Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  May 2014

Kana Mwa Zamaelela ni Kopano ya Jehova?

Kana Mwa Zamaelela ni Kopano ya Jehova?

“Meeto a Jehova a talimezi ba ba lukile.”—1 PIT. 3:12.

1. Ki kopano mañi ye ne i yolile sicaba sa Isilaele sina batu ba ba ketilwe ki Mulimu? (Mu bone siswaniso se si fahalimu.)

BATU ba Jehova fa lifasi kacenu, ba mu lapela ka nzila ye mu tabisa. Mwa linako za kwamulaho, ba ne ba li mwa sicaba sa Isilaele ne li batu ba ne ba ketilwe ki Mulimu. Kono batu bao, ba kwenuhela Mulimu. Jehova hamulaho a keta sicaba se sinca mo ku fumaneha balateleli ba Kreste. Batu ba naa ketile Jehova bao, ne ba bile kopano ye ne i yemela Jehova. Nihaike kuli Jerusalema ne i sinyizwe ka silimo sa 70 C.E., kopano yeo ne i si ka sinyiwa. (Luka 21:20, 21) Mwa mazazi a maungulelo a, sicaba se sinca si onga-ongilwe kuli si yemele Jehova. Kopano yeo ha i na ku sinyiwa ka nako ye li ka feliswa lifasi la Satani ku ya ku ile. (2 Tim. 3:1) Lu kona ku kolwa cwañi cwalo?

2. Jesu naa buleziñi ka za “ñalelwa ye tuna,” mi ñalelwa yeo i ka kalisa cwañi?

2 Jesu naa polofitile ze ne ka ezahala mwa mazazi a maungulelo. Naa ize: “Ku ka ba ni ñalelwa ye tuna ye si ka bonwa kale ku zwa kwa simuluho ya lifasi ku tisa cwale, mi ha i na ku bonwa ni kamuta hape.” (Mat. 24:3, 21) Ñalelwa yeo i ka kalisa muta Jehova a sinya “Babilona yo Mutuna” ili ku  talusa bulapeli kaufela bwa buhata. Jehova u ka itusisa mibuso ya batu kuli a felise Babilona yo Mutuna. (Sin. 17:3-5, 16) Ki lika mañi ze ka ezahala hamulaho wa fo?

TWANISO YA SATANI I LIBISA KWA ARMAGEDONI

3. Bulapeli bwa buhata ha se bu sinyizwe, ki lika mañi ze ka ezahala kwa batu ba Jehova?

3 Bulapeli bwa buhata ha se bu sinyizwe, kopano ya bulapeli bwa Lipaki za Jehova ki yona feela ye ka siyala fa lifasi. Satani ni lifasi la hae kihona ba ka lwanisa batanga ba Mulimu. Ku ka bonahala inge kuli batu ba Jehova ba kozo ha ba na ya ba sileleza. Bibele i bulela cwana ka za “Gogo, kwa naha ya Magogo”: “U ka kambama, u ka taha sina liñungwa, u ka ba inge lilu le li kwahela naha, wena ni limpi kaufela za hao, ni macaba a mañata a ku wena.” Ku lwanisa batu ba Jehova ikaba mafosisa a matuna luli!—Ezek. 38:1, 2, 9-12.

4, 5. Jehova u ka ezañi batu ba hae ha ba ka lwaniswa?

4 Satani ni balateleli ba hae ha ba ka lwanisa batu ba Jehova, ku ka swana feela inge kuli ba lwanisa Jehova kasibili. (Mu bale Zakaria 2:8.) Jehova u ka ezañi? Ndataa luna wa kwa lihalimu u ka nga muhato ka bubebe kuli a to lu sileleza. Ha na ku tuhelela batu ba hae kuli ba yundiswe. Ka nako yeo, Jehova u ka kalisa ndwa ya Armagedoni mi u ka felisa lifasi la Satani ku ya ku ile.—Sin. 16:14, 16.

