“Mu fetuhe ka ku shemuna munahano wa mina.”—MAROMA 12:2.

LIPINA: 61, 52

1-3. (a) Ki licinceho mañi zekona kulubela taata kueza hase lukolobelizwe? (b) Haiba kueza licinceho ku taata hahulu kufita mone lulibelelela, ki lipuzo mañi zeluswanela kubuza? (Mubone maswaniso a fa likepe 21.)

KA LILIMO zeñata, bo Kevin nebaikenyize mwa likwinano za mali, nebazubanga kwai, nebanwa hahulu bucwala, mi nebaitusisa maswe milyani. [1] (Mubone litaluso za kwa mafelelezo.) Cwale baituta za Jehova mi babata kuba mulikanaa hae. Kono kuli baeze cwalo, nebatokwa kueza licinceho zetuna mwa bupilo bwabona. Mi nebakonile kueza licinceho zeo ka kutusiwa ki Jehova ni maata a Linzwi lahae, yona Bibele.—Maheberu 4:12.

2 Bo Kevin hase bakolobelizwe, nebasa tokwa kueza licinceho ka za butu bwabona ilikuli babe Mukreste yomunde. (Maefese 4:31, 32) Ka mutala, nebanyemanga kapili. Nebakomokile hane balemuhile kuli nekuli taata kucinca mukwa wabona  wa kacima-cima. Mane bo Kevin nebabulezi kuli kuituta kucinca mukwa wabona wa kacima-cima nekuli taata hahulu kufita kutuhela lika zemaswe zene baezanga pili basika kolobezwa kale! Kono nebakonile kueza licinceho ka kukupa Jehova kuli abatuse ni ka kuituta hande Bibele.

3 Pili lusika kolobezwa kale, buñata bwaluna neluezize licinceho zetuna mwa bupilo bwaluna kuli lupile ka kulumelelana ni seibulela Bibele. Kono nihaiba ka nako ye, lulemuha kuli kusanani licinceho zenyinyani zeluswanela kueza kuli luswane hahulu ni Mulimu ni Kreste. (Maefese 5:1, 2; 1 Pitrosi 2:21) Ka mutala, mwendi lulemuha kuli lulata hahulu kubilaela kamba hañata lutabela hahulu lusebo, mi lubulelanga lika zemaswe ka za babañwi. Kamba fokuñwi lukona kuikalelwa hahulu ka zeba lunahanela babañwi kamba zeba lubulela kuli haluezi hande. Mwendi lulikile kueza licinceho ka lilimo zeñata, kono lusaezanga mafosisa aswana. Kacwalo, lukona kuipuza kuli: ‘Ki kabakalañi hakuni bela taata kueza licinceho zenyinyani ze? Niswanela kuezañi kuli nisebelise zeibulela Bibele ilikuli nibe ni butu bobunde?’

MWAKONA KUTABISA JEHOVA

4. Ki kabakalañi halusa koni kutabisa Jehova mwa lika kaufela zelueza?

4 Lwalata Jehova, mi lulakaza ku mutabisa ka pilu yaluna kaufela. Kono ka bumai, halukoni kumutabisa ka nako kaufela, kakuli halusika petahala. Hañata luikutwanga sina mwanaaikutwezi muapositola Paulusi, yanaabulezi kuli: “Takazo yona ni na ni, kono ha ni na maata a ku eza se sinde.”—Maroma 7:18; Jakobo 3:2.

5. Ki licinceho mañi zene luezize pili lusika kolobezwa kale, kono ki bufokoli mañi bolusana ni bona?

5 Pili lusika kala kale kuswalisana ni puteho, nelutuhezi kueza lika zatoile Jehova. (1 Makorinte 6:9, 10) Kono nihaiba ka nako ye, halusika petahala. (Makolose 3:9, 10) Kabakaleo, lusaezanga mafosisa nihaike kuli sekufitile lilimo zeñata kuzwa fo lukolobelezwa. Fokuñwi, lwakona kuba ni litakazo ni maikuto amaswe, kamba mwendi kukona kulubela taata kufelisa bufokoli bobuñwi bolunani bona. Mwendi mane kukona kulungela lilimo zeñata inze lulika kufelisa bufokoli bobuswana.

