“Ha mu bona lika zeo kaufela, mu zibe kuli Mwanaa mutu u fakaufi, u fa munyako.”—MAT. 24:33.

1, 2. (a) Ki nto mañi ye kona ku tahisa kuli lu be ni mufuta o muñwi wa bubofu? (b) Lu zibañi ka za Mubuso wa Mulimu?

MWENDI mu lemuhile kuli batu ha ba hupulangi lika ze swana ka za nto ye ñwi ye ne ezahezi. Kamukwaoswana, ku kona ku ba taata ku mutu yo muñwi ku hupula luli za naa mu bulelezi dokota hasamulaho wa ku mu fumana ni butuku bo buñwi. Kamba mwendi mutu wa kona ku palelwa ku fumana linotolo za hae kamba mangilasi a hae a kwa meeto, hailifo lika zeo li inzi fo ku bonahala luli. Ki kabakalañi ha ku banga cwalo? Babatisisi ba bañwi ba bulela kuli ku na ni mufuta wa bubofu bo bu banga teñi haiba lu lika ku eza lika ze ñata ka nako iliñwi. Ku bonahala kuli booko bwa luna bu lu konisa ku isa feela pilu fa nto iliñwi ka nako iliñwi.

2 Batu ba bañata kacenu ba na ni mufuta wa “bubofu” bo, ka za lika ze ezahala mwa lifasi. Ki niti kuli ba kona ku itumelela kuli miinelo mwa lifasi i cincize hahulu ku zwa feela ka 1914, kono ha ba utwisisi taluso ye tuna ya likezahalo zeo. Bakeñisa kuli lwa itutanga Bibele, lwa ziba kuli Mubuso wa Mulimu ne u tile ka 1914 ili ka nako ya naa ketilwe Jesu ku ba Mulena mwa lihalimu. Nihakulicwalo, tapelo ya kuli, “Mubuso wa hao u tahe. Tato ya hao i ezwe fa lifasi, sina mo i ezezwa kwa lihalimu,” ha i si ka alabiwa  kale ka ku tala. (Mat. 6:10) Tapelo yeo i ka alabiwa ka ku tala lifasi le li maswe le ha li ka feliswa. Tato ya Mulimu i ka ezwa fa lifasi sina mo i ezezwa kwa lihalimu ka nako ye li ka feliswa lifasi le li maswe.

3. Ku ituta Bibele ku lu tusa cwañi?

3 Bakeñisa kuli lwa itutanga Linzwi la Mulimu, lwa iponela bupolofita inze bu talelezwa mwa nako ya luna. Kaniti luli lwa shutana ni batu ba bañwi! Batu ba patehile hahulu ni lika za ka zazi ni zazi kuli mane ha ba boni bupaki bo bu iponahalela hande bwa kuli Kreste u kalile ku busa ku zwa feela ka 1914 mi a tuha a yundisa lifasi le li maswe le. Mu ipuze kuli: ‘Kana ni sa lumela kuli lifasi le, li tuha li fela ni kuli lika ze ezahala fa lifasi za bonisa cwalo luli?’ Nihaikaba kuli kona mu sa zo ba Lipaki, ki lika mañi ze mu isa hahulu pilu ku zona? Ku si na taba ni kalabo ye mu kona ku fa, ha lu nyakisiseñi mabaka a butokwa a malaalu a lu tusa ku ziba kuli tato ya Mulimu i ka ezwa fa lifasi.

BAPAHAMI BA LIPIZI KI KALE BA FITA

4, 5. (a) Ki lika mañi za zwezipili ku eza Jesu ku zwa feela ka 1914? (Mu bone siswaniso se si fa likepe 27.) (b) Bapahami ba lipizi ba balaalu ba ba latelela Jesu ba yemelañi, mi bupolofita bo bu talelelizwe cwañi?

4 Ka silimo sa 1914, Jesu Kreste naa filwe kuwani ya bulena mwa lihalimu, ili ku talusa kuli naa bile Mulena wa Mubuso wa Mulimu. Bupolofita bo bu kwa Sinulo kauhanyo 6, bu bonisa Jesu inze a pahami pizi ye sweu. Ha sa bile Mulena, Jesu kapili a kalisa musebezi wa hae wa ku tula lifasi le li maswe la Satani. (Mu bale Sinulo 6:1, 2.) Bupolofita bu bonisa kuli Mubuso wa Mulimu ha ne u ka kalisa ku busa, miinelo mwa lifasi ne i ka ba ye maswe hahulu. Lika ze cwale ka lindwa, matala, matuku, ni lika ze ñwi ze bulaya batu ne li ka ezahala hahulu ku fita haisali. Mwa bupolofita bo, likozi zeo li yemelwa ki bapahami ba lipizi ba balaalu ili ba ba latelelela Jesu Kreste mwamulaho.—Sin. 6:3-8.

