“Ha ne mu amuhezi linzwi la Mulimu, . . . ne mu li amuhezi, . . . sina ka mo li inezi luli, sina linzwi la Mulimu.”—1 MATES. 2:13.

LIPINA: 9694

1-3. Ki nto mañi yelukela kuba yenetahisize butata bone buli mwahalaa Evodia ni Sintike, mi butata bobucwalo bukona kuambukiwa cwañi? (Mubone siswaniso sesi fahalimu.)

BATANGA ba Jehova baitebuha hahulu Bibele, yona buka ya Mulimu yekenile. Ka kuba batu babasika petahala, ka linako zeñwi kaufelaa luna lwafiwanga kelezo yetomile fa Mañolo. Luswanela kuunga cwañi kelezo yecwalo? Munyakisise mutala wa Bakreste ba mwa linako za baapositola, bo Evodia ni Sintike. Basali bababeli bao bane batozizwe, nebabile ni butata bobutuna mwahalaa bona. Ki butata mañi ona bo? Bibele haisika butalusa. Kono ka kuakaleza, muunge kuli muinelo olatelela ki ona one utahisize butata.

2 Luunge kuli Evodia naamemile mizwale ni likaizeli kwa ndu yahae kuli bato ca lico ni kuikola siango. Sintike yena naasika memiwa kwateñi, kono naautwile kuli babañwi nebabile ni nako yende ya kuitabisa. Mwendi Sintike naabulezi kuli: ‘Napalelwa kuutwisisa libaka Evodia hanaasika ni mema! Neninahana kuli lubalikani babatuna.’ Bakeñisa kuikutwa kubetekwa, Sintike ukala kukakanya Evodia ni kunahana kuli mwendi unani milelo  yesika luka. Kacwalo, Sintike alukisa mukitinyana ni kumema mizwale ni likaizeli babaswana bao kono hasika mema kwateñi Evodia! Butata bone buli mwahalaa Evodia ni Sintike bulukela kuba bone butahisize kuli mwa puteho kusike kwaba ni kozo. Bibele haisika lutaluseza zenezwile mwateñi, kono likaizeli bababeli bao balukela kuba bane baamuhezi kelezo yelilato yenebafilwe ki Paulusi.—Mafil. 4:2, 3.

3 Ni kacenu, miinelo yecwalo ka linako zeñwi itahisanga butata mwa liputeho za batu ba Jehova. Kono butata bobucwalo bwakona kutatululwa kamba mane kuambukiwa haiba luitusisa kelezo yefumaneha mwa Bibele, lona Linzwi la Mulimu. Mi haiba luitebuha hahulu Buka ya Jehova, lukalatelela litaelo zayona mwa bupilo bwaluna.—Samu 27:11.

BUKA YA MULIMU NI MAIKUTO A BATU

4, 5. Linzwi la Mulimu lilufa kelezo mañi yeama kuiswala mwa maikuto?

4 Haki nto yebunolo kuiswala mwa maikuto haiba luikutwa kuli lufoselizwe kamba halusika eziwa hande. Lukona kuikutwa hahulu bumaswe haiba lunyandiswa kabakala simuluho yaluna, mubala waluna wa litalo, kamba molubupehezi. Mi lukona kuikutwa hahulu bumaswe ni kufita haiba mutu yalueza cwalo ki Mukreste ka luna! Kana Linzwi la Mulimu lakona kulufa kelezo yekona kulutusa haiba lutalimana ni muinelo wo wa kusapetahala?

5 Jehova uzwezipili kubona miezezo ya batu kuzwa feela fo babupelwa. Walemuhanga maikuto aluna ni likezo zaluna. Mihupulo yetiswa ki maikuto, ikona kutahisa kuli mutu abulele manzwi kamba kueza lika zekatahisa kuli kwa mafelelezo ainyaze. Kanti ki kokubutali kuutwa kelezo ya Bibele ya kuiswala halufilikanyizwe ni ya kuambuka kuhalifa kapili! (Mubale Liproverbia 16:32; Muekelesia 7:9.) Kusina kukakanya, kaufelaa luna lutokwa kueza ka taata kuli lusike lwaba ni kacima-cima mi lube hahulu ni mukwa wa kuswalela. Jehova ni Jesu baanga kuswalela kuli ki nto ya butokwa hahulu. (Mat. 6:14, 15) Kana mutokwa kuituta hahulu kuswalela kamba kuiswala mwa maikuto?