6, 7. (a) Ki lika mañi zelukonisa kuba balikani ba Jehova nihaike kuli halusika petahala? (b) Ki kabakalañi halusa swaneli kutuhela kukupa Jehova kuli aluswalele?

6 Nihaike kuli halusika petahala, lusakona kuba ni silikani ni Jehova, mi lusakona kumusebeleza. Kamita muhupulange mone kutahezi kuli mube balikani ba Jehova. Ki yena yanaaboni bunde ku mina, mi naabata kuli mumuzibe. (Joani 6:44) Hape naaziba kuli mwafosanga, munani bufokoli, mi mukaezanga mafosisa. Nihakulicwalo, Jehova naasabata kuli mube mulikanaa hae.

7 Jehova naalulatile hahulu kuli mane alufa mpo ya butokwa hahulu. Naalumile Mwanaa hae, yena Jesu fa lifasi, kuli afane bupilo bwahae sina tiululo yelifela libi zaluna. (Joani 3:16) Halueza mafosisa, lwakona kukupa Jehova kuli aluswalele. Bakeñisa tiululo, lunani sepo ya kuli uka luswalela ni kuli lukazwelapili kuba balikani bahae. (Maroma 7:24, 25; 1 Joani 2:1, 2) Muhupule kuli Jesu naashwezi baezalibi bababaka. Kabakaleo, niha lukaikutwa kuli luezize nto yemaswe hahulu, haluswaneli kutuhela kulapela  ku Jehova kuli aluswalele. Halusa kupi kuli aluswalele, kukaswana feela inge kuli luhana kutapa kwa mazoho inze atezi masila. Lutabile hahulu kuli Jehova ulukonisize kuba balikani bahae nihaike kuli halusika petahala!—Mubale 1 Timotea 1:15.

Haiba lubata kusutelela hahulu ku Jehova, luswanela kuzwelapili kumulikanyisa ni kulikanyisa Mwanaa hae

8. Ki kabakalañi halusa swaneli kuitibaza bufokoli bolunani bona?

8 Haluswaneli kuitibaza bufokoli bwaluna kamba kuikemela halufosize. Jehova ulubulelezi mufuta wa batu babakona kuba balikani bahae. (Samu 15:1-5) Kabakaleo, haiba lubata kusutelela hahulu ku yena, luswanela kuzwelapili kumulikanyisa ni kulikanyisa Mwanaa hae. Hape luswanela kutibela litakazo zemaswe zelunani zona, mi mane lukakona nihaiba kutuhela zeñwi zazona. Kusina taba ni buñata bwa lilimo zefitile kuzwa fo lukolobelezwa, luswanela kuzwelapili kucinca butu bwaluna.—2 Makorinte 13:11.

9. Luziba cwañi kuli lwakona kuzwelapili kuapala butu bobunca?

9 Muapasitola Paulusi naabulelezi Bakreste kuli: “Hakulicwalohe, mu swanela ku tubula butu bwa kale, bo bu lumelelana ni muzamao wa mina wa kale ni bo bu sinyiwa ka ku ya ka litakazo za bona ze puma. Mi mu swanela ku zwelapili ku uncafazwa mwa moya o susumeza munahano wa mina, mi mu swanela ku apala butu bo bunca bo ne bu bupilwe ka ku likana ni tato ya Mulimu mwa ku luka ko ku li kwa niti ni busepahali.” (Maefese 4:22-24) Fo kutalusa kuli luswanela kuzwelapili kuikataza kucinca ni “ku apala butu bo bunca.” Kacwalo, kusina taba ni buñata bwa lilimo zefitile inze lusebeleza Jehova, lusakona kuituta zeñata ka za tulemeno twahae. Mi Bibele yakona kulutusa kuzwelapili kueza licinceho kuli luswane hahulu ni yena.

KI KABAKALAÑI KUEZA CWALO HAKULI TAATA?

