Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Muzwelepili Kubonisa Lilato Leliyahisa

Muzwelepili Kubonisa Lilato Leliyahisa

“Lilato layahisa.”—1 MAKOR. 8:1.

LIPINA: 109, 121

1. Ki taba mañi ya butokwa yanaabuisani Jesu ni balutiwa bahae fa busihu bwahae bwa mafelelezo pili asika bulaiwa kale?

JESU hanaali ni balutiwa bahae fa busihu bwahae bwa mafelelezo pili asika bulaiwa kale, naabulezi za kalemeno ka lilato ibato ba ha 30. Naalaezi balutiwa bahae kuli baswanela ‘kulatana.’ (Joa. 15:12, 17) Lilato lene bakabonisana nelika tahisa kuli batu balemuhe kuli ki balutiwa ba Jesu ba niti. (Joa. 13:34, 35) Lilato lelicwalo haki maikuto feela a mwa pilu. Jesu naaama kwa lilato lelituna hahulu, ili leliboniswa ka kuitombola kuezeza babañwi lika zeñwi. Naabulezi kuli: “Hakuna mutu yanani lilato lelifita le, kuli mutu atobohe bupilo bwahae kabakala balikani bahae. Mu balikani baka haiba mueza zeni milaela.”—Joa. 15:13, 14.

2. (a) Batu ba Mulimu kacenu bazibahala kañi? (b) Ki lipuzo mañi zeluka nyakisisa mwa taba ye?

2 Batu ba Jehova kacenu bazibahala ka lilato la niti la buitomboli ni swalisano yebabonisana mwahalaa bona. (1 Joa. 3:10, 11) Kwatabisa luli kubona kuli batanga ba Jehova babonisana lilato leliswana ni la Kreste kusina taba ni naha mobasimuluha, lizo zabona, puo yabona ni lisimuluho zabona! Kono lukona kuipuza kuli: ‘Ki kabakalañi haluswanela kulata hahulu babañwi kacenu? Jehova ni Jesu  balutiisanga cwañi ka lilato? Yomuñwi ni yomuñwi waluna ukona kubonisa cwañi lilato ‘leliyahisa’ leliswana ni la Kreste?’—1 Makor. 8:1.

LIBAKA HALUSWANELA KULATA HAHULU BABAÑWI KACENU

3. Miinelo yelukopana ni yona mwa “linako zetaata” ze itahisa kuli batu baezeñi?

3 Bakeñisa kuli bupilo ‘butezi manyando ni maswabi,’ batu babañata mwa “linako zetaata” ze, bazwafile hahulu. (Samu 90:10; 2 Tim. 3:1-5) Batu babañata-ñata baikutwanga kuli habasa lata kuzwelapili kupila. Lipatisiso zeezizwe libonisa kuli ibato ba batu babafitelela 800,000 baipulayanga silimo ni silimo, ili kutalusa kuli mwa lisekondi ze 40 zazi ni zazi, mutu alimuñwi waipulayanga. Ka bumai, nihaiba Bakreste babañwi bane balembwalile hahulu bakeñisa miinelo yetaata yene bakopani ni yona baipulaile.

4. Ki bo mañi bababulezwi mwa Bibele bane baikutwile kuli neikaba hande hane bakashwa?

4 Mwa linako za litaba zebulezwi mwa Bibele, batanga ba Mulimu babasepahala babañwi nebazwafisizwe hahulu ki miinelo yene bakopana ni yona kuli mane baikutwa kuli neikaba hande hane bakashwa. Ka mutala, Jobo hanaakopani ni miliko yemituna, naabulezi kuli: “Nitoile bupilo bwaka; hanisa lata kupila.” (Jobo 7:16; 14:13) Jonasi yena naazwafile hahulu hanaalemuhile kuli lika nelisika ezahala ka kuya ka mwanaalibelela, kuli mane abulela kuli: “Cwale wena Jehova, hakuunge bupilo bwaka, kakuli ki hande kuli nishwe kufita kupila.” (Jona. 4:3) Kuzwa fo, Elia mupolofita yasepahala ni yena nako yeñwi naazwafisizwe hahulu ki muinelo wanaali ku ona kuli mane aikupela kushwa. Naabulezi kuli: “Kulikani! Wena Jehova, uunge bupilo bwaka.” (1 Mal. 19:4) Nihakulicwalo, Jehova naanga batanga bahae babasepahala bao kuba ba butokwa, mi naabata kuli bazwelepili kupila. Naasika banyaza kabakala mone baikutwela, kono naabatusize kufelisa maikuto abona a kubata kushwa mi abatiisa ka lilato ilikuli bakone kuzwelapili kumusebeleza ka busepahali.

