Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jehova—Mulikanaa Luna yo Mutuna

Jehova—Mulikanaa Luna yo Mutuna

“[Abrahama] a bizwa ‘mulikanaa Jehova.’”—JAK. 2:23.

1. Bakeñisa kuli lu bupilwe ka siswaniso sa Mulimu, ki buikoneli mañi bo lu na ni bona?

“MWANANA yo u swana ni bo ndatahe.” Ao ki ona manzwi e ba bulelanga batu ba bañata ka za banana ba ba hozize bashemi ba bona. Kwa swanela ku bulela kuli banana ba hozize bashemi ba bona kakuli ki bona ba ba ba pepile. Jehova Ndataa luna wa kwa lihalimu ki yena Mufani wa bupilo. (Samu 36:9) Luna batu ka ku ba bana Mulimu, lu mu swanile mwa linzila ze ñata. Bakeñisa kuli lu bupilwe ka “siswaniso” sa hae, lu na ni buikoneli bwa ku nahana, bwa ku eza likatulo, ni buikoneli bo bu lu tusa ku fumana balikani ba batuna.—Gen. 1:26.

2. Ki nto mañi ye lu konisa ku ba ni bulikani bo bunde ni Jehova?

2 Jehova wa kona ku ba mulikanaa luna yo mutuna. Jehova wa kona ku ba mulikanaa luna kakuli wa lu lata mi libaka le liñwi ki la kuli lwa bonisa tumelo ku yena ni ku Mwanaa hae. Jesu naa bulezi kuli: “Kakuli Mulimu u latile hahulu lifasi kuli mane naa file Mwanaa hae wa libanda, kuli mutu kaufela ya bonisa tumelo ku yena a si ke a timezwa kono a be ni bupilo bo bu sa feli.” (Joa. 3:16) Ku na ni batu ba bañata ba ne ba bile balikani ba Jehova ba batuna. Ha lu nyakisiseñi mitala ya batu ba babeli kwa batu bao.

 ‘ABRAHAMA MULIKANAA KA’

3, 4. Bulikani bwa naa na ni bona Abrahama ni Jehova ne bu shutana cwañi ni bulikani bo ne ba naa ni bona Maisilaele ni Mulimu?

3 Ha naa ama ku Abrahama yena kukululu wa Maisilaele, Jehova naa bulezi kuli; ‘Abrahama mulikanaa ka.’ (Isa. 41:8) Liñolo la bubeli la Makolonika 20:7 ni lona li bulela kuli Abrahama ki mulikanaa Mulimu. Ki nto mañi ye ne tahisize kuli Abrahama a be ni bulikani bo bunde ni Mubupi wa hae? Ne li tumelo ye tiile ya naa na ni yona Abrahama.—Gen. 15:6; mu bale Jakobo 2:21-23.

4 Baikulu ba Abrahama ba ne ba tilo ba sicaba sa Isilaele wa kwaikale ni bona ne ba li balikani ba Jehova mi hape naa li Ndataa bona. Ka bumai, nako ha ne inze i ya, Maisilaele ba latehelwa ki bulikani bo ne ba na ni bona ni Mulimu. Libaka? Kakuli ne ba si ka zwelapili ku sepa kuli Jehova naa ka taleleza lisepiso za hae.

5, 6. (a) Ne mu kalile cwañi ku ba balikani ba Jehova? (b) Ki lipuzo mañi ze lu swanela ku ipuza?

5 Ha mu ituta hahulu ka za Jehova, mu ka ba ni tumelo ye tiile ku yena mi mu ka mu lata hahulu. Ha mu nahane feela mo ne mu ikutwezi ha ne mu itutile kuli Mulimu ki wa luli ni kuli mwa kona ku ba mulikanaa hae yo mutuna. Ne mu itutile kuli kaufelaa luna lu hozize sibi kabakala kuli Adama naa si ka utwa Mulimu. Hape ne mu fitile fa ku utwisisa kuli batu ha ba yo mwa kozo ni Mulimu. (Makolo. 1:21) Mi hasamulaho ne mu itutile kuli Ndataa luna wa kwa lihalimu ha yo kwahule ni luna mi wa lu lata. Ha ne lu zibile kuli Jehova naa file mwanaa hae sina sitabelo niha ne lu kalisize ku bonisa tumelo kwa tiululo ye ne filwe yeo, ne lu kalile ku ba balikani ba Mulimu.

