Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  March 2016

Babanca—Mukona Kuitukiseza Cwañi Kolobezo?

Babanca—Mukona Kuitukiseza Cwañi Kolobezo?

“Se ni tabela, ki ku eza tato ya hao, Mulimu wa ka.”—SAMU 40:8.

LIPINA: 51, 58

KANA mu yomuñwi wa babanca babatabela kukolobezwa? Haiba kucwalo, yeo ki tohonolo yetuna yemukona kuba ni yona. Sina mone lubonezi mwa taba yefelile, kolobezo ki katulo yabutokwa hahulu. Ibonisa batu babañwi kuli muineezi ku Jehova, ili kutalusa kuli mumusepisize kuli muka musebeleza kuya kuile ni kuli kueza tato yahae ki yona nto yabutokwa hahulu mwa bupilo bwamina. Bakeñisa kuli katulo yeo ki sepiso yabutokwa hahulu ku Mulimu, muswanela kukolobezwa feela haiba muhulile mwa munahano, haiba munani takazo ya ka butu ya kueza cwalo, ni haiba mwautwisisa sekutalusa kuineela ku Mulimu.

1, 2. (a) Mutaluse libaka kolobezo haili muhato wabutokwa hahulu. (b) Ki buikolwiso mañi bwaswanela kuba ni bona mutu pili asika kolobezwa kale, mi ki kabakalañi?

2 Kono mwendi hamuikutwi kuli muitukiselize kukolobezwa. Kamba mwendi muikutwa kuli muitukiselize kukolobezwa kono bashemi bamina banahana kuli mutokwa kulibelela kufitela  muhula ni kuba ni yeloseli mwa bupilo. Muswanela kueza cwañi? Musike mwazwafa. Kono, muitusise nako yeo kuli mueze zwelopili ilikuli mukone kukwanisa kapili zetokwahala za kukolobezwa. Ka kubeya taba yeo mwa munahano, mwakona kuitomela likonkwani mwa linzila zetaalu zeshutana: (1) buikolwiso bwamina, kamba litumelo (2) likezo zamina, ni (3) buitebuho bwamina.

BUIKOLWISO BWAMINA

3, 4. Babanca bakona kuitutañi kwa mutala wa Timotea?

3 Munahane mone mukaalabela lipuzo zelatelela: Ki kabakalañi hanilumela kuli Mulimu uteñi? Ki kabakalañi hanilumela kuli Bibele izwa ku Mulimu? Ki kabakalañi hanilatelela litaelo za Mulimu kufita kulikanyisa muzamao omaswe wa lifasi? Lipuzo zeo zakona kumitusa kulatelela kelezo ya muapositola Paulusi yeli: “Mu lemuhe tato ya Mulimu ye nde ni ye amuheleha ni ye petehile.” (Maroma 12:2) Ki kabakalañi hamuswanela kueza cwalo?

Timotea naalumezi niti ka libaka la kuli naanahanisize fa litaba zanaaitutile mi naaikolwisize

4 Mutala wa Timotea wakona kumitusa. Naaziba hande Mañolo kakuli bo mahe ni bo kukwaa hae babasali nebamulutile kuzwalela mwa mañolo. Nihakulicwalo Paulusi naabulelezi Timotea kuli: “U zwelepili mwa lika ze ne u itutile ni ze ne u kolwisizwe ku lumela.” (2 Timotea 3:14, 15) Linzwi la ‘kukolwiswa’ leliitusisizwe mwa timana ye, litalusa “kuikolwisisa ka kutala ka za nto yeñwi.” Kacwalo Timotea naatokwa kuikolwisa kuli niti neikona kufumanwa mwa Mañolo. Naalumezi tuto yeo isiñi ka libaka la kuli bo mahe ni bo kukwaa hae babasali nebamubulelezi kuli aeze cwalo, kono neli ka libaka la kuli naanahanisize fa litaba zanaaitutile mi naaikolwisize.—Mubale Maroma 12:1.

5, 6. Ki kabakalañi hamuswanela kuituta mwa kuitusiseza ‘maata a kunahana’ inze musali babanca?

5 Mina bo? Mwendi semuzibile niti ka nako yetelele. Haiba ki cwalo, muitomele sikonkwani sa kunahanisisa mabaka hamunani tumelo. Kueza cwalo kukamitusa kutiisa tumelo yamina ni kuambuka kueza liketo zemaswe bakeñisa kukukuezwa ki litaka zamina, mihupulo ya lifasi, kamba mane maikuto amina.

