Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

“Ha mu ye, mi mu Lute Batu ba Macaba Kaufela ku ba Balutiwa”

“Ha mu ye, mi mu Lute Batu ba Macaba Kaufela ku ba Balutiwa”

“Ha mu ye, mi mu lute batu ba macaba kaufela ku ba balutiwa, mu ba kolobeze . . . , mu ba lute ku mamela lika kaufela ze ni mi laezi.”—MATEU 28:19, 20.

LIPINA: 141, 97

1, 2. Ki lipuzo mañi zebuziwa bakeñisa manzwi a Jesu afumaneha kwa Mateu 24:14?

JESU naapolofitile kuli mwa mazazi a mafelelezo, taba yende ya Mubuso ikakutazwa kwa batu kaufela. (Mateu 24:14) Luna ka kuba Lipaki za Jehova, luzibahala mwa lifasi kaufela ka musebezi waluna wa kukutaza. Batu babañwi batabela taba yelukutaza, kono babañwi bona habaitabeli. Kono nihaiba babañwi ba batu babasa tabeli taba yelukutaza, balukuteka bakeñisa musebezi waluna. Luikutwa kuli ki luna babaeza musebezi wanaapolofitile Jesu. Kana lunani tukelo ya kubulela cwalo? Luziba cwañi kuli musebezi waluna wa kukutaza ki ona wanaapolofitile Jesu?

2 Buñata bwa likwata za bulapeli baikutwa kuli bakutaza taba yanaabulezi Jesu. Kono bakutazanga feela mwa likeleke, fa TV, kamba fa Intaneti, kamba ka kubulelela feela babañwi monekutezi kuli baitute za Jesu. Babañwi baikutwa kuli habatusa babotana, kamba habaeza misebezi ya kutusa sicaba yecwale  ka kubeleka sina baalafi, manasi, kamba maluti, bakutaza. Kono kana misebezi yeo, ki ona musebezi wa kukutaza wanaabulezi Jesu?

3. Ka kuya ka liñolo la Mateu 28:19, ki lika mañi zeene zebaswanela kueza balateleli ba Jesu?

3 Kana Jesu naabata kuli balateleli bahae balibelele batu kutahanga ku bona? Batili! Hasazuhile kwa bafu, Jesu naabulelezi balateleli bahae babañata kuli: “Hakulicwalo, ha mu ye, mi mu lute batu ba macaba kaufela ku ba balutiwa, mu ba kolobeze . . . , mu ba lute ku mamela lika kaufela ze ni mi laezi.” (Mateu 28:19, 20) Kacwalo, ka kuba balateleli ba Jesu luswanela kueza lika zeene. Luswanela kueza balutiwa, kuba kolobeza, ni kubaluta. Kono pili luswanela kuya kwa batu. Caziba yomuñwi wa litaba za mwa Bibele utalusa kuli: “Pulelo ya kuli ‘ha mu ye,’ ibonisa muhato waswanela kuunga mulumeli kaufela, ibe kuli ki kuya mwabuse bwa mukwakwa kamba mwabuse bwa liwate.”—Mateu 10:7; Luka 10:3.

4. Kuba “bayambi ba batu,” kuama lika mañi?

4 Jesu naalibelelañi kwa balutiwa bahae? Kana naabata kuli yomuñwi ni yomuñwi wabona akutaze anosi kamba kuli bakutaze ka sikwata sesionga-ongilwe hande? Bakeñisa kuli hakukonahali kuli mutu alimuñwi akutaze kwa “macaba kaufela,” balutiwa bahae nebatokwa kukutaza sina sikwata sesionga-ongilwe hande. Ki sona sanaatalusa Jesu hanaamemile balutiwa bahae kuli babe “bayambi ba batu.” (Mubale Mateu 4:18-22) Jesu naasaami ku ndui alimuñwi yaitusisa kashuto ni bulo, ili yalibelela tapi kuli ito swala kwa kashuto. Kono kuyamba kwa naatalusa Jesu kuama kuitusisa tunyandi. Kuyamba ko ku cwalo, kutokwa kusebeza ka taata, kuonga-onga hande lika, mi kuama batu babañata bababeleka hamoho.—Luka 5:1-11.

5. Ki lipuzo mañi zeene zetokwa kualabiwa, mi ki kabakalañi?

5 Kuli luzibe babakutaza taba yende kacenu, lutokwa kualaba lipuzo zeene ze:

  • Ki taba mañi yebaswanela kukutaza balateleli ba Jesu?

  • Ki mulelo mañi obaswanela kuba ni ona?

  • Ki mikutalezo yecwañi yebaswanela kuitusisa?