6 Ha lu nahanisisa mo ne lu kalezi ku ziba Jehova, lu swanela ku ipuza kuli: ‘Kana na zwelapili ku tiisa bulikani bwa ka ni Mulimu? Kana na zwelapili ku sepa Jehova ni ku mu lata zazi ni zazi?’ Yo muñwi wa balikani ba Mulimu ne li Gidioni. Ha lu nyakisiseñi litaba ze ñwi ka za hae mi lu bone ze lu kona ku ituta ku yena.

‘JEHOVA KI KOZO’

7-9. (a) Ki lika mañi za naa kopani ni zona Gidioni, mi ki lika mañi ze ne zwile mwateñi? (Mu bone siswaniso se si fa likepe 21.) (b) Lu kona ku ba cwañi balikani ba Mulimu?

7 Maisilaele ha se ba keni mwa Naha ya Sepiso, Gidioni ya naa li muatuli naa sebeleza Jehova mwa nako ye ne ku na ni miinelo ye taata. Mamidiani ne ba li lila za Isilaele, mi fokuñwi ne ba tasezanga naha ya Isilaele. Kabakaleo, Gidioni naa sweli ku natela buloto mwa silubelo sa waine ku fita ku bu natela mwa sibaka se ne si li fa nalela, mi naa eza cwalo ilikuli ku mu bele bunolo ku pata buloto bwa butokwa bo kapili-pili. Liñolo la Baatuli kauhanyo 6 li bulela kuli lingeloi la Jehova ne li potezi Gidioni ha naa li kwa Ofira. Gidioni naa komokile lingeloi ha ne li iponahalize fapilaa hae ni ku bulela kuli Gidioni ki “muuna wa sinata.” Nihaike kuli Jehova naa lukuluzi Maisilaele ku zwa mwa naha ya Egepita, Gidioni naa kakanya ka za haiba naa kona ku tusa Maisilaele ka nako yeo. Lingeloi le ne li lumilwe ki Jehova la kolwisa Gidioni kuli Mulimu naa ka mu tusa.

8 Gidioni naa sa zibi mwa naa ka konela ku ‘lamulela bana ba Isilaele mwa mazoho a Mamidiani.’ Kono Jehova naa mu tiisize ka ku mu bulelela kuli: “Luli ni ka ba ni wena, mi u ka kona Mamidiani, inge ya kona mutu a li muñwi.” (Baat. 6:11-16) Kuli a zibe mo ne li ka ezahalela lika ze cwalo, mwendi Gidioni naa kupile Mulimu kuli a mu bonise sisupo sa kuli naa ka eza cwalo. Mwa puisano yeo, Gidioni naa si ka kakanya ka za kuli Mulimu naa li wa luli ku yena kamba ku tokwa.

9 Ze ne ezahezi hamulaho wa fo, ne li tiisize tumelo ya Gidioni, mi ne li mu tusize ku sutelela hahulu ku Mulimu. Gidioni a lukiseza lingeloi leo sico. Mi lingeloi ka makazo la cisa sico seo ka mulilo ka ku itusisa ngo ya mulamu o ne u li mwa lizoho la lona. Gidioni ha sa lemuhile kuli lingeloi leo ne li lumilwe  ki Mulimu, a saba hahulu. Gidioni naa huwile cwana: “Mawe Mulena Mulimu, ni maibile, kakuli ni boni lingeloi la Muñaa Bupilo, lu talimani lipata!” (Baat. 6:17-22) Kana muinelo wo ne u fokolisize bulikani bwa Gidioni ni Jehova? Batili! Gidioni naa ikutwile ku ba mwa kozo ni Mulimu. Lwa ziba kuli Gidioni naa bile mwa kozo ni Mulimu kakuli Aletare ya naa yahile fa sibaka fo, ne i bizwa kuli, “Jehova Shalomi,” ili libizo le li talusa kuli ‘Jehova ki Kozo.’ (Mu bale Baatuli 6:23, 24.) Haiba lu nahanisisa za lu ezeza Jehova zazi ni zazi, lu ka lemuha kuli ki Mulikani yo munde luli. Ku lapelanga ku Jehova kamita ku ka lu tusa ku ba mwa kozo ni yena, mi ku ka tiisa hahulu bulikani bwa luna ni yena.