6 Haiba muituta kuitusisa “maata a mina a ku nahana” inze musali babanca, mukakona kualaba lipuzo zezwa kwa litaka zamina zecwale ka: ‘Uziba cwañi kuli Mulimu uteñi luli? Haiba Mulimu walulata, ki kabakalañi hatuhelela lika zemaswe kuezahala? Kana kwaswanela kulumela kuli Mulimu ubile teñi kamita?’ Haiba muitukiselize, lipuzo zecwalo halina kutahisa kuli mukale kukakanya mwa munahano wamina kono likamisusueza kuituta hahulu Bibele.

7-9. Mutaluse momukona kutusezwa ki litaba za kuituta za fa Webusaiti ya jw.org zeli, “What Does the Bible Really Teach?,” ni molikona kumituseza kutiisa bukolwiso bwamina.

7 Kuituta Bibele ka tokomelo kwakona  kumitusa kualaba lipuzo, kufelisa maikuto akukakanya, ni kutiisa bukolwiso bwamina. (Likezo 17:11) Lunani lihatiso zeñata zekona kumitusa kueza cwalo. Babañata bafumani tuso ka kuituta broshuwa yeli, The Origin of Life—Five Questions Worth Asking ni buka yeli, Is There a Creator Who Cares About You? Hape mikulwani babañata batusizwe ki litaba zefumaneha fa jw.org zeli: “What Does the Bible Really Teach?” Mwakona kulifumana mwa Sikuwa mwatasaa taba yeli, BIBLE TEACHINGS. Yeñwi ni yeñwi ya litaba ze zakuitusisa kwa tuto, ilukiselizwe kumitusa kutiisa buikolwiso bwamina ka za litaba ze mwa Bibele.

8 Mubaituti ba Bibele, kacwalo mwendi mwaziba likalabo za lipuzo zeñwi zefumaneha mwa litaba zeo zakuituta. Kono kana munani buikolwiso bwakuli likalabo zamina linepahezi? Litaba zakuituta likamitusa kunahanisisa ka tokomelo mañolo ashutana-shutana, mi likamisusueza kuñola mabaka hamulumela cwalo. Kueza cwalo kukamitusa kuziba momukona kutaluseza tumelo yamina kubabañwi. Haiba munani lipangaliko zemikonisa kufumana litaba za kuituta zeli, “What Does the Bible Really Teach?” mwakona kuitusisa zona kwa tuto yamina ya ka butu kuli litaba zeo limituse kutiisa buikolwiso bwamina.

9 Muswanela kuikolwisa kuli mufumani niti. Kueza cwalo kukamitusa kuitukiseza kolobezo. Kaizeli yomuñwi yasanonoboka naabulezi kuli: “Nisikaeza kale katulo ya kukolobezwa, neniitutile Bibele mi nenilemuhile kuli bo ki bona bulapeli bwa niti. Mi zazi ni zazi mwa bupilo bwaka, buikolwiso bo nebuzwelapili kutiya.”

LIKEZO ZAMINA

10. Ki kabakalañi haluswanela kulibelela kuli Mukreste ya kolobelizwe ukaba ni likezo zelumelelana ni tumelo yahae?

10 Bibele ibonisa kuli: “Tumelo ka ili yona ha i si na misebezi, i shwile.” (Jakobo 2:17) Haiba munani buikolwiso bobutuna, mukabubonisa  ka likezo zamina. Mukaba ni lika zeibulela Bibele kuli ki, ‘likezo ze kenile za muzamao ni likezo za busepahali ku Mulimu.’—Mubale 2 Pitrosi 3:11.

