Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  May 2014

‘Sico sa ka ki ku Eza Tato ya Mulimu’

‘Sico sa ka ki ku Eza Tato ya Mulimu’

Ki lika mañi ze mi tahiseza tabo ye tuna? Kana ki silikani sa mina ni batu, inge cwalo ku ba mwa linyalo, ku hulisa bana, kamba ku tiisa bulikani? Mwendi mu banga ni tabo ha mu ca sico ni batu be mu lata. Ka ku ba mutangaa Jehova, kana haki niti kuli ku eza tato ya Mulimu, ku ituta Linzwi la hae, ni ku kutaza taba ye nde, ki kona ko ku lu fa hahulu tabo?

Ha naa opela pina ya ku lumbeka mubupi wa hae, Mulena Davida wa mwa Isilaele wa kwaikale naa opezi kuli: “Se ni tabela, ki ku eza tato ya hao, Mulimu wa ka; e, mulao wa hao u mwa pilu ya ka.” (Samu 40:8) Ku si na taba ni matata a naa kopani ni ona mwa bupilo, Davida naa tabela ku eza tato ya Mulimu. Niti kikuli Davida ne si yena feela mulapeli wa Jehova ya naa tabela ku sebeleza Mulimu wa niti.

Muapositola Paulusi naa itusisize manzwi a kwa Samu 40:8 ku ama ku Mesia, kamba Kreste. Paulusi naa ñozi kuli: “Ha taha [Jesu] mwa lifasi, u li: ‘“Ne u si ka lata sitabelo ni mpo, kono wa ni lukiseza mubili. Ne u si ka katelwa linubu za ku cisa mutumbi ni nubu ya sibi.” Kiha se ni li, “Bona! ki na yo ni tile (mwa muputo wa buka ku ñozwi za ka) ku to eza tato ya hao, wena Mulimu.”’”—Maheb. 10:5-7.

Ha naa li fa lifasi, Jesu naa ikolanga ku buha pupo, ku ba ni balikani, ni ku canga lico ni ba bañwi. (Mat. 6:26-29; Joa. 2:1, 2; 12:1, 2) Kono nto ye ne li ya butokwa hahulu ni ku fita mwa bupilo bwa hae ne li ku eza tato ya Ndatahe. Mane Jesu naa bulezi kuli: “Sico sa ka ki ku eza tato ya ya ni lumile ni ku feleleza musebezi wa hae.” (Joa. 4:34; 6:38) Balutiwa ba Jesu ne ba itutile ku Mulenaa bona nto ye ne kona ku ba tahiseza tabo sakata. Ne ba itatezi ku shaela lushango lwa Mubuso ku ba bañwi inze ba na ni tabo ye tuna.—Luka 10:1, 8, 9, 17.

‘HA MU YE, MI MU LUTE BATU KU BA BALUTIWA’

Jesu naa laezi balutiwa ba hae kuli: “Ha mu ye, mi mu lute batu ba macaba kaufela ku ba balutiwa, mu ba kolobeze ka libizo la Ndate ni la Mwana ni la moya o kenile, mu ba lute ku mamela lika kaufela ze ni mi laezi. Mi ha mu bone! ni inzi ni mina mazazi kaufela ku isa kwa maungulelo a muinelo wa lifasi.” (Mat. 28:19, 20) Kuli lu pete musebezi wo, lu tokwa ku kutaza kwa batu ba ba fumaneha mwa libaka kaufela, ku kutela kwa batu ba ne ba tabezi lushango, ni ku ituta ni bona Bibele. Ku eza musebezi wo ku kona ku lu tahiseza tabo ye tuna.

Ku ba ni lilato ku lu sususeza ku zwelapili ku kutaza ku si na taba ni kuli ba bañwi mwendi ha ba tabeli lushango lwa luna

Ibe kuli batu ba tabela lushango lo lu kutaza ku bona kamba kutokwa, nto ye kona ku lu tusa ku ba ni tabo  mwa bukombwa ki mubonelo o lu na ni ona. Ki kabakalañi ha lu zwelapili ku kutaza taba ye nde ku si na taba kuli fokuñwi lu fumananga batu ba ba sa tabeli lushango lwa luna? Libaka ki la kuli lwa ziba kuli ku kutaza za Mubuso ni ku tusa batu ku ba balutiwa ki nto ye bonisa kuli lwa lata Mulimu ni batu. Bupilo bwa luna ni bwa batu ba bañwi bu mwa lubeta. (Ezek. 3:17-21; 1 Tim. 4:16) Ha lu nyakisiseñi lika ze ñwi ze tusize batu ba bañata ba ba kutazanga taba ye nde sina luna kuli ba zwelepili kamba ba uncafaze cisehelo ya bona mwa bukombwa ha ba nze ba kutaza mwa libaka ze taata ku kutaleza ku zona.

