Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  March 2016

Mulike kuutwisisa kuli mukona kutusa cwañi mizwale ni likaizeli bamina ka kubasusueza ka Bibele kamba ka manzwi amina

Kana Mwakona Kutusa Mwa Puteho Yamina?

Kana Mwakona Kutusa Mwa Puteho Yamina?

PILI asika kutela kale kwa lihalimu, Jesu naabulelezi balutiwa bahae kuli: “Mu ka ba lipaki za ka, . . . ku yo fita kwa mafelelezo a lifasi.” (Likezo 1:8) Nebakakona kukutaza cwañi mwa lifasi kaufela?

Caziba yomuñwi ya bizwa Martin Goodman yasebeza kwa Oxford University ubulela kuli, “musebezi obaeza Bakreste wabataluhanya kwa likwata zeñwi za bulapeli, kukopanyeleza cwalo ni sikwata sa Majuda, bane bapila mwa Mubuso wa Maroma.” Jesu naayanga mwa libaka zeshutana-shutana kuyo kutaza. Bakreste baniti nebatokwa kulikanyisa mutala wahae ni kukutaza “taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu” mwa libaka zeñata. Nebatokwa kubata batu bane batabela kuziba niti. (Luka 4:43) Ki lona libaka mwa linako za kwamulaho, nekunani “baapositola,” ili linzwi lelitalusa batu babalumilwe kuyoeza nto yeñwi. (Mareka 3:14) Jesu naalaezi balateleli bahae kuli: “Hakulicwalo, ha mu ye, mi mu lute batu ba macaba kaufela ku ba balutiwa.”—Mateu 28:18-20.

Baapositola ba 12 ba Jesu habasaliyo fa lifasi, kono batanga ba Jehova babañata balikanyisa mutala wabona mwa bukombwa. Batanga ba Jehova habakupiwanga kuyo sebeleza kokutokwahala bakutazi babañata ba Mubuso, baalabanga kuli: “Ki na yo, u lume na!” (Isaya 6:8) Batanga ba Jehova babañwi babakwazize Sikolo sa Giliadi batutezi kwa linaha ze kwahule. Babañwi batutezi kwa libaka zeñwi mwa naha yabona. Babañata baitutile puo isili kuli batuse puteho kamba sikwata sesiitusisa puo yeo. Nesi nto yebunolo kueza cwalo, kono mizwale ni likaizeli bao kaufela nebaitombozi kubonisa lilato labona ku Jehova ni kwa batu. Kacwalo, neba  onga-ongile miinelo yabona ka kuitusisa nako yabona, maata abona, ni masheleñi abona kuli bayotusa kone kutokwahala bakutazi babañata ba Mubuso. (Luka 14:28-30) Misebezi yebasweli kueza mizwale ni likaizeli ba, ki ya butokwa hahulu.

Bakeñisa kuli lunani miinelo yeshutana-shutana, haki kaufelaa luna babakona ku yosebeleza kokunani butokwi kamba kuituta puo isili. Kono kaufelaa luna lwakona kuba sina balumiwa mwa puteho yaluna.

MUBE MULUMIWA MWA PUTEHO YAMINA

Mufe tuso yeswanela

Mwa linako za baapositola, Bakreste nebatukufalezwi mwa musebezi wa kukutaza nihaike kuli buñata bwa bona nebapila mwa libaka zabona mi nebasi balumiwa. Paulusi naabulelezi Timotea kuli: “U eze musebezi wa mukutazi wa evangeli, u pete bukombwa bwa hao ka ku tala.” (2 Timotea 4:5) Manzwi ao naaama kwa Bakreste ba kwamulaho, mi asaama ni kuluna kacenu. Bakreste kaufela batokwa kuutwa taelo ya kukutaza lushango lwa Mubuso ni kutusa batu kuba balutiwa. Mane nihaiba mwa puteho yaluna, kunani linzila zeñata zelukona kulikanyisa ka zona balumiwa.