  • Musebezi wabona uswanela kuba omutuna cwañi, mi uswanela kuzwelapili kuisa lili?

Likalabo kwa lipuzo ze, likalutusa kuziba babaeza musebezi opilisa batu wo, mi likalususueza hahulu kuzwelapili kukutaza.—1 Timotea 4:16.

KI TABA MAÑI YESWANELA KUKUTAZWA?

6. Ki kabakalañi halubulela kuli Lipaki za Jehova bakutaza taba yeswanela?

6 Mubale Luka 4:43. Jesu naakutalize “taba ye nde ya Mubuso,” mi ubata kuli balutiwa bahae baeze nto yeswana. Ki sikwata sifi sesikutaza taba yeo kwa batu kaufela? Ki Lipaki za Jehova feela! Nihaiba batu babañwi babasa lulati baziba taba yeo. Ka mutala,  mulemuhe seo mulumiwa wa keleke yeñwi yali muprisita, ili yanaapilile mwa linaha zeñata, naabulelezi yomuñwi wa Lipaki za Jehova. Mwa naha yeñwi ni yeñwi, muprisita yo naabuzize Lipaki za Jehova kuli bamutaluseze taba yene bakutaza. Muprisita naabulezi kuli: “Kaufelaa bona neli likuba hahulu kakuli nebaalabile kuli: ‘Taba yende ya Mubuso.’” Manzwi a muprisita ao, aabonisi kuli lu likuba kono mane abonisa feela kuli luswalisani hamoho ka kuba Bakreste ba niti. (1 Makorinte 1:10) Mubuso wa Mulimu ki yona taba yetuna ya magazini ya Tawala ya Mulibeleli Yezibahaza Mubuso wa Jehova. Magazini ye, ifumaneha mwa lipuo ze 254, mi ka avareji, ka kweli ni kweli kuhatiswanga likopi zayona zebata iba ze 59,000,000, ili nto yetahisa kuli ibe yona magazini yeabelwa hahulu mwa lifasi!

Lipaki za Jehova ki bona feela babakutaza taba yende ya Mubuso wa Mulimu

7. Luziba cwañi kuli baeteleli ba bulapeli bobutwi ki bwa Sikreste habakutazi taba yeswanela?

7 Babahulu ba bulapeli bobutwi ki bwa Sikreste habakutazangi ka za Mubuso wa Mulimu. Hababulela za Mubuso, buñata bwabona babulelanga kuli Mubuso ki maikuto a mwa pilu ya mutu. (Luka 17:21) Habalutangi batu kuli Mubuso ki puso ye mwa lihalimu, mi Mulena wa yona ki Jesu. Kono bona hañata babulelanga za Jesu ka nako ya mukiti wa Ngilisimusi ni wa Isita. Habatalusangi kuli Mubuso ukafelisa matata kaufela a batu ni kuli utuha ufelisa bumaswe kaufela fa lifasi. (Sinulo 19:11-21) Kwa iponahalela hande kuli baeteleli ba bulapeli bobutwi ki bwa Sikreste habazibi zakaeza Jesu ka kuba Mulena wa Mubuso wa Mulimu. Mi bakeñisa kuli habautwisisi taba yanaalutile Jesu, habautwisisi ni libaka habaswanela kukutaza.

KI UFI MULELO OLUKUTALEZA?

8. Ki mulelo mañi ofosahezi wa kueza musebezi wa kukutaza?

8 Balutiwa ba Jesu habaswaneli kukutaza ka mulelo wa kuli bafumane masheleñi kamba kuli bayahe miyaho yekomokisa. Jesu naabulezi kuli: “Mu filwe feela, ni mina mu fane feela.” (Mateu 10:8) Kacwalo, musebezi wa kukutaza hauswaneli kuba pisinisi. (2 Makorinte 2:17) Balutiwa ba Jesu habaswaneli kukupa kuli balifiwe bakeñisa kueza musebezi wa kukutaza. (Mubale Likezo 20:33-35.) Nihaike kuli taelo ya Jesu yaikutwahalela hande, likeleke zeñata baezanga likoleko za masheleñi ilikuli babukeleze likeleke zabona ni kuholisa babahulu ba bulapeli ni babeleki babañwi. Ka libaka leo, buñata bwa baeteleli ba bulapeli bobutwi ki bwa Sikreste sebafumile hahulu.—Sinulo 17:4, 5.

