Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  December 2016

Kana Mwahupula?

Kana Mwahupula?

Kana mubalile ka tokomelo limagazini za Tawala ya Mulibeleli za cwanoñu fa? Hamubone nji mwakona kualaba lipuzo zetatama:

Ki sibi sesicwañi sanaatalusa Jesu hanaafile kelezo ye kwa Mateu 18:15-17?

Naatalusa ka za litaba zekona kutalululwa ki batu baba amilwe mwa taba yeo. Kono sibi seo sikona kuba sesituna kuli mane sakona kutahisa kuli mutu azwisiwe mwa puteho haiba taba isatatululwi. Ka mutala, sibi seo sikona kuba bupumi, kamba kusinya mutu libizo.—w16.05, like. 7.

Ki lika mañi zemukona kueza kuli zemubala mwa Bibele likone kumitusa hahulu?

Mwakona kueza zelatelela: Mubale inze muitukiselize kuitusisa zemubala, mubate lituto zemukona kuitusisa; muipuze lipuzo zecwale ka ya kuli: ‘Nikona kuitusisa cwañi litaba ze, kwa kutusa babañwi?’; mi muitusise liitusiso zeliteñi kwa kueza patisiso fa litaba zemusazo bala.—w16.05, make. 24-26.

Kana kufosahalile Mukreste yalumela kuli zuho ikaba teñi kuikutwa bumaswe hashwezwi?

Taba ya kuli Mukreste unani tumelo ya kuli zuho ikaba teñi, haifelisi masitapilu akona kuikutwa hashwezwi. Abrahama naabile mwa maswabi Sara hanaashwile. (Gen. 23:2) Hamulaho wa nako, masitapilu ao akusufalanga.—wp16.3, like. 4.

Muuna yanaanani lunaka lwa inki lwa muñoli ni baana ba 6 bane basweli lilwaniso, babatalusizwe mwa kauhanyo 9 ya Ezekiele, bayemelañi?

Luutwisisa kuli bayemela limpi za lihalimu zene abani mwa ndwa ya kusinya Jerusalema ni zekalwana mwa ndwa ya kusinya lifasi fa Armagedoni. Mwa talelezo ya mwa linako zacwale, muuna yanani lunaka lwa inki uyemela Jesu Kreste, yasweli kuswaya batu babaka punyuha.—w16.06, make. 31-32.

Bibele ipunyuhile miinelo yecwañi?

Ipunyuhile (1) muinelo wa kusinyeha kwa lika fone kuñolezwi litaba zayona, zecwale ka mapampili a kuma ni matalo; (2) twaniso yenezwa kwa baeteleli ba likopano za bupolitiki ni ba bulapeli bane balikile kuifelisa; ni (3) zebaezize batu kuli bacince lushango lwayona.—wp16.4, make. 4-7.

Mukreste ukona kunolofaza bupilo bwahae ka linzila lifi?

Muzibe lika zemutokwa luli mwa bupilo mi mutuhele kuitusisa masheleñi kwa lika zemusa tokwi. Mulukise mukoloko wa lika zemulela kuleka ili zemutokwa luli. Muyumbe lika zemusa itusisangi mi mulife likoloti zemunani. Mukusufaze kwa nako yemutandanga kwa mubeleko mi mulukise momukona kuyandululela bukombwa bwamina.—w16.07, like. 10.

Bibele ibonisa kuli ki nto mañi ya butokwa hahulu kufita gauda kamba silivera?

Jobo 28:12, 15 ibonisa kuli butali bobuzwa ku Mulimu ki bwa butokwa hahulu kufita gauda kamba silivera. Hamunze mububata, muzwelepili kuba babaikokobeza ni kutiisa tumelo yamina.—w16.08, make. 18-19.

Kana mwa linako zaluna kulukile muzwale kuuta milelu?

Mwa lizo zeñwi, milelu yekutilwe hande yaswanela, mi haikoni kutahisa kuli batu bapalelwe kuamuhela lushango lwa Mubuso. Nihakulicwalo, mizwale babañwi bakona kuiketela kusa uta milelu. (1 Makor. 8:9) Mwa lizo zeñwi ni mwa libaka zeñwi, Bakreste habalumelezwi kuba ni milelu.—w16.09, like. 21.

Ki kabakalañi halukona kukolwa buniti bwa likande la mwa Bibele la Davida ni Goliati?

Butelele bwa Goliati butaluswa kuli nebukona kufitelela mutu yomutelele ka kufitisisa mwa linako zaluna ka lisentimita ze 15. Lwaziba kuli Davida neli mutu luli yanaapilile kabakala bupaki bwa taba yeñozwi yakale yebulela za ndu ya Davida, mane ni litaba zanaabulezi Jesu. Libaka zeñozwi mwa likande leo zalumelelana ni libaka zebaziba batu kacenu.—wp16.5, like. 13.

Butali, zibo, ni kutwisiso lishutana cwañi?

Mutu yanani zibo ubanga ni litaba zeñata zaziba. Mutu yanani kutwisiso walemuhanga taba yeñwi moiswalisanela ni taba yeñwi. Kono mutu yanani butali uitusisanga zibo ni kutwisiso ka nzila yetusa.—w16.10, like. 18.