KI MAÑI YA KA INA MWA TABERNAKELE YA JEHOVA?

10. Ka ku ya ka Samu 15:3, 5 ki lika mañi za tokwa Jehova ku mutu ya bata ku ba mulikanaa hae?

10 Kuli Jehova a be mulikanaa luna, lu tokwa ku latelela litaelo ze ñwi. Kwa Samu 15, Davida naa opezi ze lu swanela ku eza kuli lu ine mwa Tabernakele ya Jehova, ili ku talusa ku ba balikani ba Mulimu. (Samu 15, 1) Ha lu nyakisiseñi lika ze peli ze lu tokwa ku eza. Pili, lu tokwa ku ambuka busawana, mi hape lu swanela ku ba ba ba sepahala mwa lika kaufela. Davida naa bulezi litaba ze latelela ze bonisa za swanela ku eza mutu kuli a be Mulikanaa Mulimu. Na ize: “Ki ya sa tami mutu ka lilimi la lishano.” Hape Davida naa ekelize kuli: “Ha amuheli mpo ya ku fosisa taba ya ya si na mulatu.”—Samu 15:3, 5.

11. Ki kabakalañi ha lu swanela ku ambuka busawana?

11 Mwa Samu ye ñwi, Davida naa file kelezo ye ñwi ya kuli: “Sabisa lilimi la hao kwa bumaswe.” (Samu 34:13) Haiba lu sa sebelisi kelezo yeo, lu ka latehelwa ki bulikani bwa luna ni Ndataa luna wa kwa lihalimu. Ku bulela buhata ki mukwa wa zibahala ka ona Satani Diabulosi yena sila sa Jehova se situna. Linzwi la “Diabulosi” li zwelela fa linzwi la Sigerike le li talusa “Musawani.” Ku tokomela ze lu ambolanga ka za ba bañwi ku ka lu tusa ku zwelapili ku ba bukaufi ni Jehova. Lu swanela ku tokomela hahulu mo lu ngela mizwale ba ba ketilwe ki Mulimu kuli ba etelele mwa puteho.—Mu bale Maheberu 13:17; Juda 8.

12, 13. (a) Ki kabakalañi ha lu swanela ku sepahala mwa linto kaufela? (b) Haiba lu sepahala, ki lika mañi ze ka zwa mwateñi?

12 Batanga ba Jehova ba zibahala ku ba batu ba ba sepahala. Muapositola Paulusi naa ñozi kuli: “Mu zwelepili ku lu lapelela, kakuli lu kolwa kuli lu na ni lizwalo le li sepahala, sina ha lu bata ku pila ka busepahali mwa linto kaufela.” (Maheb. 13:18) Bakeñisa kuli lu bata “ku pila ka busepahali mwa linto kaufela,” lu swanela ku ambuka ku pumanga mizwale ba luna. Ka mutala, haiba ba lu ezeza kasebezi ka kañwi, lu ka bona teñi kuli lwa ba eza hande mi lwa ba lifa ka ku ya ka mo ne lu lumelelanezi. Ka ku ba Bakreste, lwa sepahalanga kwa batu be lu beleka ni bona ni kwa batu kaufela. Mi haiba lu ezeza Mukreste sina luna kasebezi ka kañwi, lu swanela ku mu eza hande, mi ha lu swaneli ku libelela kuli Mukreste yo a lu nge ka nzila ye ipitezi.

13 Batu mwa lifasi hañata ba lumbanga Lipaki za Jehova bakeñisa busepahali bwa bona. Ka mutala, muzamaisi yo muñwi wa kampani naa lemuhile kuli Lipaki za Jehova ba ezanga lika ze ba sepisize, mi naa bulezi kuli, “mina hañata mu ezanga lika ka mo mu lumelelanezi ni mutu.” (Samu 15:4) Ku sepahala ku lu tusa ku zwelapili ku ba balikani ba Jehova mi ku tahisa kuli a kanyiswe ka ku ba Ndataa luna ya lilato wa kwa lihalimu.