Musebezi wa kukutaza hauswaneli kuba pisinisi

9. Lipaki za Jehova babonisize cwañi kuli baeza musebezi wa kukutaza ka mulelo oswanela?

9 Kana Lipaki za Jehova baezanga likoleko kwa Mandu abona a Mubuso kamba kwa libaka za Mukopano? Batili! Musebezi wabona ulifelwa ka linubu zefiwa ka kuitatela. (2 Makorinte 9:7) Niteñi silimo sesifelile, Lipaki za Jehova nebatandile lihora zebato ba 2 bilioni inze baeza musebezi wa kukutaza taba yende, ni kuzamaisa lituto za Bibele zefitelela 9 milioni kweli ni kweli. Habalifiwi habaeza musebezi wa kukutaza, kono batabile kuitusisa masheleñi abona kuli bapete  musebezi wo. Caziba yomuñwi naabulezi cwana ka za musebezi wa Lipaki za Jehova: “Mulelo wabona omutuna ki kukutaza ni kuluta batu.” Hape naabulezi kuli Lipaki za Jehova habana sikwata sa babahulu ba bulapeli sesilifiwanga masheleñi. Haiba halukutazi kuli lufumane masheleñi, cwale mulelo olukutaleza ki ufi? Luitatela kueza musebezi wo bakeñisa kuli lulata Jehova mi lulata ni batu. Mulelo wo utaleleza bupolofita bobu kwa Samu 110:3. (Mubale.)

KI MIKUTALEZO MAÑI YESWANELA KUITUSISWA?

Lukutaza kolufumana batu kaufela (Mubone paragilafu 10)

10. Ki mikutalezo mañi yanaaitusisize Jesu ni balutiwa bahae?

10 Ki mikutalezo mañi yanaaitusisize Jesu ni balutiwa bahae? Nebayanga kone kufumaneha batu kaufela. Ka mutala, nebakutazanga mwa mikwakwa ni mwa misika. Hape nebayelanga batu kwa mandu abona. (Mateu 10:11; Luka 8:1; Likezo 5:42; 20:20) Kukutaza fa ndu ni ndu neli musebezi oonga-ongilwe hande wa kufitela batu bamifuta kaufela.

11, 12. Ka za musebezi wa kukutaza taba yende, zebaeza ba bulapeli bobutwi ki bwa Sikreste lishutana cwañi ni zebaeza Lipaki za Jehova?

11 Kana likeleke za bulapeli bobutwi ki bwa Sikreste za kutazanga taba yende sina mwanaaezelize Jesu? Hañata mueteleli wa bulapeli ya lifiwa masheleñi, ufanga ngambolo kwa batu ba keleke yeo. Baeteleli bao habatahisangi balutiwa, kono balikanga kubukeleza batu ba mwa keleke yeo. Fokuñwi, balikile kususueza batu babona kukutaza. Ka  mutala, ka silimo sa 2001, Papa yabizwa John Paul II naabulezi mwa liñolo lahae kuli batu ba mwa keleke baswanela kukutaza Evangeli ni kuba ni tukufalelo yeswana ni yanaanani yona muapositola Paulusi, yanaaize: ‘Kumaiba kuinzi ku na, hanisa buleli Evangeli.’ Ki hona papa abulela kuli musebezi wo wa kukutaza hauswaneli kueziwa feela ki batu babanyinyani babalutilwe, kono uswanela kueziwa ki batu kaufela ba mwa keleke. Niteñi ki batu babanyinyani feela babalatelezi susuezo yeo.

12 Lipaki za Jehova bona bo? Ki bona feela babakutaza kuli Jesu sabile Mulena kuzwa ka silimo sa 1914. Bautwa Jesu mi babeile musebezi wa kukutaza kuba nto ya butokwa mwa bupilo bwabona. (Mareka 13:10) Buka yeñwi (Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners) neibulezi kuli Lipaki za Jehova baanga musebezi wa kukutaza kuba wa butokwa hahulu. Buka yeo hape neibulezi kuli, habafumana batu babalapile, baba mwa bulutu, ni babakula, balikanga ku batusa, kono habalibalangi mulelo wabona omutuna wa kukutaza ka za mafelelezo a lifasi le, ni kuluta batu ka za puluso. Lipaki za Jehova bazwelapili kukutaza taba yeo mi balikanyisa mikutalezo ya Jesu ni balutiwa bahae.

MUSEBEZI USWANELA KUBA OMUTUNA CWAÑI, MI USWANELA KUZWELAPILI KUISA LILI?

13. Musebezi wa kukutaza uswanela kuba omutuna cwañi?

13 Jesu naabulezi kuli balutiwa bahae nebaka kutaza ni kuluta taba yende “mwa lifasi kaufela.” Nebalaezwi kuluta “batu ba macaba kaufela” kuba balutiwa. (Mateu 24:14; 28:19, 20) Seo sitalusa kuli taba yende ikatokwa kukutazwa mwa lifasi kaufela.