11. Kuba ni “Likezo ze kenile za muzamao” kutalusañi?

11 “Likezo ze kenile za muzamao” ki nto mañi? Haiba likezo za mina ki ze kenile, uzibe munani muzamao okenile. Ka mutala, munahane ka za likweli ze 6 zefelile. Hanemulikiwa kueza zemaswe, kana nemunahanisisize ka tokomelo ka za sesilukile ni sesisikaluka? (Maheberu 5:14) Kana mwahupula hande nako fonemutulezi muliko kamba sineneketo yezwa kwa litaka zamina? Hamuli kwa sikolo, kana mwabonisanga mutala omunde kubabañwi ka likezo zamina? Kana mwazwelangapili kusepahala ku Jehova, kamba kana mubatanga kuswana ni bemukena ni bona sikolo ilikuli basike bamiseha? (1 Pitrosi 4:3, 4) Ka niti, hakuna mutu ya petahalile. Ka linako zeñwi, nihaiba batu babasebelelize Jehova ka lilimo zeñata mwendi baikutwanga maswabi mi kubabelanga tata kukutaza kubabañwi. Kono mutu yaineezi ku Mulimu haana kuswabela kuba yomuñwi wa Lipaki za Jehova, mi ubonisa cwalo ka muzamao wahae okenile.

12. Ki lifi zeñwi za “Likezo za busepahali ku Mulimu,” mi muswanela kuliinga cwañi?

12 “Likezo za busepahali ku Mulimu” ki nto mañi? Likopanyeleza lika zemueza mwa puteho, zecwale ka kuya kwa mikopano ni kukutaza. Kono hape likopanyeleza misebezi yebasakoni kubona batu, yecwale ka litapelo zemulapela ku Jehova kwa mukunda ni tuto yamina ya ka butu. Mutu yaneezi bupilo bwahae ku Jehova haana kuunga kuli likezo zecwalo ki mushimbo. Ukaikutwa sina mwanaaikutwezi mulena Davida yanaaize: “Se ni tabela, ki ku eza tato ya hao, Mulimu wa ka; e, mulao wa hao u mwa pilu ya ka.”—Samu 40:8.

Kana mwalapelanga litapelo zenongile, mi kana litapelo zamina libonisa kuli mwalata Jehova?

13, 14. Ki lika mañi zekona kumitusa kuba ni “likezo za busepahali ku Mulimu,” mi babanca babañwi batusizwe cwañi ki lika zeo?

13 Kuli mukone kuitomela likonkwani, kunani lipuzo zemukona kunyakisisa ni kuñola likalabo zamina kwa lipuzo zecwale ka ze: “Kana mwalapelanga litapelo zenongile, mi kana litapelo zamina libonisa kuli mwalata Jehova?” “Ki lika mañi zeñwi zemuitutanga mwa tuto yamina ya ka butu?” “Kana mwayanga mwa bukombwa kusina taba ni kuli bashemi bamina habaezi cwalo?” Mi hape mwakona kuñola likonkwani zemubata kuitomela zeama litapelo zamina, tuto yamina ya ka butu, ni kukutaza.

14 Babanca babañata babanahananga za kukolobezwa, batusizwe ki kuñolanga likonkwani zabona. Kaizeli yomunca yabizwa Tilda naabulezi kuli: “Neniñolanga likonkwani zaka. Nenikonile kupeta likonkwani zeo silisiñwi ka silisiñwi, mi hamulaho wa silimo nenikonile kukolobezwa.” Muzwale wa mukulwani yabizwa Patrick naaezize lika zeswana. Naabulezi kuli: “Neniziba likonkwani zaka, kono kuliñola nekunitusize kusebeza ka taata kuli nilipete.”

Kana mukazwelapili kusebeleza Jehova kusina taba ni kuli bashemi bamina habaezi cwalo? (Mubone paragilafu 15)

15. Ki kabakalañi buineelo habuswanela kuba katulo ya ka butu?

 15 Yeñwi ya lipuzo zekona kubuziwa ki yakuli: “Kana mukasebeleza Jehova kusina taba ni kuli bashemi bamina ni balikani bamina batuhezi kueza cwalo?” Hamuneela bupilo bwamina ku Jehova ni kukolobezwa, mukaba ni silikani ni yena. Kacwalo, zemuezeza Jehova haliswaneli kuitinga kwa bashemi bamina kamba ku mutu yomuñwi. Likezo zamina zekenile za muzamao ni likezo zabusepahali ku Mulimu libonisa kuli muikolwisisize kuli mufumani niti ni kuli mubata kulatelela likuka za Mulimu. Mutuha mukwanisa zetokwahala kuli mukolobezwe.

BUITEBUHO BWAMINA

16, 17. (a) Ki lika mañi zeswanela kususueza mutu kuba Mukreste? (b) Kuitebuha tiululo kukona kuswanisezwa kwañi?