MU TUSE BA BAÑWI KULI BA BE BALIKANI BA MULIMU

Lu tusa ba bañwi kuli ba be balikani ba Jehova (Mu bone maparagilafu 14 ni 15)

14, 15. Ha lu li mwa bukombwa, lu kona ku tusa cwañi ba bañwi kuli ba be balikani ba Jehova?

14 Nihaike kuli batu be lu fumananga mwa bukombwa ba kana ba lumela kuli  Mulimu u teñi, buñata bwa bona ha ba mu ngi ku ba mulikanaa bona yo mutuna. Lu kona ku ba tusa cwañi? Mu nyakisise litaelo za naa file Jesu kwa balutiwa ba hae ba 70 ha naa ba lumile mwa musebezi wa ku kutaza. Naa ize: “Mwa ndu ni ndu ye mu kena ku yona, mu bulele pili mu li: ‘Kozo i be mwa ndu ye.’ Mi haiba ku na ni mulikanaa kozo mwateñi, kozo ya mina i ka siyala ku yena. Kono haiba ha yo, kozo ya mina i ka kutela ku mina.” (Luka 10:5, 6) Batu ba kona ku tabela ku ituta ze ñata ka za niti haiba lu ba bonisa silikani. Haiba lu bonisa musa kwa batu ba ba sa amuheli taba ye nde, lu ka ba tusa ku sa nyema, mi kwapili ba kona ku teeleza kwa lushango lwa luna.

15 Ha lu fumana batu ba ba lata hahulu za bulapeli kamba ba ba latelela lizo za bulapeli, lu tokwa ku ba bonisa silikani mi lu swanela ku ba mwa kozo ni bona. Lu amuhelanga ka lilato batu kaufela ba ba tahanga kwa mikopano ya luna sihulu batu ba ba ziyelizwe ki miinelo ya lifasi kacenu, ni batu ba ba bata ku ituta ze ñata ka za Mulimu ye lu lapela. Lu balanga za batu ba ba cwalo mwa litaba ze li, “Bibele ya Cincanga Bupilo Bwa Batu.”

KU SEBEZA NI MULIKANAA LUNA YO MUTUNA

16. Lu kona ku ba cwañi mulikanaa Jehova ni ku “sebeza hamoho” ni yena?

16 Batu ba ba sebezanga hamoho hañata ba banga balikani ba batuna. Batu kaufela ba ba ineezi ku Jehova ki balikani ba hae mi hape ba “sebeza hamoho” ni yena. (Mu bale 1 Makorinte 3:9.) Ha lu nze lu kutaza ni ku tusa batu ku ba balutiwa, lu ituta ze ñata ka za tulemeno twa Ndataa luna wa kwa lihalimu. Lu bona mo moya wa hae o kenile u lu tuseza ku kutaza taba ye nde.

17. Mikopano ye minyinyani ni ye mituna i bonisa cwañi kuli Jehova ki Mulikanaa luna?

17 Ha lu kutaza kamita, lu ka ikutwa ku ba hahulu bukaufi ni Jehova. Lwa iponela mo Jehova a tibela batu kuli ba si ke ba tuhelisa musebezi wa ku kutaza. Jehova u zwezipili ku lu etelela, mi lu tabiswa ki nzila ya sweli ku lu luta ka yona ka ku itusisa mikopano ya luna ni lihatiso za luna. Ha lu li kwa mikopano ye minyinyani ni ye mituna, lu iponelanga mo Jehova a boniseza kuli wa utwisisa matata e lu kopana ni ona ni kuli wa ziba ze lu tokwa. Hamulaho wa mukopano wa sikiliti, lubasi lo luñwi ne lu ñozi cwana: “Mukopano wo luli ne u lu fitile kwa lipilu. Ne lu ikutwile kuli Jehova wa lata mañi ni mañi wa luna mi u bata kuli lu kondise mwa bupilo.” Batu ba bañwi ba ba nyalani ba ne ba zwa kwa Germany ne ba bulezi kuli ne ba amuhezwi hande ni ku babalelwa ha ne ba li kwa mukopano wa sikiliti o ipitezi o ne u ezelizwe mwa Ireland. Hape ne ba bulezi kuli: “Kono lu itumela hahulu ku Jehova ni ku Mulena ya iketezi yena Jesu Kreste. Jehova ni Jesu ba lu memile kuli lu to ba kalulo ya lubasi lo lunde  lo lu swalisani. Ha lu buleli feela za swalisano yeo kono lu sweli lwa ikola yona zazi ni zazi. Ze ne lu ikozi kwa mukopano wa sikiliti o ipitezi o ne u ezelizwe mwa Dublin li lu hupulisanga tohonolo ye ipitezi ye lu na ni ya ku sebeleza Mulimu yo mutuna hamoho ni mina kaufela.”