MU KUTAZE FO MU BELA NI KOLO KAUFELA

Haiba lu itusisa lipuzo ze swanela ha lu li mwa bukombwa, hañata ku ka ba ni ze nde ze ka zwa mwateñi. Zazi le liñwi kakusasana, bo Amalia ba bona muuna ya naa bala mutende fa sibaka sa ku ikatuluseza ku sona. Bo Amalia ba atumela muuna yo ni ku mu buza haiba ku na ni taba ye nde ya balile mwa mutende wo. Muuna yo ha naa alabile kuli ha ku na taba ye nde ya naa balile mwa mutende wo, bo Amalia ba mu bulelela kuli, “Ni mi tiselize taba ye nde ka za Mubuso wa Mulimu.” Taba yeo ne i tabisize hahulu muuna yo, kuli mane a kalisa ku ituta Bibele. Bo Amalia mane ne ba konile ku kalisa ku zamaisa lituto za Bibele ze taalu fa sibaka seo.

Bo Janice ni bona ba kutalezanga kwa sibaka se ba sebeleza ku sona. Muuna yo muñwi ya sebeza musebezi wa ku kantela ni ya sebeza ni yena ha ne ba tabezi taba ye ñwi ya mwa Tawala ya Mulibeleli, bo Janice ba bulelela batu bao kuli ba ka ba tisezanga limagazini ka nako kaufela. Bo Janice ba eza nto ye swana ku muuna yo muñwi ya naa sebeza sina mukanteli ili ya naa tabezi litaba ze ñwi ze ne bulezwi mwa Tawala ya Mulibeleli ni Mu Zuhe! Nto yeo ne i tahisize kuli mubeleki yo muñwi ni yena a kupe limagazini. Bo Janice ba li: “Jehova naa ni fuyauzi luli.” Bo Janice kwa mafelelezo ne se ba fanga batu ba 11 limagazini ka nako kaufela ili kwa sibaka se ba belekela ku sona.

MU BE NI MUBONELO O SWANELA

Muokameli yo muñwi wa maeto naa akalelize kuli bahasanyi ha ba nze ba kutaza fa ndu ni ndu, ha ba swaneli ku fezanga puisano ya bona ni muñaa ndu ka ku bulela feela kuli ba ka kutela ku yena fa lizazi le liñwi. Kono ba kona ku buza muñaa ndu kuli: “Kana mwa tabela kuli ni mi bonise mo lu itutelanga Bibele?” kamba, “Mu lukuluhanga lili kuli ite ni yo kuta kuli lu to zwelapili ni puisano ya luna?” Muokameli wa maeto yo naa bulezi kuli ka ku itusisa mutahisezo wo, mizwale ni likaizeli mwa puteho ye ñwi ya naa sebeleza ku yona ne ba konile ku kalisa lituto za Bibele ze 44 mwa sunda i liñwi.

Ku kutelanga ka bubebe kwa batu ba ne ba tabezi lushango lwa luna nihaiba feela hamulaho wa mazazinyana ku zwa fo ne lu ba potezi lwa pili, kwa kona ku tusa hahulu. Libaka? Kakuli ku eza cwalo ku bonisa kuli lwa tabela luli ku tusa batu ba ba tabela taba ye nde kuli ba utwisise Bibele. Musali yo muñwi ha naa buzizwe libaka ha naa kalisize ku ituta Bibele ni Lipaki za Jehova, naa bulezi kuli, “Ne ni kalisize ku ituta Bibele bakeñisa  kuli Lipaki ne ba iyakatwile na mi ne ba bonisize kuli ba ni lata.”

Mwa kona ku buza muñaa ndu kuli: “Kana mwa tabela kuli ni mi bonise mo lu itutelanga Bibele?”

Nakonyana hamulaho wa ku fumaneha kwa Sikolo sa Sebelezo ya Bupaina, bo Madaí ne se ba zamaisa lituto za Bibele ze 15 mi ne ba file batu ba ba fitelela 5 kwa bahasanyi ba bañwi kuli ba itute ni bona. Ba bañata kwa baituti ba bona ba kalisa ku kopananga kamita kwa mikopano ya luna. Ki nto mañi ye ne tusize bo Madaí ku kalisa lituto ze ñata cwalo? Sikolo sa bupaina ne si tusize bo Madaí ku lemuha butokwa bwa ku zwelapili ku ezanga misipili ya makutisezo ku fitela ba fumana batu ba ne ba tabezi isali kwa makalelo. Paki yo muñwi ya tusize batu ba bañata ku ituta litaba za niti za mwa Bibele u bulela kuli, “Ni itutile kuli nto ye kona ku lu tusa ku tusa batu ba ba bata ku ziba Jehova ki ku tundamena ku eza misipili ya makutisezo.”

Haiba lu eza misipili ya makutisezo kapili-pili, lu ka bonisa kuli lwa tabela ku tusa batu ba ba bata ku utwisisa Bibele

Kuli lu eze misipili ya makutisezo ni ku zamaisa lituto za Bibele, lu tokwa ku eza buikatazo bo butuna. Kono limbuyoti ze zwanga mwateñi ki ze tuna hahulu ku fita buikatazo kaufela bwa kona ku eza mutu. Haiba lu ifana mwa musebezi wa ku kutaza za Mubuso, lu ka tusa batu kuli “ba fite fa zibo ye nepahezi ya ku ziba niti,” mi ku eza cwalo ku ka tahisa kuli ba to punyuha. (1 Tim. 2:3, 4) Mi luna ba ba eza musebezi wo, lu ka ikutwa kuli lu petile musebezi o munde mi hape lu ka ba ni tabo ye tuna hahulu.