Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kana Mwa Hupula?

Kana Mwa Hupula?

Kana mu balile ka tokomelo limagazini za cwanoñu fa za Tawala ya Mulibeleli? Ha mu bone nji mwa kona ku alaba lipuzo ze tatama:

Ngunyana ya Paseka ne i swanela ku bulaiwa nako mañi la Nisani 14?

Libibele ze ñwi li talusa kuli ngunyana ya Paseka ne i swanela ku bulaiwa ka swalala, ili ku talusa manzibwana kamba lizazi ha se li cile matali, ili hamulaho wa ku likela kwa lizazi kono pili ku si ka unsufala kale. (Ex. 12:6)—12/15, makepe 18-19.

Ki likuka mañi za mwa Bibele ze ba kona ku itusisa ba banca kuli ba eze likatulo ze nde?

Ze taalu ku zona ki (1) Mu bate pili Mubuso wa Mulimu ni ku luka kwa hae. (Mat. 6:19-34) (2) Mu be ni tabo ha mu nze mu sebeleza ba bañwi. (Lik. 20:35) (3) Mu ikole ku sebeleza Mulimu mwa bunca bwa mina. (Muek. 12:1)—1/15, makepe 19-21.

Ki bapahami bafi ba bane ba lipizi ba ba zwezipili ku eza musebezi wa bona ku kala ka 1914?

Jesu, yena ya pahami pizi ye sweu, u ezize musebezi wa hae ka ku lundula Satani ni madimona a hae kwa lihalimu. Ya pahami pizi ye fubelu sina mulilo u yemela lindwa ze nyandisa batu. Ya pahami pizi ye nsu u yemela tala ye tuna. Ya pahami pizi ye seta u tahisa mafu ka matuku a yambukela ili ku bulaya batu ba bañata-ñata. (Sin. 6:2-8)—2/1, makepe 6-7.

“Linyalo la Ngunyana” li ka eziwa lili? (Sin. 19:7)

“Linyalo la Ngunyana” li ka eziwa hamulaho wa Mulena Jesu Kreste ku feleleza tulo ya hae ili hamulaho wa ku sinyiwa kwa Babilona yo Mutuna, ni hamulaho wa Armagedoni.—2/15, likepe 10.

Ki kabakalañi Majuda ba mwa miteñi ya Jesu ha ne ba “libelezi” Mesia? (Luka 3:15)

Ha lu koni ku bulela ka buikolwiso kuli Majuda ba mwa linako za baapositola ne ba utwisisa hande bupolofita bwa Daniele ku fita mo lu bu utwisiseza luna. (Dan. 9:24-27) Nihakulicwalo, mwendi ne ba utwile zibiso ye ne li file lingeloi kwa balisana kamba ne ba utwile za naa bulezi mupolofita wa musali ya bizwa Anna hamulaho wa ku bona Jesu ya naa li mbututu kwa tempele. Hape banuhi ba linaleli ne ba tile ku to bata “ya pepilwe, mulena wa Majuda.” (Mat. 2:1, 2) Hasamulaho Joani mukolobezi naa bonisize kuli Kreste naa tuha a bonahala.—2/15, makepe 26-27.

Lu kona ku ambuka cwañi mukwa wa ku sa talelezanga ze lu sepisa? (2 Makor. 1:18

Fokuñwi miinelo ye lu sa koni ku cinca i kona ku tahisa kuli lu si ke lwa taleleza ze lu sepisa. Kono haiba lu sepisa nto ye ñwi kamba lu itama ku eza nto ye ñwi, lu swanela ku lika ka taata ku taleleza sepiso ya luna.—3/15, likepe 32.

Lu kona ku ambuka cwañi muliko wa ku buhanga maswaniso a mapunu?

Mihato ye milaalu ye kona ku lu tusa ki (1) Ku talima ku sili kapili-pili haiba kuli lu bona maswaniso a mapunu. (2) Ku sileleza munahano wa luna ka ku isa pilu kwa lika za butokwa ni ku lapela ku Mulimu. (3) Ku tokomela likezo za luna ka ku ambuka mafilimu a mapunu kamba ka ku ambuka ku kena fa Mawebusaiti a bonisa maswaniso a mapunu.—4/1, makepe 10-12.

Ki miinelo mañi ye taata ye si ka libelelwa ye kona ku ba teñi haiba mutu a siya lubasi lwa hae ni ku yo sebeleza kwa naha i sili kuli a yo fumana masheleñi a mañata?

Haiba bashemi ba ikatulela ku sa pila hamoho sina lubasi, banana ba ka nyanda mwa munahano. Mwendi ba ka toya mushemi kamba bashemi ba bona. Mutu ya mwa linyalo haiba u pila kwahule ni kwa pila ya nyalani ni yena, u ka ipumana mwa muliko wa ku eza bubuki.—4/15, makepe 19-21.

Ki kabakalañi likebenga ze ne bulaiwanga ka ku pahekwa fa kota ha ne li lobiwanga mahutu?

Maroma ne ba bulayanga likebenga ze ñwi ka ku li paheka fa kota. Majuda ne ba kupile kuli mahutu a likebenga ze ne pahekilwe bukaufi ni Jesu a lobiwe. Nto yeo ne i ka tahisa kuli likebenga zeo ze lobiwa mahutu li fumane taata ku buyela ili nto ye ne ka tahisa kuli likebenga zeo li shwe kapili. Ku eza cwalo ne ku ka tahisa kuli likebenga li si ke za siyala inze li pahekilwe fa likota busihu kaufela. (Deut. 21:22, 23)—5/1, likepe 11.

Ki lipuzo lifi zee ne ze lu swanela ku hupulanga ha lu atumela batu mwa bukombwa?

Ni kutaza kwa batu ba ba cwañi? Ni ambolela kai ni bona? Ki nako ifi ye nde ya ku ambola ni batu? Ni swanela ku ambola cwañi ni bona?—5/15, makepe 12-15.

Ku zuba kwai ku tahisize cwañi mafu a mañata?

Mwa lilimo ze 100 ze felile, batu ba ba eza 100,000,000 ba shwile bakeñisa ku zuba kwai. Ka nako ya cwale, batu ba ba eza 6,000,000 ba sweli ba shwa silimo ni silimo kabakala ku zuba kwai.—6/1, likepe 3.