5 Sina mo ne ku polofitezwi, ndwa ne i konile “ku zwisa kozo mwa lifasi.” Taba yeo ne i ezahezi ku si na taba kuli linaha ze ñata ne li sepisize ku sebelisana hamoho kuli ku be ni kozo mwa lifasi. Ndwa ya Lifasi ya Pili ne li feela ya pili kwa lindwa ze ñata ze ne ka zwisa kozo mwa lifasi. Nihaike kuli ku zwa ka 1914 ku bile ni kekezeho ya sifumu mi ku bile ni zwelopili mwa lipangaliko za ba sayansi, lika ze cwale ka matala li sa tahisa kuli miinelo mwa lifasi i si ke ya ba ye minde. Kaufelaa luna lwa lumela kuli matuku, likozi za ka taho, ni matata a mañwi li sweli ku bulaya batu ba bañata silimo ni silimo. Likozi zeo za sabisa luli, li ezahalanga nako ni nako, mi li bulayanga batu ba bañata hahulu ku fita haisali. Kana mwa ziba libaka lika zeo ha li ezahala?

Miinelo ye maswe fa lifasi i zwelapili ku ekezeha bapahami ba lipizi ha ba nze ba pahami fa lipizi (Mu bone maparagilafu 4, 5)

6. Ki bo mañi ba ne ba isize pilu kwa ku talelezwa kwa bupolofita bwa mwa Bibele, mi ne ba ezizeñi bupolofita ha ne bu talelelizwe?

6 Batu ba bañata ne ba yauluzwi bakeñisa Ndwa ya Lifasi ya Pili ni butuku bo ne bu bile teñi bwa Spanish flu. Nihakulicwalo, Bakreste ba ba tozizwe ne ba libelela ka cisehelo kuli Linako za Balicaba, kamba “linako ze tomilwe za macaba,” ne li ka fela ka 1914. (Luka 21:24) Ba ba tozizwe ne ba sa zibi luli mo ne bu ka talelelezwa bupolofita, kono ne ba ziba kuli ka 1914 ne ku ka ezahala nto ye ñwi ya butokwa mwa Mubuso wa Mulimu. Hamulaho feela wa ku utwisisa mo ne bu talelelizwe bupolofita, Bakreste ba ba tozizwe bao, ba zibahaza ka bundume ku ba bañwi kuli Mubuso wa Mulimu ne u kalile ku busa. Batu ba bañata ba ne ba kutalize lushango lwa Mubuso ne ba nyandisizwe ha situhu. Ku nyandiswa ko ni kona ne ku taleleza bupolofita bwa mwa Bibele. Hamulaho wa lilimo ze ñata ku zwa fo, lila za Mubuso wa Mulimu ne li likile ku tuhelisa musebezi wa ku kutaza ka ku toma milao ye taata, ka  mifilifili, ka ku longa ba bañwi mwa tolongo, kamba ku bulaya ba bañwi.—Samu 94:20; Sin. 12:15.

7. Ki kabakalañi batu ba bañata ha ba sa boni ze ezahala mwa lifasi kacenu?

7 Haiba kuli ku na ni bupaki bo buñata bo bu bonisa kuli Mubuso wa Mulimu wa busa cwale mwa lihalimu, ki kabakalañi batu ba bañata ha ba sa boni bupaki bo? Ki kabakalañi ha ba sa lemuhi kuli ze ezahala mwa lifasi li taleleza bupolofita bwa mwa Bibele sina feela mo ba zwezipili ku bulelela batu ba Mulimu ka lilimo ze ñata? Kana kikuli batu ba bañata ba isa pilu kwa lika ze ba kona ku iponela feela ka meeto a bona? (2 Makor. 5:7) Kana ba patehile hahulu ni bupilo bwa bona kuli mane ha ba boni za sweli ku eza Mulimu? (Mat. 24:37-39) Kana ba bañwi ku bona ba yaululwa ki mihupulo ni likonkwani ze mwa lifasi la Satani? (2 Makor. 4:4) Kuli lu utwisise ze u eza Mubuso wa Mulimu, lu tokwa ku ba ni tumelo hamohocwalo ni buikoneli kuli lu bone ze ezahala luli ku fita ku talima feela lika ze lu bona ka meeto a luna. Kaniti luli kwa tabisa kuli luna lwa ziba ze ezahala!

