Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA

Ki Kabakalañi Jesu Hanaanyandile ni Kushwa?

Ki Kabakalañi Jesu Hanaanyandile ni Kushwa?

“Kabakaleo sina sibi ha si keni mwa lifasi ka mutu a li muñwi [Adama] ni lifu ha li tile ka sibi.”—Maroma 5:12

Nemuka alaba cwañi hane muka buziwa kuli: “Kana mwatabela kupila kuya kuile?” Batu babañata mwendi nebaka alaba kuli baatabela, kono banahana kuli kupila kuya kuile hakukonahali. Babulelanga kuli kaufelaa luna lutamehile kushwa.

Lungeni kuli mubuziwa kuli: “Kana muitukiselize kushwa?” Kubulela feela niti, batu babañata nebaka alaba kuli batili. Taba yeo ibonisañi? Kusina taba ni matata kamba miliko yelutalimana ni yona, lunani takazo ya kupila kuya-kuile. Bibele ibonisa kuli Mulimu hanaabupile batu, naababupile ni takazo ya kupila kuya kuile. Mane ibulela kuli: “U beile mwa pilu ya mutu zibo ya linako ze sa feli.”—Muekelesia 3:11.

Kono niti ki kuli batu ka nako yacwale habapili kuya kuile. Ki kabakalañi? Kana kunani zaezize Mulimu kuli afelise butata bo? Bibele ifa likalabo zesusueza ili zetalusa hande libaka Jesu hanaanyandile ni kushwa.

KI KABAKALAÑI BATU HABASAPILI KUYA KUILE?

Likauhanyo zetaalu zapili mwa buka ya Genese lilubulelela kuli Mulimu naafile bo Adama ni Eva, sepo yakupila kuya kuile mi naababulelezi lika zene baswanela kueza kuli bapile kuya kuile. Likauhanyo zeo lizwelapili kutalusa ka mo bo Adama ni Eva nebapalelezwi kumamela taelo ya Mulimu ni zenetahisize kuli basike bapila kuya kuile. Likande leo likandekilwe ka bunolo hahulu kuli mane batu babañwi banahananga kuli ki la buhata. Kono sina libuka za Evangeli, buka ya Genese ni yona inani litaba zakwaikale zebonisa kuli ki ya niti. *

Kusautwa kwa Adama kutahisizeñi? Bibele ialaba kuli: “Kabakaleo sina sibi ha si keni mwa lifasi ka mutu a li muñwi [Adama] ni lifu ha li tile ka sibi, mi kamukwaocwalo lifu la yamba kwa batu kaufela kakuli kaufelaa bona ba ezize sibi.” (Maroma 5:12) Adama naaezize sibi ka kusautwa Mulimu. Kacwalo, naalatehezwi ki sepo ya kupila kuya kuile mi naashwile hamulaho wa nako. Kaufelaa luna luhozize sibi bakeñisa kuli lusimuluha ku yena. Ki lona libaka, halukulanga, kusupala ni kushwa. Mukwa oluhozize ka ona sibi, waalumelelana ni litaba zebafumani licaziba basayansi zebonisa mo bana bahozezanga mikwa ya bashemi babona. Kono kana kunani zaezize Mulimu kuli afelise butata bo?

 ZAEZIZE MULIMU

Ka niti, Mulimu uezize litukiso za kuliulula kamba kukutisa sene silatehile, ili sepo yakupila kuya kuile yene balatehezwi ki yona bana ba Adama. Mulimu uezize cwañi cwalo?

Bibele kwa liñolo la Maroma 6:23, ibulela kuli: “Mupuzo wa sibi ki lifu.” Taba yeo ibonisa kuli lifu litile kabakala sibi. Adama naashwile kabakala kuli naaezize sibi. Ka mukwa oswana, ni luna lwaezanga sibi, mi lutamehile kushwa bakeñisa sibi seo. Nihaike kuli hakuna selufosize, lupepilwe inze lunani sibi. Kacwalo, Mulimu ka lilato naalumile Mwanaa hae, yena Jesu, kuto lulifela ‘mupuzo wa sibi.’ Taba yeo neikonahalile cwañi?

Lifu la Jesu likwauluzi nzila ya bupilo bobusafeli bwa tabo

Bakeñisa kuli sibi ni lifu nelitisizwe ki kusautwa kwa mutu alimuñwi yanaapetahalile yena Adama, nekutokwahala mutu alimuñwi yapetahalile yanaaka utwa Mulimu kuisa lifu kuli ato lushwela ilikuli alulukulule kwa mupuzo otisizwe ki sibi. Bibele ibulela ka za taba yeo kuli: “Kakuli sina ba bañata ha ba beilwe baezalibi kabakala ku sa utwa kwa mutu a li muñwi, kamukwaoswana ba bañata ba ka beiwa ba ba lukile kabakala ku utwa kwa mutu a li muñwi hape.” (Maroma 5:19) Jesu ki yena “mutu a li muñwi” yo. Nazwile kwa lihalimu, kuto pepwa inzaali mutu yapetehile *, ni kuto lushwela. Bakeñisa lifu lahae, selukona kuba ni silikani sesinde ni Mulimu ni kuba ni sepo yakupila kuya kuile.