5 Bibele i polofita cwana ka za Armagedoni: “Muñaa Bupilo u na ni muzeko, u zeka ni libupiwa kaufela; u fa ba ba maswe lilumo, ku bulela Muñaa Bupilo. Muñaa Bupilo wa limpi sa bulela ki se, u li: ‘A mu bone! Bumaswe bu ka zwa mwa sicaba, bu yambukele mwa sicaba se siñwi; mi liñungwa le li sabisa li ka zuha li zwa kwa mafelelezo a lifasi. Kabakaleo ba ba bulailwe ki Muñaa Bupilo mwa lizazi le, ba ka ba teñi ku zwa mwa neku le liñwi la lifasi ku isa mwa neku le liñwi la lifasi; ha ba na ku lilwa, kamba ku kubukanywa, kamba ku pumbekwa. I ka ba musutelo mwa lifasi.’” (Jer. 25:31-33) Armagedoni i ka felisa lifasi la Satani. Kono kalulo ya fa lifasi ya kopano ya Jehova yona i ka zwelapili ku ba teñi.

LIBAKA KOPANO YA JEHOVA HA I ZWELAPILI KU HULA

6, 7. (a) “Buñata bo butuna bwa batu” bu zwa kai? (b) Ki kekezeho mañi ye bile teñi mwa lilimo za cwanoñu fa?

6 Kacenu, kopano ya Mulimu i zwelapili ku hula kakuli i tezi batu ba ba shemubiwa ki Mulimu. Bibele i bulela kuli: “Meeto a Jehova a talimezi ba ba lukile, mi mazebe a hae a teeleza kwa likupo za bona.” (1 Pit. 3:12) Ba ba lukile ba kopanyeleza “buñata bo butuna bwa batu,” ili batu ba bañata-ñata ba ba ka punyuha “ñalelwa ye tuna.” (Sin. 7:9, 14) Mu nahane feela mo mu ka ikutwela ha mu ka punyuha ñalelwa ye tuna sina yo muñwi wa buñata bo butuna bwa batu!

7 Buñata bo butuna bwa batu bo, bu zwa mwa macaba kaufela. Musebezi wa ku kutaza u kubukanya batu ku ba buñata bo butuna. Jesu naa polofitile kuli: “Taba ye nde ye ya Mubuso i ka kutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kamukana, kihona ku ka taha mafelelezo.” (Mat. 24:14) Kona libaka musebezi o mutuna wa batu ba Mulimu ha u li wa ku kutaza taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu. Musebezi wo u tahisa kuli batu ba bañata ba lapele Jehova “ka moya ni ka niti.” (Joa. 4:23, 24) Ka mutala, ku zwa ka silimo sa 2003 ku  to fita ka silimo sa 2012, batu ba ba fitelela 2,707,000 ne ba ineezi ku Jehova mi ne ba kolobelizwe. Kacenu, ku na ni Lipaki ba ba fitelela 7,900,000, mi silimo ni silimo, batu ba bañata-ñata ba fumanehanga kwa Kupuzo ya lifu la Kreste. Kwa lu tabisa ku ziba kuli palo ya buñata bo butuna bwa batu i zwelapili ku ekezeha ka bubebe, mi lwa ziba kuli Jehova ki yena ya i hulisa.—1 Makor. 3:5-7.

8. Ki kabakalañi kopano ya Jehova ha i zwelapili ku hula hahulu?

8 Palo ya batanga ba Mulimu i zwelapili ku hula hahulu bakeñisa kuli Jehova u tusa Lipaki za hae. (Mu bale Isaya 43:10-12.) Isaya naa polofitile cwana ka za mazazi a maungulelo: “Mutu yo munyinyani u ka fetuha ba ba eza lule, ya nyazeha a be sicaba se si maata. Na Muñaa Bupilo ni ka pakisa ku eza cwalo, mwa nako ya yona.” (Isa. 60:22) Bomasiyaleti ba ba tozizwe, ili ku talusa “Isilaele wa Mulimu,” ne ba swana sina “mutu yo munyinyani,” kono Jehova naa fuyauzi musebezi o ne ba eza wa ku kutaza. Palo ya bona ne i hulile hahulu ka nako ye ne ba tisizwe ba ba tozizwe ba bañwi tisizwe mwa kopano ya Mulimu. (Magal. 6:16) Lilimo ha ne li nze li ya, batu ba bañata-ñata ba ba na ni sepo ya ku to pila fa lifasi ne ba amuhezi niti.