BUMASWE BU SWELI BWA EKEZEHA

8-10. (a) Liñolo la 2 Timotea 3:1-5 li talelelizwe cwañi? (b) Ki kabakalañi ha lu kona ku bulela kuli bumaswe bu sweli bwa ekezeha?

8 Ku na ni libaka la bubeli le li lu tusa ku ziba kuli Mubuso wa Mulimu u tuha u busa lifasi: Lifasi se li li le li maswe hahulu ni ku fita, mi bumaswe bu sweli bwa ekezeha hahulu. Ibato ba ka lilimo ze 100, lu iponezi bupolofita bo bu kwa 2 Timotea 3:1-5 inze bu talelezwa. Lika ze bulezwi kwa liñolo leo, li zwelapili ku ezahala mwa lifasi kaufela. Kana mwa iponela lika zeo ni mina? Ha lu nyakisiseñi mitala ye miñwi.—Mu bale 2 Timotea 3:1, 13.

9 Mu bapanye lika ze ne komokisanga batu mwa lilimo za ma 1940 kamba za ma 1950, ni ze ezahala kacenu kwa libaka za mibeleko, mo ba itabiseza batu, mufuta wa lipapali za kacenu, ni mufuta wa libyana ze ba tina batu mazazi a. Mifilifili ni buozwa bo bu nyenyisa li fumaneha kai ni kai. Batu ba komokisanga hahulu ba bañwi ka likezo za bona za mifilifili, buhule, ni mizamao ye maswe hahulu. Liprogilamu za fa TV ze ne ba nganga ba bañata kuli ne li ze  maswe mwa lilimo za ma 1950, se li ngiwa ku ba ze nde kwa batu ba bañwi kuli mane batu ba kona ku li buha sina lubasi. Batu ba bañata ba lemuhile kuli batu ba ba ezanga kalombe ba tabelwa hahulu ki batu ba ba onga-onganga za ku itabisa ka zona ni batu ba ba talima za libyana ni ponahalo ya batu, mi batu hape ba tabelanga mo batu ba ba ezanga kalombe ba zibahaleza bupilo bwa bona kwa batu. Lwa itumela kuli lwa ziba mwa ikutwela Mulimu ka za lika ze cwalo!—Mu bale Juda 14, 15.

10 Hape mu bapanye likezo za bukwenuheli za mikulwani ba kwamulaho ni lika ze ba eza mikulwani ba kacenu. Ka mutala, mwa lilimo za ma 1950, bashemi ne ba bilaelanga haiba bana ba bona ba zuba kwai, ba nwa bucwala, kamba ku bina ka nzila ye sa swaneli. Kono kacenu, lu utwanga lipiho za makande ze cwale ka ze latelela: Mwanaa sikolo ya na ni lilimo ze 15 u kunupile ba kena ni bona sikolo, u bulaile ba babeli ni ku holofaza ba 13. Sikwata sa mikulwani ba ne ba kozwi ba bulaile musizana wa lilimo ze 9 ni ku lwanisa bo ndatahe musizana yo hamohocwalo ni mutu yo muñwi wa habo yena. Piho ye ñwi ya makande i li, mwa naha ye ñwi ya kwa Asia, mikulwani ki bona ba ne ba ezize buñata bwa likezo za bukebenga kaufela ze ne bile teñi mwa lilimo ze lishumi. Kana ku na ni mutu ya kona ku bulela kuli miinelo ye maswe kacenu ha i zwelipili ku ekezeha?

