Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Mutokwa Kuezañi Kuli Swalisano Yaluna ya Sikreste Itiye?

Mutokwa Kuezañi Kuli Swalisano Yaluna ya Sikreste Itiye?

“Mubili kaufela u kopanyizwe hamoho ku yena mi u swalisanisizwe.” —MAEFESE 4:16.

LIPINA: 53, 107

1. Ki ifi misebezi yaezize Mulimu ni Jesu, ni yebaezize batanga ba Mulimu kuzwa kwa makalelo?

JEHOVA ni Jesu bazwezipili kuswalisana kuzwa feela kwa makalelo a pupo. Jehova naabupile Jesu pili asika bupa kale lika zeñwi kaufela. Mi Jesu naabelekile ni yena inze a “musebeleza.” (Liproverbia 8:30) Batanga ba Jehova hape nebaswalisani yomuñwi ni yomuñwi mwa musebezi one batokwa kueza. Ka mutala, Nuwe ni lubasi lwahae nebayahile hamoho aleka. Hamulaho, Maisilaele nebasebelize hamoho ka kuyaha tabernakele, kuilutulula, ni kuishimbulula kuizwisa mwa sibaka sesiñwi kuiisa ku sesiñwi. Kwa tempele, nebaopezi ni kuliza liliziso hamoho kuli balumbeke Jehova ka lipina zende. Batu ba Jehova nebakonile kueza lika ze kaufela bakeñisa kuli nebaswalisani.—Genese 6:14-16, 22; Numere 4:4-32; 1 Makolonika 25:1-8.

2. (a) Ki lika mañi zetabisa ka za puteho ya Bakreste ba kwa makalelo? (b) Ki lipuzo mañi zelukanyakisisa?

 2 Bakreste ba mwa linako za Baapositola ni bona nebaswalisani. Muapositola Paulusi naatalusize kuli nihaike kuli nebanani buikoneli ni buikalabelo bobushutana, nebaswalisani. Kaufelaa bona nebalatelezi Mueteleli wa bona, yena Jesu Kreste. Paulusi naaba bapanyize kwa mubili onani lilama zeshutana-shutana zesebeza hamoho. (Mubale 1 Makorinte 12:4-6, 12.) Luna bo kacenu? Lukona kuswalisana cwañi ni babañwi mwa musebezi wa kukutaza, mwa puteho, ni mwa lubasi?

MUSWALISANE MWA MUSEBEZI WA KUKUTAZA

3. Muapositola Joani naaboni pono mañi?

3 Mwa linako za baapositola, muapositola Joani naaboni pono ya mangelo a 7 ane aliza litolombita. Lingeloi labuketalizoho hane lilizize tolombita yalona, Joani naaboni “naleli ye ne wezi mwa lifasi ku zwa kwa lihalimu.” “Naleli” yeo neiitusisize sinotolo kwa kukwalula musima otungile, ili mone kunani lififi. Pili, mwa musima kwa zwa musi omutuna, mi hamulaho mwa musi wo, kwa longoka sikutu sa nziye. Mwa sibaka sa kusinya likota kamba licalo, nziye yeo neitaselize batu bane “ba sina liswayo la Mulimu fa lipata za bona.” (Sinulo 9:1-4) Joani naaziba kuli sikutu seo sa nziye nesikona kusinya lika zeñata; sina mone sisinyelize sikutu sa nziye mwa Egepita mwa linako za Mushe. (Exoda 10:12-15) Nziye ya naaboni Joani iswaniseza Bakreste babatozizwe babazwezipili kukutaza lushango lolu maata ka za bulapeli bwa buhata. Mi batu babañwi babañata-ñata babanyolelwa kutopila kuya kuile fa lifasi baswalisani ni bona mwa musebezi wo. Hamoho, baswalisani mwa musebezi wo wa kukutaza. Musebezi wo utusize batu babañata kuzwa mwa bulapeli bwa buhata mi habasa zamaiswa ki Satani.

