Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Mukoloko wa Litaba Zebulezwi Mwa Litawala za Mulibeleli za 2016

Mukoloko wa Litaba Zebulezwi Mwa Litawala za Mulibeleli za 2016

Kubonisa kweli ya magazini moifumaneha taba

BIBELE

 • Likauhanyo ni Litimana, No. 2

 • Lefèvre d’Étaples (mutoloki), No. 6

 • Moipunyuhezi Bibele, No. 4

BIBELE YACINCANGA BUPILO BWA BATU

 • Nenipalezwi Hañata-ñata (J. Mutke), No. 4

 • Neniitutile Kukuteka Basali (J. Ehrenbogen), No. 3

 • Neninani Buhali ni Mifilifili (A. De la Fuente), No. 5

 • Silimo Silisiñwi Sakuba ni Kozo ni Tabo (A. Broggio), No. 1

BUPILO NI TULEMENO TWA SIKRESTE

 • Nto ya Butokwa Kufita Gauda (butali bobuzwa ku Mulimu), Aug.

 • Kuyemela Taba Yende Fapilaa Babusi, Sep.

  Musike Mwabilaela, No. 1

 • Kutusa Mwa Puteho Yamina, Mar.

 • Muzwelepili Kusebeleza Jehova ka Tabo, Feb.

 • Kuba ni Musa—Ki Nzila Yabutali, Dec.

 • Ka Butokwa Hahulu Kufita Daimani (busepahali), June

 • Zekona Kulutusa Kusaikutwa Kusilelezwa, No. 1

 • “Kana ‘Mwabukeleza Butali,’” Oct.

 • Libaka Halutokwa Kusepahala? No. 1

 • Kulapelelanga Kwa Libaka Zengiwa Kuba Zeipitezi? No. 2

 • Bukombwa Bwamina Buswana Sina Puka? Apr.

JEHOVA

 • “Si Sabi, ni ka ku Tusa” July

 • Libizo, No. 3

LIPAKI ZA JEHOVA

 • Kutusiwa ki Ketelelo ya Jehova Kacenu (Zeezahezi), Sep.

 • “Bahasanyi ba Mubuso mwa Britain—Hamuzuhe!!” (1937), Nov.

 • Nebaifanile mwa Ghana, July

 • “Nifumana Siselo Sesitisa Tumbo ku Jehova” (Germany, Ndwa ya Lifasi Yapili), Aug.

 • ‘Musebezi ki Omutuna’ (kufa linubu), Nov.

JESU KRESTE

 • Sene Sikomokisa ka mo Naaswalisanelanga ni Babakula Mbingwa, No. 4

 • Ndatahe Josefa, No. 3

 • Ki Kabakalañi Hanaanyandile Ni Kushwa? No. 2

ZEEZAHEZI MWA BUPILO

 • Kuba “Lika Kaufela Kwa Batu ba Mufuta Kaufela” (D. Hopkinson), Dec.

 • Niamuhezi Niti ya Bibele Nisina Mazoho (B. Merten), No. 6

 • Kuikataza Kulikanyisa Mitala Yeminde (T. McLain), Oct.

 • Monifumanezi Tabo Mwa Kufana (R. Parkin), Aug.

 • Jehova Unitusize Kukondisa Mwa Sebelezo Yahae (C. Robison), Feb.

 • Basali Bane Babanga Masisita Bafetuha Kuba Banabahabo ba Niti ba Kwa Moya (F. and A. Fernández), Apr.

ZESHOBANI-SHOBANI

 • “Ndwa ki ya Muñaa Bupilo” (Davida), No. 5

 • Baprisita ba Bahulu Mwa Mañolo A Sigerike A Sikreste, No. 1

 • Likande la Davida ni Goliati—Kana Neliezahalile Luli? No. 5

 • Roma Neifanga Babusi ba Sijuda Maata Akuma Kai Mwa Judea, Oct.

 • Mulimu Waalabanga Litapelo Kaufela? No. 6

 • Mabaka anatisa kuli Baeteleli ba bulapeli bwa Sijuda balumeleze telekano, No. 4

 • Kumamela Litemuso, No. 2

 • ‘Nalata Kuya’ (Rebeka), No. 3

 • Zeluituta Kwa Linyunywani, No. 6

 • Kubapanya Kwa Butokwa Hahulu (zemulumela ni zeibulela Bibele), No. 4

 • Ki Kwa Butokwa Kuba Mwa Bulapeli Bobuñwi? No. 4

 • Kana Luswanela Kuina Kamba Kuyema ka Nzila Yeñwi Halulapela? No. 6

 • Bulapeli ki Nto Yetahisizwe Feela ki Batu? No. 4

 • Miputo Mwa Linako Zene Iñolwa Bibele, No. 1

 • Masila ni Milyani ya Kulombisa Mwa Linako Zene Iñolwa Bibele, No. 3

 • Lipono Zebonisa Mwa Mahalimu, No. 6

 • Kiñi Zeezahalanga ku Luna Halushwa? No. 1

 • Mubuso wa Mulimu ki Nto Mañi? No. 5

 • Mutu Yemulata Haashwa, No. 3

 • Mukona Kufumana Kai Kuomba-Ombiwa? No. 5

 • Diabulosi ki Mañi? No. 2

 • Linzwi Lenelitusize Hahulu! (“musali”), Nov.

 • Mifilifili Yakona Kufela Mwa Lifasi? No. 4

 • Kana mutu nakona kucala peu ya mufuka mwa simu ya yomuñwi? Oct.

