Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  May 2016

Mutusiwe Hahulu ki Lika Zalufa Jehova

Mutusiwe Hahulu ki Lika Zalufa Jehova

“Ki Na Muñaa Bupilo Mulimu wa hao, ni ku luta se si ku swanela.”—ISAYA 48:17.

LIPINA: 117, 114

1, 2. (a) Lipaki za Jehova baanga cwañi Bibele? (b) Ki kalulo mañi ya mwa Bibele yemutabela hahulu?

LUNA Lipaki za Jehova lulata hahulu Bibele. Yaluomba-omba, kulufa sepo, ni kulufa litaelo zelukona kusepa. (Maroma 15:4) Bibele haki buka yenani mihupulo ya batu, kono ki “linzwi la Mulimu.”—1 Matesalonika 2:13.

2 Kusina kukakanya, kaufelaa luna lunani likalulo za mwa Bibele zelutabela hahulu. Babañwi batabela litaba za Evangeli bakeñisa kuli libonisa tulemeno totunde twanani tona Jehova ili totubonahala ka Jesu. (Joani 14:9) Babañwi bona batabela libuka za bupolofita zecwale ka buka ya Sinulo yelubonisa “lika ze lukela ku ezahala hona cwale-cwale fa.” (Sinulo 1:1) Babañwi baomba-ombiwanga hababala buka ya Lisamu, mi babañwi baikolanga kubala likelezo zetusa ze mwa buka ya Liproverbia. Kacwalo he, Bibele ki buka yeñolezwi kutusa batu kaufela.

3, 4. (a) Luunga cwañi lihatiso zaluna? (b) Ki lihatiso mañi zeluamuhelanga zelukiselizwe sikwata sesiñwi sa batu?

3 Bakeñisa kuli lwalata Bibele, hape lwalata ni lihatiso zaluna  zebulela litaba ze mwa Linzwi la Mulimu. Libuka kaufela, libroshuwa, limagazini, ni lihatiso zeñwi zeluamuhelanga, ki lika zezwa ku Jehova. Lilutusa kuzwelapili kuba bukaufi ni yena ni kulutusa kutiisa tumelo yaluna.—Tite 2:2.

4 Buñata bwa lihatiso zaluna liñolezwi Lipaki za Jehova ka sikwata. Kono kunani lihatiso zeñwi zeñolezwi feela batu babañwi, inge cwalo banana kamba bashemi. Buñata bwa litaba ni mavidio a fa webusaiti yaluna, lilukiselizwe kutusa batu babasi Lipaki za Jehova. Litaba zeshutana-shutana zeo libonisa kuli Jehova uzwezipili kutaleleza sepiso yahae ya kuli ukafa litaelo zeñata kwa batu kaufela.—Isaya 25:6.

5. Lukona kukolwa kuli Jehova watabelanga haluezañi?

5 Buñata bwaluna mwendi lutabela kuba ni nako yeñata ya kubala Bibele ni lihatiso zaluna. Kacwalo, kamita halukoni kutanda nako yelikanelela kwa kuituta hatiso ni hatiso yeluamuhela. Lukolwe kuli Jehova watabiswa ki buikatazo bolueza bwa kufumananga nako ya kubala ni kuituta Bibele ni lihatiso zaluna. (Maefese 5:15, 16) Kono kunani kozi yelutokwa kutokolomoha. Ki kozi mañi ona yeo?

6. Ki lika mañi zekona kulupalelwisa kufumana tuso kwa lika za lufa Jehova?

6 Haiba lusatokomeli, lwakona kunahana kuli libuka zeñwi ze mwa Bibele kamba lihatiso zeñwi, halikoni kulutusa. Ka mutala, kucwañi haiba kubonahala kuli kalulo yeñwi ya mwa Bibele, haitusi hahulu mwa muinelo oluli ku ona? Kamba kucwañi haiba kuli hatiso yeñwi haisika ñolelwa luna luli? Kana lubalanga litaba zecwalo ka kumata-mata kamba kuambuka kulibala? Haiba lueza cwalo, lwakona kupalelwa kufumana tuso kwa litaba za butokwa zeo. Lukona kutokolomoha cwañi kozi yeo? Luswanela kuhupula kuli litaba kaufela zeluamuhela lizwa ku Jehova. Mwa Bibele lubala taba ya kuli: “Ki Na Muñaa Bupilo Mulimu wa hao, ni ku luta se si ku swanela.” (Isaya 48:17) Mwa taba ye, lukanyakisisa liakalezo zetaalu zeka lutusa kufumana tuso kwa lika kaufela za lufa Jehova.

