“Mpo yende kaufela ni mpo yepetehile kaufela . . . , izwa ku [Ndataa luna].”—JAK. 1:17.

LIPINA: 20, 15

1. Tiululo itahisa limbuyoti mañi?

SITABELO sa Jesu Kreste sa tiululo sitahisa kuli lube ni limbuyoti zeñata. Sikonahalisa kuli bana ba Adama kaufela babalata kuluka, bayo ba mwa lubasi lwa Mulimu kwapili. Tiululo hape itahisa kuli lukone kuba ni tohonolo ya kupila kuya kuile inze lutabile. Kono tiululo ya Kreste ipeta lika zeñata kufita feela kutusa batu babautwa Mulimu kuli bayo pila bupilo bobunde kwapili. Bakeñisa kuli Jesu naaitatezi kushwa inze asepahala ku Jehova, naakonile kutatulula litaba za butokwa hahulu zeama pupo kaufela.—Maheb. 1:8, 9.

2. (a) Ki litaba mañi za butokwa hahulu ze mwa tapelo ya Jesu? (Mubone siswaniso sesi fahalimu.) (b) Lukanyakisisañi mwa taba ye?

2 Lilimo zepeli pili Jesu asika shwa kale ni kufa sitabelo sa tiululo, naalutile balutiwa bahae kulapela kuli: “Ndataa luna ya kwa mahalimu, libizo lahao likeniswe. Mubuso wahao utahe. Tato yahao iezwe fa lifasi, sina moiezezwa kwa lihalimu.” (Mat. 6:9, 10) Kuli luitebuhe hahulu tiululo, halunyakisiseñi  swalisano yemwahalaa tiululo ni kukeniswa kwa libizo la Mulimu, yemwahalaa tiululo ni Mubuso wa Mulimu, ni yemwahalaa tiululo ni kupetiwa kwa mulelo wa Mulimu.

“LIBIZO LAHAO LIKENISWE”

3. Libizo la Jehova libonisañi, mi Satani naasinyize cwañi libizo lelikenile leo?

3 Nto yapili yanaabulezi Jesu mwa tapelo yahae yeli mutala neli kukeniswa kwa libizo la Mulimu. Libizo la Jehova libonisa kuli ki yena yakutekeha hahulu, yanani maata amatuna hahulu, ni yakenile hahulu mwa pupo kaufela. Mwa tapelo yeñwi, Jesu naabulezi kuli Jehova ki “Ndate Yakenile.” (Joa. 17:11) Bakeñisa kuli Jehova ki yakenile, likuka ni milao kaufela zatomile ki zekenile. Kusina taba kuli Mulimu ki yakenile, mwa simu ya Edeni, Satani ka buhata naatalusize kuli Mulimu naasina tukelo ya kutomela batu likuka. Ka kubulela litaba za buhata ka za Jehova, Satani naasinyize libizo la Mulimu lelikenile.—Gen. 3:1-5.

4. Jesu naabonisize cwañi kuli libizo la Mulimu ki lelikenile?

4 Kono Jesu yena, naalata hahulu libizo la Jehova. (Joa. 17:25, 26) Jesu naabonisize kuli libizo la Mulimu ki lelikenile. (Mubale Samu 40:8-10.) Ka kupila bupilo bobupetehile hanaali fa lifasi, Jesu naabonisize kuli likuka zeo Jehova atomezi libupiwa zahae zebutali lilukile mi zaswanela. Satani niha naatahisize kuli Jesu anyande ni kushwa lifu leli butuku, Jesu naazwezipili kusepahala ka kutala ku Ndatahe wa kwa lihalimu. Bakeñisa kuli naazwezipili kusepahala, Jesu naabonisize kuli mutu yapetehile wakona kumamela ka kutala likuka za Mulimu zelukile.

5. Lukona kubonisa cwañi kuli libizo la Mulimu likenile?

5 Lukona kubonisa cwañi kuli lwalata libizo la Jehova? Ka muzamao waluna. Jehova utokwa kuli lube babakenile. (Mubale 1 Pitrosi 1:15, 16.) Kueza cwalo kutalusa kuli luswanela kulapela feela Jehova ni kumuutwa ka pilu yaluna kaufela. Niha lunyandiswa, luswanela kupila ka kulatelela likuka ni milao yahae yelukile. Ka kueza lika zelukile, lubenyisa liseli laluna, mi ka kueza cwalo, lukanyisa libizo la Jehova. (Mat. 5:14-16) Ka kuba batu babakenile, ka mupilelo waluna lubonisa kuli milao ya Jehova ki yeminde ni kuli litaba zanaabulezi Satani ki za buhata. Halueza mafosisa, ili eluezanga kaufelaa luna, luswanela kubaka luli ni kutuhela kueza lika zeswabisa Jehova.—Samu. 79:9.