5. Ki kabakalañi haluswanela kubonisa lilato kwa mizwale ni likaizeli baluna sihulu kacenu?

5 Nihaike kuli mizwale ni likaizeli baluna hababangi luli ni maikuto a kusatabela kuzwelapili kupila, buñata bwabona kacenu bakopananga ni miinelo yetaata mi batokwa kutiiswa ka lilato. Babañwi basweli banyandiswa ni kusheununwa. Babañwi bona banyaziwa ni kusinyiwa libizo kwa mubeleko. Babañwi bakatalanga hahulu bakeñisa kuli batokwiwanga kuli bazwelepili kusebeza nako ya kucaisa kwa mubeleko niha seikwanile kamba kubeleka hahulu kuli bafeze misebezi yemiñata ka kuya ka linako zetomilwe. Babañwi bona batalimana ni butata bwa mwa lubasi, inge cwalo kunyandiswa ki mutu yebanyalani ni yena yasi mulumeli. Bakeñisa miliko yeo ni miinelo yemiñwi yetaata, mizwale ni likaizeli babañata baikutwanga kukatala kwa mubili ni mwa munahano. Batu babazwafile bao bakona kutusiwa ki bo mañi?

KUTIISWA KI LILATO LA JEHOVA

6. Jehova utiisanga cwañi batanga bahae ka lilato?

6 Jehova utiisanga batu baba mulapela ka kubasepisa kuli ukazwelapili kubalata. Kaniti, Maisilaele babasepahala nebaikutwile kutiiswa Jehova hanaabulezi kuli: “Ubile wa butokwa mwa meeto aka, neukutekiwa, mi nikulatile. . . . Usike wasaba, kakuli niinzi ni wena”! (Isa. 43:4, 5) Ka kuba yomuñwi wa batanga ba Jehova, mwakona kuba ni buikolwiso bwa kuli Jehova umilata hahulu. * Linzwi la Mulimu lisepisa batu baba mwa bulapeli bobukenile kuli: “Uka kupilisa kakuli ki Yamaata. Ukanyakalala ka tabo yetuna kabakala hao.”—Zef. 3:16, 17.

7. Lilato la Jehova liswana cwañi ni la me yaanyisa? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 12.)

7 Jehova usepisa batu bahae kuli uka batiisa  ni kubaomba-omba kusina taba ni miliko yebakopana ni yona. Uli: “Ukaanya mi ukalwaliwa fa linoka, mi ukacikiswa fa mañwele. Sina me haomba-omba mwanaa hae, nikazwelapili kumiomba-omba cwalo.” (Isa. 66:12, 13) Jehova uitusisa mutala omunde hahulu wa me yalilato yalwezi mwanaa hae fa noka ni kumucikiseza fa mañwele. Ka kuitusisa mutala wo, Jehova ubonisa kuli ululata hahulu mi waluisa pilu ka kuba balapeli ba niti. Nikamuta musike mwakakanya kuli Jehova umiinga kuba ba butokwa hahulu mi wamilata.—Jer. 31:3.

8, 9. Lilato la Jesu likona kulutiisa cwañi?