LIAKALEZO ZETUSA HALUBALA BIBELE

7. Halubala Bibele, ki kabakalañi haluswanela kuitukiseza kuamuhela litaba kaufela?

7 Hamubala, muitukiseze kuamuhela litaba kaufela. Ki niti kuli litaba zeñwi za mwa Bibele neliñolezwi kutusa sikwata sa batu babañwi. Nihakulicwalo, Bibele ibulela ka kuutwahala hande kuli ‘liñolo kamukana li ñozwi ka susumezo ya moya wa Mulimu mi latusa.’ (2 Timotea 3:16) Ki lona libaka halutokwa kuitukiseza kuamuhela litaba kaufela halubala Bibele. Muzwale yomuñwi unahananga taba ya kuli wakona kuituta zeñata mwa taba iliñwi feela. Kueza cwalo, kumutusanga kulemuha lituto zeñwi zesalemusehi ka bunolo. Kacwalo lusika bala kale Bibele, luswanela kukupa Jehova kuli alutuse kuitukiseza kuamuhela litaba kaufela zeluka ituta ni kulufa butali bwa kuli luutwisise lituto zabata kuli luitute.—Ezira 7:10; mubale Jakobo 1:5.

Kana kubala kwamina Bibele, kusweli kwa mitusa ka kutala? (Mubone paragilafu 7)

8, 9. (a) Halubala Bibele, ki lipuzo mañi zeluswanela kuipuza? (b) Litaba zebatokwa kukwanisa baana-bahulu ba Sikreste, lilutalusezañi ka Jehova?

8 Muipuze lipuzo. Hamubala Bibele, mukutumane ni kuipuza lipuzo zelatelela: ‘Litaba ze, linilutañi ka za Jehova? Nikona kuitusisa cwañi litaba ze mwa bupilo bwaka?  Nikona kuitusisa cwañi litaba ze kuli nituse babañwi?’ Halunahanisisa lipuzo ze, lukatusiwa hahulu halunze lubala Bibele. Halunyakisiseñi mutala ulimuñwi. Bibele italusa litaba zeñwi zebatokwa kukwanisa baana-bahulu ba Sikreste. (Mubale 1 Timotea 3:2-7) Kono buñata bwaluna halu baana-bahulu, kacwalo lwakona kuikutwa kuli litaba zeo halikoni kulutusa. Nihakulicwalo, haluitusiseñi lipuzo zetaalu zelusa zo bulela kuli lubone molukona kutusezwa kaufelaa luna ki mukoloko wa litaba zetokwahala zeo.

9 “Litaba ze, linilutañi ka za Jehova?” Jehova naalufile mukoloko wa litaba zebatokwa kukwanisa baana-bahulu. Unani likuka zepahami zebatokwa kufita ku zona baana baba babalela puteho. Nto yeo ibonisa kuli puteho ki ya butokwa hahulu ku Jehova. Bibele ibulela kuli naailekile ka “mali a Mwanaa hae.” (Likezo 20:28) Kacwalo, Jehova ubata kuli baana-hahulu babonise mutala omunde mi baka ikalabela ka mo baezeza batu ba mwa puteho. Ubata kuli luikutwe kusilelezwa mwatasaa pabalelo yabona. (Isaya 32:1, 2) Halubala litaba zebatokwa kukwanisa baana-bahulu zeo, lulemuha kuli Jehova waluisa pilu luli.

Jehova ubata kuli yomuñwi ni yomuñwi waluna abe ni kutwisiso ni katulo yelukile

10, 11. (a) Halubala litaba zebatokwa kukwanisa baana-bahulu, lukona kuitusisa cwañi zona mwa bupilo bwaluna? (b) Lukona kuitusisa cwañi litaba zeo kuli lutuse babañwi?

 10 “Nikona kuitusisa cwañi litaba ze mwa bupilo bwaka?” Haiba mu baana-bahulu, kamita mulundululange mukoloko wa litaba zemutokwa kukwanisa zeo mi mulike kueza licinceho zetokwahala. Kono haiba ‘mueza ka taata kuli mube baokameli,’ muswanela kueza momukonela kaufela kukwanisa zetokwahala zeo za mwa mañolo. (1 Timotea 3:1) Niteñi Bakreste kaufela bakona kuituta sesiñwi kwa litaba zeo zebatokwa kukwanisa baana-bahulu. Ka mutala, Jehova ubata kuli yomuñwi ni yomuñwi waluna abe ni kutwisiso ni katulo yelukile. (Mafilipi 4:5; 1 Pitrosi 4:7) Baana-hahulu habaezeza “mutapi mutala,” lwakona kuituta sesiñwi ku bona mi lwakona ‘kulikanyisa tumelo ya bona.’—1 Pitrosi 5:3; Maheberu 13:7.