10. Luswanela kuezañi kuli luzwelepili kueza licinceho ka kutusiwa ki Bibele, mi ki lipuzo mañi zelukona kubuza?

10 Kaufelaa luna lubata kulatelela zeibulela Bibele. Kono kuli luzwelepili kucinca, lutokwa kuikataza. Ki kabakalañi haluswanela kueza buikatazo bobucwalo? Kana Jehova hakoni kutahisa feela kuli kulubele bunolo kueza lika zelukile?

11-13. Ki kabakalañi Jehova habata kuli luikataze kuli lufelise bufokoli bwaluna?

11 Halunahana za mahalimu ni lika kaufela ze mwateñi, lwalemuha hande kuli Jehova unani maata a kueza nto ifi kamba ifi. Ka mutala, naaezize lizazi mi lizazi linani maata amatuna. Ka sekondi ni sekondi, lizazi litahisanga liseli leliñata hahulu ni mufutumala omutuna hahulu, kono ki kalulo feela yenyinyani ya maata ao yetokwahala kuli lika ze fa lifasi lizwelepili kupila. (Samu 74:16; Isaya 40:26) Jehova hape wafanga batanga bahae fa lifasi maata ka nako yebaatokwa. (Isaya 40:29) Kacwalo, kambe Jehova naakatabela, naakakona  kutahisa kuli kulubele bunolo hahulu kufelisa bufokoli bolunani bona ni kutuhela kuba ni litakazo zemaswe. Cwale kiñi hasaezi cwalo?

12 Jehova ulufile tukuluho ya kuiketela za kueza. Walulumeleza kuiketela ku muutwa kamba kusa muutwa. Haluketa kumuutwa ni kuikataza kueza tato yahae, lubonisa kuli lwamulata mi lubata kumutabisa. Satani ubulela kuli Jehova haana tukelo ya kubusa. Kono haluutwa Jehova lubonisa kuli lubata kuli abe Mubusi waluna. Mi lusepe kuli Ndataa luna yalilato waitebuha buikatazo kaufela bolueza bwa kumuutwa. (Jobo 2:3-5; Liproverbia 27:11) Haluikataza kutuhela bufokoli bolunani bona nihaikaba kuli kueza cwalo ku taata, lubonisa kuli lwasepahala ku Jehova ni kuli lubata kuli abe Mubusi waluna.

13 Jehova ulubulelela kuli luswanela kuikataza kulikanyisa tulemeno twahae. (Makolose 3:12; mubale 2 Pitrosi 1:5-7.) Hape ubata kuli lutokomele zelunahana ni kutokomela maikuto aluna. (Maroma 8:5; 12:9) Nako kaufela haluikataza kueza cinceho mi lwakwanisa kueza cinceho yeo, lubanga babatabile luli.

MUTUHELELE LINZWI LA MULIMU KUZWELAPILI KUMICINCA

14, 15. Luswanela kuezañi kuli lube ni tulemeno twalata Jehova? (Mubone mbokisi yeli: “ Bibele ni Tapelo Nelicincize Bupilo Bwabona.”)

14 Luswanela kuezañi kuli lube ni tulemeno twalata Jehova? Kufita kuikatulela isali luna zelutokwa kucinca, luswanela kutuhelela Mulimu kuli aluetelele. Liñolo la Maroma 12:2, libulela kuli: “Mu tuhele ku ya ka mikwa ya lifasi le, kono mu fetuhe ka ku  shemuna munahano wa mina, kuli mu lemuhe tato ya Mulimu ye nde ni ye amuheleha ni ye petehile.” Hakulicwalo, kuli luzibe zabata Jehova, lutokwa kuitinga fa lika zalufile kuli lilutuse. Luswanela kubalanga Bibele ka zazi ni zazi, kunahanisisa fa litaba zelubala, ni kulapela ku Jehova kuli alufe moya wahae okenile. (Luka 11:13; Magalata 5:22, 23) Jehova uitusisa linzila zeo, kuli alutuse kuutwisisa lika zatabela, mi lwakona kuituta kunahana sina mwanahanela. Haluka eza cwalo, zelunahana, zelubulela, ni zelueza likatabisa hahulu Jehova, mi lukaituta molukona kutuhelela bufokoli bolunani bona. Kono nihaiba hamulaho wa kueza cwalo, lukatokwa kuikataza kuli lusike lwaba hape ni bufokoli bobuswana.—Liproverbia 4:23.