Ka mutala, balumiwa habatutelanga kwa naha isili, miinelo yacincanga, mi batokwanga kueza licinceho kuli batwaelane ni mupilelo omunca wa kwa sibaka seo. Nihaike kuli halukoni kututela kokunani butokwi, kana lwakona kufumana linzila zenca zakukutaza ka zona kwa batu? Ka mutala, ka silimo sa 1940, mizwale baluna pili nebasusuelizwe kuli bakutazange mwa makululu hañwi mwa Sunda. Kana mulikile kukutaleza mwa makululu? Kana muitusisize likalani za mawili? Kana mwatabela kuitusisa linzila zenca za kukutaza ka zona taba yende?

ka kususueza babañwi mueze “musebezi wa mukutazi wa evangeli”

Haiba munani mubonelo omunde, mukaba ni tukufalelo ni mafulofulo mwa musebezi wa kukutaza. Batu babatutelanga kokutokwahala bakutazi ba Mubuso kamba babaitutanga puo isili, hañata babanga bakutazi babande mi nto yeo yakona kutusa hahulu puteho. Ka mutala, baetelelanga mwa musebezi wa kukutaza. Balumiwa ni bona baetelelanga mwa puteho kufitela mizwale mwa puteho yeo baziba hande mwa kupetela misebezi. Haiba mu muzwale ya kolobelizwe, kana mwa “eza ka taata,” fo kikuli, kana mwatabela kusebeleza mizwale ni likaizeli mwa puteho yamina sina sikombwa kamba muuna-muhulu?—1 Timotea 3:1.

 MUTIISE BABAÑWI

ka kufa tuso yetokwahala

Hape lwakona kutusa puteho yaluna mwa linzila zeñwi. Kaufelaa luna, banana ni babahulu, mizwale ni likaizeli, lwakona kutiisa balumeli ka luna babatokwa tuso.—Makolose 4:11.

Haiba lubata kutusa mizwale ni likaizeli baluna, lutokwa kubaziba hande. Bibele ilususueza kuli, “lu isezane pilu,” kamba kunahanisisa ka za butokwi bwa mizwale ni likaizeli baluna, halukopana hamoho. (Maheberu 10:24) Taba yeo haitalusi kuli luswanela kubatisisa hahulu litaba za ka butu za batu babañwi. Italusa kuli luswanela kuutwisisa mizwale ni likaizeli baluna ni kuziba zebatokwa. Bakatokwa kuli lubatuse kwa mubili, lubasusueze ka manzwi, kamba kubasusueza ka kuitusisa Bibele. Ki niti kuli mwa miinelo yemiñwi ki baana-bahulu feela ni likombwa za puteho babakona kubatusa. (Magalata 6:1) Kono kaufelaa luna lwakona kutusa mizwale ni likaizeli babasupali, kamba mabasi kaufela babatalimana ni matata.

ka kususueza batu babatalimana ni matata mwa bupilo

Muzwale Salvatore naatusizwe ka nzila yeswana. Bakeñisa kutotobela kwa sifumu mwa naha ya pila kuyona, muzwale yo naalekisize pisinisi yahae, ndu yahae, ni lika zeñata zene banani zona ba mwa lubasi lwahae. Naabilaezwa hahulu ki lubasi lwahae. Lubasi loluñwi mwa puteho nebalemuhile kuli muzwale yo naatokwa tuso. Sebafa muzwale Salvatore masheleñi mi seba mutusa kuli yena ni musalaa hae bafumane musebezi. Hape manzibwana nebatandanga nako ni lubasi lwa muzwale yo ni kuteeleza kubona ni kubasusueza. Nebabile balikani babatuna luli. Ka nako yacwale, mabasi amabeli ao abanga ni tabo habahupula nako yene batandanga hamoho ka nako yetata yani.

Bakreste baniti habazina-zinangi kubulelela babañwi ka za tumelo ya bona. Luswanela ku likanyisa Jesu ni kubona teñi kuli batu kaufela baziba lisepiso zende za sepisize Mulimu. Nihaike kuli babañwi bakona kututela kokunani butokwi, babañwi bona habakoni. Kono kaufelaa luna lwakona kueza molukonela kaufela kuli lutuse babañwi mwa puteho yaluna. (Magalata 6:10) Haiba lufa babanwi nto yeñwi, lukaba ni tabo mi luka “zwelapili ku beya siselo mwa musebezi kaufela o munde.”—Makolose 1:10; Likezo 20:35.