Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  December 2016

Kuba ni Musa—Ki Nzila ya Butali

Kuba ni Musa—Ki Nzila ya Butali

Bo Toñi, babaeza musebezi wa kubabalela bakuli, bangongota fa sikwalo mi musali yahulile ato kwalula sikwalo seo. Musali yo alwahaka bo Toñi ni kubahanyaukela bakeñisa kuli nebasika taha ka bunako kuto babalela bo mahe musali yo base basupezi. Bo Toñi nebasika taha ka kuliyeha kwa musebezi. Kono ka buikokobezo baikupela swalelo ku musali yo.

FA MUSIPILI otatama, musali yo ahanyaukela bo Toñi hape. Bo Toñi nebaezize cwañi? Babulela kuli: “Neli muinelo otaata hahulu kuutiyela. Kakuli basali bao nebasina libaka lene banihanyaukelanga.” Nihakulicwalo, bo Toñi baikupela swalelo hape ni kutaluseza musali yo kuli nebautwisisa manyando anaatalimana ni ona.

Kambe neli mina bo Toñi, nemuka eza cwañi? Kana nemuka lika kubonisa musa? Kana nekuka mibela taata kuiswala kuli musike mwahalifa? Kubulela feela niti haki nto yebunolo kuzwelapili kuiswala haluba mwa muinelo otalusizwe fahalimu. Haiba luzwafisizwe kamba kufilikanywa, kutaata hahulu kuzwelapili kubonisa musa.

Kono Bibele isusueza Bakreste kuba ni musa. Mane Linzwi la Mulimu libonisa kuli musa uzamaelela ni butali. Jakobo naabuzize kuli: “Kana ku mina ku na ni ya na ni butali ni kutwisiso? A bonahalise ka muzamao wa hae o munde kuli misebezi ya hae i ezwa ka musa o lukela mutu ya butali.” (Jak. 3:13, Bibele ye Kenile, Hatiso ya 1951.) Musa ubonisa cwañi kuli ki butali bobuzwa kwahalimu? Mi kiñi zekona kulutusa kuba ni kalemeno ka, kakazwa ku Mulimu?

BUTALI BWA KUBONISA MUSA

Kubonisa musa kwakona kufelisa buhali. “Kalabo yebunolo [kamba yemusa] ifelisa mabifi.”Liprov. 15:1.

Kubonisa bunyemi kukona kutahisa kuli muinelo ube omaswe ni kufita bakeñisa kuli kueza cwalo kuswana sina kukoteza likota kwa mulilo. (Liprov. 26:21) Ka kushutana, kalabo yemusa inani maata a kufelisa buhali. Mane kalabo yecwalo yakona kuombalisa mutu yabifile.

Bo Toñi nebaiponezi buniti bwa taba yeo. Musali yo, hanaalemuhile kuli bo Toñi nebaalaba ka musa, akalisa kulila. Atalusa kuli naanani mataata amañata mwa lubasi ni mwa bupilo bwahae. Bakeñisa kuli bo Toñi nebabonisize moya wa musa ni wa kozo, bafa bupaki bobunde ku musali yo mi bakalisa kuitutanga ni yena Bibele.

Musa wakona kulutahiseza tabo. “Tabo ki ya babanani musa, kakuli bakaluwa lifasi.”Mat. 5:5.

Ki kabakalañi batu babanani musa habali babatabile? Kabakala kuapala kalemeno ka musa buñata bwa batu bane babanga ni mabifi, cwale sebanani tabo mwa bupilo. Mupilelo wabona seli omunde mi banani sepo ya kuli kwapili bakapila bupilo bobunde ni kufita. (Makolo. 3:12) Muzwale Adolfo, yali muokameli wa mupotoloho mwa Spain uhupula mone buinezi bupilo bwahae asika ituta kale niti.

Bo Adolfo bali: “Nenisina tabo mwa bupilo. Neninani buhali bobutuna kuli mane nihaiba babañwi ba balikani baka neba nisaba bakeñisa sinundwe ni mabifi ene nibanga ni ona hanifilikanyizwe. Kono kwaezahala nto yeñwi yenetahisize kuli nicince mupilelo waka. Nako yeñwi hane lulwana, natabakiwa maswe kuli mane nese nishwile bakeñisa kuzwa hahulu mali.”

Kono ka nako ya cwale, bo Adolfo sebalutanga babañwi mwakuboniseza musa, mi baeza cwalo ka manzwi ni likezo zabona. Batu babañata baikutwanga hande kuba bukaufi ni bona bakeñisa tulemeno twabona totunde. Bo Adolfo babulela kuli batabile hahulu kuli bakonile kueza licinceho zecwalo. Mi baitebuha hahulu ku Jehova kabakala kuli ubatusize kuba ni musa.

Kuba ni musa kutabisa Jehova. “Mwanaka, utalife, mi utabise pilu yaka, kuli nikone kualaba yaninyefula.”Liprov. 27:11.

Ka mubulelelo omuñwi, Jehova usweli kunyefulwa ki sila sahae sesituna, yena Diabulosi. Mulimu unani mabaka amañata akona kutahisa kuli ahalife kabakala kutapaulwa ko kwa ka bomu. Niteñi, Bibele italusa kuli Jehova ki Mulimu “yasaakufi kuhalifa.” (Exo. 34:6) Haluikataza kulikanyisa Mulimu ka kubonisa musa ni kusahalifanga kapili, fo lukabonisa kuli lunani butali ili nto yekatabisa hahulu Jehova.—Maef. 5:1.

Kacenu mwa lifasi, batu banani hahulu buhali. Lwakona kukopana ni batu “babaitumbaeta, babaikankabeka, babanyefula, . . . masawana, babasina buiswalo, bababuhali.” (2 Tim. 3:2, 3) Nihakulicwalo, Mukreste haswaneli kupalelwa kubonisa musa bakeñisa batu babacwalo. Bibele iluhupulisa kuli “butali bobuzwa kwahalimu . . . [bunani] kozo, bunani kutwisiso.” (Jak. 3:17) Haiba lubonisa kozo ni kutwisiso lubonisa kuli lunani butali bobuzwa ku Mulimu. Butali bobucwalo, buka lutusa kualaba ka musa halufilikanyizwe ni kulutusa kusutelela ku Jehova yena Simbule sa butali bobusa feli.