11 “Nikona kuitusisa cwañi litaba ze kuli nituse babañwi?” Lwakona kuitusisa mukoloko wa zebatokwa kukwanisa baana-bahulu ba Sikreste kuli lutuse baituti baluna ba Bibele ni batu babañwi babatabela, kuli bazibe mobashutanela baana-bahulu ku babahulu ba bulapeli. Mukoloko wo hape ukona kulutusa kuhupula musebezi obaeza baana-bahulu mwa puteho yaluna. Mi kueza cwalo, kuka lutusa kukuteka mizwale bao. (1 Matesalonika 5:12) Haiba lubakuteka hahulu, bakaba ni tabo yetuna habanze baeza musebezi wabona.—Maheberu 13:17.

12, 13. (a) Ka kuitusisa liitusiso zelufilwe, lukona kueza lipatisiso zecwañi? (b) Mufe mutala obonisa kuli kuziba lika zeñwi ka za taba ya mwa Bibele, kwakona kulutusa kuziba lituto zene lusike lwalemuha ka bunolo.

12 Mueze Patisiso. Haluituta Bibele, lwakona kubata likalabo kwa lipuzo zelatelela:

  • Ki mañi yanaañozi kalulo ye ya Bibele?

  • Neiñolezwi kai, mi neli lili?

  • Ki likezahalo mañi za butokwa zeneezahala buka ye hane iñolwa?

Litaba zecwalo zakona kulutusa kubona lituto zene lusike lwalemuha kapili-pili.

13 Ka mutala, liñolo la Ezekiele 14:13, 14, libulela kuli: “Naha ye ñwi ha i ka ni foseza ka ku hana mulao wa ka, mi na, na i otololela lizoho la ka, na i tima buhobe, na i tiseza tala, mi na bulaya batu ni likomu: Baana ba balaalu, bo Nuwe, ni Daniele, ni Jobo, niha ne ba ka ba teñi mwa naha yeo, ne ba ka pilisa bupilo bwa bona feela, ka ku luka kwa bona, ku bulela Mulena [Jehova, NW].” Halueza patisiso, lulemuha kuli Ezekiele naañozi manzwi ao ibata iba lilimo ze 612 pili Kreste asika bateñi fa lifasi. Ka nako yeo, Nuwe ni Jobo nese bashwile kale-kale koo, kono Jehova naasahupula busepahali bwabona. Nihakulicwalo, Daniele yena naasapila. Mi kubonahala kuli nanani lilimo zebato ba 20 Jehova habulela kuli naasepahala sina feela Nuwe ni Jobo. Luitutañi kwa taba yeo? Jehova wabona mi waitebuha batanga bahae kaufela babasepahala, kukopanyeleza cwalo ni banana.—Samu 148:12-14.

 MUTUSIWE KI LIHATISO ZESHUTANA-SHUTANA

14. Litaba zelukiselizwe babanca libatusa cwañi, mi likona kutusa cwañi babañwi? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 27.)

14 Lihatiso zelukiselizwe babanca. Luitutile kuli lwakona kutusiwa ki libuka kaufela za Bibele. Mi hape lwakona kutusiwa ki lihatiso zaluna kaufela. Halunyakisiseñi mitala isikai. Mwa lilimo za cwanoñu fa, Jehova ulufile litaba zeñata zelukiselizwe babanca. [1] (Mubone litaluso za kwa mafelelezo.) Litaba zeo libatusa kutiyela matata ebakopana ni ona kwa sikolo, ni matata ebatalimana ni ona habanze bahula. Kono luna kaufela lukona kutusiwa cwañi halubala litaba ni libuka zeo? Halubala litaba zeo, lukaziba matata ebatalimana ni ona babanca mi lukakona hande kubatusa ni kubasusueza.

