Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

Kana Bakreste ba swanela ku cisanga situpu?

Ha ku na litaba za mwa Mañolo ze bonisa kuli ku cisa situpu ku fosahalile.

Mwa Bibele, ku na ni litaba ze bonisa kuli litupu kamba masapo a batu ba ba shwile naa ciswanga. (Josh. 7:25; 2 Makol. 34:4, 5) Mukwa wo mwendi ne u bonisanga kuli batu ba ba shwile ba ba cisiwa bao ne ba sa swaneli ku bulukwa ka ku pumbekwa. Kono taba yeo ne i sa talusi kuli batu ba ne ba ciswanga kaufela ne ba sa swaneli ku pumbekwa.

Lwa kona ku utwisisa taba yeo ha lu nyakisisa taba ye bulela za lifu la Mulena Saule ni bana ba hae ba bashimani ba balaalu. Kaufelaa bona ne ba shwile ha ne ba lwana ni Mafilisita. Yo muñwi wa bana ba Saule bao ne li Jonatani ili mulikanaa Davida yo mutuna ya naa sepahala ku Davida. Maisilaele ba ba bundume ba ne ba pila mwa Jabeshi-Giliadi ha ne ba utwile ze ne ezahalile, ba yo nga litupu zee ne zeo, ba li cisa, mi kihona ba pumbeka masapo a litupu zeo. Hamulaho, Davida a babaza Maisilaele bao kabakala ze ne ba ezize.—1 Sam. 31:2, 8-13; 2 Sam. 2:4-6.

Sepo ya mwa Bibele ye ba na ni yona batu ba ba shwile ki zuho ya bafu, ili fo Mulimu a ka kutiseza mutu ya shwile kwa bupilo. Ibe kuli mutu ya shwile wa ciswa kamba kutokwa, Jehova u na ni maata a ku zusa mutu ya shwile ka ku mu fa mubili o munca. Maheberu ba balaalu ba ne ba atulezwi lifu ki Mulena Nebukadenezare la ku ciswa mwa liyekuyeku la mulilo o buhali ne ba si ka saba kuli ha ne ba ka ciswa mwa mulilo, Mulimu naa ka palelwa ku ba zusa kwa bafu. (Dan. 3:16-18) Batanga ba Jehova ba ba sepahala ba ne ba li mwa minganda ya tukufazo ya ba Nazi ba ne ba atulezwi lifu, ili bao mwendi ne ba ka ciswa hamulaho wa ku bulaiwa, ni bona ne ba si ka saba kuli Mulimu u ka palelwa ku ba zusa kwa bafu. Batanga ba bañwi ba Mulimu ba ba sepahala ba shwile mwa likozi ze tuna kamba ba shwile mafu a kuli ha ku na se sikana se ne si siyezi kwa mubili wa bona. Ku si na taba ni mo ba shwezi, ba na ni sepo ya kuli ba ka zusiwa kwa bafu.—Sin. 20:13.

Jehova ha ka zusa bafu, ha na ku tokwa kuli a kopanye lilama za mubili wa naa banga ni ona mutu yo pili a si ka shwa kale. Lwa ziba kuli taba yeo ki ya niti kakuli kona mo ku belanga Mulimu ha zusanga Bakreste ba ba tozizwe kuli ba ye kwa lihalimu. Ka ku swana ni Jesu ya naa ‘pilisizwe a na ni mubili wa moya,’ Bakreste ba ba tozizwe ni bona ha ba zusiwanga, ba fiwangwa mubili wa moya. Ha ku na kalulo ya mubili wa bona ye yanga kwa lihalimu.—1 Pit. 3:18; 1 Makor. 15:42-53; 1 Joa. 3:2.

Lu lumela kuli mutu wa kona ku zusiwa isiñi ka libaka la kuli mubili wa hae ne u cisizwe kamba kutokwa, kono ka libaka la kuli lu na ni tumelo ya kuli Mulimu u na ni maata ni takazo ya ku taleleza lisepiso za hae. (Lik. 24:15) Ki niti kuli ha lu koni ku utwisisa hande mo Mulimu naa ezelize limakazo za ku zusa bafu mwa linako ze ñwi kwamulaho kamba mwa ka zuseza bafu kwapili. Nihakulicwalo, lu sepile Jehova. Jehova u file “bupaki” bwa taba yeo ka ku zusa Jesu kwa bafu.—Lik. 17:31; Luka 24:2, 3.

Bakreste ba ka eza hande haiba ba nyakisisa mo ba ngela lika batu mwa silalanda, mo ba ikutwela batu mwa silalanda, ni mo ba tokwela ba mulao ku likana ni mo li swanela ku ezezwanga litupu. (2 Makor. 6:3, 4) Taba ya ku cisa situpu kamba ku sa si cisa ki katulo ya ka butu kamba ki katulo ye kona ku eziwa ki lubasi.