8 Hape ka kuba Bakreste ba niti lwaziba kuli Mulimu walulata, kakuli Bibele ili: “Mulimu naalatile hahulu lifasi kuli mane naafile Mwanaa hae wa libanda, kuli mutu kaufela yabonisa tumelo ku yena asike atimezwa kono abe ni bupilo bobusa feli.” (Joa. 3:16) Jesu ni yena naabonisize kuli ululata hahulu ka kufana bupilo bwahae kuli alutuse! Mi kuziba kuli Jehova ni Jesu balulata kulutusa kutiyela miliko yelukopana ni yona. Linzwi la Mulimu lilusepisa kuli nihaiba “ñalelwa kamba manyando” halikoni ‘kulukauhanya kwa lilato la Kreste.’—Maro. 8:35, 38, 39.

9 Halukopana ni miliko yeelutokwisa maata kwa mubili, mwa munahano, kamba kwa moya, lilato la Kreste lika lufa maata a kuitiisa. (Mubale 2 Makorinte 5:14, 15.) Lilato la Jesu linani maata a kulutiisa ni kulususueza kuli lusike lwazwafa niha lutalimana ni miliko yecwale ka likozi, nyandiso, mafosisa aluna bañi kamba lipilaelo.

LUTOKWA KUBONISA LILATO KWA MIZWALE NI LIKAIZELI BALUNA

Kunyakisisa mutala wa Jesu kwakona kumisusueza kutiisa babañwi (Mubone maparagilafu 10 ni 11)

10, 11. Ki bo mañi babanani buikalabelo bwa kutiisa mizwale ni likaizeli babafokozi? Mutaluse.

10 Nzila yeñwi yalutiisa ka yona Jehova ka lilato ki ka kuitusisa puteho ya Sikreste. Yomuñwi ni yomuñwi waluna ukona kulikanyisa lilato la Jehova ka kulata ni kutiisa mizwale ni likaizeli baluna, isiñi feela ka kubatusa kutiya kwa moya kono ni kubaomba-omba. (1 Joa. 4:19-21) Muapositola Paulusi naasusuelize Bakreste kuli: “Muzwelepili kususuezana ni kutiisana, sina mane momuezeza.” (1 Mates. 5:11) Kaniti, kaufelaa luna mwa puteho, isiñi feela baana-bahulu, lwakona kulikanyisa Jehova ni Jesu ka kuomba-omba ni kutiisa mizwale ni likaizeli baluna.—Mubale Maroma 15:1, 2.

11 Babañwi mwa puteho babalembwalile hahulu batokwa kutusiwa ki baalafi ni kufiwa milyani yeswanela. (Luka 5:31) Baana-bahulu  ni babañwi mwa puteho balemuha kuli habasika lutiwa kueza musebezi wa kutusa batu babakatazeha mwa munahano. Kono baana-bahulu ni bahasanyi babañwi mwa puteho basakona kutusa ka ‘kubulela ka nzila yeomba-omba ku babalobehile lipilu, kutiisa babafokola, [ni] kuba ni pilu-telele kwa batu kaufela.’ (1 Mates. 5:14) Bakreste kaufela baswanela kubonisa lilato, makeke, ni pilu-telele ku babañwi, mi baswanela kubulela ka nzila yeomba-omba kuli batiise babazwafile. Kana mwaomba-ombanga ni kususueza babañwi? Kuli mutuse babañwi ka nzila yeo, mutokwa kuziba hande mwakuezeza cwalo.

12. Mufe mutala wa mutu yomuñwi yanaatiisizwe ki lilato lanaabonisizwe ki ba mwa puteho.

12 Lilato laluna likona kutiisa cwañi babalobehile lipilu? Kaizeli yomuñwi wa kwa Yurope ubulela kuli: “Fokuñwi nibanga ni maikuto a kubata kuipulaya. Kono kunani zeenitusanga. Mizwale ni likaizeli ba mwa puteho yaluna banitusize kusaba ni maikuto a kuipulaya. Kamita banisusuezanga luli ni kunibonisa lilato. Nihaike kuli ki babanyinyani babaziba kuli naalembwalanga, ba mwa puteho kaufela banitusanga kamita. Muzwale yomuñwi ni musalaa hae baswana sina bashemi baka ba kwa moya. Baniisa pilu mi banibabalelanga ka nako kaufela.” Ki niti kuli haki batu kaufela babakona kutusa ka nzila yeswana. Kono haiba lubonisa kuli lwaiyakatwa babañwi luli, lwakona kubatusa kutiyela miinelo yezwafisa yebakopana ni yona. *