4. Ki musebezi mañi obatokwa kueza batu ba Mulimu, mi bakona feela kueza musebezi wo ka nzila ifi?

4 Lunani musebezi wa kukutaza “taba ye nde” kwa batu mwa lifasi kaufela pili mafelelezo asika fita kale. Wo ki musebezi omutuna hahulu! (Mateu 24:14; 28:19, 20) Lutokwa kumema batu kaufela baba “shwile linyolwa” kuli batonwa “mezi a bupilo,” fo ki kuli lutokwa kuluta niti ya mwa Bibele kwa batu kaufela bababata kuiutwisisa. (Sinulo 22:17) Kono lwakona kueza cwalo haiba feela lu “kopanyizwe hamoho” ni kuswalisana mwa puteho.—Maefese 4:16.

5, 6. Luswalisana cwañi halunze lukutaza taba yende?

5 Kuli lukone kukutaza batu babañata ka mokukonahalela, lutokwa kuswalisana hande mwa musebezi waluna wa kukutaza. Litaelo zelufiwanga kwa puteho yaluna lilutusa kueza cwalo. Hamulaho wa mukopano wa kuzwela mwa sebelezo ya mwa  simu, luyoikambotanga ni batu ka za taba yende ya Mubuso. Hape lwabafanga lihatiso zetomile fa Bibele. Mane selufile lihatiso zeñata-ñata kwa batu mwa lifasi kaufela. Ka linako zeñwi lwakupiwanga kuabana mwa musebezi oipitezi wa kukutaza. Hamueza musebezi wo, muswalisana ni batu babañata-ñata mwa lifasi babakutaza lushango loluswana! Hape musebeza ni mangeloi, atusa batu ba Mulimu kukutaza taba yende.—Sinulo 14:6.

6 Kwa tabisanga hakalo kubala mwa Yearbook za musebezi wa kukutaza opetilwe mwa lifasi kaufela! Hape munahane ka za moluswalisanezi mwa lifasi kaufela halumemela batu kwa mikopano yaluna yemituna. Haluli kwa mikopano yeo, kaufelaa luna luteelezanga kwa litaba zeswana. Lingambolo, lipapali, ni liponiso lilususuezanga kusebeleza Jehova molukonela kaufela. Mi hape lubonisa kuli luswalisani ni mizwale ni likaize baluna mwa lifasi kaufela halufumaneha kwa Kupuzo silimo ni silimo. (1 Makorinte 11:23-26) Lukopananga hamoho fa lizazi leliswana, la Nisani 14, lizazi haselilikezi kuli lubonise kuli lwaitebuha ku Jehova kabakala za luezelize mi hape ka kueza cwalo lumamela taelo ya Jesu. Mi lisunda lisikai pili Kupuzo isika fita kale, lusebezanga hamoho kuli lumeme batu babañata ka molukonela kaufela kuli bato kopana ni luna kwa kezahalo yabutokwa yeo.

7. Halunze lusebeza hamoho, ki lika mañi zelukona kueza?

7 Nziye iliñwi haikoni kusinya hahulu lika. Mi ni luna halukoni kukutaza kwa batu kaufela lunosi. Kono bakeñisa kuli lubeleka hamoho, lwakona kutaluseza batu babañata ka za Jehova ni kutusa babañwi kuli bamulumbeke ni kumukuteka.

MUSWALISANE MWA PUTEHO

8, 9. (a) Paulusi naaitusisize swanisezo mañi kuli alute Bakreste kubani swalisano? (b) Lukona kuswalisana cwañi mwa puteho?

8 Paulusi naataluselize mizwale ba kwa Efese moiswalisanezi puteho, mi naabulezi kuli mañi ni mañi mwa puteho utokwa kuhula “mwa linto kamukana.” (Mubale Maefese 4:15, 16.) Paulusi naaitusisize mutala wa mubili kuli ataluse mo Mukreste kaufela akona kutuseza mwa puteho kuli izwelepili kuswalisana ni kulatelela Jesu, yena Mueteleli wa puteho. Naabulezi kuli lilama kaufela za mubili liswalisanisizwe “ka ngongo kaufela ye fa tuso ye tokwahala.” Kacwalo ibe kuli lubanana kamba babahulu, lunani mibili yeiketile kamba kutokwa, ki lika mañi zeluswanela kueza kaufela luna?

Mukona kutusa cwañi puteho kuli izwelepili kuswalisana?