6. Ki kabakalañi Jehova hakona kuluunga kuba babalukile, nihaike kuli halusika petahala?

6 Ka kuitusisa sitabelo sa Kreste, Jehova uswalela libi za batu bababonisa tumelo. Uamuhela babaineela ku yena kuli babe balapeli bahae. Jehova uunga Bakreste babatozizwe kuba babalukile sina bana bahae mi uunga ba “lingu zeñwi” kuba babalukile sina balikani bahae. (Joa. 10:16; Maro. 5:1, 2; Jak. 2:21-25) Kacwalo, nihaiba ka nako ye, tiululo ilukonisa kuba ni silikani sesinde ni Ndataa luna mi ilukonisa kubonisa kuli libizo lahae ki lelikenile.

“MUBUSO WAHAO UTAHE”

7. Ki limbuyoti mañi zekaba teñi ka nako yeuka busa Mubuso, ili zekonahaliswa ki tiululo?

7 Mwa tapelo yahae yeli mutala, Jesu hape naakupile Mulimu kuli: “Mubuso wahao utahe.” Ki ifi swalisano yemwahalaa tiululo ni Mubuso wa Mulimu? Tiululo  ikonahalisa kuli batu ba 144,000 bayo busa sina malena ni baprisita ni Kreste kwa lihalimu. (Sin. 5:9, 10; 14:1) Jesu ni bakabusa ni bona mwa Mubuso wa Mulimu, bakatahisa kuli batu babautwa Mulimu batusiwe ki tiululo mwahalaa lilimo ze 1,000. Lifasi likaba paradaisi, mi batu babasepahala kaufela bakatusiwa kuba babapetehile, ili kutahisa kuli batanga ba Mulimu ba kwa lihalimu ni ba fa lifasi babe mwa lubasi luliluñwi loluswalisani. (Sin. 5:13; 20:6) Jesu ukapyata toho ya noha ni kufelisa bukwenuheli kaufela bwatahisize Satani mwa pupo.—Gen. 3:15.

8. (a) Jesu naatusize cwañi balutiwa bahae kulemuha butokwa bwa Mubuso wa Mulimu? (b) Lubonisa cwañi kuli lwayemela Mubuso kacenu?

8 Jesu hanaali fa lifasi, naatusize balutiwa bahae kulemuha butokwa bwa Mubuso wa Mulimu. Hamulaho feela wa kukolobezwa, Jesu naakutalize “taba yende ya Mubuso wa Mulimu” mwa libaka kaufela mwanaaile. (Luka 4:43) Hanaabulela ni balutiwa bahae lwa mafelelezo pili asika kutela kale kwa lihalimu, Jesu naabalaezi kuli babe lipaki zahae “kuyo fita kwa libaka za kwahule hahulu za lifasi.” (Lik. 1:6-8) Ka musebezi wa kukutaza Mubuso, batu mwa lifasi kamukana nebakaba ni tohonolo ya kuituta za tiululo ni kuba babusiwa ba Mubuso wa Mulimu. Kacenu le, lubonisa kuli lwayemela Mubuso wo ka kutusa banyani ba Kreste baba fa lifasi kupeta musebezi wa kukutaza taba yende ya Mubuso mwa lifasi kamukana.—Mat. 24:14; 25:40.