MOLUKONA KUTIISEZA BABAÑWI KA LILATO

13. Ki lika mañi zemutokwa kueza kuli mutiise babañwi?

13 Mube bateelezi babande. (Jak. 1:19) Kuteeleza ka tokomelo hamuambola ni mutu yazwafile kubonisa kuli munani lilato. Kuli muutwisise maikuto ahae, mulike kubuza lipuzo ka maseme ni ka nzila yebonisa kuli mwamushwela makeke. Hase muutwisisize mwaikutwela, kuka mibela bunolo kubonisa makeke ni kutiisa Mukreste sina mina. Mubonise fa sifateho samina kuli mwamuisa pilu luli mi mwamulata. Haiba Mukreste yazwafile yo alika kumitaluseza ka butungi butata bwakopana ni bona, muteeleze ka pilu-telele mi musike mwamukauleza. Haiba muteeleza ku yena ka pilu-telele mukautwisisa mwaikutwela. Kueza cwalo kukatusa muzwale kamba kaizeli yo kumisepa, mi ukateeleza ka tokomelo ku zemubulela hamunze mulika kumutiisa. Hamuka bonisa kuli mwamuisa pilu luli mi mwamulata, ukaomba-ombiwa hahulu.

14. Ki kabakalañi haluswanela kuambuka moya wa kunyaza-nyaza babañwi?

14 Muambuke moya wa kunyaza-nyaza babañwi. Haiba lunyaza mutu yalembwalile, ukaikutwa hahulu bumaswe, mi haana kuamuhela tuso yaluna halunze lulika kumutiisa ka lilato. Bibele ili: “Lipulelo zebulelwa ka kusanahanisisa liswana sina lilumo lelitaba, kono lilimi la bababutali lafolisa.” (Liprov. 12:18) Ki niti kuli halubangi ni milelo ya ‘kutaba’ batu babalembwalile ka kubulela manzwi akona kubautwisa hahulu butuku kwa pilu. Kono halusa tokomeli, lwakona ‘kutaba’ mutu ka kubulela manzwi azwafisa, niha lusika lela kueza cwalo. Haiba lubata kutiisa babañwi ka lilato, lutokwa kubonisa kuli lwabautwela butuku, ili kulika kuipeya mwa muinelo obali ku ona.—Mat. 7:12.

15. Ki siitusiso mañi sa butokwa selukona kuitusisa kuli lutiise babañwi ka lilato?

15 Muomba-ombe babañwi ka kuitusisa Linzwi la Mulimu. (Mubale Maroma 15:4, 5.)  Mañolo Akenile anani litaba zeñata zekona kuomba-omba ni kutiisa babalembwalile. Bibele izwa ku “Mulimu yafa buitiiso ni kuomba-omba.” Kwandaa mañolo aomba-omba, hape lunani lihatiso zeñata zetomile fa Bibele. Lwakona kuitusisa Watch Tower Publications Index ni Buka ya Lipatisiso ya Lipaki za Jehova. Lihatiso ze zakona kulutusa kufumana Mañolo asusueza aka lutusa kutiyela miinelo yetaata kaufela yelukopana ni yona. Hape lihatiso zeo zakona kulutusa kufumana litaba zeomba-omba zelukona kuitusisa kuli lutuse babalembwalile.

