Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  April 2014

Kana Mwa Ziba?

Kana Mwa Ziba?

Mwa linako za Bibele, ki kabakalañi mutu ha naa pazulanga liapalo za hae?

MAÑOLO a bulela za batu ba bañata ba ne ba pazuzi liapalo za bona. Ku kona ku ba taata kwa babali ba mwa miteñi ye ku utwisisa libaka batu ha ne ba pazulanga liapalo za bona, kono Majuda ne ba pazulanga liapalo za bona ili ku bonisa mo ne ba ikutwelanga ha ba zwafile hahulu, ha ba lobehile pilu, ha ba shubuzwi, ha ba filikani, kamba ha ba shwezwi.

Ka mutala, Rubeni naa ‘pazuzi liapalo za hae’ ha naa lemuhile kuli mulelo wa hae wa kuli a pilise Josefa munyanaa hae ne u tibezwi bakeñisa kuli Josefa naa lekisizwe mwa butanga. Ndataa bona, yena Jakobo, ‘naa pazuzi liapalo za hae’ ha naa bulelezwi kuli Josefa u cilwe ki sibatana. (Gen. 37:18-35) Jobo ‘naa pazuzi liapalo za hae’ ha naa bihezwi kuli bana ba hae kaufela ba bulailwe. (Jobo 1:18-20) Mutu yo muñwi ya naa lumilwe naa tile ku Eli, yena muprisita yo mutuna, mi mutu yo naa tile inzaa “pazuzi liapalo za hae” ku to bulelela Eli kuli Maisilaele ne ba tulilwe mwa ndwa, bana ba Eli ba babeli ba bashimani ba bulailwe, ni kuli aleka ya bulikani i hapilwe. (1 Sam. 4:12-17) Josiasi ha naa utwile “litaba za mwa buka ya Mulao, a pazula liapalo za hae.”—2 Mal. 22:8-13.

Ka nako ya naa zekiswa Jesu, Kayafa, muprisita yo mutuna, a “hahula liapalo za hae za fahalimu” ka ku hupula kuli za naa bulezi Jesu ne li nyefula Mulimu. (Mat. 26:59-66) Sina mo ne si boniseza sizo sa Majuda, mutu ufi kamba ufi ya naa utwa libizo la Mulimu li nze li nyefulwa, naa swanela ku pazula liapalo za hae. Mubonelo o muñwi o ne ba bile ni ona Majuda hamulaho wa ku sinyiwa kwa tempele ya mwa Jerusalema, ne li wa kuli, “mutu ya utwa Libizo la Mulimu inze li nyefulwa ka nako ye, ha tokwi ku pazula liapalo za hae, kakuli ha ka eza cwalo, kwa mafelelezo u ka siyala inzaa si na liapalo.”

Ku pazula liapalo ne ku sa talusi se siñwi ku Mulimu konji haiba mutu naa eza cwalo haiba u ikutwa ku swaba ha buniti. Kona libaka Jehova ha naa bulelezi batu ba hae kuli ‘ba pazule lipilu za bona isiñi liapalo, ni kuli ba kutele ku yena.’—Joe. 2:13.