LIBAKA JESU HANAANYANDILE NI KUSHWA

Kono ki kabakalañi Jesu hanaatokwa kushwa kuli aluliulule kwa sibi? Kana Mulimu ya Maata Ote naasike akona kufa feela taelo yakuli bana ba Adama bapile kuya kuile? Ka niti, naanani maata akueza cwalo. Kono kueza cwalo nekuka lwanisana ni mulao wanaabulezi wa kuli mupuzo wa sibi ki lifu. Mulao wo haki mulao omunyinyani one ukona kutulwa kamba kucinciwa ka bunolo. Katulo yelukile ya Mulimu itomile kuona mulao wo.—Samu 37:28.

Mulimu hanaasike abonisa katulo yelukile mwataba yeo, batu nebaka nahana kuli naakaeza cwalo mwa lika kaufela. Ka mutala, kana neikaba nto yelukile hanaaka keta kuli babañwi kwa bana ba  Adama bapile kuya-kuile? Kana batu nebaka sepa kuli Mulimu watalelezanga zaasepisize? Kukumalela kwa katulo yelukile ka mulelo wakuli alupuluse kubonisa kuli Mulimu uka zwelapili kueza zelukile.

Mulimu ulufile sepo yakupila kuya-kuile mwa Paradaisi fa lifasi, ka sitabelo sa Jesu. Hamubone zanaabulezi Jesu kwa liñolo la Joani 3:16, naaize: “Mulimu u latile hahulu lifasi kuli mane naa file Mwanaa hae wa libanda, kuli mutu kaufela ya bonisa tumelo ku yena a si ke a timezwa kono a be ni bupilo bo bu sa feli.” Lifu la Jesu halibonisi feela katulo ya Mulimu yesacinci, kono sihulu libonisa lilato lelituna laanani lona kwa batu kaufela.

Kono ki kabakalañi, Jesu hanaatokwa kunyanda ni kushwa ka nzila yebutuku sina mokutaluselizwe mwa Libuka za Evangeli? Jesu naabonisize kuli taba yanaabulezi Satani yakuli batu habakoni kusepahala ku Mulimu habalikiwa ki ya buhata hanaazwezipili kusepahala nihanaali mwa tiko yetuna. (Jobo 2:4, 5) Mwendi taba yeo, neibonahalile kuba ya niti muta Satani naakukuelize mutu yanaasepahala, yena Adama, kueza sibi. Kono Jesu yanaapetahalile sina Adama, naazwezipili kuipeya kuutwa kusina taba ni manyando amatuna anaatalimani ni ona. (1 Makorinte 15:45) Ka kueza cwalo, Jesu naabonisize kuli Adama ni yena naakakona kuutwa Mulimu kambe naaketile kueza cwalo. Jesu naalutomezi mutala kuli luhate mwanaahatile ka kuitiisa hanaalikiwa. (1 Pitrosi 2:21) Mulimu naafuyauzi Mwanaahae yena Jesu, ka kumufa mupuzo wa bupilo bwa kusashwa mwa lihalimu bakeñisa kuli naipeile kuutwa.

MOMUKONA KUTUSEZWA

Jesu naashwile luli. Nzila ya bupilo bobusafeli ikwauluzwi. Kana mwatabela kupila kuya-kuile? Jesu naabonisize zelutokwa kueza kuli lupile kuya-kuile hanaabulezi kuli: “Kuli ba fumane bupilo bo bu sa feli, ba tokwa ku zwelapili ku ku ziba, wena Mulimu a nosi wa niti, ni yo lumile, yena Jesu Kreste.”—Joani 17:3.

Bahatisi ba magazini ye, bamimema kuli muitute zeñata ka za Jehova, yena Mulimu wa niti, ni ka za Mwanaa hae, yena Jesu Kreste. Lipaki za Jehova babapila mwa silalanda samina bakatabela kumitusa. Hape mwakona kufumana litaba zetusa fa Webusaiti yaluna ya, www.jw.org.

^ par. 8 Mubone taba yeli: The Historical Character of Genesis,” ye mwa buka ya Insight on the Scriptures,” likepe 922, yehatisizwe ki Lipaki za Jehova.

^ par. 13 Mulimu naashimbuluzi bupilo bwa Mwanaa hae kuzwa kwa lihalimu ni kububeya mwa mba ya Maria ili nto yenetahisize kuli aitwale mi moya okenile neusilelelize Jesu ka nako yanali mwa mba ya Maria kuli asike ahoza kusapetahala.—Luka 1:31, 35.