14, 15. Ki lika mañi zebonisa kuli Lipaki za Jehova batalelelize bupolofita bwa Jesu kuamana ni butuna bwa musebezi? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 9)

14 Ki Lipaki za Jehova feela babatalelelize bupolofita bwa Jesu bwa kuli taba yende ikakutazwa mwa lifasi kaufela. Ki kabakalañi halubulela cwalo? Mwa naha ya America, kunani babahulu ba bulapeli bobutwi ki bwa Sikreste babato ba 600,000, kono kunani Lipaki za Jehova baba bato ba 1,200,000 babakutaza taba yende mwa naha yeo. Mwa lifasi kaufela kunani baprisita ba keleke ya Katolika baba bato ba 400,000, kono kunani Lipaki za Jehova babafitelela 8 milioni babakutaza taba yende mwa linaha ze 240. Kwa iponahalela hande kuli Lipaki za Jehova bakutaza taba yende mwa lifasi kaufela, mi taba yeo itahisa tumbo ni likute ku Jehova!—Samu 34:1; 51:15.

15 Ka kuba Lipaki za Jehova, sikonkwani saluna ki sa kukutaza taba yende kwa batu babañata pili mafelelezo asika taha kale. Kuli lupete musebezi wo, lutolokile ni kuhatisa lihatiso zeñata-ñata ili libuka, limagazini, matrakiti, ni tupampili twa kumemela batu kwa mukopano ni kwa Kupuzo, mwa lipuo zefitelela 700. Lufanga lika zeo kwa batu kusina kubalifisa. Silimo sesifelile, neluhatisize lihatiso zetomile fa Bibele zebato ba 4.5 bilioni. Hape luhatisize likopi zefitelela 200 milioni za Bibele ya Toloko ya Lifasi le Linca ya Mañolo A Kenile mwa lipuo zefitelela 130. Mi fa Webusaiti ya luna, kunani litaba ze mwa lipuo zefitelela 750. Ki Lipaki za Jehova feela babaeza musebezi omakaza wo.

16. Luziba cwañi kuli Lipaki za Jehova babanani moya wa Mulimu?

16 Musebezi wa kukutaza ukazwelapili  kuisa lili? Jesu naabulezi kuli taba yende ikakutazwa kufitela mafelelezo ataha. Luna Lipaki za Jehova sesilutusize kuzwelapili mwa musebezi wa kukutaza mwa mazazi kaufela a mafelelezo, ki moya okenile wa Jehova. (Likezo 1:8; 1 Pitrosi 4:14) Batu babañwi ba bulapeli bakona kubulela kuli: “Lunani moya okenile.” Kono kana bakona kueza musebezi obaeza Lipaki za Jehova mwa mazazi a mafelelezo a? Likwata zeñwi balikile kukutaza sina moluezezanga, kono bapalezwi. Babañwi babulela kuli bakona kukutaza kono haiba ki ka nakonyana feela. Babañwi bona bakutazanga fa ndu ni ndu kono habakutazangi taba yende ya Mubuso. Kacwalo habaezi musebezi wanaakalile Jesu.

KI BO MAÑI LULI BABAKUTAZA TABA YENDE KACENU?

17, 18. (a) Ki kabakalañi halubulela kuli Lipaki za Jehova ki bona babakutaza taba yende ya Mubuso kacenu? (b) Ki sika mañi sesilukonisa kuzwelapili kueza musebezi wo?

17 Kacwalo, ki bo mañi babakutaza taba yende ya Mubuso kacenu? Ki Lipaki za Jehova feela! Luziba cwañi taba yeo? Luziba cwalo bakeñisa kuli lukutaza taba yeswanela, yona taba yende ya Mubuso. Haluli mwa bukombwa, lubatanga batu ko bafumaneha, kacwalo luitusisa mikutalezo yelukile. Lukutaza ka mulelo oswanela, kakuli lulata Jehova mi lulata ni batu. Musebezi waluna wa kukutaza ki omutuna hahulu bakeñisa kuli lukutaza kwa batu ba macaba kaufela ni lipuo kaufela. Mi lukazwelapili kukutaza taba yende ya Mubuso kufitela mafelelezo ataha!

18 Kwatabisa luli kubona musebezi omunde obasweli kupeta batu ba Jehova wa kukutaza taba yende mwa mazazi a mafelelezo a. Kono kiñi sesilukonisa kueza musebezi wo kaufela? Muapositola Paulusi utalusa kuli: “Mulimu ki yena ya mi fa maata, ya mi fa takazo ni maata a ku nga muhato kabakala ku lata kwa hae.” (Mafilipi 2:13) Haike Jehova azwelepili kulufa maata atokwahala kuli lueza ka molukonela kaufela kukutaza taba yende!—2 Timotea 4:5.