6. Ki kabakalañi haluswanela kuambuka bunyemi?

6 Kamita batu babapalelwanga kuiswala mwa maikuto abona, babanga ni bunyemi bobutuna. Ka libaka leo, batu babañwi habatabelangi kuba bukaufi ni batu babacwalo. Mutu yanani bunyemi bobutuna ukona kutahisa moya omaswe mwa puteho. Wakona kulika kupata moya wahae wa bunyemi kamba mane wa sitoyo, kono maikuto amaswe a mwa pilu yahae ‘akabonahala’ mwa puteho. (Liprov. 26:24-26) Baana-bahulu bakona kutusa batu babacwalo kulemuha kuli bunyemi, sitoyo, ni kubuluka ndimbelela ki tulemeno totusa lumelezwi mwa kopano ya Mulimu. Buka ya Jehova ibulela ka kuutwahala hande ka za lika zeo. (Liv. 19:17, 18; Maro. 3:11-18) Kana mwalumela zeibulela?

MUHUPULE KETELELO YELUSWELI KUFIWA

7, 8. (a) Jehova uetelela cwañi kalulo ya fa lifasi ya kopano yahae? (b) Ki litaelo mañi zeñwi zefumaneha mwa Linzwi la Mulimu, mi ki kabakalañi haluswanela kulilatelela?

7 Jehova uetelela baba mwa kalulo ya fa lifasi ya kopano yahae ni kubafepa ka “mutanga ya sepahala ya na ni kutwisiso” ya mwatasaa ketelelo ya Kreste, yena “toho ya puteho.” (Mat. 24:45-47; Maef. 5:23) Ka kuswana ni sitopa sesietelela sa mwa linako za baapositola, mutanga yo uamuhela linzwi, kamba lushango lolutile ka moya wa Mulimu, mi uitebuha hahulu lulona. (Mubale 1 Matesalonika 2:13.) Ki lifi zeñwi za liketelelo, kamba litaelo zelufilwe mwa Bibele zelelezwi kulutusa?

8 Bibele ilulaela kuli luno fumanehanga  kamita kwa mikopano. (Maheb. 10:24, 25) Ilususueza kulumelelana mwa lituto zaluna. (1 Makor. 1:10) Linzwi la Mulimu lilutaluseza kubata pili za Mubuso mwa bupilo bwaluna. (Mat. 6:33) Mañolo hape akoñomeka butokwa bwa musebezi ni tohonolo yelufilwe ya kukutaza fa ndu ni ndu, mwa libaka za nyangela, ni ka kutandaalelwa. (Mat. 28:19, 20; Lik. 5:42; 17:17; 20:20) Buka ya Mulimu ilaela baana-bahulu Basikreste kubukeleza bukeni mwa kopano yahae. (1 Makor. 5:1-5, 13; 1 Tim. 5:19-21) Mi Jehova ubulela kuli batu kaufela babali mwa kopano yahae balukela kuba babakenile kwa mubili ni kwa moya.—2 Makor. 7:1.

9. Ki ifi nzila inosi yeitusiswa kwa kulutusa kuutwisisa Linzwi la Mulimu?

9 Babañwi baikutwa kuli bakona kuutwisisa Bibele ka ilibona. Kono Jesu uketile ‘mutanga yasepahala’ kuli abe yena feela nzila ya kuabela ka yona lico za kwa moya. Kuzwa ka 1919, Jesu Kreste yapahamisizwe uzwezipili kuitusisa mutanga yo kwa kutusa balateleli bahae kuutwisisa ni kuitusisa zeñozwi mwa Buka ya Mulimu. Ka kulatelela litaelo ze mwa Bibele, lubukeleza bukeni, kozo, ni swalisano mwa puteho. Mañi ni mañi waluna ukona kueza hande kuipuza kuli: ‘Kana nalatelela ka busepahali nzila yaitusisa Jesu kacenu?’