11. Ki kabakalañi batu ba bañata ha ba sa lemuhi kuli bumaswe bu zwelapili ku ekezeha?

11 Muapositola Pitrosi naa bulezi kuli: “Mwa mazazi a maungulelo ku ka taha basheununi ni busheununi bwa bona, ba ba ya ka litakazo za bona ba nze ba li: ‘I kai sepiso ya ku ba teñi kwa hae? Hanili ku zwa fo ba itobalela bo kukwaa luna ka lifu, lika kaufela li itulezi feela honacwalo sina mo ne li inezi kwa makalelo ha li eziwa.’” (2 Pit. 3:3, 4) Ki kabakalañi batu ba bañwi ha ba bulela cwalo? Ku bonahala kuli ha mu twaela muinelo o muñwi, ha mu sa isa hahulu pilu ku ona. Haiba mulikanaa luna yo mutuna a cinca mikwa ya hae ka sipundumukela, taba yeo i ka lu komokisa hahulu. Kono haiba batu ba cinca mikwa ni mizamao ya bona hanyinyani-hanyinyani mwahalaa nako ye telele, mwendi ha lu na ku lemuha cinceho yeo. Nihakulicwalo, cinceho yeo ya kona ku tisa butata bo butuna.

12, 13. (a) Ki kabakalañi ha lu sa swaneli ku zwafiswa ki lika ze ezahala mwa lifasi? (b) Ki lika mañi ze ka lu tusa ku tiyela mazazi a maungulelo a, a “ziyeza”?

12 Muapositola Paulusi naa lu lemusize kuli mazazi a maungulelo a ka ba a “ziyeza.” (2 Tim. 3:1) Kono ha lu tokwi ku mata mwa lifasi ka ku nahana kuli ha lu koni ku pila mwa linako ze cwalo. Lwa kona ku tiyela miinelo ye taata kamba sabo ye lu kona ku ba ni yona. Ka tuso ya Jehova, ka tuso ya moya wa hae, ni puteho ya Sikreste, lwa kona ku zwelapili ku sepahala ku yena. Jehova u lu fa “maata a fita a butu.”—2 Makor. 4:7-10.

13 Paulusi naa kalile bupolofita bwa mazazi a maungulelo ka ku bulela kuli, “u zibe se.” Manzwi ao a naa bulezi a bonisa kuli bupolofita bo ne bu ka talelezwa. Lwa ziba kuli miinelo mwa lifasi le i ka zwelapili ku totobela ku fitela Jehova a felisa lifasi le li maswe le. Ku zwelela ku ze ezahezi, lu itutile kuli batu ha ba ikezeza feela lika mo ba latela ku si na ku latelela milao ye tomilwe, ku banga ni butata bo butuna mwa linaha ze ba pila ku zona. Ka ku shutana ni kwamulaho, mazazi a, batu ba ikezeza bumaswe mo ba latela, ha ba lateleli milao ye tomilwe. Batu ba bañata ba kana ba itibaza ze maswe ze kona ku zwa mwa ku sa latelela milao, kono lika zeo ze zwezipili ku ezahala ku zwa feela ka 1914, li swanela ku lu kolwisa kuli Mubuso wa Mulimu u tuha u felisa bumaswe kaufela.

LUSIKA LO HA LU NA KU FELA

14-16. Ki libaka lifi la bulaalu le li lu tusa ku lumela kuli Mubuso wa Mulimu u tuha u ‘taha’?

14 Ze ezahezi kwa batu ba Mulimu li lu fa  libaka la bulaalu le li lu tusa ku ba ni buikolwiso bwa kuli mafelelezo a fakaufi. Ka mutala, pili Mubuso wa Mulimu u si ka kalisa kale ku busa mwa lihalimu, ne ku na ni sikwata sa Bakreste ba ba tozizwe ba ne ba sebeleza Mulimu. Bakreste bao ne ba ezizeñi bupolofita bo ne ba nga kuli ne bu ka talelezwa ka 1914 ha ne bu si ka talelezwa? Buñata bwa bona ne ba zwezipili ku sebeleza Jehova ka busepahali mi ne ba tiyezi miliko ni nyandiso ye ne ba kopana ni yona. Ka lilimo ze ñata, buñata bwa Bakreste ba ba tozizwe bao haiba haki kaufelaa bona, ba sebelelize Jehova ka busepahali ku fitela lifu la bona.