ZA TOKWA JEHOVA KU LUNA

9. Lu swanela ku ezañi kuli lu to ikola lika ze nde za lu sepisize Mulimu kwapili?

9 Jehova u lu sepisize lika ze nde kwapili kaufelaa luna, ibe kuli lu tozizwe kamba lu ba buñata bo butuna. Kuli lu to ikola lika ze nde za lu sepisize Mulimu, lu swanela ku utwa milao ya hae. (Isa. 48:17, 18) Ka mutala, Jehova naa tokwa kuli Maisilaele ba mamele Mulao wa hae. Mulao wo ne u ka ba sileleza ni ku ba luta mo ba kona ku bela ni tabo mwa lubasi ni mo ba kona ku bela ni balikani ba bande, ni mo ba kona ku ezeza lipisinisi ka busepahali, mane ni mo ba kona ku ezeza ba bañwi ka musa. (Ex. 20:14; Liv. 19:18, 35-37; Deut. 6:6-9) Ki nto ye swana ni luna kacenu. Milao ya Mulimu ya lu sileleza mi ki ye minde ku luna. Milao ya Mulimu haki ye taata hahulu ku luna ku i mamela. (Mu bale 1 Joani 5:3.) Ha lu mamela milao ya Mulimu, lu ka ba ni tabo mwa bupilo, mi sa butokwa ni ku fita, tumelo ya luna ku Jehova i ka tiya.—Tite 1:13.

10. Ki kabakalañi ha lu swanela ku itutanga Bibele kamita ni ku banga ni Nako ya ku Lapela Sina Lubasi?

10 Kalulo ya fa lifasi ya kopano ya Jehova i zwelapili ku hula mwa linzila ze ñata. I lu tusa ku utwisisa hande niti ya mwa Bibele. Kona mo ne ku sepiselizwe mwa Bibele kuli: “Nzila ya ba ba lukile i swana sina liseli la lizazi, le li ya li ekezeha, mane ku yo fita fa musihali o mutuna.” (Liprov. 4:18) Kono mañi ni mañi wa luna u lukela ku ipuza kuli: ‘Kana na ziba licinceho ze bile teñi cwanoñu fa ze ama mo lu utwisiseza mañolo a mañwi? Kana na balanga Bibele ka zazi ni zazi? Kana na tabela ku balanga hatiso ni hatiso ye nca? Kana na fumananga lizazi mwa sunda la ku ba ni Nako ya ku Lapela Sina Lubasi? Lika zeo haki ze taata ku li eza, kono lu swanela ku tomahanyanga nako ya ku li eza. Lu tokwa ku zwelapili ku ituta Linzwi la Mulimu, ku sebelisa ze lu ituta mwateñi, ni ku zamaelela ni kopano ya Mulimu. Lu swanela ku ezanga lika zeo sihulu mwa linako ze, kakuli ñalelwa ye tuna i fakaufi hahulu!