KOLOI YA JEHOVA ISWELI YAZWELAPILI KUZAMAYA!

10. Mwa buka ya Ezekiele, kalulo ya kwa lihalimu ya kopano ya Jehova italusizwe cwañi?

10 Linzwi la Jehova leliñozwi lilutusa kuutwisisa kalulo ya kwa lihalimu ya kopano yahae. Ka mutala, mupolofita Ezekiele naaboni pono yenebonisa koloi ya kwa lihalimu ili yeyemela kalulo ya kwa lihalimu ya kopano ya Mulimu. (Ezek. 1:4-28) Jehova ki yena yazamaisa koloi yeo, mi iliba kai ni kai koisupezwa ki moya. Ka libaka leo, kalulo ya kwa lihalimu ya kopano yahae ietelela kalulo ya fa lifasi ya kopano yahae. Kusina kukakanya, koloi izwezipili kuzamaya! Munahane feela licinceho zeñata zeezizwe mwa kopano mwahalaa lilimo ze 10 zefelile, mi muhupule kuli Jehova ki yena yatahisize licinceho zeo. Bakeñisa kuli Kreste ni mangeloi akenile atuha asinya lifasi lelimaswe le, koloi ya Jehova izamaya ka lubilo lolutuna kuliba kwa kubonisa kuluka kwa bubusi bwahae ni kubonisa bukeni bwa libizo lahae!

Luitumela hahulu kwa baitateli babañata bababeleka ka taata mwa sebelezo ya buyahi! (See paragraph 11)

11, 12. Ki lika mañi zeñwi zesweli kupetiwa ki kopano ya Jehova?

11 Munahane zesweli kupetiwa ki kalulo ya fa lifasi ya kopano ya Mulimu mwa mazazi a maungulelo a. Musebezi wa kuyaha. Babeleki babañata nebapatehile kuyaha ofisi yenca yetuna yeetelela musebezi wa Lipaki za Jehova ye kwa Warwick, ili mwa tolopo ya New York, kwa U.S.A. Ka kuetelelwa ki likolo lelibona za buyahi mwa lifasi kaufela, babeleki babañata babaitatezi basweli kubeleka ka taata kuyaha Mandu A Mubuso amanca ni kuekeza kwa miyaho ya liofisi za mitai. Luitebuha hahulu kwa baitateli babañata bao bababeleka ka taata mwa misebezi ya buyahi! Muhupule kuli Jehova usweli kufuyaula  bashaeli ba Mubuso mwa lifasi kaufela ili babasweli kufa linubu ka busepahali ni ka buikokobezo kuli batuse mwa misebezi yeo ya kuyaha.—Luka 21:1-4.

12 Tuto. Munahane ka za likolo zeñata zesweli kupeta musebezi wa kuluta lituto za Mulimu. (Isa. 2:2, 3) Lunani Sikolo sa Sebelezo ya Bupaina, Sikolo sa Bakutazi ba Mubuso, Sikolo sa Giliadi, Sikolo sa Babasazo Taha fa Betele, Sikolo sa Baokameli ba Mupotoloho ni Basali Babona, ni Sikolo sa Mizwale ba Mwa Tutengo Twa Mitai ni Basali Babona. Ka niti luli, Jehova ulata hahulu kuluta batu bahae! Hape webusaiti yaluna ya jw.org, isusueza batu kuituta bibele mi fateñi kunani lihatiso zaluna ze mwa lipuo zeñata-ñata. Webusaiti ye, inani likalulo zeipitezi za banana ni za mabasi, hamohocwalo ni kalulo yebonisa litaba za makande zenca. Kana musweli mwaitusisa jw.org mwa bukombwa bwamina ni ka nako ya kulapela sina lubasi?