Bakreste babahulile habaswaneli kuikutwa kuli bona habatokwi kubalanga litaba zelukiselizwe babanca

15. Ki kabakalañi Bakreste babahulile habaswanela kubalanga litaba zelukiselizwe babanca?

15 Bakreste babahulile habaswaneli kuikutwa kuli bona habatokwi kubalanga litaba zelukiselizwe babanca. Buñata bwa matata atalusizwe mwa lihatiso zelukiselizwe babanca, aama Bakreste kaufela. Ka mutala, kaufelaa luna luswanela kuyemela tumelo yaluna, kuiswala mwa muzamao, kuhanela likukuezo za litaka, kuambuka liango zemaswe, mane ni kusai tabisanga ka lika zefosahezi. Kacwalo, nihaike kuli lihatiso ze, neliñolezwi babanca, litaba zefumaneha mwateñi lizwa mwa Bibele, mi likona kutusa Bakreste kaufela.

16. Ki mwa nzila ifi yeñwi mo lihatiso zaluna lituseza babanca?

16 Lihatiso zeñolezwi babanca zakona kutusa babanca kutiisa silikani sabona ni Jehova. (Mubale Muekelesia 12:1, 13) Babahulu ni bona bakona kutusiwa ki lihatiso zeo. Ka mutala, magazini ya Muzuhe! ya July 2009, inani taba yeli “Ba Banca ba Buza Kuli . . . Ni Kona ku Eza Cwañi Kuli ni Ikole ku Bala Bibele?” Taba yeo inani liakalezo lisikai zetusa, mi hape inani mbokisi yekona kupumiwa ni kubulukiwa, ni kuitusiswa ka nako ya tuto. Kana babahulu nebatusizwe ki taba yeo? Musali yomuñwi yanyezwi ili yanani bana, naabulezi kuli nekumubelanga taata kubala Bibele. Kono naaitusisize liakalezo zeneñozwi mwa taba yeo mi ka nako yacwale unyolelwanga kubala Bibele. Ubulela kuli waikola kulemuha moliswalisanela libuka za mwa Bibele ni kufa taluso yende, mi uekeza kubulela kuli: “Mazazi a niikola hahulu kubala Bibele.”

17, 18. Lukona kutusiwa cwañi halubala litaba zelukiselizwe nyangela? Mufe mutala.

17 Lihatiso zelukiselizwe nyangela. Kuzwa feela ka silimo sa 2008, luikozi kubalanga magazini ya Tawala ya Mulibeleli ya kuituta. Magazini ye sihulu iñolezwi Lipaki za Jehova, kono hape lunani limagazini zeñwi zelukiselizwe nyangela. Lukona kutusiwa cwañi ki limagazini zeo? Halunyakisiseñi  mutala wo. Haiba mumema mutu kuli atahe kwa Ndu ya Mubuso, mi mutu yo ataha, mukataba hahulu. Mubuleli hanzaa fa ngambolo, mina munahana za mupoti wamina. Munahana mwaikutwela mutu yo ka za litaba zasweli kuutwa ni mo litaba zeo likona kucinceza bupilo bwahae. Kabakaleo, mwasusuezwa mi mane muzwelapili kuitebuha hahulu taba yeitutiwa.

18 Nto yeswana yakona kuezahala halubala hatiso yelukiselizwe nyangela. Ka mutala, magazini ya Tawala ya Mulibeleli yelukiselizwe nyangela ni litaba zefumaneha fa webusaiti ya jw.org, litalusanga Bibele ka kuitusisa manzwi ni lipulelo zebunolo kuliutwisisa. Halubala litaba zeo, lukautwisisa hahulu litaba za niti za mwa Bibele zeluziba ni kale, mi luka lilata hahulu. Hape lukaituta linzila zenca zelukona kuitusisa kwa kutalusa tumelo yaluna mwa bukombwa. Mi magazini ya Muzuhe! yona itiisa tumelo yaluna ya kuli kunani Mubupi. Hape ya lutusa kuziba molukona kuyemela tumelo yaluna.—Mubale 1 Pitrosi 3:15.

19. Lukona kubonisa cwañi kuli lwaitumela ku Jehova kabakala lika zalufile?

19 Ka niti, Jehova ulufile litaelo ni lituto zeñata kuli lilutuse. (Mateu 5:3) Haike luzwelepili kubala ni kuitusisa litaba kaufela zalufile. Haluka eza cwalo, lukatusiwa mi lukabonisa Jehova kuli lwaitumela lika kaufela zalufile.—Isaya 48:17.

^ [1] (paragilafu 14) Kwa litaba zeo kunani zefumaneha mwa buka ya Questions Young People Ask—Answers That Work, Volyumu 1 ni 2, hamohocwalo ni litaba zeli: “Young People Ask,” zehatisiwanga feela fa webusaiti yaluna.