ñata ka za liputeho ze li kwahule ili ze tokwa ku tusiwa. *

Ha lu nyakisiseñi hape litaba ze bulezwi kwa Isaya 62:10. Majuda ba bañwi mwendi ne ba sebelize ka taata ilikuli ba lukise hande mukwakwa ha ne ba nze ba kutela kwa Jerusalema ilikuli ba yo fita hande ko ne ba ya. Kacenu, ni mina mu tokwa ku sebeza ka taata kuli mu pete likonkwani za mina. Mu si ke mwa zwafa. Jehova wa kona ku mi tusa ku peta likonkwani zeo. Mu kupe Jehova kuli a mi fe butali ha mu nze mu lika ku zwisa lika ze kona ku mi palelwisa ku eza zwelopili. Hamulaho wa nako, mu ka bona mwa kona ku mi tuseza Mulimu kuli mu ‘lemuhe hande nzila fo a hata mautu a mina.’—Liprov. 4:26.

^ par. 8 Libizo li cincizwe.

^ par. 18 Mu bone buka ya Mo Lu Swalisanezi ku Eza Tato ya Jehova, makepe 111-112.