KI NAKO ya mukopano wa butokwa hahulu mwa Jerusalema. Mulena Davida ukopanyize hamoho makwambuyu kaufela, likombwa zahae kaufela, ni baana kaufela babamaata. Batabile hahulu kuutwa zibiso yeipitezi. Jehova uketile mwanaa Davida, yena Salumoni, kuli ayahe muyaho omutuna hahulu okaitusiswa kwa kulapela Mulimu wa niti. Mulena wa Isilaele yasali musupali, uamuhezi mulalo wa muyaho wo ka susumezo ya moya wa Mulimu, mi utambekile Salumoni mulalo wo. Davida ubulela kuli: “Musebezi ki o mutuna, kakuli ndu-tuna [kamba tempele] haki ya mutu, kono ki ya Muñaa Bupilo Mulimu.”—1 Makol. 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1.

Davida kiha buza puzo ya kuli: “Cwale ki mañi ya lata ku zwiseza Muñaa Bupilo za hae kacenu?” (1 Makol. 29:5) Kambe nemufumanehile kwa mukopano wo, nemuka alaba cwañi? Kana nemuka ikatulela kutusa mwa musebezi omutuna wo? Maisilaele baanga muhato kapili-pili. Sicaba “kiha si tabela bufani bwa ba ba zwisize . . . ka ku lata, kakuli ne ba file Muñaa Bupilo ka lipilu za bona kaufela.”—1 Makol. 29:9.

Lilimo zeñata hamulaho, Jehova atoma nto yenefita hahulu tempele. Atoma tempele yetuna ya kwa moya, ili tukiso yenekonisa batu kumulapela ka sitabelo sa Jesu. (Maheb. 9:11, 12) Jehova usweli kutusa cwañi batu kukutela ku yena kacenu? Usweli kueza cwalo ka musebezi waluna wa kuluta batu kuba balutiwa. (Mat. 28:19, 20) Bakeñisa musebezi wo, silimo ni silimo kuzamaiswanga lituto za Bibele zeeza limilioni, mi balutiwa babañata bakolobezwanga, ili kutahisa kuli kutomiwe liputeho zeñata.

Kulo yeo, itahisa kuli kuhatiswe lihatiso zeñata zetomile fa Bibele, kuyahiwe Mandu a Mubuso ni kuababalela, ni kulukisa libaka zeñata za kuezeza teñi mikopano yaluna ya mupotoloho ni yemituna. Kana hamulumeli kuli musebezi waluna wa kukutaza taba yende ki musebezi omutuna ili otahisa limbuyoti?—Mat. 24:14.

Lilato ku Mulimu ni kwa batu babañwi, hamohocwalo ni kulemuha butokwa bwa musebezi wa kukutaza za Mubuso, kususuezanga batu ba Mulimu ‘kutiseza Jehova mpo’ ka kufa linubu za ka kuitatela. Lwatabela ‘kukuteka Jehova ka lika [zaluna] za butokwa’ ni kubona mo linubu zaluna liitusisezwa hande ili ka busepahali kutusa mwa musebezi omutuna hahulu oeziwa mwa lifasi!—Liprov. 3:9, NW.