Muñole litaba zefumaneha mwa lihatiso zaluna kamba mañolo a mwa Bibele akona kumitusa kufelisa bufokoli bomunani bona, mi mulibalange ka kukuta-kutela (Mubone paragilafu 15)

15 Kwandaa kubalanga Bibele zazi ni zazi, lutokwa kuituta yona ka kuitusisa lihatiso zaluna, zecwale ka Tawala ya Mulibeleli ni Muzuhe! Litaba zeñata ze mwa limagazini zeo, liluluta moluswanela kulikanyiseza tulemeno twa Jehova ni moluswanela kuikataleza kuli lufelise bufokoli bolunani bona. Lwakona kufumana litaba zeñwi kamba mañolo ili zekona kulutusa hahulu. Lwakona kuñola mañolo ao ni litaba zeo ilikuli lulibalange ka kukuta-kutela.

16. Ki kabakalañi halusa swaneli kuzwafa haiba haluezi zwelopili kapili-pili?

16 Kutokwa nako kuli mutu afite fa kulikanyisa tulemeno twa Jehova. Kabakaleo, haiba muikutwa kuli hamusika eza licinceho zeñata kulikana ni mone mutokwela,  mube ni pilu-telele. Kwa makalelo, mwendi mukatokwa kuikataza hahulu luli kuli mupile ka kulumelelana ni zeibulela Bibele. Kono hamunze munahana ni kueza lika ka nzila yabata Jehova, kukamibela bunolo kunahana sina mwanahanela mi mukaeza lika zelukile.—Samu 37:31; Liproverbia 23:12; Magalata 5:16, 17.

MUNAHANE ZA NAKO YENDE YA KWAPILI

17. Haiba lusepahala ku Jehova, ki nako yende ya kwapili yecwañi yelulibelela?

17 Lunyolelwa nako ya kwapili halukaba babapetahalile ni haluka sebeleza Jehova kuya kuile. Ka nako yeo, halusana kuba ni bufokoli boluka tokwa kufelisa, mi kuka lubela bunolo kulikanyisa Jehova. Kono nihaiba ka nako yacwale, lwalapela Jehova kakuli ulufile mpo ya tiululo. Nihaike kuli halusika petahala, lwakona kumutabisa haiba luzwelapili kuikataza kueza licinceho ni kulatelela litaba zaa luluta mwa Bibele.

18, 19. Mukona kuikolwisa cwañi kuli Bibele inani maata a kulutusa kuzwelapili kucinca bupilo bwaluna?

18 Bo Kevin nebalikile ka mone bakonela kaufela kufelisa buhali bone banani bona. Nebanahanisisanga litaba zene baituta mwa Bibele mi baikataza hahulu kueza licinceho mwa bupilo bwabona. Hape nebalatelezi likelezo zene bafiwa ki Bakreste babañwi. Nihaike kuli nekutandile lilimo lisikai kuli bo Kevin baeze licinceho, hamulaho wa nako baba likombwa za puteho. Mi sebabile baana-bahulu ka lilimo ze 20 zefelile. Kono nihaiba ka nako yacwale, baziba kuli batokwa kuzwelapili kuikataza kuli basike bakenelwa ki bufokoli bo hape.

19 Ka kuswana ni bo Kevin, lwakona kuzwelapili kueza licinceho mwa bupilo bwaluna. Halueza cwalo, lukazwelapili kusutelela hahulu ku Jehova. (Samu 25:14) Mi haiba luikataza kueza licinceho za kuli lu mutabise, uka lutusa kukondisa. Lwakona kuikolwisa kuli ka kutusiwa ki Bibele, lukakona kuzwelapili kueza licinceho mwa bupilo bwaluna.—Samu 34:8.

^ [1] (paragilafu 1) Libizo licincizwe.