Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  December 2016

Mukoloko wa Litaba Zebulezwi Mwa Litawala za Mulibeleli za 2016

Mukoloko wa Litaba Zebulezwi Mwa Litawala za Mulibeleli za 2016

Kubonisa kweli ya magazini moifumaneha taba

BIBELE

 • Likauhanyo ni Litimana, No. 2

 • Lefèvre d’Étaples (mutoloki), No. 6

 • Moipunyuhezi Bibele, No. 4

BIBELE YACINCANGA BUPILO BWA BATU

 • Nenipalezwi Hañata-ñata (J. Mutke), No. 4

 • Neniitutile Kukuteka Basali (J. Ehrenbogen), No. 3

 • Neninani Buhali ni Mifilifili (A. De la Fuente), No. 5

 • Silimo Silisiñwi Sakuba ni Kozo ni Tabo (A. Broggio), No. 1

BUPILO NI TULEMENO TWA SIKRESTE

 • Nto ya Butokwa Kufita Gauda (butali bobuzwa ku Mulimu), Aug.

 • Kuyemela Taba Yende Fapilaa Babusi, Sep.

  Musike Mwabilaela, No. 1

 • Kutusa Mwa Puteho Yamina, Mar.

 • Muzwelepili Kusebeleza Jehova ka Tabo, Feb.

 • Kuba ni Musa—Ki Nzila Yabutali, Dec.

 • Ka Butokwa Hahulu Kufita Daimani (busepahali), June

 • Zekona Kulutusa Kusaikutwa Kusilelezwa, No. 1

 • “Kana ‘Mwabukeleza Butali,’” Oct.

 • Libaka Halutokwa Kusepahala? No. 1

 • Kulapelelanga Kwa Libaka Zengiwa Kuba Zeipitezi? No. 2

 • Bukombwa Bwamina Buswana Sina Puka? Apr.

JEHOVA

 • “Si Sabi, ni ka ku Tusa” July

 • Libizo, No. 3

LIPAKI ZA JEHOVA

 • Kutusiwa ki Ketelelo ya Jehova Kacenu (Zeezahezi), Sep.

 • “Bahasanyi ba Mubuso mwa Britain—Hamuzuhe!!” (1937), Nov.

 • Nebaifanile mwa Ghana, July

 • “Nifumana Siselo Sesitisa Tumbo ku Jehova” (Germany, Ndwa ya Lifasi Yapili), Aug.

 • ‘Musebezi ki Omutuna’ (kufa linubu), Nov.

JESU KRESTE

 • Sene Sikomokisa ka mo Naaswalisanelanga ni Babakula Mbingwa, No. 4

 • Ndatahe Josefa, No. 3

 • Ki Kabakalañi Hanaanyandile Ni Kushwa? No. 2

ZEEZAHEZI MWA BUPILO

 • Kuba “Lika Kaufela Kwa Batu ba Mufuta Kaufela” (D. Hopkinson), Dec.

 • Niamuhezi Niti ya Bibele Nisina Mazoho (B. Merten), No. 6

 • Kuikataza Kulikanyisa Mitala Yeminde (T. McLain), Oct.

 • Monifumanezi Tabo Mwa Kufana (R. Parkin), Aug.

 • Jehova Unitusize Kukondisa Mwa Sebelezo Yahae (C. Robison), Feb.

 • Basali Bane Babanga Masisita Bafetuha Kuba Banabahabo ba Niti ba Kwa Moya (F. and A. Fernández), Apr.

ZESHOBANI-SHOBANI

 • “Ndwa ki ya Muñaa Bupilo” (Davida), No. 5

 • Baprisita ba Bahulu Mwa Mañolo A Sigerike A Sikreste, No. 1

 • Likande la Davida ni Goliati—Kana Neliezahalile Luli? No. 5

 • Roma Neifanga Babusi ba Sijuda Maata Akuma Kai Mwa Judea, Oct.

 • Mulimu Waalabanga Litapelo Kaufela? No. 6

 • Mabaka anatisa kuli Baeteleli ba bulapeli bwa Sijuda balumeleze telekano, No. 4

 • Kumamela Litemuso, No. 2

 • ‘Nalata Kuya’ (Rebeka), No. 3

 • Zeluituta Kwa Linyunywani, No. 6

 • Kubapanya Kwa Butokwa Hahulu (zemulumela ni zeibulela Bibele), No. 4

 • Ki Kwa Butokwa Kuba Mwa Bulapeli Bobuñwi? No. 4

 • Kana Luswanela Kuina Kamba Kuyema ka Nzila Yeñwi Halulapela? No. 6

 • Bulapeli ki Nto Yetahisizwe Feela ki Batu? No. 4

 • Miputo Mwa Linako Zene Iñolwa Bibele, No. 1

 • Masila ni Milyani ya Kulombisa Mwa Linako Zene Iñolwa Bibele, No. 3

 • Lipono Zebonisa Mwa Mahalimu, No. 6

 • Kiñi Zeezahalanga ku Luna Halushwa? No. 1

 • Mubuso wa Mulimu ki Nto Mañi? No. 5

 • Mutu Yemulata Haashwa, No. 3

 • Mukona Kufumana Kai Kuomba-Ombiwa? No. 5

 • Diabulosi ki Mañi? No. 2

 • Linzwi Lenelitusize Hahulu! (“musali”), Nov.

