Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Linzwi Lenelitusize Hahulu!

Linzwi Lenelitusize Hahulu!

“MUSALI.” Ki mona mo Jesu naabizezanga basali ka linako zeñwi. Ka mutala, hanaafolisa mutu yanaakotobani hahulu bakeñisa kuli naakulile ka lilimo ze 18, Jesu naabulezi kuli: “Musali, u lukuluzwi kwa butuku bwa hao.” (Luka 13:10-13) Jesu mane naaitusisize linzwi leo anaaambola ni bo maa hae, mi mwa linako zeneñolwa Bibele linzwi leo neliitusiswa ka mulelo wa kubonisa likute. (Joa. 19:26; 20:13) Kono nekunani linzwi leliñwi hape leneliama lika zeñwi kwandaa kubonisa feela likute.

Mwa Bibele kunani linzwi leliñwi leliitusisizwe kwa basali babañwi ka mulelo wa kubabonisa sishemo ni lilato. Jesu naaitusize linzwi leo anaaambozi ni musali yanaakulile butuku bwa mweya ka lilimo ze 12. Musali yo naatile ku Jesu ka nzila yesaswaneli ka kuya ka Mulao wa Mulimu, bakeñisa kuli mutu yanaakula butuku bobucwalo naali yasika kena. Naaswanela kuba kwahule ni batu babañwi bakeñisa muinelo wahae. (Liv. 15:19-27) Kono naaziyelehile. Mi mane “naa nyandile hahulu ka likalafo za baalafi ba bañata, a sinyeza liluwo la hae kaufela kwa likalafo, mi naa si ka tuseha kono butuku bwa hae kihona bu totobela.”—Mare. 5:25, 26.

Musali yo afita mwahalaa buñata kusina mutu yamulemuha, ataha kwamulaho mi aswala kwa mungundo wa siapalo sa Jesu sa fahalimu. Honafo feela, butuku bwahae bwafola! Musali yo naanahana kuli mwendi Jesu naasike alemuha, kono Jesu abuza kuli: “Ki mañi ya ni sweli?” (Luka 8:45-47) Musali yo hauutwile cwalo, asaba ni kungangama, mi ataha ni kuto wela fapilaa Jesu “mi a mu bulelela niti kaufela.”—Mare. 5:33.

Jesu ka kubata kuomba-omba musali yo, abulela ka sishemo kuli: “Ha ku tiye pilu, mwanaka!” (Mat. 9:22) Ka kuya ka licaziba ba litaba, linzwi la Sigerike ni Siheberu la “mwanaka” lakona kuitusiswa ka swanisezo kutalusa “sishemo ni lilato.” Jesu azwelapili kuutiisa musali yo ka kubulela kuli: “Tumelo ya hao i ku folisize. U ye ka kozo, mi haike butuku bo butuna bo, bu si ke bwa ku kutela hape.”—Mare. 5:34.

‘Mwanaka.’ Ki mona mo muuna yanaafumile wa Muisilaele yabizwa Boazi naabizelize Ruti musali wa Mumoabi. Musali yo ni yena naasaikutwi lukuluha bakeñisa kuli naasweli kububula makunka mwa simu ya muuna yanaasa zibi. Boazi naabulezi kuli: ‘Utwa mwanaka.’ Mi asusueza Ruti kuli azwelepili kububula mwa masimu ahae. Ruti awela fafasi ka pata, ainamela fapilaa Boazi ni kumubuza libaka hanaaeziwa ka sishemo, ka kuba kuli yena neli muzwahule. Boazi naaalabile ka kutiisa Ruti kuli: “Ku zibiswa ni zibisizwe kaufela mo ezelize mukwenyanaa hao, [yena mbelwa Naomi] . . . Muñaa Bupilo a ku fe mupuzo kwa musebezi wa hao.”—Ruti 2:8-12.

Baana-bahulu Basikreste bakona kueza hande haiba balatelela mutala omunde wa Jesu ni wa Boazi! Ka linako zeñwi baana-bahulu bababeli bakona kuambolisana ni musali wa Sikreste yatokwa tuso ni susuezo ya mwa Mañolo. Hamulaho wa kukupa ketelelo ku Jehova mwa tapelo ni kuteeleza ka tokomelo ku za bulela kaizeli, baana-bahulu bakakona kutusa hande kaizeli yo ni kumuomba-omba ka kuitusisa Linzwi la Mulimu.—Maro. 15:4.