MUBONISE BUSEPAHALI KU JEHOVA MI MUYEMELE KOPANO YAHAE

13. Ka kuba balapeli babasepahala ba Jehova, ki buikalabelo mañi bolunani bona?

13 Ki tohonolo yetuna kuba mwa kopano ya Jehova! Bakeñisa kuli lwaziba lika zatokwa Mulimu ni likuka zahae, lunani buikabelo bwa kueza lika zelukile ni kuyemela bubusi bwahae. Lifasi le halinze lizwelapili kuba lelimaswe hahulu ni kufita, luswanela ‘kutoya bumaswe’ sina Jehova mwa butoyezi. (Samu 97:10) Haluswalisani ni banyefuli bababulela kuli: “Bumaswe . . . ki bona bunde, mi bunde ba li ki bumaswe.” (Isa. 5:20) Bakeñisa kuli lubata kutabisa Mulimu, lulika ka taata kuba babakenile kwa mubili, mwa muzamao, ni kwa moya. (1 Makor. 6:9-11) Kabakala kuli lwalata Jehova mi lumusepile ka kutala, luketa kubonisa busepahali bwaluna ku yena halupila ka kulumelelana ni likuka zeñozwi mwa Buka yahae ya butokwa. Mi lueza buikatazo bwa kupila ka kulumelelana ni likuka zeo kai ni kai koluinzi, ibe kwa ndu, kwa puteho, kwa musebezi, kamba kwa sikolo. (Liprov. 15:3) Munyakisise linzila zeñwi zelukona kubonisa ka zona busepahali bwaluna ku Mulimu.

14. Bashemi Basikreste bakona kubonisa cwañi busepahali ku Mulimu?

14 Kuuta bana. Bashemi Basikreste babonisa busepahali ku Jehova ka kuluta bana babona ze mwa Linzwi lahae. Bashemi babalata Mulimu, habalateleli hahulu lizo za mwa silalanda sebapila ku sona zeama mwa kuutela bana. Moya wa lifasi haulumelezwi mwa lapa la Sikreste. (Maef. 2:2) Ndate wa Sikreste ya kolobelizwe haswaneli kunahana kuli: ‘Mwa naha yaluna basali ki bona babalutanga bana.’ Bibele ibulela ka kunonga fa taba ye, haibulela kuli: “Bo ndate-bana, . . . muzwelepili [kuhulisa bana bamina] ka kalimelo ni kelezo [kamba tuto; ketelelo] ya Jehova.” (Maef. 6:4, NW) Bashemi babasaba Mulimu babata kuli bana babona babe sina Samuele, ili yo Jehova naali ni yena hanaanzaa hula.—1 Sam. 3:19.

15. Lukona kubonisa cwañi busepahali bwaluna ku Jehova halueza likatulo zetuna?

15 Kueza likatulo. Halueza likatulo zetuna mwa bupilo bwaluna, nzila yemiñwi yelukona kubonisa busepahali bwaluna ku Mulimu ki ka kukupa tuso kwa Linzwi lahae leliñozwi ni kwa kopano yahae. Kuli lubonise butokwa bwa kueza cwalo, halunyakisiseñi taba yeñwi yekatalize bashemi babañata. Batu babatutezi kwa linaha zeñwi balumelanga limbututu zabona zesazo pepwa kwa banabahabo bona kuli babautele zona ilikuli bazwelepili kubeleka ni kubata masheleñi mwa linaha zebatutezi ku zona. Niti kikuli, yeo ki katulo ya ka butu kono hape luswanela kuhupula kuli mañi ni mañi uka ikalabela ku Mulimu bakeñisa likatulo zaeza. (Mubale Maroma 14:12.) Kana neikaba nto yebutali  kueza likatulo zetuna zeama lubasi lwaluna ni zeama mupilelo waluna lusika bona pili zeibulela Bibele? Batili! Lutokwa tuso ya Ndataa luna ya kwa lihalimu bakeñisa kuli halukoni kuizamaisa ililuna.—Jer. 10:23.