 • Mifilifili Yakona Kufela Mwa Lifasi? No. 4

 • Kana mutu nakona kucala peu ya mufuka mwa simu ya yomuñwi? Oct.

LIPUZO ZEZWA KWA BABALI

 • Kukopanya milamu yemibeli (Ezek. 37), July

 • Muuna yanaanani lunaka lwa inki lwa muñoli ni baana ba 6 bane basweli lilwaniso (Eze. 9:2), June

 • Kana Satani naaisize Jesu kwa tempele luli? (Mat. 4:5; Luka 4:9), Mar.

 • Ki lifi “linzwi la Mulimu”? (Maheb. 4:12), Sep.

 • Batu ba Mulimu nebahapilwe lili ki Babilona yo Mutuna? Mar.

 • Ki kabakalañi kutapa kwa mazoho haneili taba yetuna hahulu? (Mare. 7:5), Aug.

LITABA ZAKUITUTA

 • Kuitebuha Jehova Yena Mubupi Waluna, June

 • Mususuezwe ki ‘Mpo ya Mulimu Yesakonwi Kutaluswa,’ Jan.

 • Muzwelepili Kubonisa “Lilato la Mina la Mizwale”! Jan.

 • Kusepahala Kutabisa Mulimu, Apr.

 • Mutusiwe Hahulu ki Lika Zalufa Jehova, May

 • Nemulukuluzwi ka Sishemo sa Mulimu, Dec.

 • Bababizizwe Kuzwa Mwa Lififi, Nov.

 • Kana Litino Zemutina Zakanyisa Mulimu? Sep.

 • “Musike Mwalibala Kubonisa Sishemo Kwa Batu Basili,” Oct.

 • Musike Mwalumeleza Mafosisa Ababañwi Kumisitatalisa, June

 • “Mazoho A Hao A si ke A Fokola,” Sept.

 • Kana Mwaitebuha Hahulu Buka ya Jehova? Nov.

 • Kana Mwalumeleza Mubupi Yomutuna Kuli Amibupe? June

 • Kana Mwalemuha Butokwa Bwa Kueza Zwelopili ya Kwa Moya? Aug.

 • Kana Mwalemuha Butokwa Bwa Kuluta Babañwi? Aug.

 • Mubonise Tumelo Mwa Lisepiso za Jehova, Oct.

 • “Ha mu ye, mi mu Lute Batu ba Macaba Kaufela ku ba Balutiwa,” May

 • Batu Babaitebuha Sishemo Sesituna sa Mulimu Sebabonisizwe, July

 • Muezanga Cwañi Likatulo? May

 • Mulikanyise Balikani Babatuna ba Jehova, Feb.

 • Kana Bibele Isacinca Bupilo Bwamina? May

 • Jehova Naamubizize Kuli ‘Mulikanaaka,’ Feb.

 • Jehova Uetelela Batu Bahae Mwa Nzila ya Bupilo, Mar.

 • “Jehova Mulimu Waluna ki Jehova Alimuñwi,” June

 • Jehova Ufa Mupuzo ku Babatukufalezwi Kumubata, Dec.

 • Muzwelepili Kulwana Kuli Mufuyolwe ki Jehova, Sept.

 • “Mu Zwelepili ku Susuezana ka Zazi ni Zazi,” Nov.

 • Muitute Kwa Batanga ba Jehova Babasepahala, Feb.

 • “Mu Tuhelele Buitiiso ku Peta Musebezi wa Bona,” Apr.

 • Muzwelepili Kuikambusa Kwa Lifasi Lelialuhani, Apr.

 • Muzwelepili Kutiisa Silikani Samina ni Mulimu Hamunze Muli Mwa Sibaka Sisili, Oct.

 • Zebatokwa Kueza Bakreste Kuli Bakondise Mwa Linyalo Labona, Aug.

 • Linyalo—Makalelo ni Mulelo Walona, Aug.

 • Babaonga-Ongilwe ka Kuswalisana ni Buka ya Mulimu, Nov.

 • Bashemi, Mutuse Bana Bamina Kubani Tumelo Yetiile, Sept.

 • Mubonise Kuli Mwa Sepahala ku Jehova, Feb.

 • Mubate Mubuso, Isiñi Lika, July

 • “Kuisa Munahano ku za Moya Kutahisa Bupilo ni Kozo” Dec.

 • Mutatulule Lifapahano ka Nzila Yelilato, May

 • Muhasanye Taba Yende ya Sishemo Sesituna sa Mulimu, July

 • Mutiise Tumelo Yamina Mwa Lika Zemusepisizwe, Oct.

 • Moya Upaka Hamoho ni Moya Waluna, Jan.

 • Nebaitukuluzi Kwa Bulapeli Bwa Buhata, Nov.

 • Munepele Lipilaelo Zamina Kaufela ku Jehova, Dec.

 • ‘Lubata Kuya ni Mina,’ Jan.

 • Ki Kabakalañi Haluswanela ‘Kuzwelapili Kutona’? July

 • Ki Kabakalañi Haluswanela Kukopananga Hamoho Kulapela Mulimu? Apr.

 • Kusebeza Hamoho ni Mulimu—Kutahisa Tabo, Jan.

 • Mutokwa Kuezañi Kuli Swalisano Yaluna ya Sikreste Itiye? Mar.

 • Babanca—Kana Muitukiselize Kukolobezwa? Mar.

 • Babanca—Mukona Kuitukiseza Cwañi Kolobezo? Mar

 • Banana Mutiise Tumelo Yamina, Sept.