LIPUZO ZEZWA KWA BABALI

 • Kukopanya milamu yemibeli (Ezek. 37), July

 • Muuna yanaanani lunaka lwa inki lwa muñoli ni baana ba 6 bane basweli lilwaniso (Eze. 9:2), June

 • Kana Satani naaisize Jesu kwa tempele luli? (Mat. 4:5; Luka 4:9), Mar.

 • Ki lifi “linzwi la Mulimu”? (Maheb. 4:12), Sep.

 • Batu ba Mulimu nebahapilwe lili ki Babilona yo Mutuna? Mar.

 • Ki kabakalañi kutapa kwa mazoho haneili taba yetuna hahulu? (Mare. 7:5), Aug.

LITABA ZAKUITUTA

 • Kuitebuha Jehova Yena Mubupi Waluna, June

 • Mususuezwe ki ‘Mpo ya Mulimu Yesakonwi Kutaluswa,’ Jan.

 • Muzwelepili Kubonisa “Lilato la Mina la Mizwale”! Jan.

 • Kusepahala Kutabisa Mulimu, Apr.

 • Mutusiwe Hahulu ki Lika Zalufa Jehova, May

 • Nemulukuluzwi ka Sishemo sa Mulimu, Dec.

 • Bababizizwe Kuzwa Mwa Lififi, Nov.

 • Kana Litino Zemutina Zakanyisa Mulimu? Sep.

 • “Musike Mwalibala Kubonisa Sishemo Kwa Batu Basili,” Oct.

 • Musike Mwalumeleza Mafosisa Ababañwi Kumisitatalisa, June

 • “Mazoho A Hao A si ke A Fokola,” Sept.

 • Kana Mwaitebuha Hahulu Buka ya Jehova? Nov.

 • Kana Mwalumeleza Mubupi Yomutuna Kuli Amibupe? June

 • Kana Mwalemuha Butokwa Bwa Kueza Zwelopili ya Kwa Moya? Aug.

 • Kana Mwalemuha Butokwa Bwa Kuluta Babañwi? Aug.

 • Mubonise Tumelo Mwa Lisepiso za Jehova, Oct.

 • “Ha mu ye, mi mu Lute Batu ba Macaba Kaufela ku ba Balutiwa,” May

 • Batu Babaitebuha Sishemo Sesituna sa Mulimu Sebabonisizwe, July

 • Muezanga Cwañi Likatulo? May

 • Mulikanyise Balikani Babatuna ba Jehova, Feb.

 • Kana Bibele Isacinca Bupilo Bwamina? May

 • Jehova Naamubizize Kuli ‘Mulikanaaka,’ Feb.

 • Jehova Uetelela Batu Bahae Mwa Nzila ya Bupilo, Mar.

 • “Jehova Mulimu Waluna ki Jehova Alimuñwi,” June

 • Jehova Ufa Mupuzo ku Babatukufalezwi Kumubata, Dec.

 • Muzwelepili Kulwana Kuli Mufuyolwe ki Jehova, Sept.

 • “Mu Zwelepili ku Susuezana ka Zazi ni Zazi,” Nov.

 • Muitute Kwa Batanga ba Jehova Babasepahala, Feb.

 • “Mu Tuhelele Buitiiso ku Peta Musebezi wa Bona,” Apr.

 • Muzwelepili Kuikambusa Kwa Lifasi Lelialuhani, Apr.

 • Muzwelepili Kutiisa Silikani Samina ni Mulimu Hamunze Muli Mwa Sibaka Sisili, Oct.

 • Zebatokwa Kueza Bakreste Kuli Bakondise Mwa Linyalo Labona, Aug.

 • Linyalo—Makalelo ni Mulelo Walona, Aug.

 • Babaonga-Ongilwe ka Kuswalisana ni Buka ya Mulimu, Nov.

 • Bashemi, Mutuse Bana Bamina Kubani Tumelo Yetiile, Sept.

 • Mubonise Kuli Mwa Sepahala ku Jehova, Feb.

 • Mubate Mubuso, Isiñi Lika, July

 • “Kuisa Munahano ku za Moya Kutahisa Bupilo ni Kozo” Dec.

 • Mutatulule Lifapahano ka Nzila Yelilato, May

 • Muhasanye Taba Yende ya Sishemo Sesituna sa Mulimu, July

 • Mutiise Tumelo Yamina Mwa Lika Zemusepisizwe, Oct.

 • Moya Upaka Hamoho ni Moya Waluna, Jan.

 • Nebaitukuluzi Kwa Bulapeli Bwa Buhata, Nov.

 • Munepele Lipilaelo Zamina Kaufela ku Jehova, Dec.

 • ‘Lubata Kuya ni Mina,’ Jan.

 • Ki Kabakalañi Haluswanela ‘Kuzwelapili Kutona’? July

 • Ki Kabakalañi Haluswanela Kukopananga Hamoho Kulapela Mulimu? Apr.

 • Kusebeza Hamoho ni Mulimu—Kutahisa Tabo, Jan.

 • Mutokwa Kuezañi Kuli Swalisano Yaluna ya Sikreste Itiye? Mar.

 • Babanca—Kana Muitukiselize Kukolobezwa? Mar.

 • Babanca—Mukona Kuitukiseza Cwañi Kolobezo? Mar

 • Banana Mutiise Tumelo Yamina, Sept.