15 Mwa bupolofita bwa hae ka za mazazi a maungulelo a lifasi la Satani, Jesu naa bulezi kuli: “Lusika lo ha lu na ku fela, ku fitela zeo kaufela li ezahala.” (Mu bale Mateu 24:33-35.) Jesu ha naa bulezi kuli “lusika lo,” lu utwisisa kuli naa talusa likwata ze peli za Bakreste ba ba tozizwe. Ba ba mwa sikwata sa pili ne ba li teñi ka 1914 mi ne ba utwisisa kuli Kreste naa kalile ku busa sina Mulena mwa silimo seo. Kwandaa kuli ba ba mwa sikwata seo ne ba pila ka silimo sa 1914, Bakreste bao hape ne ba tozizwe ka moya o kenile mwa silimo sa 1914 kamba pili silimo seo si si ka fita kale.—Maro. 8:14-17.

16 Bakreste kaufela ba ba mwa sikwata sa bubeli mwa “lusika lo,” ne ba pila ka nako ye ne ba pila ku yona ba ba mwa sikwata sa pili, mi ne ba tozizwe ka moya o kenile inze ku sa na ni Bakreste ba bañwi mwa sikwata sa pili ba ne ba sa pila fa lifasi. Kacwalo, haki Bakreste kaufela ba ba tozizwe ba ba fumaneha mwa “lusika lo,” lwa naa bulezi Jesu. Kacenu, ba ba mwa sikwata sa bubeli ba sweli ba supala. Kono za naa bulezi Jesu kwa Mateu 24:34 li lu kolwisa kuli ba bañwi mwa ‘lusika lo ha ba na ku fela’ ku fitela ba bona makalelo a ñalelwa ye tuna. Taba yeo i lu kolwisa kuli Mulena wa Mubuso wa Mulimu a tuha a yundisa batu ba ba maswe ni ku tahisa lifasi le linca mo ku yahile ku luka.—2 Pit. 3:13.

KRESTE U TUHA A FELELEZA TULO YA HAE

17. Lu kona ku bulelañi hamulaho wa ku nyakisisa litaba ze taalu za bupolofita?

17 Lu kona ku bulelañi hamulaho wa ku nyakisisa litaba ze taalu za bupolofita? Sina mwa naa lu lemuselize Jesu, ha lu zibi luli lizazi kamba nako fa ka tela mafelelezo. (Mat. 24:36; 25:13) Kono Paulusi naa bulezi kuli lwa ziba “nako” ya mazazi a maungulelo. (Mu bale Maroma 13:11.) Se lu li mwa mazazi a maungulelo. Haiba lu isa hahulu pilu kwa bupolofita bwa mwa Bibele ni kwa lika za eza Jehova Mulimu ni Jesu Kreste, lu ka ikolwisa luli kuli lifasi le li maswe le, li tuha li fela.

18. Ku ka ezahalañi kwa batu ba ba hana ku busiwa ki Jesu Kreste?

18 Honacwale-cwale fa, batu ba ba hana ku busiwa ki Jesu Kreste, yena Mupahami wa pizi ye sweu, ba ka iponela kuli mubonelo wa bona u fosahalile. Ha ba na ku banduka katulo ye ba tahela. Zeo ha li ka ezahala, batu ba bañata ba ka lila ka sabo, inze ba li: “Ki mañi ya kona ku yema?” (Sin. 6:15-17) Lu fumana kalabo kwa puzo yeo kwa Sinulo kauhanyo 7. Bakreste ba ba tozizwe ni “buñata bo butuna bwa batu,” ba ka “yema” kakuli ba shemubilwe ki Mulimu. Hamulaho, “buñata bo butuna bwa batu” ba ba li lingu ze ñwi, ba ka punyuha ñalelwa ye tuna ni ku kena mwa lifasi le linca la Mulimu.—Sin. 7:9, 13-15.

19. Bakeñisa kuli mu na ni buikolwiso bwa kuli mafelelezo a fakaufi, ki lika mañi ze mu nyolelwa?

19 Haiba lu zwelapili ku isa pilu kwa bupolofita bwa mwa Bibele bo bu sweli ku talelezwa mwa linako za luna, ha lu na ku yembululwa ki lifasi la Satani. Ha lu na ku palelwa ku ziba libaka ha ku sweli ku ezahala lika ze ñwi mwa lifasi. Kreste u tuha a feleleza tulo ya hae ni ku felisa lifasi le li maswe le, ka nako ya ndwa ya ku luka ya Armagedoni. (Sin. 19:11, 19-21) Lu ka ba ni tabo ye tuna luli hamulaho wa zeo kaufela!—Sin. 20:1-3, 6; 21:3, 4.