11. Ki kabakalañi batu ba Jehova ha ba yanga kwa mikopano ye minyinyani ni ye mituna?

11 Kopano ya Jehova i lu susueza kuli lu latelele kelezo ya Paulusi ye li: “Lu  isezane pilu kuli lu susumezane ku ba ni lilato ni misebezi ye minde, lu si ke lwa keshebisa ku kopana kwa luna hamoho, sina ba bañwi ha ba na ni mukwa wo, kono lu susuezane, mi lu eze cwalo sihulu ha mu bona kuli lizazi li sutelezi.” (Maheb. 10:24, 25) Maisilaele ba kwa ikale ne ba kopananga hamoho ku lapela Jehova ni ku lutiwa ki yena. Mukiti o muñwi o ne ba fumanehanga ku ona Maisilaele ba mwa linako za Nehemia ne li Mukiti wa Minganda ili mukiti o ne u tabisanga hahulu. (Ex. 23:15, 16 Neh. 8:9-18) Ni luna kacenu lu na ni mikopano ye minyinyani ni ye mituna. Lu swanela ku likanga mo lu konela kaufela ku fumanehanga kwa mikopano yeo kaufela kakuli i lu tusa ku zwelapili ku ba bukaufi ni Jehova mi i lu tusa ku ba ni tabo ha lu nze lu sebeleza Jehova.—Tite 2:2.

12. Lu swanela ku ikutwa cwañi ka za musebezi wa ku kutaza za Mubuso?

12 Bakeñisa kuli lu mwa kopano ya Jehova, lu swanela ku kutazanga taba ye nde. Ku kutaza taba ye nde ki tohonolo ye tuna ku luna. Mane Bibele i biza musebezi wo kuli ki o “kenile.” (Maro. 15:16) Ha lu kutaza, lu sebeza ni “Ya Kenile,” yena Jehova. (1 Makor. 3:9; 1 Pit. 1:15) Ku kutaza taba ye nde hape ku tahisa kuli libizo la Jehova le li kenile li kutekwe. Ku kutaza “taba ye nde ye kanya ya Mulimu ya tabile” ku lu tahiseza tabo.—1 Tim. 1:11.

13. Lu tokwa ku ezañi kuli lu ikole bupilo ni ku ba ni silikani se sinde ni Jehova?

13 Jehova u bata kuli lu ikole bupilo. Kona libaka Jehova ha bata kuli lu zwelepili ku ba bukaufi ni yena ni kopano ya hae. Mushe naa bulelezi Maisilaele kuli: “Kacenu ni biza lihalimu ni lifasi kuli li be lipaki ku mina, li pake kuli: ‘Ni beile fapilaa hao bupilo ni lifu, ni beile mbuyoti ni sikuto. Hakulicwalo, iketele bupilo kuli u pile, wena ni baikulu ba hao. Iketele ku lata Muñaa Bupilo Mulimu wa hao, ku utwa linzwi la hae ni ku mu kumalela; kakuli ki Yena bupilo bwa hao, mi butelele bwa mazazi a hao bu ku Yena; mi u ka yaha mwa naha ya itamile Muñaa Bupilo ka luci ku bo ndataho, bo Abrahama, ni Isaka, ni Jakobo, kuli u ka ba fa yona.’” (Deut. 30:19, 20) Kuli lu zwelepili ku pila, lu tokwa ku eza za lata Jehova, lu tokwa ku lata Jehova, lu tokwa ku teeleza kwa linzwi la hae, ni ku itinga ku yena.

14. Muzwale yo muñwi naa ikutwile cwañi ka za kopano ya Mulimu?

14 Muzwale Pryce Hughes, ya naa itutile niti pili silimo sa 1914 si si ka fita kale, naa zwezipili ku sepahala ku Jehova ni kwa kopano ya Mulimu mwa bupilo bwa hae kaufela. Ha naa kandeka ze ezahezi mwa bupilo bwa hae, muzwale yo naa bulezi kuli tuto ya butokwa hahulu ya itutile ki ya kuli ki kwa butokwa ku zwelapili ku ba bukaufi ni kopano ya Jehova ni ku sa itinga fa mibonelo ya batu. Ku eza cwalo ne ku mu tusize ku tiyela miinelo ye ne kona ku fokolisa tumelo ya hae. Muzwale Hughes naa bulezi kuli Jehova u kona ku lu fuyaula feela haiba lu latelelanga kamita ketelelo ye lu fiwa ki kopano ya hae.

MU ZWELEPILI KU ZAMAELELA NI KOPANO YA MULIMU

15. Ki mutala mañi wa mwa Bibele o lu bonisa mo lu swanela ku ngela licinceho ze ama mo lu utwisiseza litaba za mwa Bibele?