9 Jesu uketile baana-bahulu kuli baetelele mwa puteho, mi ubata kuli lubakuteke ni kulatelela ketelelo yebalufa. (Maheberu 13:7, 17) Kono kueza cwalo haki kokubunolo kamita. Niteñi lwakona kukupa tuso ku Jehova. Moya wahae okenile wakona kulutusa kulatelela litaelo kaufela zebalufa baana-bahulu. Hamunahane  hape molukona kutuseza mwa puteho yaluna haiba luikokobeza ni kuswalisana ni baana-bahulu. Puteho yaluna ikaswalisana, mi lilato laluna kubabañwi likatiya hahulu.

10. Likombwa za puteho batusa cwañi kuli mwa puteho kube ni swalisano? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 18.)

10 Likombwa za puteho ni bona batusa kwa kutahisa swalisano mwa puteho. Basebeza ka taata kutusa baana-bahulu, mi lwaitebuha kwa lika kaufela zebaeza. Ka mutala, likombwa za puteho babonanga teñi kuli lunani lihatiso za kuitusisa mwa bukombwa, mi baamuhelanga baenyi babataha kwa mikopano yaluna. Hape babeleka ka taata kulukisa zesinyehile fa Ndu ya Mubuso ni kuikenisa. Haiba luswalisana ni mizwale bao, lukasebeleza Jehova ka swalisano.—Mubapanye Likezo 6:3-6.

11. Babanca bakona kuezañi kuli batuse puteho kuba ni swalisano?

11 Baana-bahulu babañwi sebasebelize ka taata mwa puteho ka lilimo zeñata. Kono mwendi habasakona kusebeza mone basebelezanga pili bakeñisa kuli seba supala. Mizwale bamikulwani bakona kutusa. Haiba balutilwe, bakona kupeta buikalabelo bobuñata mwa puteho. Mi haiba likombwa za puteho babeleka ka taata, bakona kuba baana-bahulu kwapili. (1 Timotea 3:1, 10) Baana-bahulu babañwi bamikulwani baezize zwelopili yetuna. Ka nako yacwale sebasebeza sina baokameli ba mipotoloho mi batusa mizwale ni likaizeli mwa liputeho zeñata. Lwaitumelanga haiba babanca baitatela kutusa mizwale ni likaizeli.—Mubale Samu 110:3; Muekelesia 12:1.

MUSWALISANE MWA LUBASI

12, 13. Ki lika mañi zekona kutusa lubasi kaufela kuswalisana?

12 Lukona kutusa cwañi ba mwa lubasi lwaluna kuba ni swalisano? Kulapelanga Sina Lubasi sunda ni sunda kwakona kulutusa. Bashemi ni bana habatanda nako hamoho inze baituta za Jehova, lilato labona likatiya. Mwahalaa nako yeo, bakona kuikambota zebakayo bulela mwa bukombwa, ili lika zekatusa mañi ni mañi wabona kuitukiseza hande. Mi habautwa mañi ni mañi wabona inze aambola za litaba za mwa Bibele ni ku lemuha kuli mañi ni mañi mwa lubasi walata Jehova, bakaswalisana hahulu.

Bo muuna ni musali babanyalani haiba balata Jehova ni kumusebeleza hamoho, bakaba ni tabo ni swalisano mwa linyalo labona

13 Batu babanyalani bakona kuswalisana cwañi? (Mateu 19:6) Haiba bubeli bwabona balata Jehova, ni kumusebeleza hamoho, bakaba ni tabo mwa linyalo labona. Mi hape baswanela kubonisana lilato, sina mone baezelize bo Abrahama ni Sara, Isaka ni Rebeka, ni Elikana ni Anna. (Genese 26:8; 1 Samuele 1:5, 8; 1 Pitrosi 3:5, 6) Haiba muuna ni musali babayalani babonisana lilato, bakaswalisana mi  bakasutelela hahulu ku Jehova.—Mubale Muekelesia 4:12.