16 Zazi leliñwi muuna yanaaziba hahulu Mulao wa Mushe naabuzize Jesu kuli: “Ki ifi taelo ye tuna ka ku fitisisa?” Jesu aalaba kuli: “U lukela ku lata Jehova Mulimu wa hao ka pilu ya hao kaufela ni ka moyo wa hao kaufela ni ka munahano wa hao kaufela.” (Mateu 22:35-37) Jesu naatalusize kuli  mutu uswanela kukolobezwa ni kuba Mukreste ka libaka la kuli walata Jehova. Yeñwi ya linzila zende zemutokwa kueza kuli mutiise lilato lamina ku Jehova ki kunahana ka tokomelo ka za tiululo, yona mpo yetuna ka kufitisisa yeo Mulimu afile batu. (Mubale 2 Makorinte 5:14, 15; 1 Joani 4:9, 19.) Hamueza cwalo, mukabonisa buitebuho bwamina kwa mpo yetuna ka kufitisisa yeo.

17 Buitebuho bwamina kwa tiululo bukona kutaluswa cwana: Munahane kuli musweli mwatiba mi mutu yomuñwi wa miyangwela. Kana nemukaya feela kwa ndu kuyo tina litino zeomile, ni kulibala za miezelize mutu yo? Batili! Mukazwelapili kubonisa buitebuho ku mutu ya mipilisize! Ka nzila yeswana, luswanela kubonisa buitebuho ku Jehova ni ku Jesu bakeñisa tiululo ye balufile. Bupilo bwaluna buitingile kubona! Balupilisize kwa sibi ni lifu. Bakeñisa lilato labona kuluna, ka nako ya cwale lunani sepo ya kupila kuya kuile mwa Paradaisi fa lifasi!

18, 19. (a) Ki kabakalañi hamusa swaneli kusaba kuneela bupilo bwamina ku Jehova? (b) Kusebeleza Jehova kukona kumitusa cwañi kuli mube ni bupilo bobunde?

18 Kana mwaitebuha lika zamiezelize Jehova? Haiba mwaitebuha, uzibe buineelo ni kolobezo ki zona lika zabutokwa zemuswanela kueza. Buineelo bwamina ki sepiso ye musepisa Mulimu kuli mukaeza tato yahae kuya kuile. Kana mwaswanela kusaba kueza sepiso yecwalo? Batili! Jehova ubata kuli mueze lika zekamitusa, mi ukafuyaula babaeza tato yahae. (Maheberu 11:6) Hamuneela bupilo bwamina ku Mulimu ni kukolobezwa, bupilo bwamina habuna kuba bobumaswe, kono bukaba bobunde! Muzwale yanani lilimo ze 24 yanaakolobelizwe inze asali mwanana ubulela kuli: “Nenikaba ni kutwisiso yetuna hahulu kambe nenili yomuhulu, kono kueza katulo yakuineela ku Jehova kunisilelelize kuli nisike nandongwama lika za lifasi.”

Satani unani buitati mi haaiyakatwi mina

19 Jehova ubata kuli mueze lika zekamitusa. Kono Satani unani buitati mi haaiyakatwi mina. Hakuna lika zende zakona kumifa haiba mumulatelela. Ukona kumifa cwañi lika za sina? Haana taba yende, mi haana sepo ni yekana. Ukona feela kutahisa kuli nako yamina ya kwapili isike yaba yende!—Sinulo 20:10.

20. Yomunca ukona kuezañi kuli aeze zwelopili yemulibisa kwa buineelo ni kolobezo? (Hape mubone mbokisi yeli: “Litaba Zekona Kumitusa Kueza Zwelopili.”)

20 Kuneela bupilo bwamina ku Jehova ki yona katulo yabutokwa hahulu yemukona kueza mwa bupilo bwamina. Kana muitukiselize kueza cwalo? Haiba muitukiselize, musike mwasaba kueza sepiso yeo. Kono haiba muikutwa kuli hamusika itukiseza kueza cwalo, muitusise liakalezo zetalusizwe mwa taba ye kuli mueze zwelopili. Paulusi naabulelezi mizwale ba kwa Filipi kuli baeze zwelopili. (Mafilipi 3:16) Haiba mulatelela kelezo yeo, mukaneela kapili bupilo bwamina ku Jehova mi mukakolobezwa.