16. Musali yomuñwi hanaapuluhile, naaswanela kueza katulo mañi, mi ki nto mañi yenemutusize kueza katulo yelukile?

16 Musali yomuñwi hanaapepile mwana wamushimani inzaa pila mwa naha isili, naabata kuluma mwana yo kwa naha yanaasimuluha ku yona kuli ayo babalelwa ki bo kuku wahae. Ka nako yanaapuluha musali yo, yomuñwi wa Lipaki za Jehova akala kuituta Bibele ni yena. Musali yo aeza zwelopili yende mi aituta kuli ki yena yafilwe buikalabelo ki Mulimu bwa kuuta mwanaa hae kuli mane afite fa kuba mulapeli wa Jehova. (Samu 127:3; Liprov. 22:6) Musali yo alapela ka taata ku Jehova sina feela Mañolo halususueza kueza cwalo. (Samu 62:7, 8) Hape abulelela mutu yanaaitutanga ni yena Bibele maikuto ahae mi mane ataluseza babañwi mwa puteho. Kusina taba ni kuli ba lubasi lwahae ni balikani bahae nebamuhapeleza kulumela mwanaa hae ku bo kuku wahae, musali yo naalemuhile kuli kueza cwalo nekusika luka. Muunaa musali yo naatabezi hahulu hanaaboni kuli puteho neitusize hahulu musalaa hae ni mwanaa hae kuli mane muuna yo alumela kuitutanga Bibele, mi yena ni musalaa hae ni mwanaa bona bakala kufumanehanga kwa mikopano. Kana munahana kuli musali yo naaikutwile kuli Jehova naaalabile tapelo yahae yenezwelela kwa pilu? Kusina kukakanya, ki mona mwanaaikutwezi.

17. Ki ketelelo mañi yeluamuhezi ka za baituti ba Bibele?

17 Kulatelela ketelelo. Nzila ya butokwa yelukona bonisa ka yona busepahali bwaluna ku Mulimu ki ka kulatelela ketelelo yeluamuhela kwa kopano yahae. Ka mutala, munyakisise liakalezo zelufilwe ka za baituti baluna ba Bibele. Kuakelelizwe kuli lusakalisa feela kuituta ni mutu yomuñwi mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli?, luitusisange mizuzu isikai hamulaho wa tuto ni tuto kwa kutusa muituti kuziba zeñata ka za kopano. Lwakona kueza cwalo ka kuitusisa vidio ya Kiñi ze Ezahalanga Kwa Ndu ya Mubuso? ni broshuwa ya Ki bo Mañi ba ba Eza Tato ya Jehova Kacenu? Kuakalelizwe kuli halufeza kuituta buka ya Bibele I Lutañi? ni muituti yaeza zwelopili, luitute ni yena buka ya Mu Tiiseze Mwa Lilato la Mulimunihane ikaba kuli ka nako yeo ki kale akolobezwa. Kopano ifile ketelelo yeo kuli balutiwa babanca ‘batiye mwa tumelo.’ (Makolo. 2:7) Kana mwalatelela liakalezo zecwalo zezwa kwa kopano ya Jehova?

18, 19. Ki afi mabaka amañwi haluswanela kuitumela ku Jehova?

18 Kunani mabaka amañata haluswanela kuitumela ku Jehova! Ki yena yalubupile, kambesi yena nelusike lwakona kuzamaya, kamba kubateñi. (Lik. 17:27, 28) Ulufile mpo yabutokwa hahulu, yona Bibele buka yahae. Luiamuhela sina lushango lwa Mulimu, inge mone baezelize Bakreste ba mwa Tesalonika bane baamuehezi ni kulumela linzwi la Mulimu.—1 Mates. 2:13.

19 Ka kuitusisa Linzwi la Mulimu leliñozwi, lusutelezi bukaufi ni Jehova mi ni yena usutelezi bukaufi ni luna. (Jak. 4:8) Ndataa luna ya kwa lihalimu ulufile tohonolo yende hahulu ya kuba mwa kopano yahae. Luitumela hahulu kufiwa limbuyoti zeo! Walisamu naabulezi taba yeo hande hanaaopezi kuli: “Muitumele ku Jehova, kakuli ki yomunde; lilato lahae lelisa feli liina kuya kuile.” (Samu 136:1, NW) Mwa buka ya Samu 136, kubulezwi ha 26 pulelo ya kuli “lilato lahae lelisa feli liina kuya kuile.” Haiba luzwelapili kubonisa busepahali bwaluna ku Jehova ni kwa kopano yahae, lukaiponela buniti bwa manzwi ao amande kakuli lukapila kuya kuile!