16. Ki tulemeno tufi toluswanela kuba ni tona kuli lutiise Mukreste yalembwalile?

16 Mube ni musa ni tokomelo. Kuli lutiise babañwi ni kubaomba-omba, luswanela kuba ni musa ni tokomelo, mi halueza cwalo, lubonisa kuli lwabalata. Jehova ki yena “Ndate sishemo ni Mulimu yaomba-omba” mi ubonisanga “mukekecima” kwa batanga bahae. (Mubale 2 Makorinte 1:3-6; Luka 1:78; Maro. 15:13) Paulusi naatomile mutala omunde mwa taba ye, mi naañozi kuli: “Lwaba bababunolo mwahalaa mina, sina me yaanyisa mwababalelelanga bana bahae ka lilato. Cwale bakeñisa lilato laluna ku mina, neluikatulezi kumifa taba yende ya Mulimu, mane cwalo ni bupilo bwaluna, kakuli nemubile balatiwa baluna.” (1 Mates. 2:7, 8) Haiba lulikanyisa Mulimu ka kubonisa musa, lukatusa kuli mutu yazwafile aomba-ombiwe, mi yeo ikona kuba yona kalabo kwa tapelo yahae.

17. Ki mubonelo ufi oluswanela kuba ni ona kuli lutiise mizwale ni likaizeli baluna ka lilato?

17 Muhupulange kuli mizwale bamina habasika petahala. Mube ni mubonelo oswanela ka za mizwale ni likaizeli bamina ba kwa moya. Haluswaneli kulibelela kuli mizwale baluna habana kueza mafosisa. (Muek. 7:21, 22) Muhupule kuli Jehova waziba hande zebakona kueza batanga bahae. Haiba lulikanyisa mutala wahae, lukaswalela babañwi baba lufoseza ka kuziba kuli habasika petahala. (Maef. 4:2, 32) Haluswaneli kubonisa inge kuli zebaeza mizwale ni likaizeli baluna halisika likana, kono luswanela kubababaza kabakala musebezi obaeza. Kueza cwalo kuka basusueza. Haiba lubabaza babañwi habuniti, luka batiisa ka lilato ni kubatusa kuba ni “libaka la kunyakalala” habanze basebeleza Mulimu. Ki hande kubababaza kufita kubabapanya ku babañwi, ili nto yekona kubafilikanya.—Magal. 6:4.

18. Ki kabakalañi haluswanela kutiisa babañwi ka lilato?

18 Jehova ni Jesu baanga mutu ni mutu kuba ngu ya butokwa hahulu ku bona, mane ki lona libaka Jesu hanaafile sitabelo sa tiululo kuli atuse lingu zeo. (Magal. 2:20) Lwalata mizwale ni likaizeli baluna. Mi lubata kubonisa kuli lwabaisa pilu ka lilato. Kuli lukone kususueza babañwi, luswanela ‘kutundamena zetahisa kozo ni zeyahisa yomuñwi ni yomuñwi.’ (Maro. 14:19) Kaniti luli, lunyolezwi nako yeo lukapila mwa Paradaisi mokusike kwaba ni miinelo yezwafisa! Ka nako yeo, hakuna kuba ni matuku, lindwa, kushwa kabakala sibi sa kuhoza, kunyandiswa, butata bwa mwa mabasi, ni miinelo yezwafisa. Hamulaho wa lilimo ze 1,000 za puso ya Jesu, batu kaufela bakapetahala. Batu babaka tula tiko ya mafelelezo bakaañulwa sina bana ba Jehova Mulimu ba fa lifasi mi ‘bakafumana tukuluho yemakaza ya bana ba Mulimu.’ (Maro. 8:21) Haike kaufelaa luna luzweleñipili kubonisa lilato leliyahisa kwa Bakreste babañwi ni kutusa mañi ni mañi kuzwelapili kusepahala kuli luikole limbuyoti zeo kwapili.

^ para. 6 Mubone kauhanyo 24 ya buka ya Mu Sutelele ku Jehova.

^ para. 12 Kuli mufumane litaba zeñwi zekona kutusa babanani maikuto a kubata kuipulaya, mubone litaba zefumaneha mwa magazini ya Muzuhe! zecwale ka: “Tuso ya ku Pila ki Ifi? Mabaka A Malaalu ha mu Swanela ku Zwelapili ku Pila” (April 2014); “Ha mu Ikutwa Kuli Ki Hande ku Ipulaya Feela” (April 2012); ni taba yefumaneha mwa Muzuhe! ya Sikuwa ya October 22, 2001 yeli, “Life Is Worth Living.”