15 Jehova u bata kuli lu swalisane ni kopano ya hae ni ku amuhelanga licinceho ze ama mo lu utwisiseza niti ya mwa Bibele ni ze ama mo lu kutalezanga. Mwa linako za baapositola, Bakreste ba bañwi ba Majuda ne ba sa bata  ku latelela Mulao. (Lik. 21:17-20) Kono Paulusi naa ba hakuluzi ni ku ba tusa ku lemuha kuli libi ne li ka swalelwa ka sitabelo sa Jesu isiñi ka matabelo a lifolofolo. (Maheb. 10:5-10) Bakreste ba bañata ba Majuda ne ba amuhezi kelezo ya Paulusi mi ne ba cincize mubonelo wa bona. Lwa kona ku ituta tuto ya butokwa kwa mutala wa bona. Lu swanela ku ituta Bibele ni lihatiso za luna ka tokomelo, mi kopano ya Jehova ha i eza licinceho, lu tokwa ku amuhela licinceho zeo ka buikokobezo.

16. (a) Ki kabakalañi bupilo bwa mwa Paradaisi ha bu ka ba bo bu tabisa? (b) Ki lika mañi ze mu nyolelwa ku to ikola mwa lifasi le linca?

16 Batu kaufela ba ba zwelapili ku sepahala ku Jehova ni kopano ya hae ba ka fiwa limbuyoti. Ba ba tozizwe ba ka busa ni Jesu Kreste mwa lihalimu. (Maro. 8:16, 17) Batu ba ba na ni sepo ya ku pila fa lifasi ba nyolelwa ku to pila bupilo bo bu sa feli mwa Paradaisi. Batu ba Jehova mwa lifasi kaufela ba na ni tohonolo ye ipitezi ya ku bulelela ba bañwi ka za sepo yeo. (2 Pit. 3:13) Samu 37:11 i bulela kuli: “Ba ba ishuwa ba ka luwa naha, ba ka ikola kozo ye tuna.” Batu “ba ka yaha mandu, ba pile ku ona” mi “ba ka ikola misebezi ya mazoho a bona.” (Isa. 65:21, 22) Ha ku na ya ka eza ba bañwi maswe. Ha ku na ya ka ba mubotana, mutu kaufela u ka ba ni za ku ca ze ñata. (Samu 72:13-16) Bulapeli ha bu sa na ku luta batu litaba za buhata ka za Mulimu, kakuli ka nako yeo ha bu na ku ba teñi. (Sin. 18:8, 21) Ba ba shwile ba ka zusiwa kwa bafu, mi ba ka ba ni kolo ya ku pila ku ya ku ile fa lifasi. (Isa. 25:8; Lik. 24:15) Haiba lu tiisa bulikani bwa luna ni Jehova ni ku zwelapili ku zamaelela ni kopano ya hae, lu ka to ikola lika ze nde ze lu sepisizwe zeo.

Kana mwa ipona inze mu li mwa Paradaisi? (Mu bone paragilafu 16)

17. Lu swanela ku ikutwa cwañi ka za Jehova ni kopano ya hae?

17 Lifasi la Satani li tuha li feliswa. Kuli lu to punyuswa, lu swanela ku zwelapili ku tiisa tumelo ya luna ni ku lapela Jehova ka busepahali inze lu swalisana ni kopano ya hae. Lu ikutwa sina mwa naa ikutwezi Davida ha naa opezi kuli: “Ni kupile nto i li ñwi ku Muñaa Bupilo, mi ni ka i tundamena; kikuli ni ine mwa Ndu ya Muñaa Bupilo mazazi kaufela a bupilo bwa ka, kuli ni buhe bunde bwa Muñaa Bupilo, mi ni shalimisise sibaka sa hae se si kenile.” (Samu 27:4) Haike mañi ni mañi wa luna a zwelepili ku ba bukaufi ni Jehova ni ku zamaelela ni kopano ya hae.