BALIKANI BA AMBOLISANANGA

18. Lu swanela ku ipuzañi ka za mo lu ambolelanga ni Jehova?

18 Balikani ba ba ambolisananga kamita ba fitanga fa ku utwana hahulu. Batu kacenu ba itusisanga hahulu Intaneti ni tushango twa fa mawaile. Ka nzila ye swana, kana lwa ambolanga hahulu ni Mulikanaa luna yo mutuna Jehova? Yena ki Mulimu ya “utwa milapelo.” (Samu 65:2) Kana lwa ambolanga ni yena mwa tapelo ka nako kaufela?

19. Haiba ku lu belanga taata ku bulela maikuto a luna ku zwelela kwa pilu, ki lika mañi ze kona ku lu tusa?

19 Batanga ba Mulimu ba bañwi ba fumananga taata ku bulela maikuto a bona ku zwelela kwa pilu. Kono Jehova u bata kuli ha lu lapela ku yena, lu bulelange maikuto a luna ku zwelela kwa pilu. (Samu 119:145; Mali. 3:41) Haiba ku lu belanga taata ku bulela maikuto a luna ku zwelela kwa pilu, ku na ni lika ze kona ku lu tusa. Paulusi naa ñolezi Bakreste ba mwa Roma cwana: “Butata bwa se lu swanela ku lapelela mo ku swanehela ha lu bu zibi, kono moya ona u lu kupela ka taata ha lu na ni litongo ni ko lu sa li buleli. Niteñi yena ya tatuba lipilu wa ziba se u kupa moya, kakuli moya u kupela ka taata ba ba kenile ka ku ya ka tato ya Mulimu.” (Maro. 8:26, 27) Ku bala libuka za mwa Bibele ze cwale ka buka ya Jobo, buka ya Lisamu, ni buka ya Liproverbia, kwa kona ku lu tusa ku ziba mwa ku bulelela Jehova mo lu ikutwela luli.

20, 21. Ki litaba mañi za naa ñozi Paulusi ze lu omba-omba ze kwa Mafilipi 4:6, 7?

20 Ha lu talimana ni miinelo ye taata, lu swanela ku hupulanga manzwi a Paulusi a naa ñolezi Bakreste ba mwa Filipi, a li: “Mu si ke mwa bilaela ka se siñwi, kono mwa lika kaufela mu zibise Mulimu ze mu kupa ka tapelo ni ka kupo hamoho ni buitumelo.” Ha lu lapela ku Jehova ka nzila ye cwalo, lu ka omba-ombiwa luli. Paulusi naa ñozi kuli: “Kozo ya Mulimu ye fita kutwisiso kaufela i ka sileleza lipilu za mina ni minahano ya mina ka Kreste Jesu.” (Mafil. 4:6, 7) Lu swanela ku itumela hahulu kwa “kozo ya Mulimu” ye sileleza lipilu ni minahano ya luna.

Tapelo i lu tusa cwañi ku tiisa bulikani bwa luna ni Mulimu? (Mu bone paragilafu 21)

21 Tapelo i lu tusa ku tiisa bulikani bwa luna ni Jehova. Kamukwaocwalo, haike lu “lapele ka ku sa lisela.” (1 Mates. 5:17) Lu swanela ku zwelapili ku tiisa bulikani bwa luna ni Mulimu ni ku eza za bata kuli lu eze. Lu swanela ku banga ni nako ya ku nahanisisa limbuyoti ze lu ikola kabakala kuli Jehova ki Ndataa luna, ki Mulimu wa luna, mi ki Mulikanaa luna.