Muapositola Paulusi naañozi kuli Jehova “hana kumituhelela kuli mulikwe ki muliko omusa koni kutiyela.” (1 Makor. 10:13) Kana fo kutalusa kuli Jehova wanyakisisanga miliko pili isika lutahela kale kuli abone nji lwakona kuitiyela mi cwale kihona akaketa miliko yeka lutahela?

Munyakisise butata bwa kuba ni mubonelo ocwalo. Muzwale yomuñwi yanaanani mwana yanaaipulaile naabuzize kuli: ‘Kana Jehova naabonezi cimo kuli na ni musalaa ka neluka kona kutiyela muliko wa kushwelwa ki mwanaa luna? Kana taba ye neiezahezi kabakala kuli Mulimu naaboni kuli lwakona kuitiyela?’ Kana kunani libaka leliutwahala la kulumela kuli Jehova wazamaisanga lika zeezahala mwa bupilo bwaluna ka nzila yecwalo?

Halunyakisisa hape manzwi a Paulusi añozwi kwa 1 Makorinte 10:13, lufumana kuli, hakuna libaka la mwa Mañolo lelibonisa kuli Jehova ubonelanga cimo muliko olukona kutiyela, mi cwale kihona aketa mifuta ya miliko yeluswanela kutalimana ni yona. Halunyakisiseñi mabaka amane halukona kubulela cwalo.

Libaka lapili kikuli, Jehova naafile batu mpo ya tukuluho ya kuiketela za kueza. Ubata kuli luikezezange likatulo. (Deut. 30:19, 20; Josh. 24:15) Haiba lueza likatulo zende, lwakona kuitinga ku Jehova kuli aluzamaise. (Liprov. 16:9) Kono haiba lueza likatulo zemaswe, lukakutula zekazwa mwateñi. (Magal. 6:7) Jehova hanaaka luketelanga miliko yeswanela kulutahela, kana fo naasike anyinyafaza mpo yalufile ya tukuluho ya kuiketela za kueza?

Libaka labubeli kikuli, Jehova halusilelezangi kwa “likezahalo zesika libelelwa.” (Muek. 9:11) Likozi zemaswe, ili zekona kutahisa likolofalo zetuna, zakona kuluezahalela kabakala kuba mwa sibaka sesimaswe ka nako yemaswe. Jesu naabulezi ka za kozi yene ibulaile batu ba 18 hane bawezwi ki tawala, mi naabonisize kuli nesi tato ya Mulimu kuli batu bao babulaiwe. (Luka 13:1-5) Kana neisike yaba mafosisa kunahana kuli Mulimu wakona kuketela cimo batu babaka banduka ni babaka bulaiwa hakuezahala likozi zeñwi?

Libaka labulaalu kikuli, yomuñwi ni yomuñwi waluna uswanela kuzwelapili kusepahala ku Mulimu. Muhupule kuli Satani naabulezi kuli batu kaufela babasebeleza Jehova habana kuzwelapili kusepahala ku Jehova haiba batahelwa ki miliko. (Jobo 1:9-11; 2:4;  Sin. 12:10) Jehova hanaaka lusileleza kwa miliko yemiñwi kabakala kuli ulemuhile kuli halukoni kuitiyela, kana taba yeo neisike yakoñomeka feela zanaabulezi Satani kuli lusebeleza Mulimu kabakala buitati?

Libaka labune kikuli, Jehova hatokwi kuzibela cimo lika zeka luezahalela. Muhupulo wa kuli Mulimu uketelanga cimo miliko yeluswanela kukopana ni yona, ubonisa inge kuli utokwa kuziba lika kaufela ka za bupilo bwaluna bwa kwapili. Kono mubonelo ocwalo hauzwi mwa Mañolo. Mulimu luli wakona kuzibela cimo zekaezahala kwapili. (Isa. 46:10) Kono Bibele ibonisa kuli haketi kuziba lika kaufela zekaezahala kwapili. (Gen. 18:20, 21; 22:12) Kacwalo niha nani maata a kuzibela cimo lika, haitusisangi maata ao kulupalelwisa kuitusisa tukuluho yalufile ya kuiketela za kueza. Mi ki zona zelulibelela ku Mulimu yakuteka tukuluho yaluna ya kuiketela za kueza ni yabonisanga tulemeno twahae ka nzila yepetehile.—Deut. 32:4; 2 Makor. 3:17.