“TATO YAHAO IEZWE”

9. Ki kabakalañi halukona kukolwa kuli Jehova ukapeta mulelo wahae ka za batu?

9 Jesu naatalusañi hanaabulezi cwale kuli: “Tato yahao iezwe”? Jehova ki yena Mubupi. Asabulela feela kuli nto yeñwi ikaezahala, itamehile kuezahala. (Isa. 55:11) Mulimu haana kulumeleza bukwenuheli bwa Satani kupalelwisa mulelo wahae ka za batu. Kuzwa feela kwa makalelo, tato ya Jehova neli ya kuli lifasi litale ka bana ba Adama ni Eva babapetehile. (Gen. 1:28) Kambe Adama ni Eva nebashwile basina bana, mulelo wa Mulimu wa kutaza lifasi ka bana babona neusike wapetahala. Kacwalo, Adama ni Eva hase baezize sibi, Jehova abatuhelela kuli bapepe bana. Ka tiululo, Mulimu ufa batu kaufela bababonisa tumelo tohonolo ya kuli babe ni sepo ya kuba babapetehile ni kupila kuya kuile. Jehova walata batu, mi tato yahae kikuli batu baba muutwa bapile sina mwanaalelezi kwa makalelo.

10. Tiululo itusa cwañi batu babashwile?

10 Kucwañi ka za batu babañata-ñata bane bashwile basika ziba kale Jehova ni kumusebeleza? Tiululo ikonahalisa kuli kube ni zuho ya babashwile. Ndataa luna wa kwa lihalimu ya lilato uka bazusa kwa bafu ni kubafa kolo ya kuituta za mulelo wahae ni kuli babe ni bupilo bobusa feli. (Lik. 24:15) Jehova ubata kuli batu bapile, haabati kuli bashwe. Ka kuba yena Simbule sa bupilo, ukaba Ndatahe batu kaufela babaka zusiwa kwa bafu. (Samu 36:9) Kwaswanela luli kuli Jesu naalulutile kulapela kuli: “Ndataa luna ya kwa mahalimu.” (Mat. 6:9) Jehova ufile Jesu musebezi wa butokwa wa kuzusa babashwile. (Joa. 6:40, 44) Mwa Paradaisi, Jesu ukataleleza musebezi wahae ka kuba yena “zuho ni bupilo.”—Joa. 11:25.

11. Ki ifi tato ya Mulimu ka za ba “buñata bobutuna”?

 11 Jehova habonisi feela bufani bwahae kwa batu basikai, kakuli Jesu naabulezi kuli: “Mutu kaufela yaeza tato ya Mulimu, yena yo ki yena munyanaaka ni kaizelaaka ni me.” (Mare. 3:35) Tato ya Mulimu ki ya kuli batu babasa konwi kubalwa, ba “buñata bobutuna,” babazwa mwa macaba kaufela ni mishobo, babe balapeli bahae. Bababonisa tumelo mwa tiululo ya Kreste ni kueza tato ya Mulimu bakona kuba mwahalaa babaka huwa kuli: “Kupiliswa kwaluna kuzwa ku Mulimu, yainzi mwa lubona, ni ku Ngunyana.”—Sin. 7:9, 10.

12. Tapelo yeli mutala, ibonisa cwañi mulelo wa Jehova ka za batu?

12 Litaba zanaabulezi Jesu mwa tapelo yahae yeli mutala libonisa tato ya Jehova ka za batu baba muutwa. Mi ka kulumelelana ni tapelo yeo, lubata kueza ka taata kuli lubonise kuli libizo la Jehova ki lelikenile, kamba luliinga kuba lelikenile. (Isa. 8:13) Libizo la Jesu kasibili litalusa kuli, “Jehova ki Yena Yapilisa,” mi kupiliswa kwaluna ka tiululo kutahisa tumbo ni kanya kwa libizo la Jehova. Mulimu ukaitusisa Mubuso wahae kuli batu batusiwe ki tiululo. Kaniti luli, tapelo yeli mutala ilukolwisa kuli hakuna sesikona kutibela tato ya Mulimu.—Samu. 135:6; Isa. 46:9, 10.

MUBONISE KULI MWAITEBUHA TIULULO

13. Halukolobezwa lubonisañi?

13 Yeñwi ya linzila za butokwa zelubonisa ka zona kuli lwaitebuha tiululo ki ka kuineela ku Jehova, kolueza ka tumelo yaluna mwa tiululo, ni kukolobezwa. Halukolobezwa lubonisa kuli “luba  Jehova.” (Maro. 14:8) Ka kueza cwalo, lukupa Jehova kuli alufe lizwalo lelikenile. (1 Pit. 3:21) Jehova ualabanga kupo yaluna yeo ka kulukenisa ka mali a sitabelo sa Kreste. Lunani sepo yetezi ya kuli uka lufa lika kaufela zasepisize.—Maro. 8:32.

