Ki lifi “linzwi la Mulimu” lelibulelwa kwa Maheberu 4:12 kuli “la pila mi li na ni maata”?

Litaba zeñozwi fa timana yeo libonisa kuli muapositola Paulusi naatalusa lushango, kamba litaba zebonisa mulelo wa Mulimu, zecwale ka litaba zelufumana mwa Bibele.

Maheberu 4:12 hañata yaitusiswanga mwa lihatiso zaluna kubonisa taba ya kuli Bibele inani maata a kucinca mupilelo wa batu, mi kulukile hahulu kutalusa liñolo leo ka nzila yeo. Nihakulicwalo, ki hande kubona litaba zeñwi ze mwa liñolo la Maheberu 4:12. Paulusi naasusueza Bakreste ba Maheberu kubeleka ka kulumelelana ni tato ya Mulimu. Buñata bwabao bañozwi mwa mañolo akenile. Paulusi naaitusisize mutala wa Maisilaele bane balukuluzwi mwa Egepita. Maisilaele nebanani tibelelo ya kupila mwa naha ya sepiso mone “ku buba mabisi ni linosi,” ili mone bakayo pumula habuniti.—Exo. 3:8; Deut. 12:9, 10.

Wo neli ona mulelo wa Mulimu wanaabulezi. Niteñi hamulaho wa nako Maisilaele batiisa lipilu zabona mi nebasika bonisa tumelo, kacwalo buñata bwabona bapalelwa kukena mwa pumulo yeo. (Num. 14:30; Josh. 14:6-10) Nihakulicwalo, Paulusi naabulezi kuli nekusanani “sepiso ya ku kena mwa pumulo ya [Mulimu].” (Maheb. 3:16-19; 4:1) Kusina kukakanya, “sepiso” yeo ki kalulo ya mulelo obulezwi. Sina mone baezelize Bakreste ba Maheberu, ni luna lwakona kubala ka za sepiso yeo ni kueza lika zeswalisana ni mulelo wo. Kuli abonise kuli sepiso yeo neitomile fa Mañolo, Paulusi abulela manzwi a fumaneha kwa Genese 2:2 ni kwa Samu 95:11.

Ka niti luli, luswanela kususuezwa ki taba ya kuli “sepiso ya ku kena mwa pumulo ya [Mulimu] i sa li teñi.” Lusepile kuli sepiso yeo yeñozwi mwa Bibele ya kukena mwa pumulo ya Mulimu isaliteñi luli, mi lusweli kuunga mihato ya kukena mwa pumulo yeo. Halusika eza cwalo, ka kulika kubuluka Mulao one ufilwe ku Mushe kamba kubata kutabisa Jehova ka kueza misebezi isili. Kono ka tumelo luzwezipili ka tabo kueza lika zelumelelana ni mulelo wa Mulimu opatuluzwi. Hape sina mokuboniselizwe fahalimu, buñata bwa batu mwa lifasi bakalile kuituta Bibele ni kuituta mulelo wa Mulimu obulezwi. Buñata bwabona basusuelizwe kucinca mupilelo wabona, kubonisa tumelo, ni kuunga muhato wa kuba Bakreste babakolobelizwe. Ka mobaamezwi kubonisa hande kuli “linzwi la Mulimu la pila mi li na ni maata.” Mulelo wa Mulimu obulezwi mwa Bibele uamile bupilo bwaluna, mi ukazwelapili kubani maata mwa bupilo bwaluna.