Mulilo neushimbiwanga cwañi mwa linako za kwaikale?

TABA yeñozwi mwa Bibele kwa Genese 22:6 ibonisa kuli Abrahama hanaaitukiseza kuyo fa sitabelo kwa sibaka sa kwahule, naangile “likota za nubu ya kucisa mi alilwesa Isaka mwanaa hae. Ashimba mulilo ni tipa mwa mazoho ahae, mi bazamaya hamoho sibeli sabona.”

Mwa Mañolo, hakusika bulelwa mukwa oneuitusiswanga kwa kutumbula mulilo mwa linako za kwaikale. Ka za taba yebulezwi mwa liñolo leo, caziba yomuñwi ulumela kuli lulimi lwa mulilo “nelusike lwakona kuzwelapili kutuka mwa musipili omutelele” wanaazamaile Abrahama ni Isaka. Kacwalo, kubonahala kuli zenetaluswa luli neli lika zeneitusiswanga kwa kutumbula mulilo.

Kono babañwi batalusa kuli kutumbula mulilo nekuli taata mwa linako za kwaikale. Fokuñwi batu nebayakanga mashala a mulilo kwa batu bane bayahile bukaufi ni bona kufita kuitumbulela mulilo wabona. Bo caziba babañwi balumela kuli sanaashimbile Abrahama neli piza, mwendi inge cwalo poto yene itamelezwi kwa liwenge, mone kunani mashala a mulilo anaangilwe fa liiso. (Isa. 30:14) Mashala a mulilo anaashimbiwanga ka nzila yeo naakona kuitusiswa ka bunolo ni bwandilala kuli batu batumbule mulilo ka nako yene bali mwa musipili.