Ki linzila lifi zelubonisa ka zona kuli lwaitebuha tiululo? (Mubone maparagilafu 13, 14)

14. Ki kabakalañi halulaelwa kulata babañwi?

14 Ki nzila ifi yeñwi yelubonisa ka yona kuli lwaitebuha tiululo? Bakeñisa kuli lika kaufela zaeza Jehova ulieza ka lilato, tato yahae ki ya kuli batu kaufela baba mulapela babonise hahulu lilato. (1 Joa. 4:8-11) Haiba lulata babañwi, lubonisa kuli lutabela kuba “bana ba Ndataa [luna] ya mwa mahalimu.” (Mat. 5:43-48) Mulao wapili ki wa kuli lulukela kulata Jehova, kono wabubeli ona ki wa kuli lulukela kulata babañwi. (Mat. 22:37-40) Nzila yeñwi ya butokwa yelubonisa ka yona kuli lwalata babañwi ki ka kumamela taelo ya kukutaza taba yende ya Mubuso wa Mulimu. Halunze lubonisa lilato kwa batu babañwi, lubenyisa kanya ya Mulimu. Mane, lilato laluna ku Mulimu “liba lelipetehile ku luna” haiba lumamela taelo ya kulata babañwi, sihulu mizwale baluna.—1 Joa. 4:12, 20.

TIULULO ITAHISA “LINAKO ZA KUKATULUHA” ZEZWA KU JEHOVA

15. (a) Ki limbuyoti mañi zeluamuhela ku Jehova ka nako ye? (b) Ki limbuyoti mañi zelulibelela?

15 Haiba lubonisa tumelo mwa tiululo, lukaswalelwa libi zaluna ka kutala. Linzwi la Mulimu lilukolwisa kuli libi zaluna zakona ‘kutakulwa.’ (Mubale Likezo 3:19-21.) Sina molunyakisiselize kwamulaho, ka kuitusisa tiululo, Jehova uañula batanga bahae babatozizwe sina bana bahae. (Maro. 8:15-17) Mi luna ba “lingu zeñwi,” kuswana feela inge kuli Jehova uñozi liñolo la kuluañula fokunani libizo laluna. Haluka petahala ni kutula tiko ya mafelelezo, Jehova ukatabela kunyatela ka swanisezo liñolo leo, ni kuluañula sina bana bahae babalatwa ba fa lifasi. (Maro. 8:20, 21; Sin. 20:7-9) Jehova ulata bana bahae kuya kuile. Batu bakatusiwa ki tiululo kuya kuile. (Maheb. 9:12) Mpo ye, ikazwelapili kuba ya butokwa. Hakuna mutu yakona kuluamuha yona.

16. Tiululo ilukonisa cwañi kuba ni tukuluho ya niti?

16 Diabulosi haakoni kupalelwisa batu kaufela bababakile luli kuli kwapili babe mwa lubasi lwa Jehova. Jesu naatile fa lifasi ni kushwa “hañwi feela.” Kacwalo tiululo ilifelezwi hañwi ka kutala. (Maheb. 9:24-26) Itakula ka kutala sibi seluhozize ku Adama. Kabakala sitabelo sa Kreste, lulukuluzwi kwa butanga bwa lifasi le, lelizamaiswa ki Satani, mi halusa saba lifu.—Maheb. 2:14, 15.

17. Lilato la Jehova limisusueza kuezañi?

17 Lwakona kusepa lika kaufela zasepisize Mulimu. Sina feela milao yahae yezamaisa pupo haisa cincangi, Jehova haana kupalelwa kutaleleza zalusepisize. Haacinci. (Mala. 3:6). Kwandaa kulufa mpo ya bupilo, Jehova ulufa lika zeñata. Walulata. “Lufitile fa kuziba ni kukolwa lilato leo Mulimu anani lona ku luna. Mulimu ki lilato.” (1 Joa. 4:16) Lifasi kamukana likaba paradaisi yende hahulu, mi mutu kaufela fa lifasi ukalikanyisa Mulimu ka kubonisa babañwi lilato. Haike luswalisane ni libupiwa za Mulimu za kwa lihalimu zesepahala, ka kubulela kuli: “Haike tumbo ni kanya ni butali ni buitumelo ni likute ni maata a kuzamaisa ni maata libe ku Mulimu waluna kamita ni kuya kuile. Ameni.”—Sin. 7:12.