Kacwalo luswanela kuutwisisa cwañi manzwi anaabulezi Paulusi ali: “Mulimu . . . hana kumituhelela kuli mulikwe ki muliko omusa koni kutiyela”? Paulusi utalusa zaezanga Jehova haluli mwa miliko, isiñi lusika tahelwa kale ki miliko. * Manzwi a muapositola ao alukolwisa kuli, kusina taba ni miliko yekona kulutahela, Jehova uka lutiisa haiba lumusepa. (Samu 55:22) Halunyakisiseñi mabaka amabeli Paulusi hanaabulezi cwalo.

Libaka lapili ki la kuli, miliko yelukopana ni yona ki miliko ‘yetahela batu kaufela.’ Kacwalo kaufelaa luna lutahelwanga ki miliko yecwalo. Kono lwakona kutiyela miliko yeo, ibile feela luitinga ku Mulimu. (1 Pit. 5:8, 9) Litaba zebulezwi pili kwa 1 Makorinte kauhanyo ya 10, libonisa kuli Paulusi naatalusa za miliko yene bakopani ni yona Maisilaele mwa lihalaupa. (1 Makor. 10:6-11) Miliko yeo kaufela ki yona yenetahela batu kaufela, mi Maisilaele babasepahala nebakona kuitiyela. Paulusi naabulezi hane kuli “babañwi ku bona” nebapalezwi kuutwa. Ka bumai, Maisilaele babañwi nebakalile kueza lika zemaswe bakeñisa kuli nebasika itinga ku Mulimu.

Libaka labubeli ki la kuli, “Mulimu wasepahala.” Litaba za mo Jehova naaezelize batu bahae libonisa kuli wabonisanga sishemo sesituna kwa “batu baba mulata ni kumamela milao yahae.” (Deut. 7:9) Litaba zeo libonisa kuli Mulimu kamita watalelezanga lisepiso zahae. (Josh. 23:14) Bakeñisa kuli Mulimu ubonisize kuli wasepahala, batu baba mulata ni kumuutwa, banani buikolwiso bwa kuli: (1) Haana kulumeleza muliko kuba omutuna hahulu kuli bapalelwe kuutiyela, mi (2) ‘uka bafa ni nzila ya kuzwa ku ona.’

Jehova ‘waluomba-omba mwa manyando aluna kaufela’

Jehova ufa cwañi nzila babaitinga ku yena habakopana ni miliko? Haiba walata kueza cwalo, wakona feela kuzwisa muliko wo. Kono muhupule manzwi a Paulusi, ali: “[Jehova] uka mifa ni nzila ya kuzwa ku ona ilikuli mukone kuutiyela.” Kacwalo hañata ‘ufanga nzila’ ka kulufa zelutokwa kuli lukone kutiyela miliko. Hamunyakisise linzila lisikai zeo Jehova akona kulufa ka zona nzila ya kuzwa mwa miliko:

  • ‘Waluomba-omba mwa manyando aluna kaufela.’ (2 Makor. 1:3, 4) Jehova wakona kuomba-omba minahano yaluna, pilu yaluna, ni maikuto aluna ka Linzwi lahae, ka moya wahae okenile, ni ka lico za kwa moya zelufiwa ki mutanga yasepahala.—Mat. 24:45; Joa. 14:16, litaluso ze kwatasi; Maro. 15:4.

  • Wakona kuluetelela ka moya okenile. (Joa. 14:26) Halutahelwa ki miliko, moya okenile uka lutusa kuhupula litaba ni likuka za mwa Bibele, mi kihona lukalemuha nto yende yeluswanela kueza.

  • Wakona kuitusisa mangeloi ahae kuli alutuse.—Maheb. 1:14.

  • Wakona kulutusa ka Bakreste babañwi ‘babakona kulutiisa’ ka manzwi ni likezo zabona.—Makolo. 4:11, litaluso ze kwatasi.

Kacwalo, luitutañi kwa manzwi anaañozi Paulusi kwa 1 Makorinte 10:13? Jehova haketangi mufuta wa miliko yeluswanela kutalimana ni yona. Kono halutalimana ni miliko, lunani buikolwiso bo: Haiba lusepa Jehova ka kutala, hana kulutuhelela kutahelwa ki miliko yelusa koni kutiyela; kamita uka lufa ni nzila ya kuzwa ku yona ilikuli lukone kuitiyela. Manzwi ao aluomba-omba luli!

^ para. 2 Linzwi la Sigerike lelitolokilwe kuli “muliko” likona kutalusa “manyando.”