Kulapela sina lubasi kukona kutahisa kuli banana ni babahulu baswalisane (Mubone maparagilafu 12, 15)

14. Haiba bakumina habasebelezi Jehova, ki lika mañi zemukona kueza kuli mutiise linyalo lamina?

14 Bibele ibulela ka kutwahala kuli haluswaneli kunyalana ni mutu yasa sebelezi Jehova. (2 Makorinte 6:14) Niteñi, kunani mizwale ni likaizeli babali mwa linyalo ni mutu ya si Paki ya Jehova. Babañwi nebaitutile niti hamulaho wa kukena mwa linyalo, mi bakubona habasikaba Lipaki. Babañwi mwendi nebanyalani ni mutanga Jehova, kono hamulaho, bakubona bazwa mwa puteho. Mwa miinelo yecwalo, Bakreste baezanga mobakonela kaufela kuli batiise linyalo labona ka kulatelela kelezo ya mwa Bibele. Kamita kueza cwalo haki kokubunolo. Ka mutala, bo Mary ni bo muunaa bona bo David, nebasebelelize Jehova hamoho. Hasamulaho, bo David sebatuhela kuyanga kwa mikopano. Kono bo Mary nebazwezipili kuba musali yo munde ni kubonisa tulemeno twa Sikreste. Hape bo Mary nebalutile bana babona ba 6 ka za Jehova mi nebazwezipili kufumanehanga kwa mikopano ya puteho ni yemituna. Hamulaho wa lilimo, bana babona hasebahulile ni kuba ni malapa abona, bo Mary nebazwezipili kusebeleza Jehova nihaike kuli kueza cwalo nesi nto yebunolo. Kono hamulaho wa nako, bo David bakala kubalanga limagazini zene babasiyelanga bo Mary. Hamulaho wa nako, bo David nebakalile kufumanehanga kwa mikopano hape. Muikulu wa bo David wa lilimo ze 6 hañata naababulukelanga sipula, mi hane basafumanehangi kwa mikopano, muikulu wabona naabulelanga kuli, “Kuku kacenu ni mitondile kwa mikopano.” Bo David nebakutezi ku Jehova hamulaho wa lilimo ze 25, mi bona ni bakubona batabile kuli cwale sebasebeleza Jehova hamoho hape.

15. Batu basebanyalani ka nako yetelele bakona kutusa cwañi babanca babasazo nyalana?

15 Satani ulwanisa mabasi kacenu. Ki  lona libaka bo muuna ni musali babanyalani ili babasebeleza Jehova habatokwa kuswalisana. Kusina taba ni kuli semunyalani ka nako yefita kai, munahane zemukona kubulela kamba kueza kuli mutiise linyalo lamina. Haiba mubasupali baba mwa linyalo, mwakona kutomela babanca babasazo nyalana mutala omunde. Mwendi mwakona kumema babasazo nyalana bao kuli baswalisane ni mina ka nako ya kulapela sina lubasi. Bakalemuha kuli kusina taba ni kuli batu sebanyalani ka nako ye kuma kai, baswanela kubonisana lilato ni kuswalisana.—Tite 2:3-7.

‘AMUTE, LUKAMBAMELE FA LILUNDU LA JEHOVA’

16, 17. Ki lika mañi zebanyolelwa batanga ba Mulimu babaswalisani?

16 Maisilaele hanebayanga kwa mikiti ya bona mwa Jerusalema, nebaswalisananga. Nebalukisanga lika kaufela zenetokwahala mwa musipili. Hape, nebazamayanga hamoho mi nebatusananga. Kwa tempele, kaufelaa bona nebalumbekanga ni kulapela Jehova hamoho. (Luka 2:41-44) Kacenu, halunze luitukiseza kuto pila mwa lifasi lelinca, lutokwa kueza molukonela kaufela kuli luswalisane. Kana kunani linzila zemukona kueza ka zona cwalo?

17 Batu mwa lifasi le habalumelelanangi mi mane balwanelanga lika zeñata. Kono lwaitebuha bakeñisa kuli Jehova ulutusize kuba ni kozo mi hape ulutusize kuutwisisa niti! Batu ba Mulimu mwa lifasi kaufela ba mulapela ka nzila ya tabela. Mi sihulu mwa mazazi a maungulelo a, batu ba Jehova baswalisani hahulu ni kufita. Sina feela mwanaapolofitezi Isaya ni Mika, lukambamela fa ‘lilundu la Jehova’ hamoho. (Isaya 2:2-4; mubale Mika 4:2-4.) Lukaba ni tabo yetuna kwapili muta batu kaufela baka ‘kopanyiwa hamoho’ ni kuswalisana kuli balapele Jehova!

Lwakona kukutaza mwa lifasi kaufela bakeñisa kuli luswalisani